Świynty Florian patrón fajermónów jim pómogo gasić chałupy

Świynto Floriana a fajermónów

 

   Dzisio sztwortego moja je świyntego Floriana. Florian to był rzymski wojok, kiery żył we trzecim wieku, za cysorza Dioklecjana, kiery przeogrómnie ni mioł rod krześcijan. Kozoł zbulać kościoły, zakozoł wojokóm a urzyndnikóm wiary w Jezusa, a tych kierzi byli mu nieposłeszni, wyganioł z Cysarstwa, abo zabijoł. Florian był oficyjerym, kiery mioł pod sobóm wojoków - fajermónów, bo wtynczas eszcze nie było fajermónów tak jako terazy. Wszyndzi tam, kany sie poliło, óni przijyżdzali a gasili ogiyń. Eszcze długi czas fajermóni mieli taki hełmy podobne do tych, jaki mieli rzymscy wojocy - to to była tako tradycyj. Baji eszcze terazy fajermóni noszóm taki hełmy jak majóm służbym kole Bożego Grobu. Ludzie wyrzóndzali o Florianowi, że robiuł rostomajte cuda, baji jednego razu jak sie poliło miasto, to nabroł wody do amperka a zgasił nim wszecki chałupy. Ludzie go mieli radzi, bo wiedzieli, że jak sie co stanie to Florian przijedzie ze swojimi wojokami - fajermónami a jim pómoże. Był jednako Krześcijaninym, a cysorz Dioklecjan kozoł wszeckim aby rzykali do boga, kiery mioł na miano Jowisz. Florian nie chcioł sie wyrzyc Jezusa, tóż wojocy cysorza powiesili mu na karku żarna, a utopili go w rzyce - sztwortego moja, trzista sztwortego roku po urodzyniu Jezusa.Floriana zrobili świyntym dziepro w szesnostym wieku. W 1528 roku w Krakowie był przeogrómny ogiyń. Spoliło sie kupa chałup a ostoł sie yny kościół Świyntego Floriana. Ludzie wierzili, że to patrón kościoła uchrónił go od łognia. Od tego czasu Florian sie stoł patrónym fajermónów a wszeckich ludzi, kierzi gasili ogiyń. Nieskorzi swojim patrónym se go zrobili kuminiorze, hutnicy, kowole a piekorze - wszecy ci, co we swej robocie byli blisko ognia. Ludzie zaczli go malować na obrozkach, a na chałupach wieszali tabule, na kierych było napisane: "Świynty Florianie chróń tóm chałupe, a wszeckich co w nij sóm łod ognia". Na obrozkach Świynty Florian je malowany jako rzymski wojok, w oblyczkach legiónisty, kiery dzierży w jednej rynce lancym a proporzec, a w drugij amper z wodóm a gasi kościół a bo chałupe. Dzisio je świynto Floriana ale aji fajermónów. Dzisio nie jeżdżóm yny do ognia, ale wszyndzi tam, kany ludzie potrzebujóm pómocy - na cestach, kiej rzyka wyleje, abo jak przidzie powicher. Kiejsi kóniami a wozym, dzisio uż modernymi autami, w kierych majóm wszecko, coby ratować aji ludzki życi. Od czasu Floriana zmiynił sie wercajg a technologija, ale fórt majóm poważani u ludzi, bo wszecy wiedzóm, że chned przijadóm wszyndzi tam, kany sie cosi stało. Wszeckim fajermónóm wszeckigo nejlepszego a cobyście dycki szczynśliwie przijechali spadki do depa.

Jaki bydzie dzisio czas bydzie padać czy bydzie pieknie
Na wiosne, kiej ludzie zaczli sadzić a sioć na zogónach a na polach, dziwali sie ku niebu, coby sie podziwać jaki bydzie czas - czy bydzie grzoć słóńce, czy bydzie padoł deszcz. Jaki bydzie czas to kiejsi żodyn ganc na isto nie wiedzioł, bo nie było radija ani telewizora. Ludzie musieli spolygać yny na tym, co uwidzieli w przirodzie. Baji jak kokot śpiywoł na ziymi, to sie prawiło, że sie czas zmiyni, a jak pioł na grzyndzie, to prawili, że czas jaki je, taki bydzie. Jak było widać góry, to dycki potym padoł deszcz. Jak gór nie było widać, to miało być pieknie. Starzi ludzie jak jich zaczło boleć w krziżu, abo łómać rewma, to prawili, że bydzie zmiana pogody. We stawie zaczła ryczeć żaba - to znaczyło że bydzie padać. Kury jak chodziły, sbiyrały a zobały trowym, to też miało być na deszcz, tak samo, kiej smerdziała gnojówka. Kiej wczas rano na polu nie było rosy na trowie, to znaczyło, że bydzie padać. Jak trefiło na dziyń jakio świyntego to ludzie też sie dziwali jaki wtynczas je czas, baji na Medarda - jak Medarda dziyń obwieści, takich bydzie dni sztyrycet. Prawiło sie też, że od świyntej Hanki chłódne wieczory a poranki. Na Zofije dycki padoł deszcz, tymu sie prawiło na nióm pojscano Zofija. Pisało sie jaki je czas od Łucyje do Wilije - każdy dziyń to był jedyn miesiónc. Jaki czas był w piyrszy dziyń taki mioł być we styczniu, jaki w pióntym taki mioł być w moju, a tak dali. Potym nieskorzi se ludzie pokupili rostomajte wieca, kiere mierziły wiela je ciepła, jaki je ciśniyni a aji pokazowały czy bydzie pogoda czy deszcz. Baji starki na dziedzinach miały taki mały dómek gorolski, w kierym była baba a chłop w gorolskich oblyczkach, a w postrzodku był termometer. Jak wyszła baba to miało padać, a jak chłop to miało być pieknie. Dlo gazdy, kiery sioł łobili, a dlo gażdziny, kiero sadziła jarziny czas był przeogrómnie ważny, bo jak popadało to czasym nie szło ani łorać w polu. Jak zajś było fest posucha, to nie szło baji sioć ani sadzić. Jak uż deszcz zaczón padać to ludzie sie dziwali na kałuże. Jak sie na nich robiły bańki, to znaczyło że bydzie padać długo. Jak zaczło padać wczas rano, to sie prawiło, że długo padać nie bydzie, bo deszcz rano je jak babski płacz - hned ustanie. Ludzie hań downij sie kupa dziwali na niebo, na słóńce a aji na miesiónczek. Jak słóńce wieczór było czyrwióne, to znaczyło, że bydzie wiater abo hyc. Jak było blade a żółtawe, to było na deszcz. Rano jak było czyrwióne to było na deszcz abo na szudere. W nocy jak kole miesiónczka było taki koło, to też znaczyło, że czas sie zmiyni. Gorole snoci poradzili nejlepszy rzyc jaki bydzie czas. Dziwali sie dycki na góry a doliny, a podle tego wiedzieli esi bydzie padać, abo świycić słóńce. Jak mgła sie klejzo do potoka abo do rzyki to bydzie piekny czas. Jak miesiónczek stoji w kole, to za trzi dni czas sie zmiyni. Jak nad gróniami zachodzi czyrwióne słónko, to nie bydzie pierónów ani sumeryji. To samo jak gwiozdy pieknie sie blyszczóm na niebie. Górole wiedzieli jaki bydzie czas aji s roskrotej cebule. Kroło sie jóm na dwanost kónsków, każdy kónsek to był jedyn miesiónc. Potym suli to solóm, a ty kónski, kiere wartko spleśniały oznaczały miesiónce, kiej bydzie kupa deszczu. Dzisio, isto eszcze starzi ludzie sie dziwajóm na przirode a na ku niebu, bo w telewizorze wyrzóndzajóm co chwila jaki bydzie czas aji tydziyń do przodku. Yny pamiyntejcie, że to co prawióm w telewizorze, to możne bieróm łod tego Górola, kiery se siedzi kansik na gróniu a poglóndo ros na gory a doliny a ros ku niebu...
Świyncyni jodła w kapliczce przed Wielkanocóm

Świynta Wielkij Nocy, były a sóm eszcze dali, nejradośniejsze w całym roku. Ale nim sie zacznóm trzeja kapke czakać, rzykać, a jakisi czas nie jeść jodła z miynsa. Wszecko sie zaczyno łod Niedziele Palmowej, kiej sie świynciło "palmy", kieresie robiło gor s kocianek. Ozdobiało sie jich eszcze maszkami, a dowało do postrzodka gałónzki wierzby. Kocianki sie targało dwa, trzi tydnie rychli, coby popuszczały. Potym, jak uż były poświyncón, to sie jich jadło - coby nie bolało w karku, a coby jodło wielkanocne sie lepszy trowiło. Kiejsi hań downij we Wielkóm Strzodym poliło sie przed kościołym Judosza - kukłe ze słómy, a jak sie jóm uż spoliło, to każdy musioł wziónść ze sobóm aspóń kapke popiołu - coby pierón nie strzelił do chałupy, abo do masztale. We Skoczowie we Wielki Pióntek a Sobotym, chodzóm s Judoszym. Zaczynajóm chodzić od depa we Skoczowie, potym kludzóm Judosza po hólicach, a wszecky go pokazujóm palcami a dziecka robióm krawal na kołatkach a wołajóm: kle, kle, kle! Na kóniec wszyjscy zaś idóm spadki pod depo, a polóm Judosza. We Wielki Pióntek ludzie kierzi kludzóm Judosza dostowajóm na poczynstne tatarczówke - gorskóm gorzołke s tatarczoka. Mo jim to przipóminać, że Jezus dostoł na krziżu octu kiej umiyroł. We Wielki Pióntek hań downij ludzie sie kómpali w rzykach - gor we Wiśle. Jak sie gdo orzbluchoł zimnóm wodóm, to mioł być zdrowy a miało mu sie darzić cały rok. Starym ludzióm a tym, kierzi byli nimocki wodym s rzyki sie nosiło do chałupy, a óni sie nióm myli. Gaździny kropiły wodóm ze rzyki dwiyrze a futra. Ludzie wierzili, że woda w rzykach we Wielki Pióntek je świynto, a że sie ani nie zasmerdzi jak dłukszy postoji. Dzisiotyn zwyczaj sie zajś wraco, a ludzie sie kómpióm gor we Skoczowie we Wiśle - mo jim to prziniyść zdrowi a szczynści. We Wielkóm Sobotym świynci sie jodło. Kiejsi też sie świynciło, ale tego jodła było miyni, a ludzie na każdo je jodali tego, co niyśli do kościoła. Było tak, że ludzie widzieli miynso yny przi niedzieli, abo przi świyncie. Po chałupach ludzie robili porzóndek, ukludzali we chlywie, gażdziny piykły buchty, kołocze a jodło na Wielkanoc. Dziecka góniły po dziedzinie s kołatkami, a syncy rychtowali sie na śmiergust - robili sikawki s dzikigo bzu. Jak uż we Wielkóm Sobotym zagrali Gloria, to gospodorze burzili do hóli, coby pszczoły dowały wiyncyj miodu, trzepali strómammi, coby łobrodziły, a dziołuchy długo sie myły zimnóm wodóm, coby były zdrowe, młode a fórt piekne. We Wielkanoc kiejsi hań downij, rezurekcyj była w niedziele wczas rano. Ludzie eszcze nim poszli do kościoła, szli przed zagrody, abo wlazowali na kopce, coby sie dziwać na słónce. Wierzili, że we Wielkóm Niedzielym jak słóńce wschodzi, to idzie uwidzieć Jezusa - barónka, kiery je na drzewianej tarczy słóńca. Ludzie na Cieszynskij Ziymi wierzili aji, że w tyn dziyń słóńce skocze s radości, a umrzicy sie przewracajóm w trówłach, tóż ponikierzi szli na kierchów, coby posłóchać czy cosi w ziymi nie szuści. Na śniodani we Welkanoc czakali wszecy, bo każdy pościuł, a mioł przeogrómny głód. Ludzie po chałupach sie dzielili wajcym - nejprzód gazda s gażdzinóm, potym s dzieckami a na kóniec ze słóżbóm esi jóm mieli. Na stole były wajca, murziny, szynka a wórszt. Poświyncóne ww Wielkóm Sobotym jodło trzeja było zjeść, a wszecko co zbyło sie dowało baji kuróm, a szupy s wajec sie zakopowało, coby ziymia lepszy rodziła. W tyn dziyń żodyn nic nie robił, yny gazda broł synka abo wnuka a szli na pole wbijać krziżyki palmowe na kóńce gróntu. W Pyndziałek je śmiergust. Dziołuchy sie dowały loć, bo czym barży mokre, tym wiynkszy miały potym chyt a były zocne dlo galanów. Polywocy chodzili od chalupy do chałupy, a dziołuchy dowały jim za poloci wajca. Kiejsi na Cieszyńskij Ziymi we śmiergust ludzie rozpolali pod lasym ogiyń a smażili wajecznice. Potym balandrowali a tańcowali. Drugi Świynto było nejwiesielsze, na dziedzinach były muzyki - śmiergustówki, a ponikierzi aji sie żynili a wydowali. Wszeckim życzym Wiesiołego Alleluja, radujcie sie bo Jezus Zmartwychwstoł !

Każdo paniczka by miała dostać szumny kwiotek przi swojim świyncie

Roz za rok, ósmego marca majóm swoji świynto wszecki paniczki. Chłopi w tyn dziyń gónióm za kwiotkami, a stojóm w obchodzie, łod rana, coby kupić ty nejszumniejsze, a paniczki yny czakajóm na kwiotek, a nie dej Boże coby jaki chłop prziszoł do chałupy bez jakigo prezyntu. Może być miasto kwiotka pudełko s bómbónami abo jakisi lepsze wónidło. W tyn dzień sie przeduje isto nejwiyncyj kwiotków za cały rok. Lepszy na kwiotkach nie szporować, bo rostomajcie może być. Jak chłop chce mieć pokój, to trzeja kupić szumnóm pukete. Latoś nie było zima, tóż kwiotek szło przeniyść do chałupy a nie zmorz. W inksze roki rostomajcie bywało, bo puketa zmarzła, nim sie jóm dało paniczce. A jak se eszcze chłopi co wypili na dziyń paniczek, to krawal w chałupie był na isto. Co inkszego jak chłop podarowoł swoji paniczce szumne kwiotki, doł pusy a pieknie sie na nióm podziwoł, to óna czasym sióngła do łodmaryje, a wycióngła sztwiertke dobrej gorzołki. Gorzołke na poczynstne musiała mieć łod przigody każdo paniczka - młodo, wydano, zowitka, staro ciotka a starka. Było aji tak, że chłopi nic nie dostali, tóż musieli iść do gospody ku szynkwasie. Jaki potym był krawal w chałupie to lepszy nie pisać. Ze dwacet roków tymu zaczło sie mówić o dniu chłopa. Paniczki jednako nie chcóm o tym słyszeć, bo prawióm, że se to świynto chłopi wymyślili. Coroz wiyncyj jednako kupuje swojim chłopóm jakisi prezynt. Majóm z tym wielkucny problym, co majóm kupić, bo przeca kwiotków ni, bómbónów też, tóż eszcze może być piwo, sztwiertka abo jaki fajne pachnidło. Coroz wiyncyj chłopów jednako ani nie spómino o swojim świyncie, bo majóm całóm chałupe pachnideł, bo mało kiero paniczka swojimu starymu kupi piwo albo sztwiertke gorzołki. Tóż chłopi pamiyntejcie, że na świynto paniczek trzeja kupić szumnóm pukete kwiotków, a wy paniczki miyjcie dycki schowanóm sztwiertke, abo lepszy pół litra, a nie trzeja bydzie uż tego całego świynta chłopa. Jak go nie chcecie w kalyndorzu, ni ma problymu, chłopi se go mogóm zrobić kiej bydóm chcieć...

Na grómnice pół piwnice grómnica chróniła przed pierónami a ogniym

"Na grómnice pół piwnice", tak kiejsi hań downij prawili gazdowie, a szli sie podziwać, wiela je ziymnioków a rzepy w corkach w piwnicy. Kiery był barży chytry to to poradził porachować, ale musioł wiedzieć, wiela tego było, jak sie skludzało wszecko na jesiyń. Ganc na isto tego nie szło porachować, bo jak sie kómu krowa ocieliła, abo świnia oprosiła, to sie wiyncyj dowało żrać. Zoleżało to też jaki był rok a jak ziymeczka łobrodziła. Dobry gazda a gaździno mieli mieć na grómnice połówke tego, co skludzili na jesiyń. Młody gazda, kiery eszcze nie umioł tak ganc gospodzrzić, musioł na wiosne iść do fotra abo do ujca, coby mu dali ziymnioków a rzepy, abo obilo, bo proł zwierzyntóm wiela wlezie, a potym, to co nie zeżrały wyciepowoł na gnój. Tak sie nie śmioło robić. Na rok uż był móndrzejszy, a jego baba też, bo wiedzieli obo, że muszóm futrować bydło podle tego wiela, kiery zwiyrz zeżere.

Na Matki Boski Grómnicznej sie dycki szło do kościoła a świynciło sie grómnice - wielkucnóm, hrubóm świyczke, kiero potym stoła w chałupie a jak trzeja jóm było zapolić, to gaździno uż wiedziała co mo robić. Grómnica była dobro jak grzmiało a sie blyskało. Stareczka jóm zapolili a postawili przi łoknie, coby pierón nie strzelił do chałupy. Jak starzik umrzili, to sie jóm zapoliło, a dało mu do rónk. Grómnice sie zapolało przi krzcie, przi kómuniji, a dycki jak we familiji sie cosi robiło ważnego.    Drugigo lutego sie wynoszało strómek z chałupy a kólyndnicy przestowali chodzić po chałupach. Starzik prawili, że na grómnice je pół piwnice a pół zimy, ale ta prowdziwo zima dziepro je przed nami. Tóż isto śniega eszcze napadze, coby dziecka se nakulały bałwana przez feryje. Przidzie aji możne mróz, coby ty zarazki zabił, coby ludzie nie byli nimocni. Podziwejcie sie do corków, esi ich eszcze w chałupie mocie, bo terazy stawiajóm chałupy, kiere piwnic ni majóm. A jak sie gdo spyto dziecek, kany sie kopie ziymnioki, to prawióm że w Biedrónce... Lo krysta Boga! Miyjcie sie pieknie.   

Starka ze starzikiym se siedli ku oknie przi stole. Stareczka se zawiónzała szatkym na głowie, a Starzik s rechli ściepoł czopkym, a doł se na czepań, bo mu jakosi zaczło wioć od okna. Na polu padoł śniyg, wiater kolyboł gałynzie bez liści a kansi daleko pod lasym szczekoł pies. W izbie cykały godziny, było uż trzi sztwierci na piynć, a nic wiyncyj nie było słychać. Starzik odewrził dźwiyrka a prziłożył pore kónsków drzewa pod blache. Chned ogiyń zaczón tańcować a przes szpary w szynkach łechtoł Starzika po gymbie. Smutno ta zima je latoś, eszcze żodyn nie prziszoł od Godnich Świónt, ani wnuki ani cery, wszecy robióm, gónióm za grejcarami a fórt czasu na nic ni ma. Eszcze łóńskigo roku tukej czynścij zaglóndali, a terazy dwiyrze skrzipióm na bantach, bo sie jich mało otwiyro, choć Starzik jich namazoł dwa tydnie tymu. Coroz barży sie zaczło szarzić na polu. Terazy ogiyń uż tańcowoł po całej kuchyni - po świyntych obrozkach, po starczynych handrach a po powole. Od starego drzewianego okna szła zima, wiater zaczón coros barży fuczeć, tóż Starka wziyna stary mantel a go prziłożyła ku szybie.  Chałupa Starzików była staro, ale miała hrube mury, bo starczyn Foter, był mulorzym, tóż cegieł a malty mioł dojś. W izbie sie srobiło chned ciepło, Starka se dała rynce pozgrzybacóne od roboty ku szynkóm, coby se jich ogrzoć. Czym była starszo, tym barży ji było zima a musiała se wiyncyj lóntów na siebie oblykać. Rewma jóm uż krziwiła, choć sie mazała maścióm, co ji cera łóńskigo roku skónsi dokludziła. Starzika zaś cosi pchało w boku, co zjod to mu było źle. Miynsa uż moc nie jodali, wiyncyj cosi takigo na mlyku, bo nie poradzili. 

Uż im je przes osimdziesiónt roków. Tela uż było takich zim, ale kiejsi hań downij, jak eszcze dziecka s wnukami s nimi pospołu miyszkali, tóż było jakosi wiesielszy. Dziecka góniły i nasrowały Starke, ale potym siodały s nióm przi blasze, a óna jim rosprowiała o Utopcach, o Nocznicach a inksze bojki, a óny siedziały po cichu bo sie kapke boły. Wszecko to było jakisi inaksze. Starzik jich zaś broł do pola, sprawił im sónki tóż jeździły s kopca za stodołóm, a potym pospołu s nim odbywały gowiydź. Terazy uż ani gowiydzi ni ma, ani bydła, tóż ani sie ni ma s kim powadzić. Yny kocur spi na piecu a ani sie nie ruszo. Starka ze Starzikiym sie uż nie wadzóm pospołu, bo se uznali,że eszcze tukej bydóm pore roków, możne miesiyncy, a możne dni, tóż ni ma sie co gniywać. Starka załónczyła radijo. Prawili w nim, że dzisio je dziyń starzików. Prawili eszcze, jako dziecka jim winszujóm, że jich bieróm do szkoły na wystympy, a sóm rade, że jich eszcze majóm. Starce sie skulałałza po licu jak to usłyszała. Starzik sie yny podziwoł na ziym a nic nie prawił. Przeszła zima, a Starka sie naros rozmimógła. Wziyni jóm do szpitola, umrziła pore dni nieskorzi. Starzik miyszkoł sóm eszcze pore miesiyncy, ale umrził na jesiyń. Isto mu serce rostargało s tego smutku. Terazy leżóm pospołu na kierchowie, a cery s chłopami a s wnukami se mogóm yny postoć a pospóminać tych dwoje starych ludzi, kierzi tak czakali, aż gdosi do nich przidzie. 
   Wiela takich stareczek a Starzików je wszyndzi po dziedzinach a po miastach? Jak jich mocie we swojich familijach, to jich czynścij nawszywiejcie.  Óni bydóm przeogrómnie radzi, jak przidziecie. Jedyn móndry farorz kiesi napisoł:" Śpiychejmy sie kochać ludzi, tak wartko odchodzóm". Wszeckim Starkóm a Starzikóm winszujym kupa, kupa zdrowio!
Starka a starzik uż ze sobóm sóm tela roków a fórt sie majóm radzi
Winszowani na Nowy Rok 2018
 
    Kiej stary rok sie kóńczył, tóż ludzie se spóminali, jaki był a rozmyślali jaki bydzie tyn, kiery idze. Wiela bydóm mieć grejcarów, wiela dziecek sie urodzi we familiji, ale nejważniejsze było to, coby wszecy byli zdrowi, a żeby żodyn nie był nimocny. Spóminało sie umrzitych, kierzi latoś lygli na kierchowie, zaświyciło sie świyczkym a za nich porzykało. Gażdziny rachowały, wiela wajec sniósły kury przez cały rok, a gazdowie wiela cieloków przibyło we chlywie. Prawiło sie kiejsi, że "na Grómnice pół piwnice, tóż gazda sie szoł dziwać, wiela ziymnioków je w corku, czy jich styknie do lata. Starka ze starzikym spóminali, jako to było na nowy rok - dziesiynć, dwacet, pindziesión roków tymu. Czakali na kolyndników, kierzi uż chodzóm od Godnich Świónt. Jak pieknie zaśpiywajóm, do dostanóm dobrego bómbóna. 
   Cosi sie kóńczyło, a cosik zaczynało, jedni prawili że uż nie bydóm kurzić cygaretli, inksi, że nie bydóm pić piwa ani gorzoły. Chłopi ślubili babóm, że bydóm szykowniejsi, a baby chłopóm, że nie bydóm przeciwne. Dziecka ślubiły Ojcóm, że nie bydóm dorobiać a lepszy sie uczyć we szkole, słuchać rechtorów, a po strómach nie wylazować. A co myślały, a o czym wyrzóndzały zwierzynta a gowiydź? Kónie na nowy rok chciały, miyni cióngnónć, a coby jim gazda dowoł lepsze jodło. Coby jich też czasym, kapke pogłoskoł a poklepoł. Krowy by chciały, coby gaździno jich nie niechowała na miedzy jak je ćma, bo sie bojóm. Kury prawiły, że bydóm niyść wiyncyj wajec, jak jim gażdzino zmiyni kokota, bo tyn co góni po placu uż je fest stary. Ludzie, zwierzynta, wszecki stworzynia chciały, coby ty trzista szejdziesiónt piynć dni było lepszych, abo aspóń takich jak ty, kiere minyły. 
   Winszujym Wóm wszyckim, cobyście byli zdrowi, bo zdrowi, to je to nejważniejsze. Ci co majóm mało grejcarów, coby jich mieli wiyncyj,  a ci co jich uż majóm kupa, coby sie poradzili dzielić s tymi chudobnymi a nimocnymi. Tym co posioli, coby sie mnożiło, ci co majóm gowiydź coby sie jim lyngły kurczoki, kaczki a cieloki. Coby was dziecka słuchały a były posłeszne. Chłopy bydźcie posłeszni babóm, a baby chłopóm. Szanujcie to co mocie, bo mógło być gorszy. Wszeckim wszeckigo nejlepszego w 2018 roku !
 
Wilija a Godni Świynta


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godni Świynta a Wilija na Cieszyńskij Ziymi to był czas dlo familiji a dlo przocieli. To były ty dni, kiej wszecy szli do tego Ojcowskigo Dómu - chałupy Starzików a Fotrów. Bo przeca jako w naszej szumnej pieśniczce: "Ojcowski Dóm to istny raj, dar Ojca Niebieskigo..."We Wilije dycki uż łod rana trzeja było se dować pozór, coby być jak sie patrzi, bo starzi prawili, że jaki człowiek je tyn dziyń, taki bydzie cały rok. Gor dziecka musiały być posłeszne, bo Mama prawili, że:"na Wilijóm, Dziecka bijóm". Bijóm, jich Fotrowie, jak sóm przeciwne. Godni Świynta ni mógły być bez strómka, kiery sie nosiło s lasa, potym nieskorzi szło kupić taki s plastiku w kónzumie. Kiejsi hań downij jak eszcze nie było strómka, to ludzie wieszali gałynzie jedli abo smreka nad dwiyrzami, na ścianach, abo na powole. Eszcze potym nieskorzi jak uż sie strojiło strómek, to ludzie eszcze wieszali ty gałynzie. Na strómku sie wieszało to, co gaździno mieli na pozoryndziu: orzechy, jabka, pierniki, ciastka, dziepro nieskorzi bómbki, mikołoje, abo gwiozdki. Jak eszcze nie było w chałupach eletryki, to sie na strómku poliły świyczki, yny trzeja było dować pozór, coby chałupa nie zgorała. 

   Uż pore dni przed Godnimi Świyntami gazda robił porzóndek kole chałupy - ukludzoł rostomajte wieca, zamiatoł chlyw, plac, omiatoł smiatokym pajynczyny a czasym biylił masztale, abo waszkuchnie. Gaździno ukludzała szpajske kuchyń, myła okna a dłaszki, pómału rychtowała jodło na Wilije. Jak chciała, coby kury nosiły wajca to suła zorka do obrynczy od beczki na kapuste. Jak dziecka były wiynksze, to musiały Fotróm pómogać. W izbie, kany była Wilija musioł być porzóndek - wszecko czyste a poukludzane. Na postrzodku gazda stawioł stół, kiery gaździno przikryła biołym obrusym. Pod niego dała kapkym siana, a pore grejcarów, coby ich nie chybiało przes nastympny rok. W ponikierych chałupach na stoje sie stawiało Betlejymke - małóm stajynke s drzewa. Na stole musiało być wszecko, coby nie trzeja było stować przi wieczerzi. Ludzie wierzili, że gdo stanie przi jodle, tyn piyrszy umrze. Nejprzód ku stole siadoł gazda, potym gaździno, a na kóniec cało familija podle tego wiela kiery mioł roków - od nejstarszego do nejmłodszego. Nejważniejsze przi Wiliji było rzykani. Rzykoł gazda, czytoł Ewangelije - o tym jak Pón Jezus sie urodził. Potym łómoł sie opłatkiym, nejprzód s gaździnóm a potym s resztóm familiji. Jadło sie po cichu, coby wszecy sie szanowali,a nie wadzili sie w prziszłym roku. 
   Po Wiliji gazda szoł do chlywa a do masztale, tam dowoł kónióm a krowóm to co zustało s jodła. Dowoł jim aji po kónsku opłatka. Ludzie wierzili, że gowiydź wyrzóndzo o północy we Wilije ludzkim głosym. Wieczór cało familija śpiywała kolyndy, a dziecka chledały pod strómkiym czy tam jim czego Aniołek nie prziniós. O północy zaczynała sie w kościele Pastyrka, a u Wanielików Jutrznia. Tak sie zaczynały Godni Świynta. W drugi dziyń Świónt zaczynali po chałupach chodzić kolyndnicy, na kierych w Goraliji prawili: połaźnicy. Chodzili óni a kolyndowali aż do Grómnice. Na Cieszyńskij Ziymi ani na Świecie, takigo czasu jak Godni Świynta ni ma w całym roku. Ludzie powadzyni sie godzóm a ci, kierzi sie downo nie widzieli jadóm ku sobie. 
 
Wszeckigo nejlepszego Wóm życzym, 
Bożego Błogosławiyństwa, cobyście w tyn czas byli s familijami, a przocielami Ojcowkim Dómie, kiery je istnym rajym...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Świyntym Mikołoju
 
Downo tymu w Mirze, kany terazy je Turcyja, miyszkoł mały chłapiec. Na miano mu było Mikołoj a był s przeogrómnie bogatej familiji. Jego Tacik a Mama mu dycki kupowali nejlepsze bawidła a nejpiekniejsze oblyczki. Nigdy mu nie chybiało jodła, a to co jod było przeogrómnie dobre. Mikołoj rod sie dziwoł na świat, kiery było kole niego a szkrybił sie, że inksze dziecka ni majóm tela wszeckigo, co ón. Na świecie wtynczas było kupa biydy, ludzie ni mieli jodła, byli nimocni, bo wszyndzi były wojny a woda, wiater a ogiyń drzónzgały wszecko, co posioli abo posadzili. Synek długo myśloł czymu ludzie sie majóm tak źle, a wymyślił, że Pónbóczek mo na świecie tela roboty, że ni mo czasu sie starać o wszeckich ludzi naroz. Umyślił se, że bydzie pómogoł chudobnym. Dycki, jak szoł do kościoła, to broł ze sobóm tela jodła a bómbónów, wiela móg uniyść. Potym to wszecko rozdowoł chudobnym dzieckóm, a widzioł, jak były rade, że od niego cosi mało wiela dostały. 
Tacik a Matka Mikołoja widzieli to wszecko, a byli radzi, że majóm takigo dobrego synka. Prawili, że urośnie na dobrego a szykownego chłopa. Kiej Mikołoj uż był wielki, dostoł po Fotrach kupa grejcarów, złota a wszeckigo. Uznoł se, że tego tela nie potrzebuje a zaczón to rozdować chudobnym. O tym co robił, a jaki je pobożny ludzie rzóndzili w całej Mirze. Mieli go tak radzi a taki mioł wszyndzi taki poważani, że go zrobili biskupym. 
   Jednego razu Mikołoj szoł hólicóm a jako dycki dziwoł sie na ludzi w mieście. Naroz uwidzioł dwóch chłopów, kierzi sie wadzili. Jedyn chcioł po drugim aż mu oddo grejcary, kiere pojczoł, abo aż mu do za to swojóm cere. Grejcary mioł oddać do rana, abo przikludzić swojóm dziołuche, kiero by szła na służbym. Czasu ni mioł moc, bo słóńce uż zaczło sie chować. Mikołoj polecioł do chałupy, chycił miyszek, w kierym nosił jodło dlo chudobnych, a wciepoł do niego rostomajte drogi wieca ze złota - oryngle, pierściónki a lańcuszki. Kiej uż miyszek był pełny, wzión go a zaszoł pod chałupym chłopa, kiery mioł zapłacić dłóg. Okno było odewrzite do korzón, tóż chynył tyn miyszek do postrzodka. Spadki szoł do chałupy rod jak fazol, że zajś zrobił cosi dobrego, a pómóg Pónbóczkowi pómogać ludzióm. Mikołoj chcioł sie podziwać na piekne cery chłopa, kierymu pómóg. Chcieli jich poznać aji wojocy, kierych biskup niedowno wyratowoł. 
Wczas rano chłop, kiery mioł oddać dłóg obudził sie a zaczón beczeć, że jego cery pójdóm na służbe, ale jak wloz do izby, kany okno było odewrzite do korzón, ni móg uwierzić tymu, co uwidzioł. Na dłaszce leżało kupa wiecy ze złota, a chłop nie wiedzioł skónd sie to wziyno. Wiedzioł yny tela, że Pónbóczek sie zlitowoł nad jego nieszczynściym. Stykło mu to, coby zapłacić dłóg a eszcze na wiano dlo cer, kiere poznały trzech wojoków, kierych Mikołoj niedowno wyratowoł.  
   Pónbóczek uż od downa sie dziwoł na to jak Mikołoj pómogoł ludzióm, a przeogrómnie sie mu to wszecko podobało. Chned po tej nocy, kiej Mikołoj pómóg chłopu a jego ceróm, Pónbóczek go zrobił świyntym. Biskup móg dali pómogać ludzióm - bo to mioł nejbarży rod. Dostoł chałupym na północy, kany cały rok spoczywo a zbyro siły, coby we swoji świynto 6 grudnia, móg rozwiyżć prezynta dlo wszeckich dziecek na całym świecie. Dziecka na niego czakajóm, a dziwajóm sie s kierej stróny przidzie.   Jak ku wóm Mikołoj przidzie, a do wóm jakisi prezynt, to se spómnijcie, jako była jego prowdziwo historyja. 
 
Na Świyntej Barbory, o Barborze, Pusteckim a hawiyrzach.

   Czwortego grudnia bydzie Świyntej Barbory - patrónki hawiyrzi. Barbora jich bróni przed nieszczynściami, coby dycki sie wracali do chałupy do swojich bob a dziecek, kierzi na nich czakajóm. Na szachtach, pod ziymóm, kany yny bynzinowe lampy oświycały hawiyrzóm wónglowe skały, było tak ćma, że sie zdało, że w tym ćmoku cosi siedzi a sie ruszo. Żodyn nie wiy, kiej piyrszy roz jakisi hawiyrz uwidzioł miyndzy czornymi bryłami wónglo Pusteckigo. A go to był Pustecki? Na Górnym Ślónsku mieli w szachtach Śrebnika, Skarbownika, Szarleja, kaj indzi esze na nie go prawili: Zabrzeski, Matusz, Wojtek abo Jyndra. Na Cieszyńskij Ziymi był Pustecki. 
Tego Pusteckigo piyrszy roz uwidzioł isto mały Józek Brzózka s Karwinej, kierego foter robił na szachcie. Józkowi było trzinost
roków, jak jego Tacika zabiło - przicisła go wynglowo ściana. Zustoł sóm yny s Matkóm - bez grejcara, bez jodła, bez niczego. Jak boroczek stoł nad grobym Ojca, to wiedzioł, że jich czako terazy biyda. Ala matka Józka - Brzózkowa - sie nie boła żywota, była to baba odważno a twardo. Każdy dziyń wczas rano jeżdziła s Józkiym na opuke na hałde, a wieczór siodała s jegłóm a niciami przi petryolce a szyła sómsiadkóm fortuchy, coby cosik mało wiela 
przignać grejcarów, bo miała eszcze pore dziecek, kiere musiała wychować. Miała też dłóg na chałupie, a fantownik fórt groził, że kucze Brzózkowej przedo, a jóm s dzieckami wygóni na hólicym. Józek widzioł wiela razy, jak Mama płaczóm, bo nie chciała chałupy stracić, a płacić dłóg a wyżywić familije, to było dlo nij za ciynżki. 
Jednego razu Józek prawi: 
- Mamo, móm uż szternost roków, pójdym do hawiyrnie a bydym zarobioł 
Matka yny sie uśmiychnyła, pogłoskała chłapca po głowie, a oczy miała całe mokre. 
   Za jakisi czas młodego Brzózke wziyni do roboty na szachte. Każde rano szoł s chłopami na szychte, sztygar go doł ku starymu kopaczowi Kotuli, kiery mioł dować pozór na młodego hawiyrza. Józek woziuł na toczkach wóngli do "gospody", kany starsi chłapcy ładowali go do żeleźnych wózków. Chłapiec mioł na szachcie pilobym, hercówkóm suł wóngli do toczek, potym na pleca broł pas a pchoł toczki, kany mu kopacz Kotula pokozoł. Tam to wóngli wysuł, a jechoł zaś spadki. Pas sie mu wbijoł w pokrziwióne pleca, 
a na rynkach sie porobiły plynskiyrze, kiere go bolały. Józek czasym se popłakiwoł, ale tak, coby go chłapcy nie widzieli, bo go było gańba. Potym by sie s niego śmioli s miesiónc, a to by była ostuda. Yny Kotula, jak uwidzioł, że Józek beczy, to mu prawił:
- Nie becz Józek, giździe jedyn, jeżeś hawiyrz, rozumisz? dychnij se kapkym a przestóń beczeć.
Potym, abo kozoł synkowi se zrobić pauze, abo odwióz pore pełnych toczek za Józka, bo mioł chłapca rod. Józek przerobiuł na szachcie miesiónc, a kiej prziniós piyrszóm wypłate Matce do chałupy to ji prawi: 
- Nie pójdymy precz s chałupy Mamo, jakosi dłóg spłacymy. Oto mocie wypłatym - doł ji kopertym s grejcarami, kiere sóm młodymi rynkami zarobił. 
   Józek mioł rod robotym na szachcie, pokochoł jóm, tak jak jego foter, choć wiedzioł, że go zabiło. Jak sie mu chciało beczeć, 
to se chned spóminoł, że na chałupie je dłóg, kiery trzeja spłacić, tóż robił eszcze ciynżyj. Jednego dnia na szychcie sie srobiło Józkowi 
jakosi dziwnie, w głowie sie mu zatoczyło, przed oczami uwidzioł jakisi czyrwióne koła, a czuł jakby mu gdo do czepani krampoczami walił. powiedzioł o tym Kotuli, a tyn go chned posłoł pod szyb, tóż Józek wzión do rynki hawiyrskóm lampym a szeł przed siebie. Szeł
pómału, stómpoł s nogi na nogym, bo s przodku, kaj robi Kotula do szoli je piekny kónsek chodnika. Myśli se, że isto to za chwile minie, że bydzie móg chned spadki sie wrócić do roboty. Ale Józek je coros słabszy, na czoło wystómpiły zimne poty, nogi sóm ciynżki jakby były ocelowe, a na ciele poczuł gynsióm skóre. Serce mu waliło tak wartko jakby uż s pół godziny gónił - synek sie wylynkoł, co sie sy mnóm robi - pomyśloł. Naroz mu pociymniało w oczach, oprził sie o sztympel, trzeja se aspóń kapke spocznóć. Józek se spómnioł na chałupym - Mame, co warzi wieczerzym, coby se synek porzóndnie pojod, kiej przidzie ze szychty po nocy, braci a siostry, kiere na niego czakajóm, a na kóniec fotra, kiery kansik tukej zustoł. 
Darmo, trzeja iść dali. Rynkóm chledo lampki, oczy mo zawrzite, tóż sturził do nij, ta sie obaliła a zgasła. Dokoła je ćmok, jak w piwnicy bez okiyn. Nigdzi ni ma ani kapki światła, ale synek zno ceste na pamiynć - dyć przeca każdy dziyń tukej chodzi. Zaś idzie do przodku, pómału, noga za nogóm. W słabej rynce sie kolybie lampa, kiero przed chwilóm oślepła. Prawóm rynkóm fórt maco sztymple, a chledo cesty do przodku. Uż nie słychać chłopów, w czornym chodniku je cicho, a w głowie synkowi cosi zwóni, jakby go gdo kładziwkiym walił. Józek przeogrómnie pómału idzie do przodku, pod szyb, ku windzie bo tak mu kozoł Kotula. Coby yny dónść do windy, potym wyjechać do wyrchu, a ku chałupie, ku mamie. Przeszoł uż kole przekopu a szoł dali, po chodniku sturził do krziża zbitego ze szczap, potym sie wylynkoł. 
- Gazy! - pomyśloł se Józek, a strach go chycił za kark. Naroz, isto sie to Józkowi zdo, ale ni, to sie mu nie zdo, s chodnika s boku, daleko s przodku migło światło, jakby gdosi kolyboł lampóm. Chodnikiym szoł jakisi hawiyrz. Józek poszeł za nim. To światło było jakisi dziwne, bo jak synek stowoł, coby se dychnónć, to to światło też przistowało, jakby na niego czakało. Długo chłapiec gónił chodnikami za tym światłym, tak długo, że uż nie wiedzioł kany je. Przeca s przodku, kaj fedruje s Kotulóm ni ma zaś tak daleko na podszybi, ale szybu ni ma a ni ma. Naroz to słabiućki światło sgasło. Jako terazy trefić do hawiyrzi?
- Isto Pustecki to był - prawi se sóm do siebie Józek, potym utrził spocóne czoło, o poszczypany sztympel a zaczón beczeć. Tela razy starzi hawiyrze rosprowiali o Pusteckim - terazy wszecki ty historyje sie Józkowi spómniały.  
- Mamo, Mamulko - prawił se w duchu swoji Mamie, kiero terazy w chałupie warzi dlo niego wieczerzym - tak sie bojym, Mamo, tak sie bojym!
   Józek fórt beczoł. Naroz gdosi dotknył jego pleca. Synek rynkowym utrził oczy a obrócił głowe. Stoł przed nim hawiyrz z długóm, siwóm,  brodóm. W lewej rynce dzierżoł zapolónóm lampym ze złota, a w prawej dzierżoł strzybny krampocz oprzity na plecu. Był obleczóny na lepszo, mioł na siebie ancug hawiyrski, na kierym blyszczały szumne knefle ze złota, a na głowie mioł czopke s piórami s kokota.
- Szczyjść Boże! Pustecki! - Prawi Józek, kiery sie cały trzepoł ze strachu. 
- Poznołeś mie synku, ale sie nic nie bój! Krziwdy ci żodnej nie srobiym. Umyśliłech se, jako Cie tukej zwabić, coby Ci wynagrodzić Twojóm miłość do Matki a do hawiyrnie. Choć siły eszcze ni mosz tela co chłopi, to robisz jako óni, coby Matce pómóc a zarobiać na żywobyci. Podobosz mi sie synku, a terazy pódź!
Pustecki szoł s przodku, a Józek wylynkany za nim. Mijali prózne przekopy, wlazowali do czornych chodników, przekroczali sztymple, kiere leżały na ziymi, a czym dali szli, to ćmok sie robił coros miynszy, jakby go niechali kansik ze zadku. Kole nich było jasno, jakby słóńce świyciło. Wónglo uż tukej nie było. Długi ściany blyszczały sie od lamp, kiere były powieszóne na powole. Wszyndzi tukej miasto wónglo było złoto a strzybło. S gónku, kiery przeszumnie blyszczoł było słychać jakby hawiyrze fedrowali. 
- Słyszysz? - pyto sie Pustecki, a stanył. 
- Słyszym - prawi Józek po cichu a też stanył. 
- Tam hawiyrze fedrujóm - prawi Pustecki - Wszedcy, kierzi tukej na szachcie zustali, kierych zasuło, nie umrzili, ale tukej dali robióm. 
Powiydz o tym tam na wyrchu, powiysz?
- Powiym!
- Powiydz też, że tukej żodyn nie czuje sie urobióny ani zmordowany. Ni ma nieszczynść ani katastrof. Powiysz?
- Powiym!
- I powiydz wszeckim hawiyrzóm eszcze to, że my tukej czuwómy nad wami. Jeśli kogo powoł zawalóny odgrodzi od świata, to my takimu lecymu pómóc. Powiysz?
- Powiym!
- Powiydz eszcze, że wszeckim tym kierzi miłujóm hawiyrnie, my dycki bydymy kamratami, ale tym, kierzi hawiyrni ni majóm radzi, dycki bydymy wrogami. Niech sie wszedcy ludzie zgodzajóm, niech sie jedyn s drugigo nie wyśmiywo, niech jedyn drugimu nie robi krziwdy, a s piersi każdy niech to każdy wytargo s korzyniami, rozumisz? - s korzyniami! Bo niech yny malućki korzónek niecho, to zło na nowo sie rosrośnie a rosbujo. Niech jedyn drugimu je bratym
rodzónym! Powiysz to wszecko tam na wyrchu?
- Powiym!
A terazy uż pójdziesz do swojich. Bydź dycki taki dobry, jaki żeś był po teraz. Miłuj Mame a miłuj hawiyrnie. Nigdy nie zapómnij o ni! Tukej mosz ody mnie cosi, co ci styknie na długo. A Mamie Twoji też. 
Kiej to Pustecki mówił, zegnół sie, wzión ze ziymi kónsek złota, wielki jak piynść, a doł go chłapcu:
- Mosz weź! Dej go Matce, niech przedo to złoto a dłóg na chałupie niech spłaci. A Ty uż nigdy tukej na hawiyrnie mi nie chodź, boś je eszcze za młody, rozumisz?
- Ale jo chcioł być hawiyrzym, jako byli mój Tacik - prawi Józek, a Pustecki słyszy, że chłapcu je żol za hawiyrnióm. 
- Tóż dobre, jak uż bydziesz wielki a przibydzie Ci siły, to sie stóń hawiyrzym. Terazy żeś je eszcze dzieckiym, do szkoły idź, ucz sie, a za pore roków, jak Ci roków przibydzie to przidź do hawiyrnie, rozumisz?
- Rozumiym! A pieknie dziynkujym za wszecko!
- A terazy pódź, idymy spadki. 
Zaś Pustecki szoł s przodku. Józek kroczył za nim. Mijali prózne przekopy, zapadniynte chodniki, skryncali w czorne dziury, a przekroczali sztymple, kiero gdosi pobuloł. Czym dali szli, tym światła było miyni, a wszyndy był ćmok, kiery był coroz czorniejszy. Pustecki stanył a prawi:
- Słyszysz? - spytoł sie Józka a pokozoł rynkóm, kany synek usłyszoł jak gdosi wali krampoczami, hawiyrze wołali na siebie, a gdosi cis wózki do przodku. 
- Słyszym! - prawi Józek. 
- Tam fedrujóm Twoji kamraci. Terazy uż do nich trefisz. Idź, idź! 
Józek chcioł eszcze cosi Pusteckimu rzyc, ale uż go przi nimu nie było. Tóż szoł chodnikiym dali przed siebie. Za chwile prziszoł ku 
hawiyrzóm, kierzi kopali wóngli. 
- Szczynść Boże - pozdrowił jich Józek, a chned poznoł umazanego po gymbie Kotule.  
- Szczynść Boże - odpowiedzieli hawiyrze. 
- Józek giździe jedyn, kaj żeś był tak długo? - pyto sie Kotula. 
- Dłógo? S Pusteckim żech se kapke pochodził po hawiyrni, a terazy uż sie wracóm do roboty, mi je lepszy.
- S Pusteckim? Lokrystaboga! Toś ty synku sóm cały tydziyń przechodził s Pusteckim! Uż Cie kamracio przestali chledać, bo prawili, że to uż i tak wszecko na darmo. Twoja Matka płacze a targo se włosy s głowy. 
- Mama...oto Mamie niesym!...
- Złoto - rykli hawiyrze. 
- Doł mi go Pustecki  - prawi Józek, a pokazuje wszeckim złoty kónsek skarbu. 
- Złoto, prowdziwe złoto! Dobry je tyn Pustecki! - rozprowiali hawiyrze a kiwali głowami. 
- Opowiydz Józek jako to był s tym Pusteckim! - pytoł go kierysi s chłapców. Józek chned wszecko im powyrzóndzoł. Mówił a mówił. Nie zapómnioł ani słowa, wszecko kamratóm powiedzioł, co mu Pustecki przikozoł. Wyrzóndzoł do kóńca szychty, a hawiyrze słuchali a yny kiwali głowami. Kiej Józek wyjechoł na wyrch po szychcie s hawiyrzami, to wiela mioł siły w nogach polecioł do chałupy. Matka go ściskała a była barży rada, że go widzi, jako s tego złota kiere dzierżoł w rynce. Odmiynił sie żywot we familiji wdowy. Matka złoto przedała, popłaciła dłógi na chałupie a eszcze ji dojś zustało na naukym dlo Józka. Przeszło dwanost roków, Józek sie wysztudyrowoł jako inżynier - hawiyrz a robił na tej samej hawiyrni, kany kiejsi spotkoł Pusteckigo. 

Wszeckim hawiyrzóm Szczyńść Boże!
W Nowym Roku niech sie wóm darzi wszeckigo nejlepszego
Boże Narodzyni Jezus sie rodzi aniołowie sie cieszóm noc truchleje
Jak dziecka były posłeszne to do nich prziszoł Świynty Mikołoj
Pustecki wachowoł skarbów w szachtach na Cieszyńskij Ziymi
Czymu trzeja czytać gazety s papióru?
 
Pamiyntóm jak dzisio, że nie było pióntku, coby Tacik nie prziwiyźli s kónzumu chleba a gazet s papióru. Gazeta wóniała farbóm, jak sie jóm odewrziło, dycki sie zaglóndało a szkartowało tam, kany kiery chcioł poczytać to, co dycki co tydziyń czytoł – baji o sporcie, gdo kaj umrził a, kogo na ceście zastawili policajci. Na ty informacyje sie czakało cały tydziyń, choć paniczki po dziedzinie cosi rozprawiały, wyrzóndzały, ale wiyncyj dociepały łod siebie, a potym jak była gazeta to ty wszecki informacyje szło porownać – co było prowdóm a co se fulały miyndzy sobóm. Mieli my takóm sómsiadkym, kiero prawiła, że poradzi gazetym czytać bez bryli, ale sie tak trefiło, że jóm czytała obrócónóm. Żodyn ji nigdy nie prawił, że czyto do góry nogami, bo była przeogrómnie obraźliwo. Widzicie – jakby czytała na tablecie, to by sie ji to samo łobróciło, ale czy idzie tabletym roschajcować pod blachóm?
Moja starka jak czytali gazetym to jóm czytali czasym pore razy za tydziyń, a potym się gazetym roskłodało a dowało na meble, coby kurze nie siodało. Tabletym tego nie srobicie. Starzik jak uż poczytali gazetym, to jóm nie wyciepowali – starzi ludzie byli szporobliwi, jak sie co dało eszcze użyć to to używali – raczy jóm wziyni do ustympu a pote jak uż szli na wielkóm strónym, to nim jóm wyciepali do zyngruby, to eszcze doczytali, co mieli doczytać. Tabletym se zadku nie utrzicie. W lecie dycki lotało wszyndzi kupa much, gor jak kansik było miynso na wyrchu, abo jakisi inksze jodło. Jak sie muchym uwidziało, to się zgibało gazetym a trzaskało się jóm po łepie. Sprógujcie to srobić s tabletym abo s kómórkóm, chyba że mocie takóm uż na wyciepani. S gazety szło srobić czopkym na głowe, jak się malowało izbym, łódke co pływała po stawie, abo samolot a potym się go puszczało do luftu, s tableta tego nie srobicie. Ale mój znómy, starszy panoczek kupuje gazety każdy dziyń. Mo aji tablet, do kierego sie czasym dziwo. Prawi mi oto tak: „Jo na tablecie czytóm co sie na dziedzinie wyprawio każdy dziyń, od pyndziałku do pióntku. Potym bierym tableta w pióntek po połedniu a sprawdzóm, czy ci w tablecie napisali to samo, co ci w gazetach. Jak mi cosi nie siedzi to bierym krziwak, a idym do Zofije s Pasieki a óna mi uż to wszecko powyrzóndzo co a jak…” Wiycie dzisio, jak żech siedzioł a czytołech gazetym, trefiłech na cosik, co mie nasrało. Chciołech napisać kómyntarz, ale sie dziwóm a gazeta przeca ni mo knefli. Ale potym żech jóm powónioł a spómniołech se jak Tacik dycki w pióntek prziwoziuł s kónzumu tych pore archów papióru, kiere ludzie czytali, abo robili s nimi inksze wiecy, bo wiedzieli, że trzeja czakać do pióntku na nowe informacyje, no chyba że gdosi mioł takóm Zofije s Pasieki...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czym bydymy hajcować...?
 
Lato przeszło, liści ze strómów pómału lecóm, jakisi gałynzie s małych strómków sie poobrzazowało, idzie jesiyń, potym zima i zajś trzeja hajcować. Zajś pół roku sie bydzie s kuminów kurzić ale latoś to bydzie kapkym inakszy, bo przeca mómy uchwałym antysmogowóm. Bydzie sie lepszy dychać, ludzie nie bydóm tela kuckać a rano na polu  nie bydzie smogu, ale co nejwyżyj mgła. Mo się hajcować wónglim, suchym drzewym, peletym, abo brykietami. Nie śmi sie polić mułym ani flotym. 
Uwidzymy jaki to bydzie a jeśli ludzie to wydzierżóm, bo tóna wónglo uż kosztuje tela co trzi tóny mułu a mo być eszcze drogszo. Starzi ludzie dycki znoszali do piwnice rostomajte hebzi, gałynzie, suche zieliny a liści. Jak się to podpoliło to szło przepolić w cyntralnym coby się w chałupie kapkym zagrzoło, a dokoła wóniało jakby sie pieczoki piykły. Terazy uż się tak nie śmi hajcować, bo trzeja być „eko”. Spytołech sie starszego panoczka moigo sómsiada esi wiy co to znaczy. Ściepoł czopkym, podropoł sie po czepani a prawi: „wiysz co, eko to bydzie wtynczas, jak bydymy hajcować w chałupach i ani jedyn dymek nie wyndzie s kumina”. "Ale to ni ma możne" – jo na to. Ón mi prawi – „wiysz co, jak bydym grzoł eletrykóm, to nie bydzie nic smrodzić”. Jo mu na to: „tóż ja, yny coby tóm eletryke srobić, to trzeja kupe wónglo, czasym mułu spolić w eletrowni, coby się człowiek kapkym zagrzoł”. „Hm, tóż” – prawi panoczek, "zbudujym se wiatrok, abo taki ty szkła, co móntujóm po dachach – s tego bydym mioł sztróm za darmo”. Terazy jo sie podropoł po czepani, bo nie wiedziołech co móm rzyc. Kapkym żech w głowie pogrzeboł a prawiym: „Wiycie co, ale coby srobić ty wiatroki, abo ty szkła na dachu, to trzeja we fabryce, w chucie tóm ocyl a plastik topić, to s tego przeogrómnie kupe idzie smrodu do luftu”. Zaś sie podropoł, wycióngnym cygaretle, zapolił a prawi: „wiysz co, uż móm osimdziesiónt roków, przeżyłech kupe rostomajtych wiecy, s babóm, s dzieckami ze samym sobóm, aji oto s tym sómsiadym, co uż pod dornikiym leży na kierchowie. No i powiym ci, że dycki jakosi było, szło sie s ludziami dorzóndzić, aji s władzóm, nó i aji s farorzym…” Potym jak żech uż szoł do chałupy, to se myślym, tóż przeca s tych hajcowanim też jakosi bydzie, yny trzeja to s głowóm srobić. Plastików uż sie nie poli, bo sóm żółte miechy, do kierych sie jich wciepuje. Rozpolić w piecu czymsikej trzeja, tóż gazety a jakisi papióry człowiek w piwnicy dycki mo. Piec móm ajnfachowy, w chałupie robióny, ale s hrubego plechu. Robił go majster, co się na tym zno, s Małych Kónczyc. Kupiłech wónglo, drzewa suchego kapkym móm, toż sprugujym polić to wóngli s wyrchu, podle tego jak to pokazowoł jedyn taki chytry chłop w Cieszynie na rynku. Jednako tych liści a hezbio a gałynzi a suchych zielin kole chałupy je tela, że czasym po połedniu, uż tak pod wieczór, to wciepym do pieca, a tyn sómsiod przidzie do mie s małóm taszkóm ziymioków a prawi: „Tómku, nie wiysz kaj tu kiery poli lebiody na polu, bo móm takóm chynć na pieczoki…”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SŁOWNIK  NASZEJ  CIESZYŃSKIJ  RZECZY JE  SKÓŃCZÓNY 


Oto we strzodym, żech skóńczył pisać słownik naszej cieszyńskij rzeczy, podle abeceda. Pisołech go długi czas, s poru inkszych ksiónżek, kiere żech naszeł w szuflodzie. Isto ni ma w nim eszcze wszeckich słów, tóż jak nóndym jaki nowe, to chned go tam dopiszym. Możne Wy mocie eszcze jaki słowa, kiere mi wyślecie. Coby wlyźć do słownika styknie wlyźdź na słownik gwary, kiery je w menu na wyrchu. 
Coby nónść słowo jako sie go prawi po naszymu, styknie wciść knefle CTRL + F. Na wyrchu po prawej strónie wyskoczy okiynko kany piszymy słowo po polsku. Na przikład gdosi chce sie dozwiedzieć, jako je świnia po naszymu, tóż wcisko CTRL + F a napisze "świnia". Słownik mu chned pokoże, że to je babuć. Miyjcie sie wszecy dobrze. 
 

WIELKANOC 2017


Wielkanoc ku nóm prziszła
Radość nóm prziniósła!
Pón Jezus zmartwychwstoł, 
Ludzi łod śmierci ratuje,  
zajónc rod jak fazol
prezynta dzieckóm rychtuje. 

Wielkij Nocy czas uż je,
Kury wajec niesóm fest.
My ty wajca sztrajchujymy, 
Wiesołych Świónt winszujymy!

 
Przes Wielkanoc sie fajnie miyjcie, 
Do kościoła zaglóndnijcie,
Pomalujcie wajec sto.
Niech wom co zajónczek do,

Chłopy w śmiergust baby lyjcie, 
Sami poloć sie nie dejcie, 
Śmiergustówke niech rychtujóm,
kołoczym, murzinym czynstujóm

 

Cosi o brylach - dowejcie pozór jak jich bydziecie kiej chledać...


Góni, wreszczy Pan Hilary, na dekiel mu piere, 
bo kansikej tyn boroczek, stracił swoji bryle
chledo w galotach, kapsy łobmacuje 
wyciepuje bótki i psinco znajduje
bajzel w szpajsce, w odmaryji 
teraz leci do kuchyni
kurde, wreszczy, kurde bele
gdosi grajfnół moji bryle
wywraco sztokerdle, potym pod nióm lygo, 
borok się nasrowo, we gnatach mu łygo 
grzebie w kafloku, maco w nolepie
głowa spocóno, cały sie trzepie 
Sakramyncki bryle, naozajst kansik wcisła
Hilarego baba co s gróntu hned prziszła
Prawi mu: na cóż robisz ty stary podciepie
Wali ci na dekiel, miele ci sie w łepie? 
Ón do ni: isto żeś mi kansik ty bryle wraziła
Chedóm ich łod rana a nigdzi ich ni ma
Na polu ćmok, petryolka świyci,
Chłop se myśli móm to wszecko w rzici 
Do zdrzadła sie naroz podziwoł  Hilary 
Aż mu po puklu, przefurgły ciary 
Dziwo sie na kinol, po łepie sie wali
Bo naszły sie bryle – co jich tak chledali
Ze zmierzłóm babóm, co go sprzezywała
S tej złości mu ani wieczerzi nie dała
Czy to ni ma gańba? – powiydzcie wy sami 
Mieć bryle na kinolu, a chledać pod ryczkami… 

Trzeja czytać gazety z papióru bo sie oczy miyni psujóm jako na kómputerze
Nie hajcujcie byle czym bo to wszecko z kumina idzie do luftu a smerdzi
Alleluja Jezus Zmartwychwstoł radujóm sie ludzie a aniołowie
GODNI ŚWIYNTA A NOWY ROK 2017


Wszeckigo nejlepszego Wóm przejym na Godni Świynta a na Nowy Rok. Starkóm a Starzikóm, zdrowio, a cobyście co nejdługszy żyli, aji wiyncyj jako sto roków, bo Waszo móndrość je potrzebno nowym generacyjóm. Coby sie Wóm gazdowie mnożiło, a rodziło, na zogrodzie, na polu a we chlywie. Coby Wóm Gażdzinki kury kupa wajec nanosiły, a s wajec kurzóntka sie wylyngły, a coby Was chłopy posłuchały a do aryndy moc nie chodzili. Dziecka, cobyście posłuchały Tatów a Starzików, bo nie chcóm dlo was źle. Cobyście sie we szkole dobrze uczyły a posłuchały rechtorów. Coby Wóm wszeckim Pón Bóczek błogosławił. Rzykejcie do niego a bydzie Was mioł we swoji opiece. Wszeckim przejym coby tyn 2017 rok był aspóń tak dobry jako tyn, a coby nie był gorszy. Nie wodźcie sie, wyrzóndzejcie ze sobóm, nie yny przes kómputer a telefón, ale gor jak sie spotkocie. Pogódźcie sie jak żeście sóm powadzóni, pamiyntejcie o borokach a o tych kierzi sóm nimocni, bo jak je zdrowi to je wszecko. Zdrowio Wóm przejym na każdy dziyń, yny se go nie psujcie cygaretlami a gorzołóm. Gorzołym idzie pić ale po kapce. Eszcze roz wszeckigo nejlepszego na ty Godni Świynta a na Nowy Rok. Miyjcie sie pieknie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
Murzinek Bambo - po naszymu 


W Afryce miyszko Bambo, Murzinek,
Ganc czorny, mały lokaty synek.
Czornóm mo matkym, fotra czornego,
Ujca a ciotkym, starzika - każdego.
Mo pieknóm chałpym - coby jóm postawić
trzeja mieć patyki a do ziymie wrazić,
Bo przeca lepszej chałupy nie trzeja
Kiej sie rok cały hyc leje s nieba.
Skyrs tego sagi sóm Afrykóny,
A mało kiery je łobleczóny.
Skyrs tego grejcary se uszporujóm
Bo lóntow, mantli - nic nie kupujóm.

Bambo Murzinek to je móndry synek,
Ni mo we szkole żodnych jedynek.
Bo se móndre wieca ciepie do głowy
W swoji afrykońskij szkole s trowy.
We szkole ni ma ławek, stołków ani płota,
Ani łokiyn, bo tam je łokropno duchota.
Wszyscy afrykańscy rechtorzi,
Mają sie od nas troszeczkym gorzij,
Ni majóm blajsztyftów ani taszek s ksiónżkami,
Tóż muszóm po piosku pisać palcami.
Ale skyrs tego też fajnie majóm,
Bo im do chałupy nic nie zadowajóm!

Jak uż Murzinki we szkole głód majóm,
To se pauzym robióm a se śniodajóm.
Ale ni majóm taszek s kapsami,
Ani żodnego kónzumu s kołoczkami.
Głodny Murzinek se do lasa leci,
Coby se na strómie kapkym pomaszkecić.
Może se utargać figi a daktyle,
Lebo po banany na stróm wylyźć.
A jak go suszy to miasto Coli
Na wielkucnóm palmym sie wgramoli,
kany sie kapkym napije zdrowego,
Mlyczka z łorzecha kokosowego.

 

   Strónka zajś funguje

  Przes ostatnich pore miesiyncy cosik było nie echt s mojóm strónkóm, isto jakisi dobieł mi ciepnół wirusa, abo wloz a chciol se sóm cosik porobić. Jakby eszcze co słusznego napisoł, to bych sie nie pogniwoł, ale strónka sie nie chciała włónczyć, a jak uż zaczła sie pokazować to ji to szło przeogrómnie pómału. Dziepro wczora żech wszecko sprawił. Pore ludzi do mie pisało, esi eszcze na strónce bydym pisoł. Fórt robiym słownik, a w Kulturze Materialnej piszym o transporcie. Stronka fórt żyje, nasza cieszyńsko rzecz też, bo jóm każdy dziyń dokoła słyszym. Terazy móm wiyncyj czasu, jako kiejsi, tóż ros na tydziyń bydym pisoł, co nowego na naszej Cieszyńskij Ziymi a eszcze inksze wieca, tak coby każdy tukej naszoł cosi dlo siebie.                                   

 


Posłuchej - ZŁOTOGŁOWIEC 

Posłuchej - UTOPCOWO WDZIYNCZNOŚĆ 

Posłuchej - STRZIGÓNIE 

Posłuchej - POŁEDNICE 

Posłuchej - PODCIEPY
 

 

 
1. Wiesieli sie zaczyno ze zaczóntku, a kóńczy sie, kiej Młoducha a Żynich usnóm. 
2. Ci, kierym sie nie podobo kany siedzóm przi stole, bydóm mieć na drugi dziyń całóm salym yny dlo siebie.  
3. Gdo przidzie na wiesieli nasrany, to go bydymy roswiesielać. Jednako jak sie nóm nie udo, to wiesielnika bydzie trzeja wykludzić. 
4. Wiesielnicy nie śmióm stawiać na stole próznych sztamperlików, każdy wiesielnik musi pić gorzołkym, coby młodym sie darziło. 
5. Wiesielnicy nie śmióm kopać w nosie kómusi inkszymu, grzebać mu widelcym w uchu, pić przes słómkym sómsiada, a nie śmióm uciyrać masnych palców w oblyczki kogosi inkszego.  
6. Nie śmi sie chodzić pod stołym a chytać wiesielników po nogach, coby nie było za niedługi czas jakigo rozwodu. 
7. Sztamperliki nie śmióm być prózne. Dlo tych próznych sie bydzie loć, coby wiesielnicy w nich nie uwidzieli dna. 
8. Ci, kierzi bydóm fanzolić, a stracóm temat, bydóm go mógli na drugi dziyń łodebrać, kiej sie bydzie zamiatać salym. 
9. Chłopi majóm aspóń roz zatańcować ze swojimi paniczkami. To je yny pore minut zwyrtanio, a jak se zatańcujóm, to sie nie bydóm pote wadzić. 
10. Jak gorzołka sie wyleje na oblyczki to sie nic nie robi, doniesymy nastympnóm flaszkym. 
11. Nie śmi sie wiyncyj pić gorzołki, kiej nie nie poradzi rzyc: „ciupała siykiyreczka, naciupała szesnost, gdo nie wierzi niech to smierzi, że tego je szesnost”. Pote eszcze musi porachować sylaby. 
12. Nie śmi sie sturkać, wywracać oczami, ani kopać pod stołym przocieli, coby sie uż kludzili ku chałupie. 
13. S wiesielo wiesielnicy mogóm brać yny dobre wspóminki, nic wiyncyj. 
14. Ci, kierzi uż idóm ku chałupie muszóm wziónść ze sobóm swojich chłopów a swoji paniczki. Wiesielnicy nie śmióm sie zamiyniać swojimi połowicami. 
 15. Jak kiery wiesielnik se wszymnie, że je sóm na sali, to znaczy, że wiesieli sie uż skóńczyło. 
16. Ci wiesielnicy, kierzi myślóm, że mógli by srobić lepsze wiesieli, bydóm musieć taki zrobić do pół roku. 
17. Każdy wiesielnik musi se to poczytać, a jak bydzie robił wszecko co tukej było popisane, to wiesieli bydzie fajnacki, a żynich s młoduchóm bydóm radzi.   
 
Dlo tych co wolóm posłuchać - audiobook 

Od dzisia wszecko to co je tukej napisane na strónce. bydym czytoł a dowoł na youtube. Piyrszy tajl mocie poniży:

                                                   Kliknij Tukej 
 
Bulczónka po mojimu 

Eszcze jak żech był swobodny, a musiołech se sóm warzić, to żech se wymyśluł takóm polywke, kieróm każdy chłop bes baby se może lachko uwarzić.   A aji jak mo babe, to se jóm może uwarzić, jak sie s  nióm powadzi. Jo na tóm polywkym prawiym bulczónka, choć recepisów na bulczóne je kupa. Bulczónka to je polywka ze ziymioków, kiero musi se pómału bulkać, na małym łogniu. Na Cieszyńskij Ziymi sie prawiło na takowe jodło – ajntop, bo sie to jodało a nic wiyncyj na łobiod. 

Przi niedzieli a przi świyncie sie jadło polywke a drugi. Na każdo ludzie byli zarobióni, tóż gaździnki warziły wartko jodło, kiere miało być ajnfachowe, a chłopóm szmakować. Niży mocie recepis na bulczónke po mojimu, ale każdy se jóm może warzić jako sie mu uzdo.

 

Narychtujcie:

 

Garniec – sztyry litry;

Wodym – nejlepszy ze zdrzódła;

Knobloch;

Udko s kurczoka, abo jakisi inksze miynso, jaki kiery mo rod;

Trzi kostki na rosół;

Majyrónek, fynikiel, laurowy listek, pieprz w zorkach, sól;

Pore ziymioków;

Nugle;

Marekwia, pietruzieli. 

 

Do garca wloć trzi litry wody. Minso pokroć, ziymioki, marekwie, pietruzieli też, a pote wciepać do garca s wodóm. Jak się woda zacznie warzić to ujónć gazu, a wciepać wszecko inksze co żeście narychtowali. Warzić pómału, polywka musi bulkać na małym łogniu. Garniec przikryć deklym, ros na jakisi czas pomiyszać warzechóm. Bulczónka je lepszo na drugi dziyń, jak się zoleży. Jak wychłódnie to jóm idzie wrazić do chłódka, baji do szpajski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Stary kościół 

 

   Stareczka se siedli na ryczce kole okna. Rynkóm odsunyli firange, podziwali sie za okno, na polu fukoł jesiynny wiater, ze stróma uż spadły łostatni liści. Na placu żodnego nie było, gowiydź siedziała we chlywie pochowano, bo sie boła zimnicy. Kocury we waszkuchni czakały, aż gazda zachajcuje pod blachóm. Dwiyrze sie łodewrziły,  stanyła w nich mało Haniczka a prawi: "starko byłach dzisiok w kościele, a wiysz ón uż je taki stary, że się isto zwali a kiejsi sie doczkóm, aż bydóm stawiać nowy". Stareczka się uśmiychnyli pogłoskali wnuczkym po głowiczce a prawióm: "Wiysz moji dziecko, jo też kiejsi hań downij byłach mało tako jako ty terazy. Też sie mi zdało, że tyn kościół je starucny a że długo nie wydzierży. Ale nejprzód mie w nim łokrzcili, pote żech sie w nim brała ze starzikym, łokrzciłach swoji dziecka, pote óny wydowały sie w nim a żyniły, krzciły zajś swoji dziecka a terazy wiym, że niż mie bydóm chować to mie wniesóm w trówle do tego kościoła, a farorz bydzie w nim rzykoł nady mnóm cobych miała wieczne spoczywani". Haniczka sie yny podziwał na starkym, nie chciała wierzić w to co wyrzóndzo. Pote eszcze starka prawi: "My tukej sóm yny na chwile, a tyn kościół tukej stoł a bydzie eszcze stoł kupa roków. Nasze krziże przi grobach na kierchowie się obalóm, a w tym kościele fórt bydóm krzcić, żynić sie a rzykać nad trówłami".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiejsi arynda, terazy fejs...

 

Jak se spómnym, to kiejsi hań downij, jak człowiek uż wszecko mioł porobióne w chałupie, to sie zazwóniło po kamratach, abo baji sie posłało krótki bryft - SMS, a jak sie gdo ozwoł, to człowiek sie oblyk a obuł a szpacyrcugiym sie szłapało ku aryndzie. W Małych Kóńczyc jich mómy pore: Strażok, Zómek, u Jarziny, a kiejsi była eszcze u Szczyrby kole krziża, a na Karolince. W gospodzie było dycki wiesioło, bo każdy cosik drzisnył nowego: co, kany, a kiej sie stało. Człowiek nie musioł sie łożrać, a i tak było fajnacko. Ty czasy uż sóm za nami. Terazy, jak sie gdo chce s kim widzieć, to wlazuje na fejsa. Oto niedowno mi aji kamrat, s kierym żech kiejsi chodzowoł na piwo, posłoł wirtualny krygiel s browarym a pianóm na dwa palce..

 

Blajsztyft a arch papióru

Dycki jako pamiyntóm, żech rod rysowoł. Stykło mi żech mioł blajsztyft a kónsek archu papióru. Nejprzód żech rysowoł wojoków, a rostomajte wojny a bitwy, gor kredkami. Pote nieskorzi zaś jakisi zómki, gory a chałupy. Łoto niedowno żech zajś chyciuł blajsztyft do rynki a narysowołech chałupke w goraliji. Jeżech rod że aji mój mały synek chyto się rysowanio, bo jak człowiek rysuje, to odganio łod siebie problymy a smutki. W dziale moji rysunki bydym wciepowoł to co żech rysowoł kiejsi a aji terazy. Obiecujym Wóm że bydym cosi pisoł na strónce, coby na nij było dycki cosik nowego.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosi mało wiela o ksiónżkach

Łoto niedowno żech se spómnioł, że funguje cosi takigo, co sie mianuje ksiónżkóm. Dlo tych co nie wiedzóm: to je taki sztus archów papióru miyndzy kartónym. Na tym papiórze sóm napisane rostomajte informacyje. Jo eszcze je s tej generacyji, kiero ksiónżki czytała, ale dzisiejszego czasu uż wszecko je na szkle, a młodzi yny palcami zwyrtajóm, coby poczytać co nowego we świecie. Niby sie człowiek może tymu dziwować, ale eszcze ze sto roków tymu ksiónżka to był fórt luksus, a gdo jóm mioł to był tak jak dzisio gdosi s tabletym. Yny je tako róznica miyndzy papiórym a eletrycznym pudełkiym, że coby wychledać jakóm informacyje w ksiónżce to trzeja kapke czasu, bo sie człowiek musi podziwać do elstra, podle abeceda, potym trzeja poswyrtać palcami po archach, czasym dojść kupa, ale jak człowiek uż nóndzie to co chledoł, to je przeogrómnie rod. Je też tak, że jak uż sie cosi dozwiy s ksiónżki, to potym to lepszy lezie do czepani. Ty stare ksiónżki, a gor taki ganc starucne, kiere sie łotwiyro ros za czas, wóniajóm przeszłościóm, a sóm rade, że ich eszcze gdo otwiyro. Tóz móm taki apel do młodej generacyji – technika technikóm, bo świat musi ijść do przodku, a żodyn go nie bydzie haltowoł – ale trzeja kapkym wypostrzodkować tradycjym a nowe wiecy. Chcym sie chycić za dzioł Płyniesz Olzo – tam nóndziecie rostomajte informacyje s etnografije a folkloru. Posdrowióm kamraci. 

 

TVN „Ugotowani” – po naszymu: „Uwarzyni”…

 

Posłuchejcie kamraci. Dzisio do mie zwóniła paniczka s telewizyji TVN, kiero robi taki pragram „Ugotowani”, po naszymu: „Uwarzyni”. Pytała sie mie esi nie znóm jakisich ludzi, kierzi by chcieli do tego programu iść. Za jakisi czas – ale eszcze w moju – chcóm srobić tyn program u nas kole Cieszyna. To ni ma żodno sranda. Tóż posłuchejcie, gdo umi warzić – gor nasze cieszyński jodło – umi wyrzóndzać po naszymu, a chciołby zarobić jakisi grejcar (główno nagroda je piynć tysiyncy złotych), niech sie do mie głosi. Jo warzić nie umiym – choć cieszyński recepisy znóm – tóż ni móg bych do tego programu iść, bo bych se yny narobiuł ostudy na dziedzinie. Znóm jednako ludzi, a gor paniczki, kierzi s bele czego poradzóm uwarzić taki cuda, że sie wszeckim uszy ruszajóm jak to jedzóm, a niejednymu sie eszcze po brodzie kidze. 

Mój telefón je: 696 341 137  696 341 137 , a mail: tomaszsochacki@wp.pl

I pamiyntejcie: to ni ma sranda, bo apryla uż było, a jo se s ludzi błozna nie robiym.

 

Winszowani na Nowy Rok . Od Łucyje do Wilije.

Wszeckigo dobrego Wóm przejym na tyn Nowy Rok. Coby był lepszy jako tyn, kiery uż przeszoł. Przejym Wóm gor zdrowio, bo jak je zdrowi to sóm aji grejcary.

 

Od Łucyje do Wilije 

Rok tymu żech sie dziwoł za łokno dwanost dni od Łucyje do Wilije, a pisołech jaki bydzie latojś czas. Terazy oto zajś żech zaglóndoł jako je na polu, a popisołech se to na każdy miesiónc, tóż:

Styczyń – Bydzie bioło, ale śniega bydzie tak ganc akurat. Mróz bydzie, ale śniega nie bydzie kupa padać. Słónko bydzie lyniwe, a nie bydzie chcieć wylazować zza chmor. Na cestach lecy kany zomiynty.

Luty – Śniega miyni, słónko lyniwe, ale barży bydzie świycić jako we styczniu. Ciepło, zacznie sie śniyg topić a na polu bydzie bryja.

Marzec – Słónko fórt lyniwe. Śniyg się stopi, a wszyndy bydzie stoć woda. Rzyki mogóm wylywać – dowejcie pozór. Bydzie cepło, trowa bydzie chcieć pómału wylazować. Bydzie padoł deszcz.

Kwieciyń – Bydzie dojść ciepławo. Wszyndzi bydzie kupa marasu a wody, bo śniyg sie stopi. Słónka bydzie mało, ale bydzie zaglóndać zza chmor. Bydzie padoł deszcz.

Moj – Mało słóńca, kupa chmor. Bydzie padoł deszcz. Mokro a wilgno.

Czerwiec – kupa chmor, mało słóńca, mało deszcza.

Lipiec – Małó słóńca, kupa chmor, bydzie parno. Mało deszcza.

Siyrpiyń – Wiyncyj słóńca, jako chmor. Fórt parno. Bydzie popadowoł deszcz.

Wrzesiyń – Słóńca mało, parno, kupa chmor, kupa mgieł. Zima.

Paździyrnik – Chłódno. Mało słónka, kupa chmor. Mało deszcza.

Listopad – Kupa słóńca, mało chmor. Ciepło, może popadować deszcz. Bes śniega.

Grudziyń – Szpatnie, kupa marasu. Ciepło, czasym wyglóndnie słonko. Bes śniega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejpiekniejsze cieszyński słowo

Jak czytóm rostomajte portale w internecie, to fórt widzym, że gdosi pisze, coby wybrać nejpiekniejsze cieszyński słowo. Naszo rzecz je tak bogato, że mómy same piekne słowa, w tym całym wybiyraniu, idzie raczy o to, coby nónść taki, kiere je nejbarży oryginalne. Słówka s nimieckigo – knefel, ajzybaner, lebo rajfeszlus, to sóm słówka podobne do tych, kiere majóm Niymcy we szlabikorzu. Cesta, maródka, abo szpinawy – sóm s czeskigo. Yny s tymi słowami czeskimi, to se muszymy dować pozór, bo kiejsi hań downij, jak my eszcze żyli w plymiónach, to „Czesi” a „Polocy” mieli tóm swojóm rzecz barży podobnóm. Inakszy Niymcy, bo óni sóm Germanie. Tóż dobre, ale terazy spadki do tych naszych cieszyńskich słówek. Podle mie nejbarży oryginalne słówko to je WYNOTWIAĆ, abo WYNOKWIAĆ. To je taki nasze i isto yny nasze słowo. Ale każdymu sie podobo co inkszego. Piszcie kamraci do ksiyngi gości kiere słówka mocie nejbarży radzi. Srobiymy se s nich pote takóm liste.     

 

Od Łucyje do Wilije   

 

Eszcze terazy ponikierzi starzi ludzie, a Górole w Beskidach dowajóm se pozór, jaki je czas przes trzinost dni – od Łucyje do Wilije. Każdy dziyń je jako jedyn miesiónc w roku. Jo żech se też pisoł, a esi sie to sprawdzi, to uwidzymy na rok.

Styczyń – bydzie suchy, bes śniega a deszczu. Bydzie pieknie, a słóneczko bydzie zaglóndać zza chmor. Bydzie dojść ciepło.

Luty – bydzie szpatny, bydzie padoł deszcz a deszcz ze śniegym, ale bydzie ciepło. Słóneczko bydzie mało świycić.  

Marzec – nie bydzie padać, bydzie ciepło, słóneczko bydzie zaglóndać zza chmor.

Kwieciyń – bydzie padoł deszcz, ale słónko bydzie zaglóndać. Może być chłódnij, jako w marcu.

Moj – Bydzie piekny, słónko bydzie świycić, mało deszcza, ciepło.

Czerwiec – bydzie ciepło, bes deszcza, abo mało deszcza, słónko bydzie świycić.

Lipiec – bydzie ciepło, bes deszcza, abo mało deszcza, słónko bydzie świycić.

Siyrpiyń – ciepło, sucho, mało chmor, słóńce świyci.

Wrzesiyń – bydzie zima, bydzie padoł deszcz, słóńca mało.

Pażdziyrnik – bydzie pieknie, słóńce bydzie zaglóndać, mało deszcza, abo ganc nic. Bydzie jednako chłódno. Zacznie padać śniyg.

Listopad – bydzie zima, bes deszcza a śniega, abo mało popadze. Słónko bydzie zaglóndać zza chmory.

Grudziyń – chłódnawo, mało śniega, słóneczko bydzie zaglóndać. Godni Świynta by miały być biołe. 

 

Wszeckigo dobrego na ty Godni Świynta, a na tyn Nowy Rok, coby był lepszy jako tyn, kiery mijo…

Tukej mocie video z youtube kany wyrzóndzóm o moji strónce po naszymu:

 

KLIKNIJ COBY SIE PODZIWAĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórt cosi na strónie robiym…

Cobyjście se nie pomyśleli, że yny tak żech cosi srobiuł, a terazy uż yny szmatłóm s rynkami w kapsach, a bambelóm sie po zogrodzie. Bo sóm tacy, co tam prawióm a aji to piszóm po forach. Baji terazy kóńczym dział o Małyszowi, a potym sie bierym za słownik, bo go chcym dopisać, bo kupa ludzi sie do mie głosi, że nie wiedzóm jako je co po naszymu, a chcieli by to skóntrolować. Majóm recht. Jak się cosi pisze po naszymu to trzeja potym ludzióm rzyc co je co, bo nie każdy umi naszóm rzeczóm rzóndzić. Terazy móm wiyncyj czasu, bo żech smiyniuł robote, a nie muszym w nij siedzieć łod rana do wieczora tóż wiyncyj bydzie nowych rzeczy na strónie. Posdrowióm was wszysjtkich pieknie. Tómek .    

Wszeckigo nejlepszego na ty Godni Świynta a na Nowy Rok,

Cobyjście sie s familijami po chałupach pospołu radowali, 

Cobyjście na rok mieli wszeckigo moc,

Bes uroku, godnie, coby Wóm ziymeczka łobrodziła, reż, łobili, pszyniczke, łowies,

Coby sie Wóm dziecka chowały a Was posłuchały, dobre noty do chałupy se szkoły nosiły,

Coby sie Wóm krowa łocieliła, świnia łoprosiła, koza łokociła,

Coby Waszo gaździno była fórt tako kulato jako je, a dobre jodło Wóm warziła,

Coby Wasz chłop po aryndach kupa nie chodziuł, a przi chałupie robiuł,

Coby sie Wóm cera dobrze wydała, a synek se wzión szykownóm niewiaste,

Cobyjście mieli pełnóm piwnice aji na Grómnice,

Cobyjście mieli pełnóm stodołe aż do prziszłego lata,

Bożego Błogosławiyństwa, niech sie wóm wszyjstkim darzi!

To Wóm winszuje admin – Tómek Sochacki 

 

 Witóm Was pieknie na moji strónie o gwarze Ślónska Cieszyńskigo.

Tóm strónke żech srobiuł po to, coby każdy, kiery sie interesuje naszóm cieszyńskóm reczóm móg tu cosi nalyźć dlo siebie, abo cosi dopisać. Myślym se, że ta strónka bydzie poczóntkiym czegosi nowego, możne, że sie nóndóm jacysi ludzie kierzi bydóm tu dopisować swoji opowiadania, abo jakisi inksze rzeczy aji ze swojigo życio. Na strónke cały czas cosi dodowóm i chcym, coby coros barży rosła. Życzym wszyjstkim wszeckigo dobrego, czytejcie, oglóndejcie, a czasym aji do mie napiszcie. Pozdrawióm. Tómek Sochacki.      

 

Ojcowski dom to istny raj,   
Dar Ojca niebieskiego.   
Chociażbyś przeszedł cały świat,   
Nie znajdziesz piękniejszego.

 Tuś się, dziecino, pierwszy raz   
Do matki uśmiechnęła,   
Tuś się uczyła Boga znać   
I modlić się zaczęła

 Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni Twoje młode biegły.

 A gdy ci przyjdzie wyjść raz stąd
I odejść w świat daleki,
Ojcowski dom, dziecino miej
W pamięci swej na wieki.

Na Godni Świynta a na Nowy Rok wszeckigo nejlepszego niech sie Wóm darzi
Bulczónka to je przeogrómnie dobro polywka ze zimnioków
W starym kościele był chrzest wiesieli a pogrzyb całe ludzki życi
Kaj sie gdo ulóngnie tam go cióngnie
Moja cało familija miyszkała kiejsi we starej chałupie przi ceście
Wszeckigo nejlepszego błogosławiyństwa Bożego na nowy rok
Zima goiczek a Godni Świynta to je taki czas z całóm rodzinóm
Ojcowski dom to istny raj dar Ojca Niebieskiego

Witejcie na moji strónce! Tukej piszymy a rzóndzymy yny po naszymu. 

Wilija Świyntego Jóna

 

   Wilija Świyntego Jóna je w nocy z dwacatego trzecigo na dwacatego sztwortego czerwca. Hań downij się na nióm prawiło Sobótka, noc Kupały, noc świyntojańsko, abo kupalnocka. To świynto je eszcze s czasów pogańskich, s tradycyji słowiańskich, kiej nie było u nas eszcze krześcijaństwa. Je to nejkrótszo noc w całym roku. Jeja nazwa – kupalnocka, je od pogańskigo boga Kupały, kiery był patrónym miłości a płodności. Piyrszy ros się o tym świyncie pisało w trzinostym wieku. Obrzyndy sobótkowe sie nigdy nie podobały kościołowi, ale kupa ludzi na nich chodziło, bo byli ciekawi, jako to wszecko wyglóndo. Potym nieskorzi w szternostym wieku kościół jednako to świynto adoptowoł jako świynto Jóna Krzciciela, tóż terazy się na niego prawi noc świyntojańsko – od Świyntego Jóna, kiery łónczy pospołu ogiyń a wodym. W noc, kiero była przed Sobótkóm świynciło sie zieliny a zioła a w kościołach sie śpiywało pieśniczki o Świyntym Jónie. Zieliny, kiere sie świynciło to było gor Świyntojański Ziele (Dziurawiec), Macierzanka a kwiotki ze zogrody. Na Świyntojański Ziele sie prawiło aji guślarski ziele, bo znachorki go używały do guseł a czarów. Dobrze było mieć w izbie paprotkym, kiero miała chronić przed rostomajtymi nimocami, a kieróm szło utargać w lesie. Świynciło sie w te noc aji wodym, kieróm potym farorze kropili a świyncili rostomajte wieca.

   W te nejkrótszóm noc w roku poliło się fajery, na kiere się prawiło sobótki. Poliło sie jich dycki na kopcach. Kole nich tańcowały dziołuchy w biołych oblyczkach, a ciepały do łognia bylicym – czarodziejski ziele, kiere miało być prociw czarownicóm. Fajery polili aji chłopi a skokali przes ogiyń. Skokały aji pory – dziołuchy s chłapcami, a ta pora, kiero skoczyła nejdali, miała przed sobóm długi żywobyci. Przi fajerach sie prawiło rostomajte zaklyncia, a popiół s nich sie potym suło na grónt, coby ziymia mnożiła kupa obilo a ziymnioków. Tyn popiół był aji prociw krupóm, coby nie narobiły szkody. Plac, kany się polił fajer chronił łod czarów a łod złych mocy. W noc świyntojańskóm kwit kwiotek paprotki. Świycił ón snoci po ćmoku a pokazowoł ceste do schowanych skarbów. Wachowały go jednako czarownice a inksze stwory, tóż jak się go chledało to trzeja było robić rostomajte ceremóniały a obrzyndy. Jak sie uż tyn kwiotek prziniósło do chałupy, to wszecki skrzinie a trówły miały był pełne złotych grejcarów, a tyn gdo naszeł kwiotek paprotki, kiej chcioł móg zrobić tak, że go nie lza było uwidzieć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kwiotek paprotki chledali gor ci, kierzi sie miłowali, bo mógli iść pospołu do lasa a Tatowie jim nic na to nie prawili. Dziołucha, kiero go naszła chned sie miała wydać, a dowoł dycki kupa szczynścio tymu, gdo go naszoł. W ksiónżkach go opisali jako Nasięźrzał – je to zielina, kiero moc u nas w lasach nie rośnie, tóż tymu je a była tako zocno. W noc Kupały dziołuchy ciepały na wodym wiónki – kiere były symbolym, że dziołucha je swobodno a ni miała eszcze chłopa. Wiónki sie plótło s chabrów, maków a ruty. Wiónzało sie jich do kónska drzewa ze świyczkóm. Jak wiónek płynył długo a rowno, abo jak go wycióngnył s wody chłapiec, kiery przoł dziołusze, to chned miało być wiesieli. Jak się wiónek zaplóntoł do zielin abo do krzoków, to znaczyło, że eszcze aspóń rok dziołucha sie nie wydo. Nejgorszy było, jak wiónek się utopił, abo jak zgasła świyczka. Mógło to znaczyć, że cosi złego się stanie w żywocie dziołuchy, że pozno synka kierymu bydzie przoć a ón ji ni, abo że dziołucha sie nie wydo a sustanie staróm dziywóm. Mógło to wróżyć aji, że dziołucha zustanie zowitkóm, abo śmierć.  

Dziołuchy puszczajóm wiónki na jezioro we Wilije Świyntego Jóna

  Wiela razy se człowiek tak myśli, coby było, jakby starzicy postowali spod dorników a podziwali sie na tyn świat, kiery terazy je. Eszcze tak ze dwacet roków tymu, jak w Małych Kóńczyc ludzie stawiali kupe nowych chałup, to stare ciotki prawiły, że jak były młode, to oto tam pod lasym była jedna chałupa, w kierej miyszkoł taki a taki, a hanej na kopcu były trzi chałupy, a tam na rownym gruncie nie było nic. Nie poradziły tego pojónć, że tela chałup sie stawio. To było dwacet roków tymu. Terazy jak sie człowiek przejedzie na kole po dziedzinie, baji w moju, to widać kansik pod lasym grónta. Jak potym nieskorzi sie tam jedzie w siyrpniu to uż chałupa stoji, a pómału sie do nij wkludzajóm. Wszecko idzie wartko zrobić, bo technika poszła do przodku, a młodzi ludzie każdy chcóm mieć aspóń małóm chałupkym ale swojóm. Kiejsi hań downij, baji za Starej Polski, jak sie postawiło chałupym to potym w nij miyszkało kupa ludzi - starzicy, łojcowie a dziecka ze swojimi dzieckami. Każdy mioł swój kóntek, a dycki jakosi sie poradzili powciskać. W takowej wielkucnej familiji każdy mioł swoji miejsce. Jak dziecka były przeciwne to starka prawili: "każdy wojok na swój kwartyr!", a uż każdy wiedzioł kany mo iść. Potym nieskorzi dziecka zaczły stawiać swoji chałupy. Tatowie dowali kónsek pola dziołusze abo synkowi, coby se postawił swoji. Stawiało sie wtynczas wielkucne chałupy, bo sie prawiło, że bydóm pospołu wszecy miyszkać. Taki chałupy sie stawiało w szejdziesióntych a siedymdziesióntych rokach, poprzednigo wieku. Potym uż sie wszecko zaczło miynić. Młodzi uż nie chcieli miyszkać pospołu z łojcami, bo prawili, że sie mogóm wadzić, a że lepszy bydzie jak póndóm na swoji. Starzi pómogali jako mógli, dowali grejcary, bawili dziecka a baji nie chcieli nic za eletryke, bo przeca młodzi stawiajóm chałupym. Dzisio je podobnie, yny chałupy sie stawio wartko.

   Eszcze oto dwacet roków tymu ludzie sie budowali piynć roków. Terazy jak se kiery napyto firme, to chałupa stanie za pół roku. Moja staro ciotka mi prawili, że jak stawiali chałupym a eszcze wtynczas była młodóm dziołuchóm, to malte sie miyszało łopatóm w kajfasie, a cymyntu sie dowało yny kapke, bo go bardzo ani nie lza było dostać. Terazy przijedzie gruszka a betóndeke sie wylywo roz dwa. Tam kany kiejsi była pod lasym jedna chałupa, terazy jich je cało hólica, a jak za trzicet roków ci z tych chałup sie podziwajóm kole siebie, to możne uż lasu nie bydzie a chałup bydzie jak mojiczków na miedzy. Świat sie zmiynio, ludzi przibywo, a każdy chce mieć swoji. Ale dycki nejlepszy je, jak sie idzie do fotrów na łobiod a wnuki ze starzikiym a ze starkóm mogóm kapke pobyć. Bo tak jako sto roków tymu familija je jedna, a dycki jedyn ku drugimu idzie, czy sie miyszko w jednej, abo we trzech chałupach.  

Tak wyglóndała chałupa mojigo starzika siedymdziesiónt roków tymu

Jako sie kiejsi stawiało chałupy

   Pómału sie kóńczóm żniwa a zaczynajóm dożynki. Gazdowie uż majóm obili a reż pomłócóne, a słóma je pokostkowano, abo skulano do wielkucnych kulatych beli. Kukurzica eszcze stoji, bo mo czas, ale eszcze miesiónc a jóm bydóm młócić a rzazać na kiszónke. Dycki jak uż widzym, że kómbajny zaczynajóm ramplować, to wiym, że gazdowie jadóm do pola młócić. Kiejsi tak ze trzicet roków tymu, na dziedzinie były yny ze dwa, trzi kómbajny, u wielkich siedloków, abo w "kółku". Jak uż obili było zdrzałe, to trzeja było se kómbajn zamówić, a czakać, kiej przijedzie. To czakani było dość nerwowe, bo gazda s gaździnóm sie dziwali ku niebu, jaki je czas, esi kómbajn przijedzie eszcze przed deszczym, bo yny suche obili lza było młócić. Jak uż kómbajn robił krawal u sómsiada, to Tacik wartko rozkłodali płachtym na trowie, coby kómbajn móg wysuć obili chned jak go wymłócił. Jak uż maszyna przijechała, to była radość a syncy chcieli jechać na kómbajnie, bo to była tako atrakcyj yny ros w roku. Małe dziecka sie boły, bo kómbajn był wielkucny a wyglóndoł jak czyrwióno potwora z bojki, kieróm im Mama czytali wieczór przed spanim. Jak uż łobili było na płachcie, to gadza móg zapłacić kómbajniście, czasym aji mu doł eszcze piwo, abo pół litra. Zorka sie brało do rynki a dziwało sie jaki sóm, esi nie ma miyndzy nimi moc pyrzu abo czy obili to ni ma jako poślod. Dziecka rade góniły boso bo obilu, ale gazda jich przeganioł, coby tego nie rosciepowały. Terazy sie trzeja było śpiychać, coby wszecko skludzić, coby to nie zmokło a nie zawilgło. Jedni mieli maszyne, kiero wioła obili na piyntro, inksi musieli suć obili do miechów a wynoszać na wyrch na plecach, a eszcze inksi mieli wycióngi ze silnikiym, a na linach to wycióngai aji na strych. Potym nieskorzi, trzeja było każdy dziyń po łobilu chodzić boso, coby sie nie zaparziło. Było czasym tak, że w obilu sie naszły chroboki - wołki. 
Wszeckich zorek nie zeżrały, ale mógły kupa zniszczyć. Na obili sie dowało jabka a gruszki, bo dłukszy wydzierżały a nie gniły. Chned za kómbajnym trzeja było zamówić prese, kiero przijechała dycki pore dni po młócyniu. Kiejsi sie robiło ze słómy yny kostki, kiere sie na prziczepie swożało do stodoły a ukłodało do sómsieka. 
Kiery gazda mioł wiyncyj kostek ze słómy, ukłodoł jich na kupe a przikrywoł płachtóm, coby nie zmokły. Jak uż słóma była skludzóno, to gazda móg orać. Jak mioł swój traktór a płóg, to móg se pómału wszecko narychtować, a jak ni mioł, to zaś trzeja było iść do "kółka" a zamówić orani. Starzi ludzie dycki prawili, że jak uż je poorane, to chned bydzie jesiyń. 

Dożynki na Rudniku. 

 

Dzisio dożynki, na dziedzinie świynto, 
Choć je to ros w roku, to każdy pamiynto, 
Obili, reż, skludzóne, słóma sie presuje,  
Eszcze trzeja zaorać, pług gazda rychtuje.

 

Chned bydzie jesiyń, liści bydóm spadować, 
Ale eszcze Pón Bóczkowi trzeja za chlyb podziynkować,
Bo latoś była posucha, a deszcza było mało, 
Ale jakby cudym ze ziymie powyrostało.


Gazda z gaździnóm chlyb niesóm, kołoczym czynstujóm, 
Baby w szumnych wałaszkach na wozy wlazujóm, 
Chłopi też w ancugach za wozami kroczóm, 
Dzisio na Rudniku padze, tóż sie kapke zmoczóm.

 

Kiery kaj mo traktór abo jaki sprzynta, 
Maszkami to przistrojił jak na jaki świynta,
Dziołuchy na scynie tańcujóm, chłapcy uż śpiywajóm, 
Gazda pod parazolym, chłopóm polywajóm.


Coby sie darziło siedlocy se winszujóm, 
Muzyka zagrała, gazda z gaździnóm tańcujóm, 
Choć grzmi a fórt padze woda s czornego nieba, 

Żodnymu to nie wadzi, bo deszcza przeca trzeba.

 

Muzyka bydzie do nocy, po dziedzinie ramplować, 
Coroz wiyncyj por idzie na deski tańcować, 
Zaś za rok w inkszej dziedzinie sie pospołu spotkómy, 
Zaś zrobiymy gazde a gaździnóm ze słómy.


Terazy trzeja zorka zasioć a potym ich wahować, 
Coby było za co za rok Pón Bóczkowi dziynkować. 
Bo gazda ziymie orze, a obili zasieje,    
Ale Pón Bóczek z nieba go wodóm podleje,

 

Dzisio sie uż z latym pómału żegnómy,   
Za rok zaś dziynkować bydymy za plóny.
 

 

Tómek Sochacki. 

 

 

Ku jesiyni

 

Liści pómału ze strómów spadujóm, 
A ponikierzi uż pod balachóm chajcujóm, 
Eszcze niby je lato, a uż czuć jesiyń, 
Oto niedowno był moj, a uż je wrzesiyń.

 
Ziymioki wykopane, lebioda spolóno, 
Rzepa wytargano, do corka skludzóno,
Nitki babigo lata wszyndzi lotajóm, 
Jak wiater powieje, to chned sie targajóm.

 

Kupa je latoś jabłek, wszyndzi po dziedzinach, 
Ujec z nimi jeżdzili kansik do Cieszyna,
Czas stracóny, a yny bynzina wypolóno, 
Baba nasrano, a robota nie zrobióno.


Ciotka zaś yny łorzechy fórt trzasko,  
Bo se uż chned chce kupić nowe żelosko,
Kapusta uż wytargano, uż jóm gazda krónżo, 
Gadzino jóm okrowo, uż ledwo nadónżo.

 
Bo śpychać sie trzeja, żodne czakani, 
Uż jutro przidzie ujec s ciotkóm na deptani, 
Bydóm solić, deptać, ciść na siłe do beczki,    
Wypijóm przi tym gazda z ujcym dwie flaszeczki.


Potym jóm trzeja na kóniec kamiyniym prziwalić, 
Bydzie dobro babraczka, gazda bydóm chwolić,
Marekwia, ćwikła, jabka, gruszki, pietruzieli 

To wszecko bydzie gazda kopcowoł po niedzieli.


Trowa je eszcze zielóno, kury jóm zbiyrajóm, 
Bo wiedzóm, że w zimie nic nie nadziubajóm,
Czas je fórt piekny, ale kokot śpiywo na ziymi, 
Starzik prawióm, że uż chned pogoda sie zmiyni. 


Kukurzica eszcze stoji, a kolby sóm zdrzałe, 
Ale po tej suszy co była latoś, zorka sóm małe,
Jak paździyrnik przyndzie a listopad za miedzóm,  
To chned bydzie zima, starzik to dobrze wiedzóm...

 

Tómek Sochacki 

Przidzie ku jesiyni taki czas, kiej uż wszecko s pola je poskludzane, liści ze strómów prawie wszecki pospadowały, a jak godziny sie cofło do zadku, to wieczory sóm długi a chned je ćma. W ty wieczory jak na polu wiater gwizdo a w telewizorze uż ni ma bardzo sie na co dziwać, to człowiek se spómino tych, kierzi umrzili oto terazy, rok tymu, dziesiynć roków, dwacet, trzicet... Czym człowiek starszy, to se poradzi spómnieć wiyncyj tych ludzi a jakosi mu je ku tej śmierci bliżyj. Bo jak prawiła moja staro ciotka Malka: "wszecy pójdymy pod dornik, a żodyn tukej nie bydzie sóndnymu dniu trómbił". Tak ze dwacet roków tymu jak se ty stare ciotki siadły u nas w kuchyni na Podlesiu, to spóminały oto tego gazde zza lasa, kiery umrził na spaniu. Tóm babe s kopca, kiero była jak hól,
wielko, zdrowo a naroz sie obaliła, a uż sie nie spamiyntała, ani jak jóm wziyni do szpitola. Tego pijoka ze sztreki, co go rak zeżroł, a tamtego panoczka, kiery nigdy nie kurził, nigdy nie pił a też do trzech miesiyncy sie stracił. Cały wieczór tak poradziły siedzieć a wyrzóndzać, bo tela tych kamratów a przocieli było do spóminanio. A co jedyn rok to jich było wiyncyj, że pómału wieczora chybiało, a trzeja było ty stare ciotki pytać aż uż kóńczóm, a idóm se krajuszkiym ku chałupie. Potym uż ani starych ciotek nie było, ani starki ani starzika, ale zaś było o czym wyrzóndzać, bo my se s Mamóm spóminali ty ciotki, jak do nas chodziły, jako czasym była sranda, jako poradziły o tych starych hań downych czasach rozprowiać. Był eszcze starzik a starka, kierzi pod kóniec żywota miyszkali u nas. Przez lato chodzili po zogrodzie a cały dziyń cosik kole chałupy porobiali, ale jak uż było ku jesiyni, a prziszły ty długi wieczory, to jak my se siedli w izbie, nie trzeja było radija ani telewizora - tela było spóminanio. Ta jesiyń to je taki magiczny czas, kiej człowiek zaczyno wierzić w duchy. Jak wiater buchnie do okna, abo jak cosi zaszkrobie za szafóm, to człowiek sie zaroz po głowie szkrobie, bo nie wiy co to na isto je. Jak żech był mały, to starzik mi prawił, że w ty dni na Wszeckich Świyntych a Zaduszki duchy tych, kierzi umrzili radzi chodzóm po świecie, a wracajóm sie spadki tak, kaj miyszkali. Szkoda, że yny ros w roku tak spóminómy tych, co poumiyrali. Taki Zaduszki by miały być cały rok, bo przeca ci, kierzi leżóm na kierchowie by mieli leżeć aji u nas w sercu. Łogiyń, kiery sie poli na grobie, mioł by sie polić aji w naszej pamiynci. Coros my sóm starsi, coros wiyncyj przocieli a kamratów spóminómy, a czym wiyncyj jich bydzie do spóminanio, tym bliżyj bydymy tego dornika, o kierym prawiła ciotka Malka. Wycióngcie stare fotografije, siednijcie se w izbie, a pokożcie dzieckóm tych kierych uż ni ma miyndzy nami. Jak my nie bydymy spóminać a pamiyntać o naszych łojcach, starzikach a prastarzikach, to o nas też może Świat chned zapómnieć.

Ojczyzna 

 

Je tako chałupa pod lasym, kany miedza sie zielyni, 
Brzimy tańcujóm na wietrze, obili złotym sie miyni, 
Matka z Łojcym przi dwiyrzach dycki na mie czakajóm, 
A Starka ze Starzikiym fórt mie spóminajóm. 


Tam my se z kamratami w lesie w balón grali,
A za synka na gospodarce, Łojcóm pómogali, 
Tu mie Matka do Pón Bóczka rzykać nauczyła, 
A każdóm niedzielym, do kościoła kludziła.

 

W To miejsce kaj sie człowiek ros kiejsi ulóngnie, 
To go fórt tam jakosi siła, fest jak kóniami cióngnie, 
Je tako dziedzina, kany kościół zza strómów zaglóndo,  
A zómek nad stawym fórt sie we wodzie przeglóndo. 

 
Chałupy na dwóch kopcach sie na siebie dziwajóm, 
A dymby starucne ze sobóm wyrzóndzajóm, 
Je aji taki miasto nad Olzóm, starucne, 
Szumne je, znane, choć ni ma wielkucne. 


Piastowie tam kiejsi na zómku rzóndzili, 
Potym Habsburgowie, a jak sie wytracili, 
To my Polocy o wolność pospołu walczyli, 

 

Je tako Ziymia s kopcami a gorami. 
Małymi rzyczkami, stawami, jeziorami, 
Tam wszyjscy naszóm rzecz łod małego znajóm 
A paniczki przepiekne wałaszki oblykajóm, 

 

Je ta naszo Ojczyzna, szumno bioło - czyrwióno. 

Krwióm naszych bohaterów, przes wieki kropióno, 
Tu wszyjscy żyjymy, kochómy, umiyrómy, 
Kiejsi sie zajś pospołu kansi spotkómy,

 

To je naszo kochano Polska, piekno, umynczóno,
A w naszych bioło - czyrwiónych sercach je niezwyciynżóno!
   

Tómek Sochacki 

Godni Świynta 

 

Uż Mikołoj do chałupy przes kumin wjechoł, 
Po cichu prezynta dzieckóm w miechu niechoł,
Ty, co były przeciwne łoszkrabiny dostały, 
A diobły jch po rzici rózgami śmigały.


Wiesiołe Godni Świynta do dwiyrzi uż klupajóm, 
Po chałupach szumne ozdoby a światełka migajóm, 
Śniega uż przes noc kapke napadało, 
Ale na bałwana fórt go je za mało.

 

Wczora eszcze był, dzisio go uż ni ma, 
Mómy terazy wiosne, lebo je zima?
Starzik fórt spómino, jak to kiejsi było, 
Na Wilijym śniega dycki nawaliło.

 

Dziecka s kopca na miechach wartko sie spuszczały, 
Łod rana do wieczora w śniegu sie koltały, 
Tacik se obuł bótki, do lasa zaś idzie, 
Jak co roku strómek zaś do nas tu przidzie. 


Trzeja go pieknie przistrojić szumnymi bómbkami, 
Aniołami, lańcuchym aji bómbónami, 
Wczas rano dziecka na roraty chodzóm s lampiónami, 
Rzykajóm coby Aniołek prziszoł s prezyntami...

 

We Wilijym wczas rano wszecy postowali, 
Mama sóm w kuchyni, a Tacik w masztali,  
Wszecy cosi robióm, warzóm a schraniajóm, 
Żodyn sie nie wadzi, raczy sie mijajóm.

 

Bo przeca jako dzisio, taki cały rok,
Tóż dowejmy pozór na każdy nasz krok...
Wieczór jak piyrszo gwiozdka na niebie zamigo, 
To wszecy uż wiedzóm, Wilija sie zbliżo.

 
Tacik s Mamóm rzykajóm, Starzik skłodo rynce
S Biblije czyto o Jezusie, Maryji, stajynce, 
Po Wiliji opłatkiym sie wszyjscy łómiymy, 
Zdrowio, szczynścio każdymu s serca winszujymy.


Kolyndnicy, pasztuszkowie po chałupach uż chodzóm, 
Bómbónami, ciastkami jich ludzie nagrodzóm, 
A óni winszujóm coby sie darziło, 
Mnorziło, coby szczynści w każdej chałupie było, 

 

Wszyckim Wóm też życzym Bożej Opatrzności, 
Szczynścio, zdrowio, i kupa wzajymnej miłości, 

 

Wiesiołych Godnich Świónt!!! 

 

Tómek Sochacki 

Godni Świynta hań downij

 

Jak eszcze nie było na Cieszynskij Ziymi krześcijaństwa, to kiejsi hań downij nasi prałojcowie miasto Świónt Bożego Narodzynio łobchodzili Godni Świynta. Tymu do dzisia eszcze baji na Cieszyńskij Ziymi sie prawi Godni Świynta na Boże Narodzyni. Słowianie prawili na rok - god, tóż tymu nazywali tych pore dni Godnimi Świyntami. Kiejsi ludzie wierzili, że dwacatego sztwortego grudnia sie rodzi nowe słóńce - Swaróg, a stare umiyro. To nowe słóńce robiło, że dziyń był coros długszy, a noc krótszo. Zaczynoł sie Nowy God - Rok. Gody sie świyntowało dwanoście dni, aż do szóstego stycznia, a na każdy wieczór sie prawiło, że je świynty. Na Gody sie nie śmiało nic robić. Jak gdo sie chycił jaki roboty, to to była zło wróżba, a mógło prziść do takiji chałupy nieszczynści. W Gody trzeja było chodzić na nawszczywe do przocieli, do familije, a śpiywało sie starucne pieśniczki. Trzeja było balandrować, jeść a śpiywać, bo słóńce sie narodziło, a było coros bliżyj do wiosny, a ciepłych dni. Ludzie sie dziwali każdy dziyń jaki je czas na polu, a podle tego wiedzieli, jako bydzie przes dwanoście miesiyncy. Wierzili aji, że w tych dniach, ci kierzi umrzili, wracajóm sie na ziymie, tóż polili fojery na kierchowach, coby umrzikóm było ciepło, a coby naszli po ćmoku ceste do chałupy. Na Cieszyńskij Ziymi sie wieszało pod powołym podłażniczke - ustrojónóm gałynź smreka abo sosny. Gaździny cisły siano abo słóme pod łobrus na stole, a potym sie wycióngało słómki a s nich sie wróżyło, jaki bydzie prziszły rok. Gazda stawioł w kóncie piyrszy snopek słómy, kiery zwióz s pola - Diduch. Ozdobiało sie go łorzechami, jabkami, drzewianymi ptoszkami, a figurkami s ciasta. Tyn snopek sie niechało do wiosny, a zorka, kiere s niego spadły gazda sioł jako piyrsze. Po chałupach sie chodziło z małóm figurkóm - symbolizowała óna słóńce, kiere sie urodziło. Śpiywało sie przi tym pieśniczki gazdowi a gażdzinej, coby sie darziło na cały rok. Gody kóńczył Szczodry Dziyń. Wieczór cało familija a służba, siodała do stołu. Jadło sie Sójki - pierogi s kapusty, kaszy a buraków, a Szczodroki - syte placki z biołej mółki. Dzieckóm sie dowało orzechy, coby były zdrowe a silne, a jabka, coby jich nie bolało w karku. Trzeja było sie fest najeść, coby dać siłe słóńcu, kiere sie rodzi, a wojuje ze ćmokiym. Gazdowie wierzili, że umrzici wyrzóndzajóm ze zwierzyntami, a óny mówióm s ludziami, tóż dycki w Szczodry Dziyń chodzowali do chywa a do masztali a słuchali, czy kóń, abo krowa nie bydóm rzóndzić.

 

Jeszcze ros Wóm życzym Wiesiołych Godnich Świónt!

 

Sztyrycatka

 

Przidzie w żywocie człowieka, taki dziyn, że stanie rano, podziwo sie do kalyndorza, czasym se eszcze weźnie bryle, a wyczyto, że dzisio mo geburstag. Jak mu je trzicet sześć, abo trzicet dziewiynć, to eszcze pół biydy, ale jak se wszymnie, że mu je sztyrycet, to uż sie podropie po głowie, a pomyśli se, że kónsek żywota je uż za nim. 
Tak je aji sy mnóm. Roczka nie pamiyntóm, jak mi było piynć roków, to sie mi zdało, że każdy rok trwo wieki. Potym jak żech zaczón chodzić do przedszkola a do szkoły, a rechtorzi mie nauczyli rachować, to żech pisoł w zeszycie na każdy geburstag a każde miano, wiela mi je: siedym, osim, dziesiynć. Dziesiynć roków to były taki kulate urodziny, pamiyntóm żech dostoł jakisi bawidła, kiere było wtynczas ciynżko dostać w magacynie, bo to eszcze było za kómuny. Potym mi było jedynost, dwanost, skóńczyłech szkołe podstawowóm a poszełech sie uczyć do Cieszyna. Pamiyntóm, że mi Mama a Tacik prawli: tego nie śmisz, tamtego sie nie chytej, s tamtym kamratym ani nie wyrzóndzej, bo kurzi a pije. Jak mi było szesnost, siedymnost, to żech w kalyndorzu szkyrtoł dni, a rachowołech wiela mi chybio do osimnostki. Jak mi było osimnost, to żech se myśloł, że chyciłech Pón Bóczka za nogi. Dostołech dowód osobisty, mógłech se chodzić a jeżdzić kany żech chcioł, ale ujec mi fórt prawił, że mature muszym napisać, że to je okno na świat. Tóż żech jóm napisoł, na studia do Cieszyna żech sie dostoł i zaś w kalyndorzu żech zaczón pisać a szkyrtać wiela mi chybio do dwacatki. Dwacatka to je magiczno liczba, człowiek se myśli, że uż kupa w żywocie przeżył a widzioł, a że je chytry jak radijo. Pore roków zajś przeszło, skóńczyłech studia, było mi piynć a dwacet a kansik w pudle żech naszoł kalyndorz w kierym żech kiejsi szkyrtoł dni do osimnostki. Od tego dnia, żech zaczón rachować dni ale jakosi wolno mi to szło. Potym za rok żech sie ożynił a ze zaczóntku czas stoł w miejscu ale po poru rokach my se s babóm zaczli rachować roki ale do zadku. Dziecka sie rodziły, rosnóm, a człowiek sie stowo coros starszy. Synkowi bydzie za chwile dziesiynć, za pore roków przikludzi do chałupy galanke, a jo sie pocieszóm, tym, że jak mi bydzie pindziesiónt to bydym przeżywoł drugóm młodość. Jutro mi bydzie sztyrycet. Dziwóm sie na mój żywot a widzym, oto tam, jak żech był mały, jak żech sie ku Mamie cis, a óna mie przitulała, widzym Ojca jak mu siedzym na kolanach, widzym wszeckich tych co eszcze sóm, a aji tych kierych uż sy mnóm ni ma. Wszecy prawili: dowej pozór, bo jak Ci bydzie sztyrycet to potym to uż poleci s kopca. A jo chcym, coby teraz czas kapke zwolnił, coby ty godziny tak pómału cykały. Byle by zdrowi było, a wszecko inksze samo przidzie.  Sztyrycatka to je nowy etap w żywobyciu, jedni sie go bojóm, a inksi ani nie chcóm pamiyntać że prziszła. Posłuchejcie kamraci s rocznika siedym dziewiynć, jak uż przidzie tyn dziyń, to stóncie jako dycki, a czakejcie co sie stanie. To bydzie nastympny fajnacki etap we waszym żywocie...  

Słowo o Polokach na Zaolziu

 

Historyja, kieróm Wóm łopowiym je prowdziwo, a wszecko sie zaczło ganc sto dziesiynć roków tymu w Trzińcu, eszcze za Austryje. Miyszkoł tam synek, kierymu było na miano Jónek. Było mu siedymnost, a miyszkoł tam hanej na kopcu, s kierego było widać Lysznóm a kónsek Goleszowa. Choć mu nie było ani osimnost, to uż robiuł we Werku, tak jak jego foter. Starzik robili cały żywot na gróncie, ale jak postawili Werk, to kupa chłopów tam zaczło robić, bo dostowali lepsze grejcary, a na gróncie robili ale uż miyni, bo ni mieli tela czasu. Tóż Jónek też byl bańkorzym, a robiuł łod rana do wieczora przi piecu. Wtynczas nie było granic ani wojoków, kierzi jich wachujóm, a ludzie chodzowali s jednej dziedziny do drugij bes papiórów. Jónek mioł kamrata w Goleszowie, Karola, kiery też robił we Werku, a czasym go broł na muzyki do swoji dziedziny. Jónek musioł dować pozór, coby mu syncy goleszowscy nie wyfackali, bo był s inkszej dziedziny, ale wtynczas żodyn nie prawił, że kiery je s Czech abo s Polski. Od Ostrawy po Biylsko, wszecy rzóndzili po naszymu, bo to było Ksiynstwo Cieszyński, a ludzie mieli nad sobóm świyntego cysorza s Wiydnia - Franca Jozefa. Mógli czytać a pisać po polsku, były polski gazety, Wanielicy skludzili tukej Biblije po polsku a kupe ksiónżek, tóż ludzie czytali. Dziecka we szkole sie uczyli nejprzód po nimiecku a pote, po polsku, ale kupa s nich pisało jako słyszało - po naszymu. Jónek też poradził po nimiecku wyrzóndzać, a aji musioł, bo we werku główny majster to był Rakuszan. Jak s Karolym ros szli na muzyke przi sobocie, to sie mu spodobała dziołucha s Goleszowa - Zofija. Pore razy zatańcowali, potym eszcze pore razy pospołu na muzyce balandrowali, a zaczli se przoć. Tak przeszły sztyry roki. W szternostym roku, zaczła sie wojna, tóż Jónek poszoł na asynt, do wojska służyć pod cysorzym. Za dwa roki prziszoł s fróntu, a chned poszoł do Zofije, kiero na niego uż długo czakała. Ojcowie Jónka też sie wybrali do Goleszowa na smowy, dorzóndzić wiano, a jak Jónkowi było dwacet trzi roki to sie ożyniuł ze Zofijóm. Musioł jednako odsłużyć eszcze dwa roki ale go puścili, bo Zofija zustała nie sama. Młodzi miyszkali w chalupie s fotrami Jónka we Trzincu. Rok przed kóńcym wojny, urodził sie jim synek - kierymu dali na miano Jozef. Wojna sie skóńczyła, wszecy sie radowali, ale nad Olzóm przibywało wojoków - polskich po jednej strónie a czeskich po drugij. Za dwa roki ponabijali palików a tabule a zakozali przechodzić s Trzińca do Goleszowa. Cieszyn też przerzazali na poły, a ludzie sie dropali po czapani, co sie robi. Naroz tustelocy w Trzińcu a w inkszych miastach a dziedzinach dostali czeski papióry, a mieli w nich napisane, że sóm Czechami. Zaolzianie sie jednako nie chcieli dać, pozakłodali polski szkoły, fórt chcieli mieć polski miana, ale to sie władzy moc nie podobało. Jónek ze Zofijóm jak chcieli iść do jeji fotrów to musieli se na becyrku wyrobić papióry. Mijały roki, Jozef potym mioł swoji dziecka, Zofija s Jónkiym sie zestarzili, ale wszecy wiedzieli, że tam za miedzóm, za palikami, za tymi tabulkami je jejich familija. W Goleszowie też ludzie wiedzieli, że oto tam za kopcym, za graniców miyszkajóm Polocy. Potym prziszła eszcze inkszo władza, kiero chciała tóm polskość w Zaolzianach uż ganc zabić, ale óni zajś sie nie dali. Fórt mieli swoji szkoły, sbiyrali sie do kupy w PZKO a w Kóngresie Poloków a krzewili tóm polskość tam za Olzóm. Tak je do dzisia. Jozefa, Karola a Zofije uż ni ma, ale żyjóm ich wnuki a prawnuki, kiere fórt rzóndzóm po naszymu a majóm polski miana. Óni nie sóm żodnóm Polónióm, jak sie kómusikej kiejsi uzdało, óni sóm Polokami, kierzi tam miyszkali stówki roków. Chwała Wóm za to tustelocy - Polocy ze Zaolzio, że fórt mocie Polske w sercach. Kupe jeżdżym po Cieszyńskij Ziymi za Olzóm, a jak yny sie spotykóm s Wami to wiydźcie, że móm do Was wielki szacunek, że poradzicie fórt rzóndzić po naszymu a po polsku, a że ta naszo cieszyńsko rzecz za Olzóm sie fórt twardo dzierży. Pamiyntejmy o Polokach tam za kopcym, óni tam sóm byli a bydóm...      
  

 

Dziyń Paniczek

 

Dycki były a sóm kole nas, matki, baby, starki, ciotki. Dzisio jim kupiymy kwiotek, abo czekulade, pozwiymy jich na kawe, abo na łobiod do gospody, ale tak by miało być fórt, trzista szejdziesiónt dni, dokoła, bo baby snoci uż taki sóm, że potrzebujóm, coby jim chłopi nadskakowali, ale czy tak je na isto? Jako to było kiejsi? Nó, kiejsi hań downij paniczki dostowały kwiotek yny ros za czas, baji jak sie wydowały, jak urodziły, abo jak uż wydzierżały s jednym chłopym baji trzicet roków. Ty co miały chłopa, kiery kapke mioł rozumu pod czopkóm, to dostowały kwiotek aji z nienazdanio. Oto szoł chłop s pola, uwidzioł szumne kwiotki na miedzy, utargoł jich a prziniós babie, czasym ji doł pusy, a óna s tego miała radość, s tego kwiotka s miedzy, bo wiedziała że ji chłop przeje. Byli aji tacy chłopi, że wlyżli kómusikej do zogródki, baji starej ciotce, utargali kwiotek, a przinióśli babie a aji starej ciotce, a ta była tak rada, że se nie wszymła, że ji chybi cosi w zogródce, bo stary ujec ji nigdy nic nie prziniós ani s miedzy. Dziepro potym jakich sto roków tymu, ósmego marca, gdosi zapisoł w kalyndorzu Dziyń Paniczek. Od tego czasu chłopi uż sie musieli barży starać. Byli takowi, kierzi fórt targali kwiotki na miedzy, abo chodzili na złodziejke do zogródki, ale coroz czynścij kwiotki szło kupić od tych co jich sadzili w zogródkach a pote sprzedowali. W kónzumie szło kupić czekulady, a aji inksze wieca, kiere baby majóm rade. Czy to był kwiotek s miedzy, czy z zogródki, czekulada z kónzumu, abo inkszo fikuśno wiec, dycki paniczki były rade że sie na nich pamiynto. A co by było, kiej by sie jim kupowało kwiotki, abo inksze prezynta każdy dziyń? Chned by sie jim to zbrzidło, a po miesióncu by nas chłopów pytały, aż uż nie gupnymy. Stary ujec mi dycki prawili, że ros za tydziyń ni, ale ros za miesiónc, baji przi wypłacie trzeja paniczce cosi kupić, abo jóm pozwać na kawe, abo na obiod do gospody. O tych pore grejcarów Was nie ubydzie a uwidzicie, jak bydóm rade, a co potym wieczór bydzie... Wszeckim paniczkóm, w jejich świynto wszecko co nejlepsze, zdrowio, coby Was chłopi posłuchali, dziecka nie nasrowały, a cobyście miały fórt wyśmiote gymby. 

Filmy a seryjale po naszymu:

 

Szybcy i wściekli - Wartcy a dziwocy 
Wzgórza mają oczy - Kopce majóm blyszcze 
Rambo - Jónek s flintóm
Pociąg z forsą - Cug s grejcarami 
Ojciec Chrzestny - Potek
Piękny umysł - Szumny rozum 
Zapach kobiety - jako wónio paniczka 
Chwyć mnie, jeśli potrafisz - Chyć mie, jesi poradzisz
Batman - Gacopiyr 
Jestem Bogiem - Jeżech Pónbóczkiym 
12 Małp - Dwanost opic
Fighter - Bijok 
Okręt - Szyf
Znachor - Maściczkorz
Za garść dolarów - Za howiónsło grejcarów
Gnijąca panna młoda - Skrymbiało młoducha
Wesele - Wiesieli
Nie lubię poniedziałku - Ni móm rod pyndziałku
Lokator - Kwartyrnik
Szklana pułapka - Szklano paść
Bylismy żołnierzami - Bylimy wojokami 
Tato - Foter
Chłopaki nie płaczą - Syncy nie beczóm
Dzień świra - Dziyń waryjota
Zezowate szczęście - Świdrate szczynści
Kevin sam w domu - Kevin sóm dóma 
Daleko od szosy - Hań łod cesty
Drogówka - Policajci na cestach 
Faceci w czerni - Panoczkowie po czornu 
I kto to mówi - Toż, gdo to prawi
Jaś fasola - Jónek Fazol
Lejdis - Paniczki 
Lekarze - Dochtorzi 
List w butelce - Pismo we flaszce 
Lokatorzy - Kwartyrnicy 
Naga broń - Sago flinta 
Nie kłam kochanie - Nie cygóń roztomiły 
Nic śmiesznego - Żodno sranda
Piorun - Hróm 
Plebania - Fara 
Pociąg - Cug
Polskie drogi - Polski cesty
Prawdziwe kłamstwa - Prowdziwe cygaństwa 
Brzydula - Szpatno 
Przepis na życie - Recepis na żywot 
Przyjaciel wesołego diabła - Kamrat szkowroźnego czechmóna
W głowie się nie mieści - To rozum nie biere 
Dzieci kukurydzy - Dziecka s kukurzice 
To ja złodziej - To jo szkłóda 

Zajónc prziszoł ku barónowi a prawi:
- Nie wiysz kany je kurczok, tyn s kierym żech łóńskigo roku na jor wyrzóndzoł?
- Na ni, kurczoków, żech uż downo nie widzioł, łóńskigo roku na wiosne małe kurzynta góniły po placu, to se spóminóm,
- Mosz recht, neprzód były wajca, potym kwuczka na nich siadła a wylyngły sie taki żółte małe podciepy, 
- Nejprzód ty wajca skónsik sie wziyny, myślym że ło tym cosi może wiedzieć Kokot. 
Kokot mało kiej s kim wyrzóndzoł. Chodziuł yny po placu a pioł, ros na ziymi a ros na grzyndzie, zoleżało na tym, jaki bydzie czas. Jednako terazy, jak uwidzioł zajónca s barónym, tóż ku nim prziszoł a prawi:
- Nie chcym Wóm nic prawić, ale na wajcach, sie na ozajst nie znocie. 
Barón sie poszkroboł racióm po czepani a prawi:
 - Kokocie, tóż wyrzóndzej, posłuchómy...
Kokot zapioł, podziwoł sie ku niebu jaki bydzie czas, a prawi:
- Zima uż  przeszła, a mómy jor. Wszecko sie zielyni, budzi do życio, ludzie tymu prawióm Wielkanoc. Nie wiym ganc co to znaczy, ale isto to je jakisi jejich świynto, w kierym sie wszecko rodzi do życio. Aspón se tak myślym, bo dycki gaździno nasadzi kure na wajcach, a za pore tydni sie klujóm małe kurzynta. Wtynczas tych wajec gaździno biere moc a potym jich jeji cery szumnie malujóm na rostomajte barwy a poski. Bieróm aji ty wajca do kościoła, s wórsztym s buchtóm, a farorz to kropi śwyntóm wodóm, a potym w niedzielym to jedzóm rano, a gor ty wajca, bo prawióm, że wajco to je znak życio. 
Barón sie zaś poszkroboł po łepie a prawi:
 - Wiysz jo żech widzioł, jak gażdzino piykła takóm buchte, kiero była ganc podobno do mnie. 
- A kaj żeś to widzioł, był żeś w kuchyni? zawrzeszczoł zajónc. 
- Na ni, w kuchyni żech nie był, ale łokno je tam tak nisko, że poradzym do niego łeb wrazić, a chned wszecko widzym. 
Kokot zaś zapioł, zatrzepoł skrzidłami a prawi:
- Tóż Ci rzeknym, czymu żeś je taki zocny. Jeżeś symbolym Jezusa, takigo Boga, kiery we Wielkanoc umiyro a zajś sie rodzi. 
Jo tego moc nie poradzym pojónć ale taki to je. Słyszołech, jak gazda prawił cosi o Baranku Bożym. Wiysz co, nejlepszy bydzie, jak wrazisz łeb do kuchyni a posłuchosz, co sie tam we Wielkanoc wyrzóndzo. 
Na zajonca prziszły nerwy a prawi: 
- Tóż posłuchejce, a jo żech widzioł, jak cery gaździnej łóńskigo roku w koszu niósły taki zajónce s czekulady, miały uszy a gymbe ganc jak jo. Kapke żech sie wylynkoł, bo myślołech, że to sóm moji dziecka, ale przeca óny wtynczas spały w trowie. Co to mógło być?
Terazy barón odewrził gymbe a prawi:
- We Wielkanoc zajónce sie piecze, bo żech widzioł taki fajnie wypieczóne, a wóniały, że ganc sie mi jich chciało...
- Jezeryna, to ludzie nas piekóm a potym jedzóm w te wielkóm noc, czy jako sie to nazywo?
- Ni, waryjocie. Prawi barón. To były taki buchty, kiere wyglóndały jak zajónce, ale możne, że to były króliki, ganc nie wiym. 
- Ale wiycie, co je fajne we Wielkanoc? prawi kokot. Że my sóm nejważniejsi, bo kany sie nie podziwocie, tam uwidzicie baróna, kokota, kurzynta lebo zajónca. Moja uż siedzi na wajcach, a chned sie ulyngnóm kurzynta, a s nich urosnóm kurczoki a s kurczoków kury a kokoty. Nó a zajóncu, kurczok s kierym, żeś wyrzóndzoł łóńskigo roku to je jo. Widzisz taki to je, że sie rodzymy, potym rosnymy a na kóniec umiyrómy. Każdy rok sie kurzynta klujóm s wajec, a każdy rok je Wielkanoc, ale ludzie wierzóm, że nejprzód cosi musi umrzić, coby sie potym na nowo urodzić. 
Barón ze zajóncym sie yny na siebie podziwali, co tyn kokot drziszcze. Tak se ty zwierzynta powyrzóndzały, a to ganc we Wielki Pióntek. Potym prziszła sobota a Wielkanoc, po nij Pyndziałek, na kiery prawióm śmiergust. Ros za rok ty trzi zwierzynta sóm zocne, ale isto yny kokot wiy, co to wajco znaczy, że to je nowe życi. Fórt mu to jednako w głowie nie siedzi, że cosi umiyro a potym chned ożywo. 

Kokot nie wiy, bo nie musi, ale my wiymy, że Wielkanoc to je nejprzód śmierć a potym nowe życi, bo Jezus powstoł z mortwych. 

 

Wiesiołego Alleluja, Bożego błogosławiyństwa Wóm życzym, cobyście kapke miyni jedli, a kapeczke wincyj pomyśleli, co ty świynta znaczóm, bo kokot, barón a zajónc uż isto wiedzóm...

 

Jor

 

Słónko wylazło, kocur sie grzeje, 
wiater lekućko po gymbie uż wieje, 
Śniega uż ni ma, ale może prziść, 
Zima uż to wiy, kany se mo iść.

 
Dziecka marzannym do rzyki wciepały, 
Potym jóm spoliły, cosi zaśpiywały, 
Gazda sie na pole podziwoł a prawi:
Dzisio sie załorze, jutro sie uprawi.

 

Traktor trzeja zapolić, namazać maszyny, 
Narychtować zorka przed siocim muszymy, 
Cosi sie zasieje, tako wola Nieba, 
bez łobilo nie bydzie w magacynie chleba. 

 

Na strómach szumne kwiotki, na bioło sie miynióm, 
krety a nornice uż kopióm pod ziymióm, 
Gaździno ty ziymnioki co zbyły po zimie, 
Przebiyro a postyrko uż hneda do ziymie.

 

Jak bydzie miała wołki rowno nacióngnióne, 
przes pole, tam pod kopcym godnie pognojóne, 
Wszecko bydzie rosło, szumnie bez uroku, 
Jako każdej wiosny, jak łóńskigo roku.


Na miedzy hanej na kopcu zielyni sie trowa, 
Koza chwostym zamiato, raduje sie krowa, 
Uż majóm dość fórt tego ze stodoły siana, 
Możne jich gazda wykludzi jutro s rana.

 

Kwuczka siedzie na wajcach, kokot sie raduje, 
Fórt pieje na pnioku, bo jor ganc uż czuje, 
Starka se siedli na ławce pod ścianóm, 
Podziwali sie na plac a se rozmyślajóm.

 
Wiela eszcze roków przed nimi zustało, 
Bo życi długi za nimi, a siły uż mało, 
Dziwo sie na zogóny, jako tam siejóm a sadzóm, 
Niech róbióm pokiel majóm siły, pokiel poradzóm.

 

Spómniała se stareczka, co kiejsi usłyszała, 
Co jeja matka prawiła, kiej na zogónach kopała:

"Kómu sie nie lyni, tymu sie zielyni"

Toż kopejcie, siyjcie na zogónach sodźcie, 
Chłopi do gospody terazy nie chodźcie,

 

Bo trzeja sie potropić, na gróncie ros w roku, 
Cobyście na jesiyni wołali: "bes uroku!"

 

Tómek Sochacki 

 

Lyki s aptyki sóm coros drogsze, antybiotyki nie sóm moc fajne na strzewa, tóż co miasto nich używać?
Podziwejcie sie za łokno do zogródki a na miedze, styknie wykopać abo utragać jakómsik zieline, jak żeście sóm nimocni. 

 

Dzisio kapke o cebuli. Nejlepszo je tako, kieróm sie styrko do ziymi we sztwortym miesióncu a targo na jesiyń, baji w dziesióntym. Tak mi aspóń prawiła starka. Nejlepszy se jóm zasadzić do pognojónej grzóndki, bo pruszek ni ma moc dobry, sami wiycie, że to je sama chemija. Jak sie jóm uż wytargo na jesiyń, to jóm wsujcie do kosza, coby miała luft, a wydzierży do wiosny. Kupa sie wyrzóndzo o oczyszczyniu organizmu, sóm jakisi flostry, kiere sie lepi na szłapy, a stare ciotki dycki prawiły: "chcesz być zdrowy, to se wroź cebule do fusekli". Jako sie to robi? Trzeja ukroć dwa flostry cebuli, każdy wrazić do fusekli a legnóć spać. Cebula wycióngnie szpatne wieca z organizmu, a Wy sie bydziecie czuć ganc lepszy. A jak kómu szłapy smerdziały, to uż nie bydóm. Cebula to je aji jarzina prociw kuckaniu. Trzeja jóm pokrónżać, zasuć cukrym, a dać do ciepłego. Rano bydziecie mieć syrop na kuckani. Jak kiery mo ryme, a nie poradzi dychać, to cebula zaś sie przido. Pokrónżejcie nożym cebulym a dejcie na plaski talyrz. Niechejcie to kole legiera, a rano jak staniecie bydzie sie Wóm lepszy dychać. Cebula zebiere s luftu wszecki szpatne wieca, czyrwióno bydzie lepszy płynyć w żyłach, a aji serce Wóm podziynkuje. Jak cebula sie srobi brónzowo, to jóm wyciepcie a nakrónżejcie świyżej. Bydzie w izbie nióm wóniać, ale styknie odewrzić okno a przeluftować. Tako cebula pokroto na talyrzu, to je naturalny filter luftu, a nie trzeja kupować eletrycznych, kiere yny eletryke żeróm, a esi fungujóm, to żodyn nie wiy. Jak sie warzi polywke, piecze miynso, abo aji robi wajecznice, to wciepcie do jodła pokrónżanóm cebule. Uwarzóno, abo upieczóno też je dobro, bo strzewa jóm potrzebujóm. Jak gdosi ni mo zogródki, bo miyszko w mieście, to cebule kupi u gospodorza abo w magacynie s jarzinami. Za kilo cebule zapłaci pore złotych a za lyki czasym aji stówke...      

Knobloch - czosnek

 

Lyki s aptyki sóm coros drogsze, antybiotyki nie sóm moc fajne na strzewa, tóż co miasto nich używać? Podziwejcie sie za łokno do zogródki a na miedze, styknie wykopać abo utragać jakómsik zieline, jak żeście sóm nimocni. 

 

Knobloch to je zielina, na kieróm ponikierzi prawióm czosnek. Kiejsi hań downij każdo gaździno go miała w zogródce, bo wiedziała, że jak przidzie jesiyń a zima to bydzie trzeja go ze szpajski wycióngnyć. Wieszało sie go w stodole, na strychu, abo baji w kumorze, bo wydzierżoł długo, ale musioł mieć luft. Knobloch sie przido gor, wtynczas jak kogo w karku zaszkrobie, abo zacznie kichać. Jako sie go używo? Jak mocie ryme a zaczynocie kichać, to uż trzeja sie zaczónć lyczyć, coby nie prziszło co gorszego. Wycióngcie szmolec abo masło, obiercie knobloch, spuczcie dwa, trzi zómbki nożym abo wyciskarkóm, a wymiyszejcie go s tym fetym. Potym pomazejcie tym chlyb. Możecie popijać czyrwónym barszczym, baji takim s pruszku. Knobloch szczypie w gymbie, ale wyganio bakteryje, wirusy, a gdo mioł zatkany nos, to sie mu bydzie lepszy dychać. Jak was boli w karku, to styknie obrać jedyn zómbek a cyckać dwacet minut. Knobloch sie dowo aji do jodła, baji jak smażicie miynso s babucia, to dobrze je wciepać pore zómbków, abo aji jak warzicie polywke s owiynzigo miynsa. Taki knobloch jak sie upiecze, abo uwarzi smakuje lepszy jako surowy, choć uż ni mo tela tych wiecy, kiere lyczóm. Knobloch je dobry aji na serce, bo obniżo ciśniyni a czyści żyły, coby czyrwióno lepszy płynyła. Dycki, jak jycie cosi s miynsa, wórszt, abo baji leberka, to se obiercie dwa, trzi zómbki a przegryzejcie. Moja starka prawili, że jak boli w uchu, to trzeja se styrczyć jedyn zómbek knoblocha na pore minut. jak Wóm je źle, sóm żeście przeżrani, abo we strzewach mocie chroboki, to knobloch zajś sie przido, bo bydzie sie wóm lepszy trowić a chrobok zdechnie. Na jasiyń a na zime, dobrze mieć syrop na grype. Narychtujcie dwa, trzi zómbki knoblocha, trzi cytróny, szejść łyżek miodu łod pszczelorza a szklónke wody. Knobloch trzeja spuczyć, cytróny też coby wypuczyć s nich sok a miyszómy wszecko s miodym. Fórt dolywómy wody a jak sie wszecko wymiyszo, to trzeja to postawić tam, kany nie ma światła baji do szpajski na dwacet sztyry godziny. Potym to wlywómy do ćmawej flaszki - przido sie jak gdosi zacznie kichać, abo charczeć. A jak Wóm smerdzi s gymby, a potrzebujecie zajechać kansik do urzyndu bo se pogryźcie zielóne pietruzieli - starka prawili, że pómogo...   

Lyki s aptyki sóm coros drogsze, antybiotyki nie sóm moc fajne na strzewa, tóż co miasto nich używać? Podziwejcie sie za łokno do zogródki a na miedze, styknie wykopać abo utragać jakómsik zieline, jak żeście sóm nimocni.

 

Pokrziwa

 

Eszcze jako mały chłapiec pamiyntóm, że starzik targoł pokrziwy a styrkoł se jich za posek, bo prawił, że mu to pómogo na boleści w krziżu, a starka jak miała rewme, to se pokrziwami obkłodała nogi. Jak żech sie nimi spolił jako dziecko, to było kupa krawalu, bo to nie było nic fajnego, ale Mama mi dycki prawili, że to je na zdrowi. Kiejsi hań downij sie s pokrziwy warziło polywke, a dowało sie jóm trusiokóm, lebo kurczokóm, baji jak pszkały, coby sie jim wypucowały hyrtónie. Ponikierzi świyże pokrziwy dowajóm do jodła, baji do sałatek. Moja starka dycki targali świyże pokrziwy na miedzy, wiónzali jóm porwozym a wieszali we szpajsce, abo na bóntramie, coby obeschła. Potym na jesiyń a w zimie warzili s tych suchych liści tej, kiery był dobry prociw rymie a inkszym nimocóm. Taki tej był dobry baji jak gdosi mioł kamiynie na nyrkach, bo czynścij chodził do ustympu a kamiynie poradził wyjscać, jak kómu zabyło szpatnie, bo pojod kupa masnego, abo jak gdosi  mioł laksyrke. Pokrziwe sie warziło aji chned jak sie jóm utargało. Stykło jóm wciepać do wrzawej wody a powarzić. Gdo chce mieć pieknóm skóre, to by mioł taki tej pić, bo pokrziwa pucuje czyrwiónóm. Miały by go pić paniczki a dziołuchy, kiere chcóm mieć szumne włosy a pazury. Na co kupować drogi maści a tabletki, jak styknie se pokrziw natargać a uwarzić. Musicie jednako dować pozór, coby teju s pokrziw nie pić za kupe - nejwyżyj sztyry szklónki na dziyń. Nejlepsze sóm snoci ty, kiere sie utargo w moju. 

Stare Ciotki s Czech

 

Mój starzik sie urodziuł w Łazach kole Orłowej eszcze za Austryje, we familiji hawiyrza. Potym nieskorzi dziepro sie przekludzili do Małych Kóńczyc, na Podlesi. Prawie wszystki jego siostry se wziyny chłopów ze Zaolzio, a tam sie przekludziły. S poczóntku, za Starej Polski jak jedyn do drugigo chcioł zónść abo zajechać, to yny stykło wojokowi na granicy pokozać papiór a ón puszczoł a ani sie bardzo nie dziwoł do taszki. Wiyncyj sie chodziło jako jeżdżiło, bo ty stare ciotki miyszkały oto we Frysztocie, w Karwinie, a Pietrowicach, tóż ganc blisko. Potym nieskorzi, jak prziszli kómuniści, to granice durch zawrzili, a jak sie starzik chcioł wybrać do Czech, to musioł w becyrku se wyrobić papióry, abo ciotki musiały mu posłać zaproszyni. Na granicy wojocy sznupali po taszkach, tóż nie lza było bardzo nic przeniyść. Ale ludzie byli chytrzejsi, jako czyrwóno władza. Baji jedna ciotka, kiero miyszkała w Małych Kóńczyc, dycki rada sie pieknie łoblykała, tóż chodziła ku siostróm, a potym do obchodu s lóntami a bótkami. Ale tam szła w starych lóntach a dziurawych bótkach, kiere 
w Czechach wyciepała, a spadki prziszła jako szumno, wypyrczóno paniczka. Była kapke hrubszo, bo  miała na sobie trzi swetry, dwie koszule a dwa mantle. Jak sie chciało w taszkach przeniyść jakisi jodło, to też 
ludzie naszli sposób. W aucie czy w cugu, stykło wycióngnóć tworużki, kiere tak smerdziały, że wojocy yny s daleka sie dziwali na paszport a yny kiwali rynkami, coby jechać. Nejwiynkszo sranda była jak ciotki chciały przijechać do Polski na wiesieli. Było jich s chłopami a s dzieckami tela, że do auta by nie wlyźli, a autobus był za drogi, coby go wynajónć, tóż ujec wymyślił,
że weźnie mały traktorek s prziczepóm, a jakosi ty ciotki na wiesieli prziwiezie. Każdo se zebrała jedyn stołek, siadła se na nim na prziczepie a tak jechały s chłopami a s dzieckami do Polski. Wojocy jich ani nie kóntrolowali, bo to było fest srandowne: chłop s brodóm jedzie traktorym a na prziczepie na stołkach siedzóm szumne paniczki... Jako jechali spadki, tego nie wiym, isto zaś pytali ujca. Dzisio uż starych ciotek ni ma, ale kansik na Zaolziu żyjóm jejich dziecka a wnuki, możne uż aji prawnuki. Wojoków też na granicy ni ma, ale dycki jak żech je w Karwinie abo w Pietrowicach, to widzym ciotki, jak ze starzikiym szpacyrujóm po miedzy, a wyrzóndzajóm jako je s tej a s tamtej stróny Olzy. Rodzili sie w jednym świecie, ale umiyrali uż każdy w inkszym...

Na Świyntego Jóna

 

Hej Ty Kupało, Hej ty Świynty Jónie,

Gwiozdki na niebie uż sóm rościóngnióne,

Dziołuchy cały dziyń wióneczki se wiły,

Na brzegu jeziora, se jich postawiły, 

 

Chłapcy noszóm drzewo, w stus go ukłodajóm,

To bydzie sobótka, tak to nazywajóm, 

Kole północy na miedzy, przi starych pieśniczkach, 

Bydóm skokać, tańcować a grać na hóśliczkach, 

 

Yny roz do roka, tako nocka krótko, 

Tóż świyć a gorej do rana, ty naszo sobótko, 

Dziołuchy nad wode idóm, świyczki zapolajóm,

Do każdego wiónka po jednej styrkajóm,

 

Potym na wode ty wiónki jedyn za drugim puszczajóm, 

Starodowne pieśniczki, se przi tym śpiywajóm,

Tak stare, że sóm starsze aji od stareczki,

Kiero też kiejsi puszczała do rzyki wióneczki,

 

Wióneczki se płynóm, świyczkami migajóm, 

Chłapcy na drugim brzegu uż jich wyglónajóm, 

Jak przipłynóm bliży, chycóm każdy jedyn, 

Potym se posiadajóm w rzyndzie nad brzegiym, 

 

A bydóm wyrzóndzać jedyn przes drugigo, 

Kiery dzisio chycił wiónka szumniejszego,

Ta dziołucha co go uwiła, bydze jego babóm, 

A do ślubu przeszumnóm kolasóm pojadóm, 

 

Kiejsi hań downij we świynto Kupały, 

Syncy a dziołuchy pospołu sie kómpali, 

S tych hańdownych czasów, pieśniczki zustały, 

Jasny ogiyń sobótki, ceremóniał cały, 

 

Dzisio Świyntego Jóna nad wodami świyncóm, 

Ale w słowiańskich czasach fórt błóndzóm pamiyncióm, 

To co było hań downij sie nieśmi zakozać,

A nowym pokolynióm wszecko to przekozać, 

 

Hej Ty Kupało, Hej Ty Świynty Jónie, 

Czuwejcie nad młodymi, wióneczek uż płynie, 

Sobótka gore, starucne pieśniczki uż słychać, 

Bydymy tóm noc świyntojańskóm, zaś długo pamiyntać...

 

Tómek Sochacki

Hyc

 

Uż tydziń nas słónko fest po gymbach grzeje, 

Pón Bóczek hajcuje, hyc sie s nieba leje, 

Yny siedlocy muszóm robić łod rana, 

Czas je dobry do suszynio a ruszanio siana,

 

Gazda sie uwijo, proch leci do łoczy, 

A trzeja sie śpiychać bo sie hanej mroczy,

Choć siano deszcz popadze, to mu nic nie bydzie, 

Jak je na ostropcu, to choć burza przidzie, 

 

Bydzie lepszy smakować naszym krówkóm w zimie, 

Bo lato a gor jesiyń dycki warto minie,

W taki hyca bezmala piż trzeja łapczywie, 

Tóż gazda wycióngnół chłopóm po piwie, 

 

Mo go dycki schowane we szpajsce we wodzie,

Gaździno nas nie widzi bo je na zogrodzie, 

Tóż esze po jednym, bo dochtór prawił gazdowi, 

Że sie mo pić w hyca aji do trzech litrów wody, 

 

Piwo to ni ma woda, ale lepszy smakuje,

Jak sie człowiek urobi, a rónk uż nie czuje, 

Jedni narzykajóm, na takóm duchote,

Wlazujóm do wody, srajóm na robote, 

 

Inksi muszóm robić, choć słónko przigrzywo,

Chwała Bogu, że tej roboty na polu ubywo,

Gazda sie dziwo, a ściyro pot s czoła,

Je rod bo zaś siana bydzie cało stodoła,

 

Straszno je posucha, ziymia je spieczóno, 

Gaździno idzie s pola, strasznie urobióno,

Jarziny a łobili wody potrzebujóm, 

Co wieczór gaździnej sie fórt lutujóm, 

 

Óna jich podlywo, piastuje, a pleje, 

Kapusta, marekwia sie do nij fórt śmieje,

Naroz zagrzmiało, fest sie zablyskało,

Na suchóm ziymeczke, wody nakapało, 

 

Uż padze deszcz, na kiery gażdzinki czakały, 

Każdy dziyń co wieczór o niego rzykały, 

Raduje sie kapusta, raduje pietruzieli, 

Pójdóm do polywki, kiejsi przi niedzieli...

 

Tómek Sochacki

 

Piszym jako słyszym

 

Moja Starka Zofija, kiero by terazy uż miała wiyncyj jako sto roków, dycki mi prawiła, że trzeja pisać jako sie słyszy. Pamiyntóm, że jak żech do nij jeżdził, kiejsi hań downij, to wszyndzi w zeszytach, miała popisane kómu pojczała wiela grejcarów, kiej gdo mo miano, a kiej mo iść do dochtora. Wtynczas żech sie uczył uż po polsku pisać a czytać, tóż cosi mi nie pasowało, w tym co stareczka mieli napisane. Spytołech sie ji: "Starko, a czymu piszecie po naszymu, a nie po polsku?" Starka sie na mnie szpatnie podziwała, a prawi: "Dyć to je po polsku, a jo piszym jako rzóndzym. Dziepro potym nieskorzij, żech srozumioł, że starzi ludzie, kierzi eszcze sie uczyli za "Starej Polski", a mieli skóńczóne szejść klas, pisali tak, jako wyrzóndzali na każdo, a dlo nich to było pisani po polsku. Jakby Rej abo Kochanowski stanyli s grobu, to by se moji starce podali rynce, bo cieszyńsko rzecz, je podobno do jynzyka polskigo, kierym óni wyrzóndzali. Starka nie pisali wierszy, ale pisali ważne wieca, baji:"Jo Zofija żech pojczała Helynce tela a tela grejcarów", "Dwacatego sztwortego marca idym do dochtora, tego łod serca" "Móm do kóńca tydnia oddać Maryjce tóm maszynke na miynso""Mój, mo do kóńca miesiónca se wykupić lyki na kuckani" To co óna pisała, a jako pisała, to były przeogrómnie ważne wieca, kiere musiała srobić a załatwić. Pisała aji za mojigo starzika, kiery fórt ksiónżki czytoł, a potrzebowoł takigo "mynadżera". Jak żech zaczón robić strónke w internecie, to żech mioł problym, jako co napisać po naszymu. Ale hned żech se spómnioł co starka prawili: "piszym jako rzóndzym", tóż żech tak zaczón pisać, a pómału cosi s tego powstowało. Wszecko idzie napisać po naszymu, yny trzeja posłuchać samego siebie. Starka we szkole sie nauczyli pisać a czytać, poznować litery a to ji stykło, bo potym musieli iść paść krowy a wyrobiać na pańskim. Ale skyrz nij, terazy poradzym pisać po naszymu, bo starka mi pokozała jako sie to robi. A jak Wy chcecie pisać w jynzyku naszych starek, to nejprzód posłuchejcie, esi po naszymu wyrzóndzocie, a potym chyćcie pisok, weżcie kónsek papióru, abo siednijcie przed kómputerym a uwidzicie jaki historyje bydziecie pisać - o wiela lepsze jako jo.

O strómach w Cieszynie, kiere zawadzały...

 

Kole cesty w Cieszynie strómy se stoły, 

Żodnego ze siykiyrkóm, s piłóm sie nie boły, 

Sadzóne były eszcze kiejsi za Austryje, 

Niejednóm przeżyły w mieście sumeryje.

 

Dycki na wiosne liści zielóne puszczały,

Ptoki a zwierzynta rade sie w nich chowały, 

S wieczora ty strómy rzóndziły miyndzy sobóm, 

Jako ludzie żyjóm, co fajnego robióm, 

 

Spóminały se aji ty chańdowne czasy,

Kiej w starucnym Cieszynie szumne były lasy,

Potym nieskorzij strómy zaczli bulać, 

Po miedzach bez lasów wiater zaczón hulać,

 

Potym se tam ludzie chałupy postawiali, 

Ale ciynia nie było, fórt na słónko mamrali,

Bo kaj ni ma strómów, w lecie jak je hyc, 

Tak ni ma czym dychać, luftu nic a nic,

Ty strómy kole cesty w Cieszynie niechali, 

 

Damfule a wagóny po torach popuszczali, 

Całe roki sie ty strómy na cugi dziwały, 

Rosły se po cichu i nie zawadzały, 

Smyrały wagóny listkami zielónymi, 

I myślały, że to sie nigdy nie zmiyni,

 

Prziszoł jakisi chytry, metry porachowoł, 

S kimsikej przerzóndził, cosi poczachrowoł, 

I ogłosił w becyrku starostowi nieskorzij, 

Że ty strómy zawadzajóm szefóm kolejorzi, 

 

Przeżyły strómy Austryje, Niymców a naloty, 

Nie przeżyły obyczajnej ludzkij gupoty, 

Terazy Cieszynioki w hyca sie bydóm smażić, 

A pod parazolami o strómach fórt marzić...

 

Tómek Sochacki

 

 

Feryje trzicet roków tymu

 

Jakosik se nie spóminóm, coby my jako dziecka w letni feryje cały dziyń sie dziwali do telewizora, abo do jakisik małych pudełek. Ani se nie spóminóm, coby my se pisali przes jakisi kómunikatory. Za to se spóminóm cosik inkszego, letni feryje trzicet roków tymu, hyc jak pierón, nejprzód na zaczóntku czerwca foter zamówił kosiarkym, tóż wszecki miedze sie siykło a yny pore sie niechało krowóm, coby sie miały kany paść. Potym sie wiertało dziury na ostropce, na kierych sie wieszało suche siano, coby ganc uschło. Wiela razy było tak, że ich deszcz popadoł, ale starka prawili, że to je dobre, że to siano bydzie lepszy krowóm smakować w zimie. W lipcu trzeba było dycki w ziymniokach a w rzepie trowym targać, coby ich nie przerosła, bo wtynczas sie eszcze tak tymi chemikalijami nie strzikało jako terazy. Dni były długi, a noce krótki, tóż my s kamratami jeżdzili na kołach po szutrowych cestach, a gónili my po lesie. Jak uż sie zaczło ćmić, to nas dziepro mama wołali do chałupy na wieczere a coby sie we wannie orzbluchać. Do telewizora my sie dziwali yny rano, jak był Teleranek, abo 5-10-15, a wieczór jak puszali bojke, baji Smerfy abo Gumisie. Foter dycki prawił, że po bojce trzeja iść spać, bo potym nieskorzi sóm uż filmy yny dlo starszych. Jak nie było roboty na polu, to my sie bawili w chałupie tym, co my mieli. Ponikierzi mieli taki małe ruski gry, w kierych sie chytało wajca, abo ajnfachowe kómputry, w kierych ty gry sie czytały fest długo, ale jak uż sie sczytały, to sie grało w jednóm gre aż sie nóm zmierzła. Jak my chcieli ze sobóm przerzóndzić, to stykło zawołać przes dolinym, abo siednyć na koło a zajechać kónsek cestóm, a to co my chcieli se rzyc, to my wyrzóndali całe wieczory, aż sie zećmiło, a zajś nas mama wołali do chałupy. W siyrpniu dycki były źniwa. Nejprzód kómbajn przijechoł, taki Bizón, wielkucny czyrwióny. Łobili my suli do miechów, a potym sie go nosiło na strych. Za pore dni przijechała presa, a porobiła kostki ze słómy, kiere trzeja było zawiyźć do stodoły. Fórt przez ty feryje była robota, a miyndzy nióm koło, las a ksiónżki. Ci kierzi sie dziwali do oszklónego pudła, chned zaczli nosić bryle, tóż my sie tego wylynkali, bo wtynczas nosić okulory to było kapke gańba. Dzisio, jak to synkowi mówiym, to sie na mie dziwo jakbych był przigłupi. Młodzi majóm jedno pudełko, w kierym znóndóm wszecko to, o czym żech Wóm napisoł, ale do tego szkła nie wlezóm, a styknie, że nie bydzie sztrómu pół dnia, to dziepro wyndóm s chałupy a podziwajóm sie jaki szumny je tyn świat a wiela w nim je ludzi, s kierymi mogóm przerzóndzić bes ładowarki...

 

Żniwa
 
Siyrpiyń to je dycki taki miesión w każdym roku,
Kiej gazda wyndzie na pole a prawi: "Bez uroku!"
Bo se weźnie do rynki obilo zorka małe,
Spruguje, a chned wiy, że óny uż sóm zdrzałe,
 
Dzisio kómbajn wielkucny wymłóci we dwie godziny,
To co kiejsi robili ludzie s calutkij dziedziny,
Hań downij sie nejprzód łobili kosami zesiykło,
Potym snopki we słóme sie szumnie oblykło,
 
Snopki se na polu dziyń, abo dwa postoły,
Potym sie jich skludziło do gumna stodoły,
Chłopi s gazdóm cepami po tych snopkach walili,
Aż pod słómóm uwidzieli, to cynne łobili,
 
Ty zorka gazda do burdaka pómału se dowoł,
A burdak jich wioł, fukoł, tajlowoł, pucowoł,
S niego zorka łobilo sie chytało do miecha,
Dlo gazdy to uż była fest wielko uciecha,
 
Bo uż wiedzioł, że ty zorka do młyna zawiezie,
A s młyna mółkym na chlyb a na buchty prziwiezie,
Gaździno zaś je rada, świycóm sie ji oczy,
Na niedzielym napiecze cały plech kołoczy,
 
Słómym s młócynio trzeja było do sómsieka dać,
Bydom miały w zimie zwierzynta na czym spać,
Było kiejsi przi źniwach tej roboty nie mało,
Czasym to aji dwa tydnie do kupy wszecko trwało,
 
Ale ludzie pospołu se pómału robili,
Przi tym se drzistali, fulali, rzóndzili,
Dzisio kómbajn przijedzie poburczy a porampluje,
Łobili wywieje, potajluje, a słómym wypluje,
 
Potym presa przijedzie, eszcze niż sie ściymni,
A wyciepie powiónzane kostki na ściyrni,
Terazy cepy wiszóm w Izbie Regiónalnej na ścianie,
A burdaki stojóm w zogródce, szumnie pomalowane,
 
Yny czasym wieczór se spóminajóm, ty żniwa hań downe,
Jaki sie przi nich śpiywało pieśniczki starodowne,
Jaki to było świynto, bo Pónbóczek s nieba,
Dowoł człowiekowi zorka do pieczynio chleba.
 
Tómek Sochacki

Fórt sie słyszy w radiju a w telewizorze, że ludzie wyciepujóm jodło bo snoci go kupujóm za kupe, a nie poradzóm go zjeść. A nie wyciepujóm go zwierzyntóm, yny ganc do śmiecio, tam kany hybajóm papiór, abo inksze wieca, kierych uż nie potrzebujóm. Kaj to kiedy było, coby wyciepować chlyb, wórszt abo syr. Dyć ludzie kiejsi ani bardzo tego ni mieli, a miynso jodali łod świynta. W mieście ludzie jodło wyciepowali dycki, yny kiejsi, jak gdo mioł przociela na dziedzinie, to mu zawióz to, co nie zjod a gadzina to wydziubała. Było s tego aspóń wajco. Terazy zwierzónt je coros miyni, tóż aji ludzie na dziedzinach jodło wyciepujóm, miasto go dać siedlokowi, abo baji rosciepać w lesie, coby dziczyna to zjadła. Kiejsi hań downij, jak chlyb abo kónsek chleba spod na ziym, to sie go całowało, bo to przeca je symbol ciała Chrystusa. A jak chlyb, abo żymły zbyły, to gaździno to suszyła na potym mleła na brezle. Szupy łod wajec, sie dowało kuróm, coby nosiłytwarde wajca, a szupy s jabłek krowóm a kozóm, coby miały lepsze mlyko. Oszkrabiny ze ziymniokóm sie warziło pospołu s drobnymi ziymnioczkami a dowało babucióm. Kości a miynso łod łobiadu sie ciepało psóm a kocuróm, a baji bioły syr abo nugle rade wydziubały kury a trusioki. Nic sie nie śmiało zmarnować, bo to był grzych. Dzisio jak idymy do magacynu, to kupujymy na forot, jakby miała być wojna - dej Boże coby ji nie było. Moja Starka prawili dycki, że lepszy kupić miyni a potym nieskorzi dokupić. Na forot kupowała yny cukier a mółke. Kiejsi se ludzi barży wożyli jodło, bo wiedzieli, wiela je kole niego roboty, nim sie go srobi. Uczyło sie dziecka, coby se nakłodały na talyrz tela, coby to zjadły. Jak zbyło cosi s łobiadu to Mama to niechali na drugi dziyń, a jadło sie to eszcze po drugi. Je nas coros wiyncyj, wody je coros miyni, bo deszcza je mało, ziymia je wymynczóno, bo fórt dokoła musi rodzić, a my jóm coros wiyncyj pruszkujymy. Czym lepszy sie nóm żyje, tym wiyncyj marnujymy wody a jodła. Ale Pónbóczek to widzi, a może nas za to kiejsi pokorać, a uż nóm grozi palcym, bo deszcza je mało. Moja staro ciotka, kiero umrziła patnost roków tymu, kiej uż były wielkucne magacyny a restauracyje, prawiła mi, że eszcze przidzie taki czas, kiej ludzie bydóm sadzić jadziny a ziymnioki a chować gadzine, krowy a inkszóm gowiydź. Gdo mo kónszczek pola, to se go woli zasioć trowóm a potym jóm golić, miasto se go przełorać a mieć swoji jarziny. Moja teściowo mo osimdziesiónt roków, chodzi a krziwaku a każdy rok mo zogródke. Tak była nauczóno, że nejlepsze je swoji a jako s tego je radość jak to urośnie. Starzi ludzie żyli w czasach, kiej każdy przi chałupie mioł cosi swojigo i jo se myślym, że ty czasy sie chned wrócóm.

Kóńczyce Małe

 

Je tako dziedzina na Cieszyńskij Ziymi, 

Kiero sie kopcami, strómami a stawami miyni, 

W tych stawach rośnie tatarczok, pływajóm kaczyce,

Ta dziedzina sie nazywo Małe Kóńczyce,

 

Tam żech sie wychowoł, do szkoły chodzowoł,

S kamratami na kołach a po lesie wywodzoł,

Miyszkołech w tej czynści przeszumnej dziedziny, 

Kaj były same miedze, lasy a wysoki brzimy, 

 

Tak żech to zapamiyntoł, tak to było kiesi, 

Ta czynść Małych Kóńczyc nazywo sie Podlesi,

Było tukej kiejsi poru wielkich siedloków,

Mieli całe szlogi łobilo a ziymnioków, 

 

W postrzodku dziedziny szumny zómek se stoji, 

Je to dwór obrónny, tóż niczego sie nie boji,

Kiejsi zapuszczóny, zmazany, odropany, 

Terazy hyrnie stoji bo je obrychtowany, 

 

Tam sie ros za czas paniczki s KGW schodzajóm, 

Dycki cosi uwarzóm, rychtujóm, wyrzóndzajóm,

Szumne tam pieśniczki Małokóńczanie śpiywajóm, 

Na każdym kónkursie nagrody wygrywajóm,

 

Małe Kóńczaneczki też tam śpiywajóm a tańcujóm, 

Na imprezach a kóncertach szumnie wystympujóm, 

Sóm tu w Małych Kóńczyc sportowcy, pszczelorze, flintkorze, 

Każdy robi to co umi, co mo rod a wiela może,    

 

Kole zómku je stow wielkucny a na nim most s drzewa, 

Most je dobry bo stawu obchodzać nie trzeba, 

Sóm jednako tacy, co radzi szpacyrujóm, 

Abo na kołach radzi po Kónczycach rajzujóm, 

 

A tukej je kaj rajzować, szpacyrować, chodzić, 

Jak uż nie bydziecie wiedzieć co ze sobóm srobić,

Zóndźcie do sołtyski, óna Wóm doradzi,

Ta Wóm wymyśli zajynci, że bydziecie radzi,

 

Kónsek łod zómku, je kościół szumny, zadrzewióny,

Kole kościoła je kierchów strómami zaciynióny, 

Spióm se na nim Małokóńczanio, co hań downij pomrzili, 

Co w Małych Kóńczyc żyli, balandrowali, robili, 

 

Przes dziedzine rzyczka se pómału rzynie, 

Tukej płynie miedzóm, tam sie kapkym swinie, 

Nazywo sie Piotrówka, a choć je tako mało, 

Jak wyleje to starość majóm Małokóńczanio, 

 

W postrzodku dziedziny je wielko dolina, 

Za Palowym Kopcym chned je Kolónija,

Pod nim Zogrodniki, a dali za miedzóm,

Sóm wielkucne stawy, utopce tam siedzóm,

 

Po drugij strónie Kóńczyc, kaj chałup je niewiela, 

Też je kupa stawów, to je Saradela, 

Wyżyj na kopieczku chałupa je na chałupie, 

Tam je Karolinka, ludzie miyszkajóm w kupie, 

 

Sóm też w Małych Kóńczyc gryfni fojermóni,

By było kupa nieszczynść, coby nie łóni, 

Zómek, stawy, dobrzi ludzie, trzi kopce a dolina, 

To sóm Małe Kónczyce, tako przeszumno dziedzina...

 

Tómek Sochacki

Hażlach

 

Kicoł se zajónczek po Cieszyńskij Ziymi, 

Dziwoł sie jak trowka wszyndy sie zielyni, 

Za Cieszynym w lesie chwilkym sie zastawił,'

Kwiotki se powónioł, a uszy postawił,

 

Tyn las to je Parchowczok, brzózkami malowany,

Za nim Parszywo Kympka a Czuchów schowany, 

Dokoła lasy, kopieczki a głymboki jamy, 

Bliży je Fukała, potym Podbrzezówka, 

A przi Wielkich Kóńczycach chowie sie Odnóżka, 

 

Uż wieczór, trzeja sie wrócić na spadek do mamy, 

Zajónczek s mamóm w jamie siedzi uż schowany, 

Trzeja se dować pozór, bo jutro je wielki gón,

Flintkorze, panowie przijadóm ze wszystkich świata strón, 

 

Zaś bydóm szwandrosić jak uwidzóm ty zajyncze jamy, 

Hasloch, lebo Hasen loch, sprógujcie, jynzyk połómany, 

Potym siedlocy zacznom tak mówić jak ci panowie, 

Hasloch, potym Hażlach, tak jim zustanie uż w głowie,

 

Siedloków tu dycki było kupa, łorali doły głymboki, 

Chowali krowy, babucie, kury, a biołe trusioki, 

Sóm tukej dwa kościoły, dwie wiary kole siebie,

Choć wierzóm inakszy, możne sie spotkajóm w niebie, 

 

Fojta mómy młodego, zrynczny s niego synek, 

Buduje tak, że w Hażlachu bydzie isto rynek,

W Cyntrum je szkoła, kónzum a boisko,

Ci co tu miyszkajóm wszyndzi majóm blisko, 

 

Ku Zamarskóm je Górski, a choć gór tam ni ma,

Je tam kopiec a za nim wielkucno dolina, 

Przes Hażlach idzie cesta, Karnowiec sie nazywo,

Przed nim na Kopcu kokot, na gróncie sie odzywo,

 

Pod kopcym sóm modre stawy, ryby na nich skokajóm, 

Pod Szybóm, na Czorne Doły lekućko skryncajóm,

W tych dołach nad stawami utopce snoci siedzóm, 

W nocy ludzi straszóm, w dziyń siedzóm pod miedzóm,

 

Przyndziecie przes Babilón, krajuszkiym, chodnikiym,

Tam je pore chałup, sóm uż ganc Pod Rudnikiym,

Jak przijedziecie do tej naszej dziedziny, 

Nie wyjedziecie bez kołocza a godnej gościny, 

 

Paniczki s KGW Wóm dycki cosi dobrego uwarzóm, 

Jako pod blachóm chajcować, fojermóni ukożóm,

Cobyście wiedzieli, jako ogiyń po lasach rozpolać,

Kany zwónić po pómoc, a jako sie ratować, 

 

Sóm w Hażachu sportowcy, flintkorze, pszczelorze, 

Siedlok Wóm ukoże jako sie traktorym łorze, 

Bo ludzie tukej sóm tacy, robocie rozumióm,

Sóm mechanicy, co s autami wszecko robić umióm, 

 

Je tukej lakiernik, kiery auta strziko, 

Sóm aji kamiyniorze, srobióm pómnik starzikóm,

Nejlepszy se siednyć na koło, Hażlach objechać,

A pómału, wóniać luft, ale sie nie śpiychać, 

 

Jak czego nie wiycie, kaj co je, baji tam za miedzóm, 

Spytejcie sie w Urzyndzie, wszecko Wóm powiedzóm,

 

Zajónczek kiery kicoł, Kicok sie nazywo, 

Uż terazy spi s mamóm, uż sie nie odzywo, 

Wszecko Wóm powyrzóndzoł o Hażlachu, kany miyszko,

Terazy do nas przijedżcie, oglóndniecie wszystko...

 

Tómek Sochacki

Odpust
 
Dzisio w Hażlachu je łodpust, słóneczno niedziela,
Rzykajóm ludzie na klynczkach, do Świyntego Bartłomieja,
Apostoł to był odważny, za wiarym go zabili,
Za to że wyznoł Jezusa, ze skóry go odrzili,
 
Na placu przed kościołym budy nastawiane,
W nich kupić idzie balóny, bawidła malowane,
Ciastka rostomajte, kokoski, s orzechami,
Autka, lalki, pluszoki, flinty s nabojami,
 
S kierych potym chłapczyska po dziedzinie strzylajóm,
Jak gaździnóm nasrajóm, po rzici nachytajóm,
Sóm tam aji serca, s piernika wypiykane,
Lukrym sóm na nich słowa miłości napisane,
 
Kupujóm jich chłapcy, galankóm, a chłopi paniczkóm,
Ujcowie ciotkóm, a aji starzicy stareczkóm,
Babski drzist też czasym pod budami sprzedujóm,
Paniczki a dziecka se po nim palce oblizujóm,
 
Po kościele dziecka do Łojców na łobiod idóm,
Sóm radzi, że wnuki a wnuczki dzisio jich nawszczywióm,
Mama polywke s nuglami do talyrzi uż nalywajom,
Foter ze synkiym sztamperle gorzołkóm napełniajóm,
 
Pijóm se tóm łodpustówke, nim gaździno do pojeść,
Miała być jedna półka, a uż jich wypili sześć,
Na drugi Mama fajne miynso nóm srobiła,
Wczora szumnego kokota wziyna a zabiła,
 
Po łobiedzie Łojcowie s dzieckami wyrzóndzajóm,
A dziecka bawidełkami sie pieknie bawulkajóm,
Mama upiykli kołocz s posypkóm ze syrym a s makiym,
Ku kawie to je nejlepsze, wszyscy jedzóm ze smakiym,
 
Mama ze synowóm s dzieckami po miedzy spacyrujóm,
Tata ze synkiym pod trześnióm przi piwie przesiadujóm,
Po połedniu mecz grajóm, trzeja sie podziwać,
Jako ta nasza Victoria poradzi wygrywać,
 
Potym pójdymy na muzyke se kapke potańcować,
Do wieczora bydymy zwyrtać, skokać, balandrować,
Zaś łodpust, za nami, paradny, malowany,
Yny kokot jakisi siedzi zastarany...
 
Tómek Sochacki
 

Kwuczka abo kokot?

 

Hań downij, w inkszym świecie, możne aji w inkszym wymiarze, kany nie było chytrych telefónów, żyły dziecka, kiere łod rana do wieczora góniły po polu a sie bawiły. Ja, telefóny były, wisiały na ścianie, a kółkiym sie na nich wytoczało numero, abo na kneflach. Jak ty dziecka Mama zwołowali do chałupy na wieczerze to były nasrane, bo eszcze tela było wiecy do srobiynio. Jedyn sie schowoł do piwnice, inkszy w lesie do szałasu, a oto ta dziołuszka do kopki ze sianym. Tela miały ty dziecka roboty s kamratami. Jak uż Mama abo Tata zaczli barży ryczeć po dziedzinie, to umazane szły do chałupy, a w głowie miały telowne plany, co zajś jutro bydóm robić pospołu. Bo oto Tómek s Pasieki s Michołym zaczli kopać w lesie jamym, bo hledali jakisich skarbów, co jich Niymcy za okupacyji snoci zakopali, a Pieter s Wojtkiym rajzowali na kołach po szutrowej ceście, a ścigali sie, gdo bydzie piyrszy. jak uż powieczerzali, to jim Foter puścił bojke w telewizorze, a to była jedyno wiec, kieróm widzieli we szkle. Jak sie pomyli, to eszcze długo leżeli a łobmyślali, co bydóm robić a wynotwiać jutro. Dziołuchy zaś miały inksze wieca do roboty. Asia a Jadzia miały chałupke na strómie pospołu s chłapczyskami, a tam chowały lalki, kiere czosały, a kolybały jak małe dziecka. Jola a Agnieszka sbiyrały kwiotki na miedzy a potym jich dowały do ksiónżek suszyć, coby były taki plaskate. Rano jak sie pośniodało, to chned sie zaś leciało na pole, a nie trzeja było telefónóm, stykło koło, a wartki nogi, a uż sie było na drugim kóńcu dziedziny, kany miszkoł kamrat, a czakoł w łoknie. Fejsbuka nie było, tóż dziecka sie domowiały dycki dziyń do przodku, kany sie zyndóm, a kany pojadóm. Jak sie naszło stare opóny w lesie to sie jich kulało do doliny, potym zajś do kopca a na spadek. Jak sie szło miedzóm to sie brało trowe, kiero wyglóndała jak łobili, a cióngło sie jóm w palcach, coby w nich zustoł sóm kłos, a dziwali my sie co s tego bydzie kwuczka, abo kokot? Utargało sie potym takóm trowe, srobiło sie s ni okiynko, polizało sie go, a wyglóndało to jako szkło. Szwagrami my na siebie ciepali, a gdo jich mioł nejwiyncyj na siebie to przegroł. Gdo był barży zrynczny, to poradził na trowie zagrać - stykło jóm polizać, wrazić miyndzy dwa wielki palce u obu rónk a fuknónć. Nad Piotrówkóm my hledali plackoczy a ciepali my jich tak, coby klejzały sie po wodzie. Prawiło sie na to puszczani kaczek. Tyn wygroł, kierego plackocz sie nejwiyncyj razy odbił od wody, a ponikiery aji skoczył na drugi brzyg. Starsi chłapcy zza lasa - Nowocy, jednego razu se srobili boisko w lesie na Podlesiu, coby grać fusbal. Porobili bramki, postawili jakisi ławki, a grali tam, jak mieli czas. My też tam w piłke kopali, ale jak nas żodyn nie widzioł, po cichu. Zagrać na takim boisku, w postrzodku lasa, jak eszcze nie było "Orlików" to była sama radość. Ech, las, miedza, szutrowo cesta, koło a głowa pełno nowych wiecy, bes chytrych telefónów. Jutro muszym synkowi pokozać, jako sie robi kwuczke, abo kokota, jeżech ciekawy czy sie mu to spodobo...

Kopoczki

 

Zaś prziszeł wrzesiyń, słónko je coros słabsze,

Przes dziyń ganc fest grzeje, a wieczór wartko gaśnie,

Ze ziymnioków, kiere w moju gaździno posadziła,

Urosły szumne becoki, drobnioczków snoci tam nima,

 

Ty ziymnioki se cicho spióm pod suchymi zielinami,

Eszcze nie wiedzóm, że jich gazda zjy na łobiod ze szpyrkami,

Gaździno s nich srobi stryki, fusate gałuszki, żebroczke,

Dzieckóm frytki, a starzikowi s kapusty babraczke,

 

Nejprzód sie trzeja ku nim dostać, zieliny wykosić,

Kopaczke namazać, miechów wiyncyj nanosić,

Na miedze poskludzómy zieliny ze ziymnioków,

Jak jich nieskorzi spolymy, pojymy se pieczoków,

 

Tacik traktorek namazoł, rope do niego lejóm,

Baby lecóm s koszami, a chłopi sie śmiejóm,

Bo wiedzóm, że jak gazda s kopaczkóm wyjadóm,

To flaszke kansik schowie, po cichu przed babóm,

 

Prziczepe trzeja prziwiyźć, bo baby na zogónach czakajóm,

Gazda poloł po jednym, a uż chłopi jóm targajóm,

Kopaczka narychtowano, do wołka przistawióno,

Traktorek czorny dym puścił, gaździno kapke zdziwióno,

 

Bo miasto becoków, yny same drobnioczki do luftu leciały,

Baby sie po nich zegły a wszystki do kosza wciepały,

Ale se swoji pomyślały, że gazda mało gnoja nakidoł,

Bo sie na swojóm babe na zogrodzie a na zogónie fórt dziwoł,

 

W postrzodku wołka jednako szumne ziymnioki uż lecóm,

Dziecka jich posbiyrajóm, do kosza mamie prziniesóm,

Pełne, ciynżki kosze chłopi na prziczepe sujóm,

Kopaczka sie wartko zwyrto, paniczki przedreptujóm,

 

Bo wołek cały skopany, a ziymnioków ni ma,

Starka narzykajóm, że jim je ganc zima,

Starko stóncie se na zaczóntku kaj sie zaczyno kopać,

Nasbiyrocie becoków, a przestaniecie wynotwiać,

 

Prziczepa uż je pełno, jadymy do piwnice,

Ziymnioków nóm styknie aspón do Grómnice,

Nim sie łostatni ziymnioki do corka skulały,

To paniczki piynć miechów eszcze nasbiyrały,

 

Gazda chłopóm polywo, gaździno niesóm swaczyne,

Starka uż dreptać ni mogóm, siedli se na ziymie,

Dziecka ciepióm pecyny tam hanej na miedze,

Gazda traktorkiym pómału s prziczepóm se jedzie,

 

Postawi jóm na ziymnioczysku, powłóczy ziymeczke,

Na pokopkach sie nasbiyro becoków kapeczke,

Potym se ty ziymnioki gazda potajluje,

Drobnioczki a skrymbioki do kosza powciepuje,

 

Spióm se zymnioczki w corku, a po cichu czakajóm,

Aż jich gaździno na łobiod kiejsi zawołajóm,

Dobre bydóm ku miynsie, abo ku kapuście,

Na Godni Świynta,Wilije abo w miynsopuście,

 

Kopoczki bydóm zajś na rok, wszyscy sie radujóm,

Aji starka, choć rewme w nodze uż fest czujóm...

 

Tómek Sochacki

Jarziny s kopca - wydzierżóm do jora.

 

Czas wartko leci. Oto my zogródke kopali, grodzili, sioli a sadzili jarziny a uż jich pómału trzeja targać. Ziymnioki uż sóm w corkach w piwnicy, terazy oto za trzi tydnie trzeja eszcze wytargać marekwie, pietruzieli a ostatni keleruby. Ni ma tego moc, tóż nie trzeja kopca kopać, yny pokroć a wrazić do zamrażarki. Owiynzióm polywke sie warzi co drugi dziyń, tóż celer a marekwie sie do nij wciepie. Kiejsi, jak jarzin były całe zogóny, to sie jich wraziło do piwnice do piosku, abo do kopca. Jako sie robiło kopiec, gdo s Was eszcze pamiynto? Trzeja było wykopać jame, takóm głymbokóm na meter, nejlepszy tam, kany nie nie przidzie woda, a ziymia je s pioskiym. Na spodek sie dowo suche chebzi, gałynzie a na wyrch godnie suchej słómy a liści, kiere terazy uż spadujóm ze strómów. Nie śmi sie tam dować żodnych foliji, bo jak popadze, to tam bydzie woda stoć a jarziny nóm sgnijóm. Na ty liści a słóme dowómy dziepro jarziny a ziymnioki, kiere sie eszcze brónami wywłóczy ze ziymie przi pokopkach. Na to dowómy zaś suche liści, słóme a gałynzie s chebzim. Na kóniec to wszystko prziciepujymy ziymióm a robiymy kopiec. Jak w zimie bydzie fest mróz, to sie to przikrywo eszcze dekóm a bo folijóm, ale trzeja pamiyntać, coby to ros na jakisi czas odkryć, bo sie nóm jarziny a ziymnioki zaparzóm. Schowane w ziymi, wydzierżóm do jora, bo w ziymeczce rosły a zdrzały. Kupa razy było tak, że na grómnice gaździno mieli w piwnicy w corkach same skrymbioki, a jak gazda zaszoł do kopca, a prziniós takigo becoka, to sie babie aż lica zaświyciły. Chned był na łobiod sałot, abo stryki. Uż żech to kiejsi pisoł, że stare czasy sie bydóm pómału wracać, że ludzie zacznóm sadzić ziymnioki a jarziny, bo w magacynie to je przełogrómnie drogi, a styknie yny s chałupy wylyźć, kapke pokopać a sie pozgibać, coby mieć swoji. Moja ciotka Helynka dycki prawili, że kómu sie nie lyni, tymu sie zielyni. Ja, ja przidóm taki czasy, że przi każdej chałupie bydzie zogródka, a zogón ziymnioków, a w szopce pore kur, bo sie podziwejcie wiela sie umarni grejcarów za wajca, jarziny a jodło w magacynie. Wyprugujcie tyn kopiec, aji jak ni mocie przi chałupie zogródki. Nakupcie jarzin a ziymnioków, zakopcujcie to, a uwidzicie, że Wóm bydóm sómsiedzi zowiścić na wiosne, jak bydziecie s kopca wynoszać ganc świyże jodło, kiere po zimie je fest drogi. Kiejsi hań downij w tych kopcach gazda mioł swoji skarby, kiere nosił gaździnej do kuchynie, a óna mu robia s tego fajnacki jodło, a była rada jak fazol. Yny gazda ji nie rzeknył, wiela zjod pieczoków, po pokopkach, jak sie zieliny poliło...

Jesiynno jabłónka

 

Jabłónka na jaro przeszumnie nóm zakwitła,

Pierzinkóm s biołych kwiotuszków sie oblykła,

Potym naros s dnia na dziyń wiater zaczón fukać,

Zaczły, biołe płatki s tych kwiotków wszyndzi fruwać.

 

Jabłónka sie okryła na zielóno, liści ji przibyło,

Miyndzy liściami sie godnie małych pónczków porobiło,

S każdego jabuszko urosło, szumne, czyrwióno - zielóne,

Ale liści sie robióm, jakisi blade, biydne, pomarszczóne.

 

To znaczy, że sie lato kóńczy a jesiyń zaczyno,

Coros czynścij na jabuszka poglóndo naszo gaździno,

Óna uż wiy, co bydzie s nich robić w kuchyni,

Yny jich trzeja strzepać, a posbiyrać ze ziymi.

 

Ponikiere jabuszka sie schowióm za liściami do trowy,

Bydóm se myśleć, że sie o nich gaździnka nie dowiy,

Ale latoś owoców je mało, tóż gazdowie trowe macajóm,

Chytrym jabkóm a liścióm sie ofikać nie dajóm.

 

Każde je dobre aji to małe, a kapke obite,

Za siebie wyciepujóm, yny ty fest sgnite,

Uż wszystki jabka sóm strzepane, procnie posbiyrane,

W miechach, we skrzinkach w koszach, w amprach potajlowane.

 

Ty nejzielyńsze idóm do corka, s marekwióm do piwnice,

Bydóm dozdrzywać w chłódku, wydzierżóm do Grómnice,

Ty szumne gaździno chned pokrónżo na małe flostereczki,

Na bóntramie jich powiesi, a bydóm s nich pieczki.

 

Srobi jich dycki wiyncyj, nakrónżo do forotu,

Bo warzi s nich w zimie ros za czas wielki garniec kómpotu,

Sóm aji jabuszka maluczki, kiere gazda do chlywa chowie,

Bydzie jich dowoł zwierzyntóm, babucióm, kozie a krowie.

 

Ty co sóm, czyrwióne, zdrzałe, czakajóm w kuchyni,

Aż jich gaździno wciepie s masłym do brutfaniji,

Bydóm w nij na blasze bulkać, baba bydzie rada,

Dziecka też, bo uż wónio po całej chałupie marmulada.

 

Bydóm jóm jeść pełnóm gymbóm, a warzechy lizać,

Mama jóm nie nadónży na talyrze nakłodać,

Upiecze przi niedzieli na plechu zawijok s jabkami,

Zjy go ku kawie starzik pospołu ze starymi ciotkami.

 

S jabłónki liści pómału zaczynajóm lecieć,

Eszcze sie ji ziywło, cosi chciała powiedzieć,

Ale uż isto spi, a blynśnióm sie ji ty biołe kwiotuszki,

Listki zielóne, a za nimi jabuszka schowane taki małe, maluczki...

 

Tómek Sochacki

Pamiynci Hrabiny "Tónki" Dobrej Pani s Wielkich Kóńczyc

 

Roku Pańskigo tysiónc osimset siedymdziesióntego drugigo,

We Wiydniu, w familiji Eugeniusza bogatego hrabigo,

Co Larysz sie pisoł, a ludzie wszyndzi moc go szanowali,

Urodziła sie Gabriela, kieróm nieskorzi Von Thun mianowali.

 

Jak eszcze była mało, to Matka a Foter hned poumiyrali,

Ale w testamyncie kóńczycki szumny zómek ji niechali,

Trzinost roków u Ujca Franciszka Deyma miyszkała,

Aż sie za hrabigo Feliksa von Thun und Hohensztajna wydała,

 

Odkónd na kóńczyckim zómku s całóm służbóm zamiyszkała,

To wszystkim ludzióm dokoła, radziła a godnie pómogała,

Baji paniczkóm w Czyrwiónym Krziżu grejcary dowała,

A aji szpitol dlo dziecek w Cieszynie ufundowała,

 

Bo samotne matki a dziecka przełogrómnie wspiyrała,

Przichodnie jim srobiła, a czasym sama opatrowała,

Ale dycki pómogała wiyncyj sercym, jako grejcarami,

Tym co robiła, bo ludzi kochała, wspiyrała dobrymi słowami,

 

Choć była Rakuszankóm, to Polske też w sercu nosiła,

Legióny Piłsudskigo, a majora Hallera podporziła,

Dzieckóm na Świynta dycki bómbóny a owoce dowała,

Borokóm a głodnym nigdy jodła nie żałowała.

 

Ludzie na hrabine zaczli mówić Dobro Pani,

Bo wiedzieli, co dlo nich robi, tóż jóm szanowali,

Po wojnie żyła skrómnie, w Cieszynie, zómku uż ni miała,

Ale fórt jako mógła ludzióm aspóń dobrym słowym pómogała,

 

Jak umrziła, to jóm na kierchów tysiónce odkludzały,

Isto wszystki strómy we Wielkich Kóńczyc płakały,

Dzisio sie na nas s tego pómnika zaś dziwo,

A jeja dobroć, skrómność a miłość, dycki bydzie żywo...

 

Tómek Sochacki

Cosi o deptaniu kapusty.

 

Jak sie uż pokóńczóm po dziedzinach łodpusty,

To chytajóm sie ludzie deptanio kapusty,

Szumne sie latoś po zogónach głowy kulajóm,

Godnie tego bydzie jak jich pokrónżajóm.

 

A eszcze nie tak downo flancki gaździno sadziła,

Rowno w rzóndku, ziymeczkóm jak pierzinóm przikryła,

Całe lato sie na nich potym s łokna dziwała,

Pleła, podlywała a sarnioki przeganiała.

 

Terazy pospołu s gazdóm jich ze ziymie targajóm,

Starka ze starzikiym jim kapke pómogajóm,

Korzyńska tym kapustóm nożym obrzezujóm,

Suche liści obiyrajóm, na miedze odciepujóm,

 

Liści zeżere krowa Gwiazdula, abo staro koza,

Nie śmi sie na gospodarce nic a nic zmarnować,

Starzik ze starkóm głowy do waszkuchni kulajóm,

Tacik noże na krónżani s piwnice wycióngajóm,

 

To co sie nakrónżo, chned do cychy wciepujóm,

Starzik ze starkóm co chwile kapuste prugujóm,

Muszóm wiedzieć jako je, sucho abo zoftowito,

Jako ś nióm bydzie szmakować ziymniok a jelito,

 

Tacik szłapy porzóndnie umyli, do drzywka wlazujóm,

Mama pokrónżanóm kapuste pod nogi mu wciepujóm,

Depce jóm jakby tańcowoł, dokoła sie toczy,

Aż sie mu w głowie zawraco, a przewraco oczy,

 

Starzik co chwile kapke soli po łyżce do drzywka sujóm,

Starka kapuste s cychy bieróm, pod szłapy wciepujóm,

Uż strziko woda, Tacik se musi spocznyć, bo mu serce wali,

Ujec gorzołke wycióngnył po jednym s Tatóm se dali,

 

Jak uż Starka całóm kapuste do drzywka pociśli,

To Starzik wielkucny kamiyń ze szopki prziniśli,

Dali go na wyrch, drzywko dymbowym deklym przikryli,

Potym go do piwnice zanióśli, w chłódku postawili.

 

Bydzie sie kapusta kiśić, pómału ze solóm przegryzać,

Zóndzie sie gaździno na nióm ros za czas podziwać,

Jak uż bydzie kwaśno, to ś ni srobi babraczke,

S jelitami jóm gazda zjy, chned po zabijaczce,

 

Jak dziecka bydóm gryźć chroboki, kapuśniónki sie napijóm,

Ani jedyn sie nie łostanie, wszystki warto zginóm,

Gaździno uwarzi kwaśniónki, kiero tak wszystkim szmakuje,

Że po brodach sie kidze, a gazda aji talyrz wylizuje,

 

Kany je drzywko s kapustóm, tam głodu nie bydzie,

Aji jak biyda do dwiyrzi zaklupie a do chałupy przidzie,

Choć nie bydzie miynsa, szpyrek, stryków s wyrzoskami,

Zjymy kapuste ze szmakiym, aji s ziymniokami...

 

Tómek Sochacki

Grziby

 

Jesiyń listki na strómach szumnie pozłociła,

Kapke rychlij sie latoś na dziedzinie zjawiła,

Lasym przeszła, wiatrym fukła, deszczym pokropiła,

Tak dreptała, góniła, że grziby pobudziła.

 

Piyrsze szampiónki na miedzy zaczły s trowy wystować,

Chciały sie przed rannim słónkiym kansik w liściach schować,

Ale jich słónko ciepłym prómykiym po czopkach połechtało,

Uż sie jim nigdzi uciekać ani chować nie chciało.

 

Potym prawoczki sie miyndzy liściami obudziły,

Że jich było osim na kupie, tóż rzeczy sie chyciły,

Jedyn przes drugigo przełokropnie sie zbywały,

Kiery s nich je nejwiynkszy, a kiery zaś je mały.

 

Kapke nieskorzi na skraju lasa wylazły spod brzozy maśloki,

Jako każdego roku sie starajóm, że jich oblezóm ślimoki,

A że jich żodyn nie zebiere, bo bydóm robaczywe,

Przed chrobokami sie schowióm za wielkucnóm pokrziwe.

 

Pod staróm lyskóm dumnie stojóm dwa szumne kozoki,

Wyglóndajóm jakby lasu wachowały, taki gryfne wojoki,

Nie bojóm sie pierónów, wiatru, deszczu, żodnej sumeryje,

Przeganiajóm chroboki, muchy, mory a inksze bestyje.

 

Pod dymbym, w postrzodku lasa urós polok czyrwióny,

Choć je młody a wielkucny, uż kapke pomarszczóny,

S paprotkóm fórt pospołu sie na strómy dziwajóm,

S kierej stróny przilecóm szpoki, a bez obdziubajóm.

 

Gymbónie na starym buku se w rzóndku posiadały,

Jako je pora roku, uż isto ganc zapómniały,

Bo całe lato spały, mchami sie przikryły,

Dziepro jak jesiyń chłódkiym fukła, cosi przerzóndziły.

 

Pobudziła jesiyń aji w lesie rostomajte gadziory,

Miyndzy nimi nejszumniejsze sóm dycki muchomory,

S sinoli, ze zajónczków sie śmiejóm, bo mogóm balandrować,

Nie muszóm sie przed grzibiorzami, nigdzi w liściach chować.

 

Grzibiorze uż paprotki a krzoki roschylajóm,

Do polywki a do wajecznice grzibków chledajóm,

Latoś jich je godnie, w kupkach pod strómami siedzóm,

Gazda a gaździno też uż o nich wiedzóm.

 

Gazda chned rano stanył, do lasa warto poszeł,

Prawoków, maśloków gaździnej prziniós sztyry kosze,

Óna jich pokraje na kónski, na nitki styrczy jegłami,

Bydóm sie pómału suszyć, pospołu s pieczkami.

 

Reszte grzibów pokroła, s masłym nasmażiła,

Potym jich do szklónek wraziła, wyrszczki zakrynciła,

Warziła ty szklónki dwie godziny we wielkucnym garcu,

Bydzie s nich wajecznice smażić eszcze aji w marcu.

 

W lesie grzibów uż ni ma, yny gadziory zustały,

S muchomorym wiesiołym sie kapke zastarały,

Bo jich grzibiorze nie chcieli, przekroczyli, poszli dali,

Wszystki inksze grziby po lasach wysbiyrali.

 

Jesiyń jich przituliła, rosóm namazała,

Coby sie nie starały, je dlo nich jak mama,

Na rok zaś przidzie, grziby po lesie pobudzi,

Gazde a grzibiorzi ku nim wczas rano przikludzi.

 

Tómek Sochacki

Łuskaczki

 

Wszystki jarziny skludzóne, prózne uż je pole,
Zustały na nim yny suche bażoki a na nich fazole,
We strónczkach wiesioło tańcujóm kie jich wiater poruszy,
Krawalu kapke robióm, tóż jich gaździno usłyszy.

 

Óna jich uż słyszała, ale eszcze na polu niechała,
Ze szopki drzewianym tragaczym chned rano wyjechała,
Chciała, coby ty strónczki na słóńcu sie eszcze wygrzoły,
Nim jich pospołu s gazdóm poskludzo do stodoły.

 

Jak uż były na boisku, gaździno sie uradowała,
Chned gaździnki s poru chałup do siebie poskludzała,
Gazda se myśloł, że uż jich latoś pozwała na szkubaczki,
A óna we waszkuchni, se chciała srobić łuskaczki.

 

Chłopu hned przikozała, coby w kaczycy zahajcowoł,
Hrube kónski drzewa pod blache powciepowoł,
Choć je paździyrnik, a słónko przes dziyń przigrzywo,
To wieczór sie uż człowiek pierzinóm przikrywo.

 

Baby dostały po stołku, fazole ze strónczków łuskajóm,
Przeogrómnie se przi tym pospołu o wszystkim wyrzóndzajóm,
Że oto Michoł s Karłym, a Zofija s Hankóm cosi porobili,
A stary Jozef Kokot zza lasa oto w pióntek umrzili.

 

Były miyndzy nimi dwie fest pogniwane gaździny,
Kiejsi sie o cosi szkubły, bes żodnej prziczyny,
Od słowa do słowa, cosi ze sobóm po roku przerzóndziły,
Dobrze sie jim zaś ze sobóm fulało, tóż sie pogodziły.

 

Gazda fazole nosi, kapke sie na baby gniywo,
Bo jim tej roboty, kruca nic a nic nie ubywo,
Prziniós ze szpajski flaszke latośni warzónki,
Każdej paniczce naloł po wiynksze pół szklónki.

 

Terazy uż ty fazole tak wartko gaździnki łuskajóm,
Że gazda jich nosić do waszkuchnie uż nie postarczajóm,
Fazoli sóm pełne garce, uż strónczki nie szczyrkajóm,
Pół biydy, bo paniczki uż ani siły w palcach nie majóm.

 

Gazda fazole do płóciynnych miyszków eszcze dzisio wsujóm,
Postawi jich przi kafloku, zorka sie nie popsujóm,
Namoczo jich gaździno w garcu, w pióntek jich uwarzi,
Bydóm jich jeść wszyscy w chałupie, wiela gdo poradzi.

 

Pomaści to gaździno szpyrkami, s patelnie jich ciepnie,
Pokrónżo do tego cebule, wónio to przepieknie,
Do gorka maślónki każdymu ze żbónka naleje,
A chned sie wszystkim przi stole gymbulka zaśmieje.

 

Potym w sobotym w chałupie bydzie kapke smerdzieć,
Bo starzik ze starkóm zacznóm s tych fazoli pierdzieć,
Bydzie trzeja yny izby kapke wyluftować,
A na talyrz kapke miyni fazolków nakłodać.

 

Ros za czas uwarzi gaździno garniec fazolónki,
Bo gazda fórt ni może jodać na łobiod bulczónki,
Jak zjy w połednie kopiaty talyrz s wielim krajiczkiym chleba,
To mu uż nic wiyncyj do wieczora pojodać nie trzeba.

 

Było dzisio wiesioło, gaździnki fazole łuskały,
Cosi warzónki wypiły, kapke se zaś pofulały,
Trzeja fazole zaś na jor w zogródce posadzić,
Coby na rok sie mógły gaździnki, zaś o cosi powadzić.

 

Tómek Sochacki

Rostomiłe Rechtorki a Rechtorzi,

 

Rechtorzi a rechtorki, dzisio je Wasze świynto,

Wiydźcie, o tym, że o Was cało dziedzina pamiynto,

Idymy do Was ze sercym s kwiotkami, pukietami, bómbónami,

Coby podziynkować, że sie tropicie s tymi naszymi dzieckami.

 

Uczycie jich, jako sie czyto a pisze, piyrszych liter,

Plusów, minusów a rostomajtych miyńszych a wiynkszych cyfer,

Uż ponikierzi wiedzóm co to je Madagaskar,

Kany w Polsce sóm dziedziny, a kany sóm miasta.

 

Uczycie ty nasze dziecka o lwach, o krokodylach,

O tym co mómy w postrzodku, o kościach, o żyłach,

Co sie stanie jak sie kwas s wodóm smiyszo we szklónce,

A czymu czónsteczki masła pływajóm w maślónce.

 

Na gimnastyce dziecka gónióm, w lajdy, we fusbal grajóm,

Ćwiczóm nogi a rynce, po madracach sie fórt kulajóm,

Historyje Polski a Świata po kapce odkrywajóm,

Kaj co kiej było, za kogo, s rechtorym rosprawiajóm.

 

Polski jynzyk poznowajóm, poetów, s ksiónżek bohaterów,

Coby pisać listy a opowiadania, bez żodnych felerów,

Uczóm sie aji szprechać, spikać, po inkszymu fanzolić,

Bo jak chcóm iść do świata, to sie muszóm s jynzyków szkolić.

 

A eszcze im o Bogu wyrzóndzocie, jako majóm rzykać,

Jako być dobrym człowiekiym, Biblije słusznie czytać,

Uczycie ich życio, przes nauke, a świata poznowani,Choć my Fotrowie a Wy Rechtorzi wiycie, że kupa eszcze przed nami.

 

Rysujóm dziecka obrozki a malujóm na drzewie,

Szumne, kwiotki, ludzi ptoki, a słónko na niebie,

Taktujóm, nut sie uczóm, a na fletach grajóm,

We szkolnym chórze przeszumne pieśniczki śpiywajóm.

 

Za to, że tym naszym dzieckóm wszystko piszecie na tablicy,

Aji wtynczas, kiej sóm przeciwne, jako diobły w kukurzicy,

Że ich kludzicie przes wiedze, ksiónżki, ministerstwa systymy,

My Mamy a Tatowie Wóm ze serca dziynkujymy!

 

Tómek Sochacki

Złoto jesiyń

 

Jesiyń liści na strómach złotym pomalowała,

Dymba, buka ani brzozy sie o to nie spytała,

Bo strómy spały, a ani o tym nic nie wiedziały,

Że pyndzlym, jich w nocy słóżki jesiyni malowały.

 

Piyrszy sie obudził starucny dómb, kiery mo sztyrysta roków,

Ziywnył, gałynzie cicho poprostowoł, coby nie wylynkać ptoków,

Eszcze było szaro, bo słónko dziepro za kopcym stowało,

Ale to jesiynne malowani sie mu łogrómnie spodobało.

 

Choć je starucny, bo eszcze Sobieskigo dobrze pamiynto,

To każde jesiynne malowani dlo niego je jako świynto,

Bo zaczyno starnoć, a ptoki sie o niego starajóm,

Baji dziyncioły chroboki, s postrzodka mu wycióngajóm.

 

Potym sie brzóski w postrzodku lasa jedna po drugij pobudziły,

Listki pooglóndały, kiero mo szumniejsze, przi tym sie powadziły,

Bo sie zbywały kiero mo jich wiyncyj, a kiero je barży bioło,

Ale jak żółte liści po sobie uwidziały, chned jim było wiesioło.

 

Yny Świyrki a sosny cały rok jegły zielóne na sobie majóm,

Jesiyń jich nie pomaluje, óny uż na zime czakajóm,

Kiej przidóm Godni Świynta, śniegiym zawieje do piwnice,

Bydóm stoć w izbie prziozdobióne isto aż do Grómnice.

 

Brzimy jegły pómału śpiepujóm, s wysoka spoglóndajóm,

Wiatru a deszczowi sie jako wojocy opiyrajóm,

Eszcze kapke a przidzie zima s biołóm pierzinóm,

Kieróm sie aż do wiosny do spanio owinóm.

 

Pozłociła jesiyń aji listki na buku wielkucnym,

Na kopieczku se sóm stoji a je kapke smutny,

Bo mu kamratów latoś, na drzewo gazdowie porzazali,

Ale za to młode buczki do ziymi chned postyrkali.

 

Kapke se eszcze jesiyń po lesie poszpacyrowała,

Kupa strómów na czyrwióno a złoto pomalowała,

Miynióm sie w oczach, w słónku blyszczóm, liściami ruszajóm,

O starodownich czasach se s jesiynióm pospołu wyrzóndzajóm.

 

Tómek Sochacki

Sto dwacet piynć roków Hażlaskij Szkoły

 

Na kopcu przi cysarskij ceście kole kościoła,

Stoji se ta naszo hyrno, hażlasko szkoła,

Bolko, Leszko a Cieszko tej szkole patrónujóm,

S wielkucnej ściany przi dwiyrzach, dziecek wypatrujóm.

 

Wiyncyj jak sto roków tymu jóm tukej postawili,

Rechtorów posganiali, dziecka do ławek posadzili,

Było to rowno, sto dwacet piynć roków tymu,

Tóż terazy to chcymy przipómnieć po kapce każdymu.

 

Gdo tukej dzisio prziszoł na to szkoły świynto,

Jejóm ciekawóm historyje, na isto zapamiynto,

Choć powstała kiejsi hań downij eszcze za Austryje,

To sie w nij po polsku uczyły, dwie generacyje.

 

Po piyrszej światowej wojnie, jak Rakuszan uż nie było,

To dziepro szkoła była polsko a wszystko sie smiyniło,

Ale chybiało rechtorów, ksiónżek a dziecek było moc,

Tóz Hażlaszanio co mieli to dali, coby szkole pómóc.

 

Na dziedzinie fórt dziecek co rok przibywało,

Tóż sie hażlaskóm szkołe kapke rozbudowało,

Za Starej Polski dziecka uczyło tukej dwacet rechtorów,

A kierowało szkołóm po sobie dwóch dyrechtorów.

 

Jak prziszli Niymcy, to polskich rechtorów ze szkoły  przegónili,

Swojich se tukej przignali, kierzi yny po obcymu szwandrosili,

Pod kóniec okupacyji, szpitol se tukej srobili,

W kierym swojich wojoków, co prziszli s fróntu lyczyli.

 

Choć frónt był blisko, a altyleryj fórt strzylała,

To hażlasko szkoła sie dziyni Bogu cało ostała,

Ale nie było stołków, ławek, szafy były rozwalóne,

Tabule, półki poniszczóne a okna wyszklóne.

 

Choć ludzie po wojnie mieli biyde, niewiela jim zustało,

To zaś do szkoły szli pómogać Ci dobrzi Hażlaszanio,

Rechtorzi chned sie naszli, dziecka zaś uczyli,

S serca wiedze dowali, a tóm szkołóm żyli.

 

Smiyniały sie ksiónżki, ludzie, rozmajite programy,

Ale dziecka a rechtorzi w sercach fórt byli tacy sami,

Ze ścian hażlaski szkoły, idóm w świat dali sie uczyć,

Coby wiedze, kieróm tukej zdobyli, poszyrzać a jóm ćwiczyć.

 

Rechtorzi, dochtorzi, fojtowie, malyrze, mechanicy,

Pamiyntajóm, że jich tu rechtor pytoł nieros przi tablicy,

Po wiyncyj jak stu rokach, mómy rechtorki szykowne,

Rechtorów zryncznych, a aji dwie dyrektorki zaradne.

 

Gor jedna Pani Agnieszka, fórt cosi nowego zganio,

Po nocach ani nie spi, w dziyń chodzi niewyspano,

Ale majóm dziecka nowe technologije, szkołe odnowiónóm,

I jako to dycki bywo, jedni chwolóm inksi krytykujóm.

 

Ale idymy do przodku, pospołu s naszymi dzieckami,

Kludzymy jich s rechtorami przes życi małymi kroczkami,

Wszyscy sie uczymy nie dlo szkoły, ale dlo naszego życio,

A życi nas zaś nauczy nowych wiecy, miłości a współczucio.

 

Stoji se ta hażlasko szkoła, na kopce sie dziwo,

Ta historyja o nij je szumno, długo a prowdziwo,

Przidóm po nas rechtorzi, dziecka, a Fortowie,

Niech ta szkoła swojóm historyje sama jim opowiy...

 

Tómek Sochacki

Dzisio spóminómy tych co umrzili...

 

Eszcze łónskigo roku tukej pospołu s nami byli,

Tu na tym stołku siedzieli ze wszystkimi rzóndzili,

Fórt sie śmioli, rynkami machali, po zogródce chodzili,

Gowiydź odbywali, pod blache przikłodali, czasym sie wadzili.

 

Na nic nie narzykali, nigdzi jich nie dziubało,

Do dochtora chodzili, yny jak uż fest bolało,

Tak se obo, w jednej izbeczce pomalutku żyli,

Aż sie naroz s dnia na dziyń po cichu wytracili.

 

Żodnymu nic nie prawili, że kansikej idóm,

Kany, s kim abo po co, a ło kierej przidóm,

Do legiera jako co wieczór se obo polygali,

Rynce słożyli, porzykali, oczy pozawiyrali.

 

Rano jak nie stanyli, to w chałupie wszyscy płakali,

A po dziedzinie sie o nich ludzie fórt yny pytali,

Bo dycki rano do magacynu, po chlyb chodzowali,

Gazety, kónszczek wórsztu a masło kupowali.

 

Na pogrzebie za trówłom szła calutko dziedzina,

Farorz, przociele, bliższo a dalszo familija,

Jak trówłym przisuli ziymióm, zakryli pukietami,

To dziepro wszyscy se wszymli, że ich uż ni ma s nami.

 

Fórt na grób ludzie chodzili, kwiotki przinoszali,

Umrzitych spóminali a świyczki zapolali,

Ale potym coros miyni kwiotków przibywało,

Coros miyni ludzi świyczki na grobie zapolało.

 

Bydóm mijać roki, a świat sie ganc smiyni,

Ci co stoli nad grobym, uż spać bydóm w ziymi,

Na starucnym kierchowie urosnóm biołe lilije,

Każdo s nich kogosik spómino, a dlo niego żyje.

 

Bo ludzie na tyn kierchów uż nic nie przinoszajóm,

Tóż aspón ty lilije ros do roka przeszumnie zakwitajóm,

A strómy czasym zaszumióm, umrzitych spóminajóm,

Óny wszystko wiedzóm, o wszystkich pamiyntajóm.

 

Śpiychejmy sie kochać ludzi, tak warto sie ze świata sbiyrómy,

Żywot idzie wartko, wczora my sie rodzili, dzisio umiyrómy,

Tóż pokiel żyjymy, a nie yny łod świynta,

Zapolmy przocielóm świyczke, muszymy jich pamiyntać.

 

Przi grobie stóncie, chwile porzykejcie,

Na stare zdjynci sie dobrze podziejcie,

Starke, Starzika, Matke a Fotra se pospóminejcie,

W pamiynci jich noście, dzieckóm o nich wyrzóndzejcie.

 

Inakszy bydóm o nich szumieć strómy, bo óny pamiyntajóm,

O tych wszystkich, kierych ludzie jakosik zapominajóm,

Jak w sercu jich noszymy, tych kierych uż ni ma s nami,

Mogymy o nich powyrzóndzać pospołu ze strómami...

 

Tómek Sochacki

Jako Ujec Eda dokludził Ciotce kocura...

 

Na polu je coros barży zima, w chałupie pod blachóm sie hajcuje uż łod rana do nocy, a jak sie wyziómbi w izbie, to trzeja sie pierzinóm przikryć aż pod nos. Myszy to wiedzóm, tóż sie cisnóm do kuchynie a do szpajski, kaj jakóm dziuróm. Styknie, że sie dwiyrze łodewrze do pola, a uż jedna s drugóm przelecóm do waszkuchnie. Siedzóm se potym za piecym we ścianie, a dziwajóm sie kaj jaki kocur przidzie, a jak se wszymnóm, że go ni ma, tóż se dowajóm. W kuchyni jodła kapke je, bo dycki gaździno cosi niecho łod obiadu, abo łod wieczerze, ale we szpajsce, to je dziepro gościna. Wiszóm tam szpyrki, wórszt a we skrzinkach sóm marekwie, co jich gazda wytargoł tydziyń tymu ze ziymie. Jak ni ma kocura w chałupie, to jedna mysz woło drugóm a trzecióm, a chned po kuchyni a po izbach lotajóm całe mysi familije, bo sie wartko mnożóm, a gaździno sie dziwi, że marekwie sóm ponadgryzane, a we szpyrce je dziura jako palec. Pamiyntóm, że taki problym miała kiejsi ciotka Helynka, bo ji kocur zdech, a młodego se nie zegnała, bo latoś było kupa roboty na polu. Ujec Eda, też jakosi zapómnioł, bo maszyny a traktór mazoł, coby zajś na jor sie kulały po zogónach, tóż jich chciały myszy zeżrać. Ciotka nastawiała paści, ale fórt ty małe podciepy lotały po izbach, tak że nie szło ani w nocy spać. Aż sie nasrała a przikozała ujcowi, że mo kocura dokludzić, bo inakszy we szpajsce mało co zustanie. Ujec mioł kamrata Jozefa, s kierym kiejsi robił na szachcie. Urznół kilo wórsztu, wzión s bintfela pół litra, wartko poodbywoł, obuł se gumocze a poszoł przes groble na drugóm stróne dziedziny. Jozef uż też mioł połodbywane, tóż se siedli w kuchyni, ujec s kapsy wycióngnył flaszke, s taszki wórszt a baba łod Jozefa narychtowała sztamperle. Downo sie nie widzieli, tóż rzeczy było godnie, ale naros Ujec uwidzioł szumnego kocura, kiery wloz do izby a se legnył na kafloku. Jozef, poradził kszefty robić, tóż tak tego kocura zachwolił, że Ujec go wzión do chałupy za kilo wórsztu. Był rod jak fazol, bo terazy bydóm myszy uciekać do pola jak takigo potwora uwidzom. Ciotka też była rada, kocura wziyna do kuchynie, a dała go na piec. Poszkrobała go po głowie a pomyślała, że myszy uż mo s głowy. Tóm noc przespała całóm, a ani nie słyszała coby mysz zaszkrobała. Na drugi dziyń Ujec sie dziwo a kocura nigdzi ni ma. Chledo go po stodole, dziwo sie do szpajski, do szopki a na piyntro do siana, kocur sie stracił i dobre. Za jakich pore dni Ujec sie wybroł do Jozefa, bo potrzebowoł pojczać perlik a kliny do drzewa. Eszcze nie wlos do furtki a oto jego kocur mu przelecioł pod nogami a hópnół do siyni. Co sie okozało. Kocur wiedzioł, jako na spadek iść o chałupy, bo go Ujec niós za widoka. Jak wszystki myszy wychytoł to se uznoł, że uż swojóm robote srobił, a puściuł sie do chałupy, w kierej sie wychowoł. Ujec był nasrany, bo Jozef wórszt zeżroł, a kocur u niego na kafloku se spi w nejlepsze. Jozef sie yny zaśmioł, a prawił, że jak eszcze kiedy bydzie chcioł kocura pojczać na jednóm noc, to musi zaś prziść, prziniyść pół litra a kilo wórsztu. A potym jak kocur swoji srobi, to go nie bydzie musioł ani odkludzać do chałupy, bo ón uż se sóm przidzie...

Wielkokóńczycki pielgrzim,

 

Szoł pielgrzim pieszo na pónć po Cieszyńskij Ziymi,

Bo chcioł porzykać w wielkucnym kościele do Świyntej Maryji,

Dreptol pómału ros miedzóm a potym cestóm s kamiyni,

Oglóndoł jako sie tyn świat kole niego dokoła fórt miyni.

 

Mioł na sobie długóm jakle, do samiućkij ziymi,

Utkali mu jóm Górole s Istebnej, poprzednij jesiyni,

Przes pleco mioł taszke przeciepanóm, w nij chlyb schowany,

Kónsek szpyrki, cebule a wórszt głymboko wciepany.

 

Na nogach stare stargane bótki, rzymiyczkiym swiónzane,

Na pónć trzi razy do roka chodziły, tóż były umazane,

Włosy a brode mioł długóm, tóż dziecka sie go boły,

Jak go widziały to dycki warto uciekały do stodoły.

 

Ale ludzie go szanowali, bo wiedzieli że idzie porzykać,

Nie do aryndy, chlastać piwo, ani sie po świecie posmykać,

Dowali mu po chodniku jodło, pytali jako je we wielkim świecie, Wyrzóndzoł jim, kany był, co widzioł, zbytek czas prziniesie.

 

Jak ros szeł łod Cieszyna, to trefił do jednej dziedziny,

Tak oto s cysarskij cesty zeszeł bes żodnej prziczyny,

Chciało sie mu napić wody, przi lesie zdrzódło uwidzioł,

Na starej ławce se siednył, w rzyce nogi poobmywoł.

 

Ta dziedzina Wielki Kóńczyce, sie snoci nazywała,

Na kopcu a w wielkucnej dolinie sie kiejsi schowała,

Pielgrzim sie wody napił, do źbónka se na ceste naloł,

Bótki sie mu ganc rospruły, tóż sie kapke zastaroł.

 

Za rzykóm gazda s pachołkami siano na wóz nakłodali,

Był hyc, a pić sie jim chciało, tóż sie fest śpiychali,

Uwidzieli starzika s brodóm, co wodóm rynce obmywoł,

Tóż wziyni żbónki, a ón jim chłódnej wody ponalywoł.

 

Dziwo sie gazda, bo tukej nigdy kole rzyki zdrzódła nie było,

We Wielkich Kóńczyc miyszko łod dziecka, tóż go to zadziwiło,

Ale ta woda wystrzikła, jak pielgrzim cestóm s kopca schodził,

Coby sie mioł czego napić, Pón Bóczek mu rzykani nagrodził.

 

Potym uż dycki przes Kóńczyce tyn starzik chodzywoł,

Jak był przi zdrzódle, to ludzióm dobrej wody nalywoł,

Terazy tam stoji drzewiany pielgrzim a woda fórt tam ciecze,

Każdymu, kiery tam po nióm przidzie, zdrowi, urode prziniesie.

 

Tómek Sochacki

35 roków zespołu Małokóńczanie

 

Dzisio je pyndziałek, godziny uż szóstóm wybiły,

Gazdowie poodbywali, gaździnki se w chałupie porobiły,

Tóż na zómek w Małych Kóńczyc wartko przijechali,

Jak szli na wyrch do salki, nowóm pieśniczke śpiywali.

 

Trzicet piynć roków tymu Marysia Grim jich tukej pozwała,

A organiste Staszka Kanie pieknie popytała,

Coby jich uczył śpiywać szumne pieśniczki po naszymu,

Wałaszki, suknie, bótki a jakle kozała poszyć każdymu.

 

Uczyli sie nowych pieśniczek, babów a chłopów przibywało,

Zaczli po kónkursach jeździć, fajnie sie jim pospołu śpiywało,

Na półce pore dyplómów a nagród kapke uż stoło,

Tóż tym tuplym Małokóńczanie se śpiywali wiesioło.

 

Śpiywali na próbach, ale aji dóma jak fazole łuskali,

Kiej kapuste deptali, a jak w radiju piyrzi szkubali,

Pozywali jich do szkoły, na festyny, na rostomajte świynta,

Długo jich cieszyński pieśniczki bydóm tam pamiyntać.

 

Jak dwacet roków tymu Ule Wierzgóń na kierowniczke wybrali,

To potym sie dziepro Małokóńczanio na całóm Polske rozjechali,

Na półce dyplómów, pucharów a nagród uż żodyn nie rachuje,

A Ulka nowe pieśniczki fórt ze starych śpiywników spisuje.

 

Je też poru, kierzi pospołu s Małokóńczanami śpiywali,

Ale tego jubileuszu dzisio uż sie nie doczkali,

Terazy sie isto s nieba tu na nas wszyscy dziwajóm,

A szumnie Pón Bóczkowi tam na wyrchu śpiywajóm.

 

Eszcze kupa przed Wami, rajzy, kónkursy śpiywanio,

Godnie eszcze je pieśniczek starucnych do wychledanio,

Życzymy Wóm zdrowio, bo jak óno bydzie,

To wszystko inksze samo s czasym kiejsi przidzie.

 

Na tyn jubileusz, niech Wóm Pón Bóczek błogosławi,

A kierowniczka pół litra dobrej warzónki postawi,

Śpiywejcie eszcze długi roki Małokóńczanie rostomili,

Cobyście szumnym śpiywym wszystkich dokoła cieszyli.

 

Małokóńczanie, kierych uż ni ma miyndzy nami:

 

Stasiek Machej,

Stasiek Kania,

Poldek Keller,

Hania Brachaczkula,

Grażyna Malyrka,

Emil Madecki.

 

Małokóńczanie, kierzi fórt śpiywajóm, abo kiejsi śpiywali:

 

Irka Golasowsko,

Czesiek Golasowski,

Marysia Machejka,

Teoś Machej,

Halina Kellerka,

Andzia Pynkalka,

Janka Wynglorka,

Stasiek Brożyna,

Ela Ganczarka,

Helyna Gałuszkula,

Zofija Czyżino,

Wanda Białkula,

Marysia Brożynka,

Janka Chmiylka,

Wanda Kajsturka,

Jadzia Kolóndrzino,

Zygmunt Kolóndra,

Helynka Kowalsko,

Wanda Kulino,

Rudek Kula,

Zofija Matuszkula,

Irek Miłóń,

Kasia Malinowsko,

Mónika Holiszka,

Agnieszka Pilorka,

Justyna Płaczkowa,

Dorota Żertkowa,

Tómek Sochacki,

Aneta Kubicula,

Adam Oczadły,

Wiesia Wołoszynka - Oczadlino,

Janka Orlino,

Aniela Stokłosino,

Grażyna Palino,

Zdzisiek Pala,

Róża Szlauerka,

Pieter Wojacki,

Stasiek Pachuta,

Urszula Wiyrzgóńka,

 

Tómek Sochacki

Zabijaczka,

 

Kóniec listopada, gazda leżóm eszce pod pierzinóm, bo mu je zima, a s wieczora chynył yny hebzio pod blachym, ale gaździno uż sie oblykła, podziwała sie do łokna, eszcze je ćma, ale idzie uż krowy łodbywać, a gazde żducho, pierzine cióngnie a prawi:

- Stowej Jozef, bo trzeja w parzoku zahajcować a wody do niego naloć.

- Tóż dyć, dzisio je zabijaczka, Zofijko hyń tam pore kónsków pod blache, bo mi je ganc zima.

- Pod blachóm je ćma. Slyź s legiera a zahajcuj, bo bydzie trzeja wode grzoć w garcach na preswórszt.

Gazda stanył, wartko sie oblyk, ukroł se kónsek chleba, szmolcym ze szpyrkami pomazoł a tejym popił. Pomyśloł se:

- Dej Boże, coby tyn babuciek był raczy szpyrczok, bo jo móm tyn szmolec rod jak pierón.

Wylos na pole, prziniós papiór ku parzoku słóme, a pore kónsków drzewa. Maszynkóm to zapolił a wody do parzoka naloł. Ta woda sie bydzie grzoć ze dwie godziny, a musi być do siódmej wrzawo, bo masorz nie bydzie czakoł. Potym odewrził wrota do stodoły, a przeciepoł lańcuch przes bierco. Babuć latoś je szumny, tóż wzión tyn hruby, kierym wycióngoł ze starym ujcym wielkucnego dymba s lasa. Gaździno poodbywała, a chned sie wróciła na spadek do kuchynie. Narychtowała miski, garce, uprzóntła szpyrnik, aumyła bóncloki. Dwa wielkucne garce uż stoły na blasze, a pod nióm tańcowoł ogiyń, jakby był rod yny sóm ganc nie wiedzioł s czego. Starzik sie uż też obudzili, pojedli mlyka s chlebym, wziyni krziwak a poszli sie podziwać, esi wszystko je narychtowane. Starka też uż nie spali, siedli se kole blachy, a ciepali pod nióm kónski drzewa. Starzik jak uż wszystko skóntrolowoł, to sie wrócił na spadek do kuchynie a prawi babie:

- Samym drzewym nie uhajcujesz, musisz wónglo naciepać.

- Tóż dyć, ale gdo mi wónglo prziniesie, kie mie rewma pokrynciła.

- Toś miała zustać w legierze, dycki sie ciśniesz kany nie trzeja a strasznie chcesz pómóc.

- Idź Adolf a nie ser mie, prziniyś mi wónglo w amprze, aspóń tela!

Starka ze Starzikym sie poradzili powadzić ros dwa, ale dycki potym zaś siodowali przi stole a gazety czytali - wtynczas był spokój, bo nic nie wyrzóndzali. Masorz przijechoł na kole w siedym godzin, tak jako prawił, nigdy sie nie stało, coby prziszoł nieskoro. Uwidzioł starzika a woło:

- Niech bydzie Pochwolóny gazdo!

- Na wieki wieków. Jyndrys Ty sie pierónie nie starzejesz, fórt żeś je jako miesiónczek w pełni.

- To s tych szpyrek a wyrzosków, ze zabijaczek, kiere mi fórt baba na łobiod ze ziymiokami warzi!

Gazda prziszoł, masorza prziwitoł, s bintfela wycióngnół pół litra a trzi sztamperle. Naloł sobie, Ojcu a masorzowi, potym eszce na drugóm noge, a pospołu poszli do chlywa. Dziecka przegnali do izbów, babucia wykludzili na pole, masorz wartko strzelił, poderznół go, krew spuścił do miski a doł gaździnej. Gaździno wziyna rogolke a jóm rosfyrtała, coby nie styngła a postawiła jóm do kuchynie. Tóm krew sie potym wleje do gardawy. Chłopi babucia chned przekulali do wasztroka kany uż była wrzawo woda, kieróm gazda prziniós w amprach s parzoka. Masorz szkroblicóm babucia oszkroboł,ratki mu oberznół a uż roczniok wisi na lańcuchu. Starzik prawi:

- Babuć wisi, tóż Jozef polyj!

- Nale Tato, dyć my eszcze bardzo nic nie srobili.

- Nie rzóndź! Baby nie widzóm tóż na zdrowi.

Baby dobrze widziały ale nic nie prawiły, bo chłopóm robota szła. Uż bachora sóm wycióngnióne, uż miynso we szpajsce leży na stole, a masorz preswórszt robi a ciepie do wielkucnego garca. Kierysi s nich sie posro ale to sie nic nie stanie, bo ta woda s miynsym to je pyrdelónka - polywka, na kieróm starzik czakoł cały rok. Czakoł aji na wajecznice s rozumym, na kieróm się starka anie nie poradzi dziwać. Maszynka uż je do stoła przikryncóno - bydzie sie robić jelita. Masorz we wielkim garcu miyszo gardawe s krwióm a prziprawami a do bachorów jich maszynkóm ciśnie. Potym eszcze srobi leberka, kiere gaździno dowo do szklónek a zawarzuje. Wydzierżóm do jora, a gazda ze starzikiym bydóm s masnymi pusami chodzili całóm zime. Szpyrki do wyndzynio trzeja zasuć solóm, wrazić do wielkucnego lawora a przikryć. Gazda jich do tydnia bydzie wyndził. Latoś babuciek mioł godnie szpyrek, tóż gaździno jich nie nadónżała na patelniach smażić. Jak jich zesmażiła to wlywała wszystko do bóncloków a stawiała we szpajsce. Masorz sie sfuczoł, a dostoł głód. Dziwo sie esi gaździno uż nie warzi swaczyny. Swaczyna, to była tako polywka s wóntroby, kieróm sie jodało s chlebym. Jedyn talyrz a szło robić do wieczora. Gaździno na nióm zapómniała, ale starka, kiero uż terazy wóngli ciepie pod blache, jóm uż downo uwarziła. Chłopi se siedli ku stole, gazda prawi masorzowi:

- Jyndrys, takigo babucia żech eszcze w żywocie ni mioł, bes uroku, tela szpyrek a miynsa.

- Jozef bydź rod, bo do jora daleko, a gaździno Ci przi blasze nie śmi schudnónć!

Starzik siyngnył do bintfela, poloł zaś po sztamperlu a prawi:

- Cały rok żech czakoł na tóm zabijaczke, a jak pamiyntóm, to dycki to było wielkucne świynto, bo jak sie podarziło uchować szumnego kormika, to my wiedzieli, że głodu nie bydzie.

- Mosz recht Tato, ale terazy we sklepie też mocie miynso, jelita a preswórszt.

- Ja, yny podziwej sie wiela chemije w tym je. Jo cały żywot jod yny to, co żech se uchowoł, a co mi na gróncie urosło, a wszysto na gnoju. Chwała Pón Bóczkowi móm dziewiyndziesiónt roków, a eszcze pod dornik sie nie śpiychóm!

- Nó, tóż Foter za to wypijymy, na zdrowi.

Wszyndzi w chałupie wszystko je masne, dłaszka, schody a aji dwiyrze. Starka w siyni klejzła a jakby sie nie chyciła koła, to by sie wykopyrtła. Ale zabijaczka zaś sie udała.Wszyndzi wónio majyrónkiym, fyniklym, szpyrkami a pyrdeklonkóm, kieróm starzik bydzie jod teraz eszcze s tydziyń aż mu rzicióm wyndzie. Masorz nim siod na koło a pojechoł ku chałupie eszcze wypił pore półek. Gaździno mu wraziła do kapsy papiórowy grejcar, a do taszki dała kónsek miynsa, preswórszt a pore jelit. Jak uż wszystko było poskludzane to gazda s gaździnóm wlyźli pod pierzine a usnyli ros, dwa. Yny starzik se siod ku piecu a wciepoł pod blache wielkucny rympoł drzewa. Podziwoł sie na ogiyń, kiery wiesioło tańcowoł a migoł po ścianach. Pomyśloł se:

- Pón Bóczku, dej mi eszcze dożyć do jutra, a jak mi dosz przeżyć do zabijaczki za rok, to obiecujym, że uż ani sztamperla nie wypijym...

 

Tómek Sochacki

Czorny pióntek

 

Moja staro ciotka Malka miyszkała za sztrekóm, a chodzowała do nas dycki ros za tydziyń, przes las a przes miedze, kieróm ji siedlok niechoł, coby mógła sie po nij do nas dostać. Nosiła taszke, a loski ni miała, bo prawiła, że eszcze chodzić poradzi, a żodyn krziwak ji kludzić nie musi. W tej taszce miała pudełko na wajca, kiere kupowała łod moji starki Zofije. Malka sie wydała nieskoro, a miała chłopa, Rudka, kiery przełogrómnie mioł rod wajca a wajecznice, a gor w pióntki, bo przeca w w tyn dziyń sie nie śmi jeść miynsa. Jak prziszli ku dwiyrzóm, dycki zaklupali a syncy uż ji łotwiyrali, bo przeca staro ciotka byli przełogrómnie obraźliwi. Chned ji stołek dowali, a tej warzili, bo ciotka go mieli radzi. Ale jak uż se siadła, to dziecka se siadły przi niji na dłaszce, bo znała starucne pieśniczki a wiersze, kiere wyrzóndzała aji po nimiecku, bo eszcze kóńczyła szkoły za Austryje a za Starej Polski. Starka Zofija sie podziwali do szpajski, a se wszymli, że wajec ni ma. Na śniodani starzikowi usmażili wajecznice, a dziecka pore wajec rozbiły, jak jich nióśli s chlywa w garcu. Starka dycki chowali trzicet, sztyrycet kur a kokota, tóż wajec cały rok było godnie, ale jak prziszła jesiyń, tóż kury sie piyrziły, a wajec było mało, wszystki sie jadło, a nie lza było nic uszporować. A Malka siedziała, a czakała. Tej wypity, tóż starka ji dała eszcze kónsek buchty, ciotka jedzóm, starzik Adolf ji leje sztamper warzónki, ciotka pijóm, dobre, ale wajec ni ma, tóż cóż robić? Starka lecóm do chlywa, macajóm kury, marne, wajec nie bydzie. Wołajóm chłapczyska, dajóm jim grejcar a taszke, coby leciały do kónzumu kupić dwacet wajec. Bo tóż jakby Malka wajec nie dostała, to by potym nie prziszła ani za pół roku. Chłapcy sie wartko na kołach swyrtli, wajca prziwióźli, tóż Starka se oddychli, a wajca do pudełka Malce wrazili. Starzik Adlof se miyndzy tym sztamperle warzónki ze szwagierkóm wypili, dowiedzioł sie aspóń, gdo umrził na dziedzinie, a kierego se biere ta dziołucha od Kulów s Podlesio. Starka warto rachujóm, za wajco kiere jim kura sniósła chciała trzicet groszy, syncy ji kupili taki samo w kónzumie za dwacet. Tóż dobre, coby se Malka nie pomyślała, że to je jakisi oszustwo, tóż ji to przedajóm za piynć a dwacet groszy. Malka jak to usłyszała, to była przeogrómnie rada. Chned sie dźwigła ze stołka, taszke porwała, a poszła ku dolinie, przes las do chałupy. Była rada, że uszporowała na wajcach, a jeji chłop uż czakoł na wieczerze. Prziszła do chałupy, Ujec Ruda uż siedziołw kuchyni, bo mioł głód, tóż óna wartko dała kapke masła na patelnie, pokrónżała do tego cebule, wszystko to zesmażiła, do tego rosfyrtała wajca, kidła Ujcowi a sobie a talyrz, a jedzóm. Ujec sie dziwo, a na talyrzu ta wajecznica sie jakosi świyci, dycki była tako żółto a czyrwióno, a terazy je blado, a jakosi inakszy szmakuje. Ciotka Malka też łyżke oblizujóm, ech, cosik to ni ma echt. Ujec to zjod, bo mioł głód, ale s Ciotkóm uż w tyn pióntek nie wyrzóndzoł, bo mioł na nióm złość, a gor na ty wajca, kiere nie chciały być żółte. Ciotka garce pomyła, lygła se ku Ujcowi do legiera a zagasiła świałto. Dycki przi pióntku, to eszcze jakómsik gazete poczytali, abo przerzóndzili co bydóm robić przi sobocie. A dzisio nic, wszyndzi ćma, żodnego światła, czorny pióntek. Ciotka po ćmoku stanyła a załónczyła se baterke, podziwała sie na szupy s wajec, na kierych był sztympel s kónzumu. Pomyślała se, że uż nigdy w żywocie nie kupi wajec s magacynu, a jak bydzie kupować wajca od Zofije, to nejprzód pójdzie s nióm do chlywa, bo óna isto kur nie poradzi macać, kie musi sztymplowane wajca s kónzumu kupować. Dycki lepszy drogszy kupić, jako potym od kogosi wysłuchawać, że cosi je na nic. Tyn czorny pióntek to je przestroga, do tych, co chcóm przedować jakisi wieca o wiela drogszy, jako jich kupili. Starka Zofija nie chciała Malki obrazić, ani na nij srobić zorobku, ale obie wiedzóm, że uż też żodnego czornego pióntku robić nie bydóm. Za pore grejcarów, szkoda se s chłopym robić zwade...

Hawiyrz,

 

Stasiek wczas rano stanył, na godzinach pół pióntej wybiło,

Podziwoł sie jak kole niego se leży żónka Danka rostomiło,

Gymbe nad laworym se umył, pómału sie w izbie łoblyko,

W kuchyni Danka mu rychtuje kónsek buchty a świyże, ciepłe mlyko.

 

Do taszki mu dała krómke chleba, w papiór wórszt owinyła,

Do flaszki teju naloła a wyrszczek fest przikrynciła,

Stasiek sie szoł eszcze na dziecka do izby kapke podziwać,

Cerze a synkowi dać pusy, pierzinóm jich poprzikrywać.

 

Biere taszke, do dwiyrzi idzie, krziż starucny s szacunkiym całuje,

Do obrozka Świyntej Barbory cosi szepcze, óna hawiyrzi opatruje,

Isto jóm pyto, coby mu dała szychte szczynśliwie przerobić,

Czorego wónglo całe wagóny na wyrch bezpiecznie wydobyć.

 

Bo to czorne wóngli jego Foter, Ujec a Starzik fedrowali,

Jak był mały to mu dycki o tej szachcie fórt, a fórt wyprowiali,

Tóż ón uż wiedzioł kim bydzie, nie rechtorym ani malyrzym,

Yny tym co wóngli spod ziymie wydobywo, kaczyckim hawiyrzym.

 

Uż szachta go woło jak Matka synka, ón jóm jak babe szanuje,

W szoli "Szczyńś Boże" dycki prawi, na przodku s hajerami fedruje,

Czorne skarby spod ziymie na wyrch fórt skipym wartko posyło,

Coby starce a starzikowi było ciepło, a pod blachóm sie dobrze poliło.

 

Dycki jak je Barbory świynto, to óna se hawiyrzi ku sobie biere,

Stasiek pore kamratów uż pochowoł, w kaczyckim drzewianym kościele,

Ale Świynto Barbora baby a dziecka tych hawiyrzi opatruje,

Krziwdy jim srobić nie do, a jejich modlitwy wysłuchuje.

 

Jedzie Stasiek zaś na wyrch w szoli, świyży luft na gymbie czuje,

Srandy a błozna kamratów zaś jako co dziyń wysłuchuje,

Bo terazy jim je do śmiychu, ale jak tómpła skała na ścianie,

To wszyscy sie ganc poboli, a sztygar zaczón rzykać różaniec.

 

Stasiek prziszoł do chałupy s szychty, babe po licach całuje,

Dziecka ścisko, łobiod jy, hawiyrski ancug na jutro rychtuje,

Bo jutro je Barbórka świynto tej Pani, kiero go opatruje,

Óna go na dole chróni, a ón do nij dycki rzyko, jak Matke jóm szanuje.

 

Wszystkim hawiyrzóm Szczyńść Boże, a coby Was Świynto Barbora opatrowała! Pamiynci mojigo fotra Staszka, kiery umrził wiyncyj jako dwacet roków tymu. Ón robił jako ślusorz na kómbajnach na szybach zachodnich na szachcie Moszczynica. Fotrze spej se tam a niech Ci sie czasym śni szachta...

 

Tómek Sochacki

Mikołoj,
 
Mikołoj siod przi piecu, rynce a nogi ogrzywo,
Dziwo sie, że uż ogiyń pod blachóm dogorywo,
Tóż prziszoł, jedyn s diobłów, drzewo pod blache wciepoł,
Też kapke sie ogrzoł przi blasze a list Świyntymu niechoł.
 
Mikołoj brodym pogłoskoł, na kartke sie podziwoł,
Okulory se na nos wraził biołóm głowóm pokiwoł,
Nie wszyscy byli grzeczni, Jónek s Karlikym dorobiali,
Cały rok byli przeciwni a Tatów nie posłuchali.
 
Hanka ze Zofijkóm też pómogać Mamie w chałupie nie chciały,
Raczy po polu fórt góniły, a po lesie sie smykały,
Były jednako aji grzeczne dziecka, kiere Mikołoj pochwoli,
Po głowie ich pogłosko, na kolanie se siednynć powoli.
 
Mikołoj s fotela sie dźwignył, loskóm sie podeprził,
Mantel a czopke se oblyk, przes łokno na pole pozdrził,
Diobły wielkucny miech prziniósły, na pleco mu wciepały,
Wziyny lańcuchy, miechy oszkrabin, a na pole wyleciały.
 
Podciepy s nich sóm łokropne, przed świyntym dycki gónióm,
Łod wónglo gymby majóm zmazane, a lańcuchami zwónióm,
Mikołoj też zwóni, zwóneczkiym po calutkij dziedzinie,
Ani jednej chałupy, chałupinki po chodniku nie minie.
 
Diobły dycki dziecka straszóm, gymby jim wónglym mazajóm,
Chwostami walóm, gónióm po izbie, lańcuchami szczyrkajóm,
Przeciwne dziecka beczóm, obiecujóm, że uż bydóm grzeczne,
Mamóm, Tatóm bydóm pómogać a Starzikóm bydóm posłeszne.
 
Na kóniec dziecka Mikołojowi kolynde zaśpiywały,
Diobły se przi nij aji wiesioło pospołu potańcowały,
Świynty sie dźwigo, ku dwiyrzóm sie trzeja miarkować,
Eszcze kupa dziecek na dziedzinie trzeja łobdarować.
 
Mikołoj we śniegu kroczy, gwiozdki na niebie migajóm,
Diobły podciepy przed nim po chałupach straszóm a lotajóm,
Jak uż wszyscy dostanóm wiynksze a miyńsze prezynta,
To Mikołoj uż sie może s diobłami rychtować na Świynta.
 
Tómek Sochacki
 
 

Tynsknota

 

Stareczka se siedli przi łoknie a na świat sie dziwiajóm,

Czytać gazet, przeglóndać zdjynć uż siły dzisio ni majóm,

Wyglóndajóm przes szybe, esi gdo ku nij dzisio nie przidzie,

Siednie se ku nij na chwile, kapke tu s nióm, przerzóndzi, pobydzie.

 

Pokiel miała siły, to dzieckóm fórt cosi mało wiela pómogała,

Grejcar jak miała to dała, wnuki ceróm a synkowi piastowała,

Jak sie jeji chłop pominół, a óna sama na chałupie zustała,

To eszcze każdymu dobre słowo, wajco, a kónszczek miynsa dowała.

 

Potym jak uż nie poradziła se koło siebie nic srobić,

Zaczła jóm rewma kryncić a o losce musiała fórt chodzić,

To jóm dziecka do dómu starców w Cieszynie chned dały,

Bo przeca żodyn ni mioł czasu, wszyscy robili a sztudyrowali.

 

Uż pore roków stareczka se tukej w jednej izbeczce miyszkajóm,

Źle tu ni ma, paniczki jóm opatrujóm, tóż nie narzykajóm,

Ros dwa do roka jóm tukej synek abo dziołuchy nawszczywiajóm,

Wnuki eszcze rzadszy, bo przeca swoji wieca fórt wyrzóndzajóm.

 

Zdjyncia wszystkich mo powieszane na wielkij biołej ścianie,

Uż ji aji prawnuki rosnóm, taki sóm małe szykowne ciaciane,

Je rada, że sie jejim dzieckóm darzi, że se chałupy wystawili,

Każdy je na swojim, wszyscy sie dziecek a wnuków uż też dorobili.

 

Ros do roka jóm biere nejstarszy synek na jedyn dziyń na Wilije,

Starka czako na to całóm jesiyń, rachuje każdóm chwile, minute, a godzine,

Latoś synek zazwónił, że po nióm nie przijedzie, bo s babóm jadóm do Zakopanego,

A wnuki majóm uż poplanowane, każdy mo napiynte, żodyn ni mo wolnego.

 

Synek, dziołuchy, wnuki, prawnuki starce zazwónili a powinszowali,

Zdjyncia na kómórke, co jich ani odewrzić nie poradzi chned poposyłali,

Starka se siedli przi oknie, na zdjyncia s biołej ściany sie dziwajóm,

Tóż przeca aspóń do mnie zazwónili, tóż przeca o mnie pamiyntajóm.

 

Do tydnia sie wszyscy na pogrzebie pospołu zeszli, na trówłe sie dziwali,

Szli za nióm po cichu, było widać, że po chodniku cosi se rozmyślali,

Terazy yny zapolić ros za czas świyczke na kierchowie stareczece mogóm,

Śpiychejcie sie starych ludzi nawszczywiać, óni tak wartko odchodzóm...

 

Tómek Sochacki

Szkubaczki,

 

Haneczka cały rok biołe gynsi na zogrodzie chowała,

Zorka łobilo, kukurzice jim suła, liwa, liwa jich nawoływała,

Wszyndzi za nióm chodziły, jak szła s pola to jóm witały,

Wiesioło za gaździnóm góniły, ale obcych przeganiały.

 

Przeszło lato, gónski ostatni zielóne trowki pozjodały,

Wieczory coros rychlij jich do chlywa zaganiały,

Szumne piyrzi uż majóm, tóż gaździno jich musi futrować,

Bo bydzie cere na wiosne za siedloka wydować.

 

Przeca dziołucha musi mieć wiano, zogłowki, pierziny,

A synek od siedloka, traktór a namazane maszyny,

Trzeja cychy narychtować, pieknie, rowno jich pobiglować,

Biolućki piyrzi do nich wsuć, a do tróhli przed wiesielim schować.

 

Haneczka w kuchyni stół roskłodo, chłop pod blachóm hajcuje, Dziołuchy piyrzi w miyszkach znoszajóm, Starka warzónke rychtuje, Za chwile tukej przidóm gaździnki, tóż Starzik se siedli przi stole, Stareczka go przegónili, poszeł borok przes plac ku stodole.

 

Ale tam trefił dobrze, bo gazda do sztamperli gorzołke nalywoł,

A Jozef Kokot zaś sie s siedlokiym Jopepóm o babucia zbywoł, Jednako po pióntym sztamperlu sie jakosi tak urzóndzili,

Że babucia na pół rospołowili, a w wyndzoku uwyndzili.

 

W kuchyni baby szkubajóm, Haneczka kołoczym, warzónkóm czynstuje,

Dziwo sie jako s miechów piyrzo ubywo, esi sie co nie marnuje,

Cosi dycki pod stół spadnie, ale nejważniejsze je to szkubani,

Wyrzóndzani ze stareczkóm, a jeji starych czasów spóminani.

 

Jako to było hań downij, kiej na szkubaczki ze swojóm Matkóm chodzowała,

Jako sie co kiejsi robiło, a co łod starych ciotek spamiyntała,

Gaździno Tómicula, jak tego wszystkigo łod starki wysłuchała,

To se starodownióm kóńczyckóm pieśniczke sama jedna zaśpiywała.

 

Pieśniczka była tak szumno, że chned wszystki gaździnki se jóm zaśpiywały,

S miyszków piyrzi sie straciło, baby warzónke ze sztamperli pospijały,

Na kóniec gaździno wszystkim gaździnkóm pieknie podziynkowała,

Każdej do kapsy eszcze po kónsku buchty a kołocza dała.

 

Za tydziyń szkubaczki bydóm u Zofije, baby zaś przidóm a siednóm w kupie,

Bydóm śpiywać pieśniczki, srandy a radości bydzie po calutkij chałupie,

Chłopi też sie uż rychtujom, bo chłop od Zofije uż gorzołke szteluje, Siednóm se w masztali pospołu, Starzik sie też ogrómnie raduje...

 

Tómek Sochacki

Od Łucyje do Wilije

 

Kiejsi hań downij, jak ludzie chcieli wiedzieć jaki bydzie czas na prziszły rok, to pisali jako je za oknym na każdy dziyń od Łucyje do Wilije. Potym yny se gazda poczytali, że baji w lutym bydzie zima, a w siyrpniu hyc. Nie trzeja było ani telewizora, bo każdo gaździno wiedziała do przodku, esi ziymnioki bydóm latoś szumne, a wiela bydzie siana. Hanka też latoś miała narychtowany stary kajet, we kierym chciała cosi o czasie na każdy miesiónc pofifrać. Jednako tydziyń tymu strzaskała se bryle, a bes nich nic nie poradziła s bliska nic uwidzieć. Po nowe miała prziść dziepro po Nowym Roku, tóż pytała swojigo chłopa, coby ji pisoł jaki je czas od Łucyje do Wilije. Prawiła mu, że to je ganc ajnfachowe, styknie sie dziwać przes cały dziyń jako je na polu, esi padze deszcz, śniyg, esi je wiater abo mróz. Jozef jednako mioł moc roboty, a ni mioł czasu fifrać jakisi gupoty, eszcze przes dwanost dni. Tóż ale baba go pieknie pytała, a nie chcioł robić krawalu, tóż wzión kajet do masztale, a hynół go do taszki, kiero wisiała na wrotach. Na Łucyje było szpatnie, ani sie żodnymu nie chciało wylazować na pole. Jozef pół dnia przesiedzioł we stodole, bo sprawowoł maszyne do siocio, coby na jor mioł czym robić. Kajet doł starzikowi, kiery uż downo nic nie pisoł, bo okulory sie mu strzaskały dwacet roków tymu, a potym mu baba kupiła telewizor, tóż sie do niego dziwoł jak yny mioł czas. Doł mu za to pisani pół litra śliwowice, a starzik byli radzi jak fazol. Starka Zofija, jego baba rada sztrykowała, a heklowała aji bes bryli, bo oczy miała dobre. Poradzi eszcze aji gazete poczytać, choć pore razy jóm miała obrócónóm. Starzik wiedzioł, że sóm nic nic nie napisze, choć wiedzioł jako je na polu, tóż popytoł babe coby przes tych dwanost dni mu tam cosik mało wiela nafifrała. Obiecoł ji, że bydzie fest pod blachóm hajcowoł, bo przeca óna sie moc nie ruszała, a dekami sie fórt przikrywała. Tóż starka fifrali, yny jóm noga fest pobolowała, tóż nigdzi s chałupy nie wylazowała, yny dycki w połednie sie dziwała przes zamazane okno, jaki na polu je czas. A okno miała fest zamazane, bo go Haneczka miała umyć, ale fórt ni miała czasu. A tymu, że to okno było zamazane, to starka ganc nie widziała, jako je na polu, tóż jak padoł deszcz, to sie ji zdało, że padze śniyg a je zima, a jak było fest zima, to sie ji zdało, że na polu je ciepło, bo starzik pod blachóm hajcowoł, yny coby nie zmarzła a zapisowała tyn czas, jaki je za oknym. We Wilije starka dali kajet starzikowi a starzik Jozefowi. Jozef go doł Hance, a óna była fest rada, bo przeca terazy bydzie wiedzieć jako bydzie na prziszły rok. Tóż ale prziszoł styczyń, kiery mioł być ze śniegiym, a tukej yny kapke posuło. W lutym miało być zima, a tukej jóm słónko po licu łechce. Marzec je s deszczym a miało być śniega po rzić. W kwietniu słóńce grzeje, je hyc a mioł być mróz. W Moju, sucho ani kapki deszcza. Tukej trzeja wołki cióngnónć, ziymnioki sadzić a miało kapke popadać. Nastympne miesiónce to samo. Hanka sie nasrała, nadała Jozefowi bo przeca mioł wszystko popisać, ale ziymnioki urosły, same szumne becoki, obilo było kupa, siana a słómy pełny sómsiek, tóż Hanka zaś na rok dała chłopu kajet, coby pisoł od Łucyje do Wilije. Jozef sie poszkroboł po głowie, zaszoł ku starzikowi, ale tyn po nim uż chcioł dwie flaszki za to pisani, a starka Zofija po chłopie coby wiyncyj pod blachóm hajcowoł. Tóż kamraci, sami widzicie, że lepszy se dycki spolygać na sobie, bo inakszy Was to przełogrómnie drogo wyndzie. A starce dycki lepszy okno wypucować na Godni Świynta, bo nigdy nie wiycie, co se tam w kajecie fifrze...

Pani Zima

 

Dziecka na prowdziwów zime uż calutki grudziyń czakały,

Dycki rano jak s łóżek stowały, przes okna śniyg wyglóndały,

Mama jim prawiła, że Pani Zima po biołu s nienazdanio przidzie,

Śniegym Świat posuje, wode zmrozi a chwile w zogródce pobydzie.

 

Przifrunie s piyrszym śniegym, dycki w nocy, mało gdo jóm uwachuje,

Zimnym piyrzim chałupy przikrywo, smreki, sosny mrozym maluje,

Na miedzy za chałupóm Zima śniega dycki wiyncyj nawali,

Bo wiy, że jutro Foter s dzieckami bydóm śnieguloka kulali.

 

Małe ptoszki siedzóm w gniozdkach, jedyn od drugigo sie grzeje,

Jor, zielóno trowka sie jim śni, Zima o tym wiy, a w duchu sie śmieje,

Nie starejcie sie, zorka obilo Wóm gaździno pod gniozdko nasuje,

A gazda aji kósek szpyrki do dziubanio ze szpajski narychtuje.

 

Smreki a sosny sie Zimie nisko ku ziymi pokłóniły,

Chned sie biołym śniegiym jak szumnóm jaklóm przistrojiły,

Muszóm być paradne, s chłapcami s dziedziny pospołu kolyndować,

A każdymu gdo kole nich przyndzie, na Nowy Rok powinszować.

 

Gazdowi jakosi rano zima zabyło, pod blachóm zahajcowoł,

Fórt w izbie było surowo, choć drzewa do pieca dokłodoł,

Hrube fusekle se oblyk, sweter s łowczej wełny sztrykowany,

Baranice, skórkowe rynkawice a kabot stary filcowany.

 

Dwiyrze do pola odewrził, śniyg w siyni wiesioło tańcuje,

Gazda na placu łopatóm ku chlywu chodnik odciepuje,

Dziecka sie uż też pobudziły, na pole wartko wyleciały,

Kulkami sie obciepały, potym we śniegu całe wykoltały.

 

Po połedniu s Fotrym na miedzy za chałupóm śnieguloka kulały,

Ciynżko to je robota, ganc sie przi tymu zmordowały,

Na głowe mu dały garniec, rynce s mieteł srobiły,

Nos s marekwie, knefle s kamiyni do oczy wóngli wraziły.

 

Pani Zima eszcze na szybach strzybne kwiotki namalowała,

Starka jak to uwidziała, ogrómnie sie uradowała,

Bo se stare hań downe czasy hned pospóminała,

Jak s dzieckami na sónkach s kopca sie spuszczała.

 

Tómek Sochacki

Winszowani na Nowy Rok 2020

 

Rostomili przociele, rok my zaś przeżyli,

Ros było wiesioło, ros my sie tropili,

Ale dycki do przodku, bo żywot sie fórt toczy,

Czasym sie śmiejymy, potym sie łzy cisnóm do oczy.

 

Gaździnki, coby Wóm kury godnie wajec nosiły,

S chłopami cobyście sie co nejmiyni wadziły,

Coby Was nie nasrowali, a szykowni byli,

Piwa a gorzołki, w aryndzie fórt nie pili.

 

Gazdowie, coby Wóm ziymeczka godnie obrodziła,

Krowa sie na jor szczynśliwie ocieliła,

Coby baby po Was co nejmiyni ryczały,

Dycki wieczór przed spanim słodkij pusy dały.

 

Starko, zdrowio, coby Was rewna wieczór nie łómała,

Cobyś se ros za czas wiesioło zaśpiywała,

Wnuki cobyście mieli szykowne, by Was szanowały,

Każdy dziyń rano a po połedniu Was nawszczywiały.

 

Starziku, cobyście sie ze starkóm tak moc nie wadzili,

W zdrowiu, w szczynściu nastympny rok s nami przeżyli,

Cobyście se kole chałupy pómału o losce chodzowali,

A dochtora, szpitola, lyków nie potrzebowali.

 

Dziecka Fotrów a Matki dycki posłuchejcie,

Starzików a Starki godnie naszczywiejcie,

Cobyście miały we szkole same dobre noty,

A w głowie dycki poukłodane, żodne tam gupoty.

 

Wszystkim zdrowio, szczynścio, co nejmiyni starości,

Grejcarów pełne pytle, moc śmiychu a miłości,

Bo dycki je ros gorszy ros lepszy, taki żybobyci,

Ros padze deszcz, a potym chned słónko zaświyci.

 

S Pón Bóczkiym, też se czasym powyrzóndzejcie,

Porzykać nima grzych, tóż o nim pamiyntejcie,

Eszcze ros wszystkigo najlepszego, yny samej słodyczy,

Tego Wóm Tómek, synek stela szczerze s serca życzy!

 

Tómek Sochacki

Wyndzok

 

Chned po zabijaczce dycki rok do roka, 

Zaglóndajóm starzik s ujcym za chałupe do wyndzoka,

Starym mantlym przikryty, cały rok w zogródce przedrzymoł,

Obudził sie jak gazda przedwczora szumnego babucia zabijoł.

 

We waszkuchni na stole leżóm masne szpyrki narychtowane,

Miynso, szynki a kita wszystko szumne a zapeklowane,

Wónio to po całej chałupie, gaździno kocury przeganio do pola,

Dały by se, aji psy, nic by nie zustało do wieczora.

 

Starzik całe lato pod stodołóm drzewo s jabłónki suszył,

Wachowoł go coby go żodyn tam stela nie ruszył,

Potym na jesiyń dwie grusze pociupoł, uschniynte boroki,

Hej, bydzie drzewa na wyndzyni eszcze na dwa roki.

 

Gazda jak poodbywoł gowiydź, to wyndzok roschajcowoł,

Uż sie s niego kurzi, tóż na starzika zawołoł,

Coby hoki, pół litra a sztamperle wartko narychtowoł,

Starzik uż wszystko niesie, co trzeja przed babami schowoł.

 

Wyndzok je rosgrzoty, dym sie zaczyno po zogródce snuć,

Miynso wisi na hokach, w połednie uż go bydzie czuć,

Starzik drzewym s jabłónki fórt we wyndzoku chajcuje,

Ty szpyrki, kity a boczki cało dziedzina uż czuje.

 

Gazdowi kamraci też tyn dym zza lasa poczuli,

Francek s pasieki przilecioł w samiućkij koszuli,

Choć na polu je zima, mrozym co chwila powieje,

Przi wyndzoku a warzónce, każdy sie chłop dzisio łogrzeje.

 

Wyndzi sie szynka pospołu s kitami, fet s nich okapuje,

Starzikowi to wszystko szumnie wónio, fórt yny przedreptuje,

Szpyrki s kapustóm s ziymniokami mu starka nawarzi,

Bo kaj pusa masno, tam sie dycki dobrze darzi.

 

Wyndzok zaś se bydzie drzymoł, do prziszłego roku,

Mo latoś gazda małych szykownych babućków bes uroku,

We szpajsce we szpyrniku na strychu wiszóm same fajnotki,

Oblizuje sie starka, starzik, gazda s gaździnóm a aji stare ciotki.

 

Tómek Sochacki

Gra po naszymu

 

Fiszki po naszymu: "Cieszyński ryński moji Prastarki". Styknie wydrukować, wystrzigać dać na dwie kupy A i B. Kónski A trzeja przipasować ku kónskóm B. Za dobre dopasowani je 1 ryński. Możne sie to kómu spodobo. Rechtorzi we szkole to mogóm pokozać dzieckóm, coby nie zapómniały naszej cieszyńskij rzeczy.Plik PDF możecie se ścióngnónć tukej: POBIERZ

                         STELABIZNYS – jako w to grać. 

 

Coby zagrać w Stelabiznys trzeja aspóń kapke znać naszóm cieszyńskóm rzecz. Nejprzód trzeja wydrukować plansze, szanse a instrukcyj, powystrzigować szanse a dać jich na pole na planszy s pytajnikiym. Potym wydrukować pinióndze. Musi ich być 10 000 złotych, tóż karte s pinióndzami drukujymy 20 razy. Jak bankowi pochybi piniyndzy, to dycki jich możecie dodrukować. W stelabiznys może grać od 2 do 4 ludzi. Możecie być: siedlokiym, gaździnóm, bacóm, abo Górolkóm. Eszcze trzeja 4 piónki, kostke, pisok a możecie grać. Kulocie kostkóm, gdo wykulo nejwiyncyj jedzie piyrszy, a potym podle tego gdo wiela wykuloł. Jedyn s Was musi mieć pod sobóm bank. Gdo stanie na jakisi dziedzinie abo na mieście może se go kupić. Jak go nie kupi, to sie nic nie stanie gro sie dali. Jak gdo cosi kupi to tam pisze pisokiym: SI – siedlok, GA – gaździno, GÓ – Górolka, lebo BA – baca. Jak gdo inkszy stanie na tym placu to mu płaci 100 złotych. Esi sie kómu podarzi a wykupi wszystki dziedziny s jednej gminy, to tyn gdo stanie na jego polu mu płaci 200 złotych. Jak staniecie na pytajniku, to bierecie kartke s pola szansa, a robicie wszystko podle tego co tam je napisane. Jak gdo trefi do harestu to tam siedzi 2 kolejki, a potym zaczyno od placu START. Wygrywo tym, gdo zustanie sóm na planszy. Jak uż ros wydrukujecie instrukcyj, pinióndze, a szanse to se to możecie schować na zaś. Plansze trzeja drukować dycki na nowo, bo sie na nij pisze. Bawcie sie dobrze, a pomiyntejcie, coby przi tej grze wyrzóndzać yny po naszymu!
 
Gre idzie ścióngnónć tukej: POBIERZ
 
                          Jako ujec dokludził ciotce koze
  
Było to uż jakisi czas tymu. Ciotka Helynka była u dochtora, a tyn ji prawił, że by ni miała pić mlyka łod krowy a jeść  od nij syra, masła a pić kapołki. Tóż baba sie zastarała, bo miała dwie maliny we chlywie, a żol by ji było jich przedować. Ale potym dochtór ji prawił, że może mlyko pić ale łod kozy, bo snoci je zdrowsze, choć je maśniejsze. Tóż dobre, ciotka szatke zawiónzała, dochtorowi wajca do kapsy wraziła, a poszła do chałupy. Po chodniku se spóminała, że kiejsi mama chowali koze, ale to mlyko miało taki gorski szmak. Foter prawili, że to skyrs tego, że fórt ta koza żrała same kwiotki, a kiejsi aji wcisła do siebie rajzyntaszke. Ale dobre, jak dochtor prawił, że kozi mlyko bydzie lepsze, tóż trzeja bydzie skónsikej kozym dokludzić. Ujec Eda jak to usłyszoł, to ciotce obiecoł, że zajedzie jutro chned rano na spynd do Małych Kóńczyc, a tam przijyżdżo ros za czas jedyn chłop s goralije, a mo dycki szumne koziczki, taki pstrokate podciepki. A krowy że se niechajóm, bo przeca mlyko sie oddowo, a fórt dziecka chodzóm po syr, a po śmietónke a ujec jak przidzie s pola, to se rod aji kapołki naleje do bóncloka. Ujec sie obudził wczas, ciotka eszcze spała. Poodbywoł, krowóm a kormikóm gnój odciepoł, słómóm zasłoł, doł jim pożrać, a w kóntku robił nowy plac dlo koziczki, coby ji było dobrze. Ze starej łodmaryje we waszkuchni wzión pół litra gorzołki, bo wiedzioł, że tyn Górol se rod wypije. Do szpajski siyngnył po kónsek wórsztu, utargoł kónsek chleba do kapsy, oblyk sie sie a poszoł ku dolinie. Na przejmo było bliży, tóż chned był na krziżówce przi spyndzie. Krawalu tukej dycki było kupa, bo chłopi a baby przedowali, kupowali, wadzili sie o cyny, że za łaco abo za drogo, ale ujec wiedzioł dycki do kogo iść, tóż chned był przi Górolowi. Jónek s Jaworzinki go poznoł, a uż szklónke wycióngnył coby poloć, ale dzisio leje ujec, bo przeca bydzie kupowoł koziczke, tóż aji o cyne sie trzeja kapke powadzić. Wadzili sie tak, że Jónek spuścił s trzech stówek na sto pindziesiónt, tóż ujec był rod jak fazol. Górol mu doł aji lańcuch, tóż Eda kroczył do chałupy, bo wiedzioł że ciotka uż go bydzie czakać, co kupił. Kapke mu rzicióm szkubało, bo Jónek eszcze wycióngnył jaworziński bimber, coby tóm koze przepić, coby sie dobrze chowała a kupa mlyka dowała, hej! Ciotka ani sie nie wszymła, że ujec mo wypite, chned koze zakludziła do kóntka, dała ji nowy obujek a prziniósła eszcze 
słómy, coby ji nie było zima. Pod pysk wraziła kapke siana a rzepe, pogłoskała a przikozała, coby rosła a chned dała dobrego mlyka. Prziszoł jor, koza była coros wiynkszo, rogi ji urosły wielkucne, a bodlawo była jak pierón. Dycki jak jóm ciotka kludziła na miedze, to poradziła s nienazdanio ji dziubnónć do rzici. Przeszło lato, prziszła jesiyń, tóż ujec koziczke kludzi ku capowi za cysarskóm ceste do siedloka Macheja, kiery mioł szumnego capa. Oblyk se stare lónty, bo tyn cap smerdzioł na kilometer, a potym eszcze oblyczki musioł we stodole mieć miesiónc powieszóne na rechli. Machej go prziwitoł, puścił capa ale tyn sie jakosi nie biere do roboty. Jedyn drugigo obwónioł, polizoł, ale skokanio nie bydzie. Eda ściepoł czopke a ganc sie zastaroł, bo Machej mu prawił, że ta koziczka, kieróm ze spyndu przikludził, to je cap. Tóż co terazy srobić? Ciotka go na isto mietłóm przegóni. Machej zaszoł do szpajski, wycióngnył sztwiertke, poloł a ujcowi a prawi: 
- Móm ganc takóm samóm koze, pstrokatóm a bodlawóm. Ros uż miała małe, wymie mo wielkucne mlyka dowo godnie, a uż je poskokano. Helynka nigdy kozów nie chowała
tóż ji powiysz, że tak wyglóndo koza, jak jóm cap poskocze. Mlyko bydzie mieć a bydzie rada.
- Tóż a co s capym?
- Capa se niechóm. Je szumny, a możne eszcze latoś jakómsik koziczke poskocze. Jakosik Ci muszym pómóc kamracie, przeca se znómy łod małego. Tóż dobre. Eda idzie do chałupy, nogi sie mu kapke trzepióm, kludzi koze do kóntka a idzie leżeć ku babie, bo uż było nieskoro.  Rano sie budzi, dziwo sie za okno, a ciotka s mietłóm góni po placu. 
- Darmo, narobiłech pieróństwa, to terazy dostanym po rzici...  Wlazuje do chlywa, dziwo sie, ciotka koze głosko a prawi. 
- Wiysz co Eda, nie wiedziałach, że tym Machej terazy capów na kozy nie puszczo, yny jich wymiynio za kozy a eszcze taki szumne. Isto tych kozów mo
godnie a nie wiy, co s mlykiym robić.
Ujec se oddychnył, a prawi:
- Tóż dyć Helynko, tego mlyka mo tela, że sie w nim ros za tydziyń we wannie kómpie..

Starka a starzik

 
Starzik s pola prziszoł, drzewa prziniós, pod blache kónsek wciepoł,
Daleko, aż na drugi kóniec dziedziny po to wozym jechoł,
Choć mo osimdziesiónt roków, a czasym nim posmykuje,
To krziwaka ani patyka do chodzynio nie potrzebuje.
 
Gazety uż czyto w brylach, na telewizor sie yny s wieczora podziwo,
Raczy radijo se puści, bo prawi że tam je informacyj prowdziwo,
Na rynkach skóre mo twardóm, łod słónka je fest spolóno,
Rokami ciynżkij piloby, na gospodarce wymynczóno.
 
Ale gymbe starzik mo gładkóm, wyglóndo jak wybiglowano,
Yny jak je nimocny, to blednie, jak ściana wopnym malowano,
Jodło mu dość tak szmakuje, do dochtora mało chodzi,
Prawi, że żodyn cetlami, ani chemijóm uż go nie łodmłodzi.
 
Stareczka sztworo dziecek na świat wydali a wychowali,
Żodyn jim w tym nie pómóg, dycki na siebie spolygali,
Tu dziecka, tu gospodarka, tu trzeja wszystkim uwarzić,
Trowe wypleć, gowiydź łodbyć, s chłopym ziymnoki posadzić.
 
Gymbe mo pomarszczónóm, każdo brózda to je jakosi starość,
Ale miyndzy tym sóm lica gładki, to zaś je nadzieja a radość,
Bo w całym swoim żywobyciu sie rostomajcie miała,
Ros sie śmioła a tańcowała, potym w kóntku płakała.
 
Jak mo czas to sztrykuje, starzikowi koszule bigluje,
Przi blasze garcami trzasko, a szumne obrozki haftuje,
Zielinami sie lyczy, co jich na miedzy w lecie nasbiyro,
Suszy jich pod bóntramym, a potym s gorka popijo.
 
Tak se siedzóm, starka cerujóm, starzik radija posłucho,
Óna mo bryle na nosie, ón do pudła przistawio ucho,
Gazety s tego tydnia, kansikej w izbie potracili,
Tóż starka srobiła krawal, a chned sie powadzili.
 
Naros gdosi klupie do dwiyrzi, dziecka s wnukami przijechali,
Starke a starzika dopadli, wyściskali a wycałowali,
Sóm radzi że jim kwiotki a czekulady zaś poprzinoszali,
Jednako nejważniejsze, że na nich myślóm a o nich pamiyntali.
 
Tómek Sochacki

Feryje bes śniega

 
Styczyń sie pómału kóńczy, niby je zima,
A śniega eszcze nie było, a fórt go tukej ni ma,
Dziecka całe feryje w chałupach przesiedziały,
Bo s nieba padze deszcz, a óny na śniyg czakały.
 
Sónki namazane, skije w szopce s kijami czakajóm,
Miechy foliowe w stodole uż też sianym wóniajóm,
Na kopcu trowka zielóno, strómy pónczki puszczajóm,
A ptoki, po niebie lotajóm, jor wszyndzi rosgłoszajóm.
 
Dziecka w chałupie fórt siedzóm, w gry rostomajte grajóm,
Na to biołe cosi s nieba, całe dnie a noce czakajóm,
Ty nejmiyńsze co niedowno od ziymie poodrostały,
Isto ani śniega eszcze na polu w żywocie nie widziały.
 
Ponikiere dziecka s Fotrami do Goralije pojechały,
Jak śniyg uwidziały, przeogrómnie sie radowały,
Toplały sie w nim, jak małe babućki w bagnie,
Zocne jim to było, gdo wiy kiej zaś to spadnie.
 
Starzikowi to je ganc dziwne, bo śniega dycki nawaliło,
Pół roku było bioło, aż dziepro na jor sie zazielyniło,
Terazy yny siómpi, na placu maras, gumocze zmazane,
Liwy a kaczyce po bagnie chodzóm we wodzie wykoltane.
 
Starka też narzyko, bo w chałupie fórt smarkajóm, kuckajóm,
Po izbach fórt kichajóm, a jedni drugich zarażajóm,
Cetlami sie futrujóm, pruszki we wodzie rospuszczajóm,
A czosku, miodu, cebule do pusy se dać nie dajóm.
 
Kiejsi mróz jak chycił, to kwiotki na oknach malowoł,
Każdy chrobok a wirus, bo ziyme chned sie schowoł,
Terazy mómy jor w zimie, pómału nie trzeja hajcować,
Bydymy wóngli po chałupach, isto za darmo rosdować.
 
Latoś ani śnieguloga na miedzy se nie nakulómy,
Bo na niego tego biołego czegosikej ani kapki ni mómy,
Pón Bóczku pytómy Cie, jak jutro wczas rano sie wszyscy pobudzymy,
Niech śniega bydzie aspóń kapke, ogrómnie radzi bydymy...
 
Tómek Sochacki

Jako Francek wyrychtowoł kuminiorza a kuminiorz Francka.

 
Hań downij, jako terazy, po chałupach chodzowoł kuminiorz, kiery kuminy pucowoł a ros do roka go było trzeja na strzechym puścić. Eszcze downij jak chałupy ni miały kuminów, były kurne, to wszystek dym szoł na izbe a nie trzeja było co pucować. Ale jo se spóminóm jako Francek chcioł wyrychtować kuminiorza a wyrychtowoł siebie a było to jakich pindziesiónt roków tymu. Francek był chłop szporobliwy, grejcarów nie marnił, nie kurził cygaretli, gorzołke a piwo pił yny jak mu gdo poloł, tóż aji baba miała s niego radość. Ale na drugóm stróne był wysrany, bo by chcioł yny szporować, tóż galoty mioł aż sie ganc potargały, bótki nosił do szewca Badury do Cieszyna coby mu jich sprawowoł wiela wlezie. Borok Badura uż bardzo ni mioł co kleić, tóż Franckowi se kozoł kupić nowe bótki, kiere i tak bydzie s dziesiynć roków sprawowoł. Taki był. Ale babie a dzieckóm nie żałowoł. Zofijka dycki wypyrczóno, cera a dwóch synków wyłoblykani jako do kościoła po dziedzinie chodzowali. Miyszkoł Franek w chałupie, pospołu s Fotrami swoji baby. Sgodzali sie, ros za czas yny sie powadzili, ale to skyrz tego że babucióm mało żranio doł, abo kuróm łobilo nasuł na ziym miasto do starego garca. S babóm sie wadził yny przi niedzieli, bo go chciała oblyc jak szoł do kościoła, coby wyglóndoł jako gazda a ni jak borok. A ón sie szprajcowoł, bo nigdy nie chciał żodnej nowej oblyczki, a babe było gańba, że chodzi po dziedzinie jak borok. Po dziedzinie zaczón chodzić nowy kuminiorz Badura. Był to młody synek, a mówił s dziołuchóm łod siedloka Tómice, tóż Francek srandowoł, że se musi dować pozór jak sie uż ożyni s Tómiculóm, bo tam zabijaczki sóm aji sztyry razy do roka. We szpajsce, we szklónkach, w lodówce a w zamrażarce je fórt jodło, kierym Tómicula go bydzie futrować. Kuminiorz yny sie zaśmioł a rzeknył Frankowi, że ón je s figurantnej familije, a tłósnóm yny ci, co siedzóm a fórt żeróm. Na strzesze u Franka było jedno okiynko, do kierego Badura wlazowoł jako mysz, potym kumina sie chycił, a go pucowoł. Franek mu doł do kapsy grejcar, achtlik do kapsy a podziynkowoł. Napytoł se go na prziszły rok, bo widzioł, że dym s kumina bucho, a fajnacko go przepucowoł. Badura sie ożynił s Tómiculóm. Wiesieli było wielkucne, bo przeca siedlok wydowo cere. Tómica na piyntrze młodym srobił dwie izby. Badura jodoł w kuchyni u teściowej, kiero mu fórt warziła jelita ze ziymniokami a s zasmażanóm kapustóm, miynso s babucia s pomaszczónymi ziymniokami, kurczoki, gynsi, kaczyce, a badura jod a chwolił sie wszyndzi, że staro Tómicula mu warzi a ón je fórt figurantny, do każdej dziury wlezie. Przidzie Badura do Francka. Gazda sie na niego podziwo, kapke przibroł, ale uwidzymy, możne wlezie jak ni, to go bydymy ciść. Kóminiorz wlazuje na wyrch ciśnie sie do okiynka, a nie poradzi przelyźć. Ros, drugi, trzeci no nie przelezie. Na wyrch wylazła aji baba Francka a prawi coby jeji chłop tam wyloz a kumin wypucowoł. Tóż dobre, borok kuminiorz doł Franckowi line s gewichtym a szczotkóm a chned s kumina dym zaczón uż klejzać po całej zogrodzie. Francek ciśnie pinóndz do kapsy kuminiorzowi, ale ón tego nie chce wziónść. Prawi:
- Uż sie nie mieszczym do tej dziury na waszej strzesze, cóż terazy pocznymy?
- Panie Badura, móm dlo Was jednóm rade. Wiym, że Was Tómicula godnie kormi. Jak chcecie we wszystki dziury do kuminów wlazować, to nieśmicie tela jeść.
- Jak Was bydzie chciała futrować, to ji musicie rzyc, że uż dość, że uż musicie iść do roboty.
Badura posłechnył słowa Francka, a dycki jak przejyżdżoł na kole przi frankowej chałupie to mu doł, szpyrke, preswórszt, wórszt, miech ziymnioków a aji kónsek miynsa. Frankowo baba nie nadónżała warzić a piyc tego wszystkigo, co kuminiorz nosił, bo był rod jak fazol, że do każdego kumina na dziedzinie wlazuje. Yny Franek sie staroł, bo jakosi mu zaczón legier skrzipieć, a oblyczki kiere na siebie cis zaczły być ciasne.
Prawi babie:
- Wiysz co, lepszy uż kuminiorzowi nic nie prawić, że rzić nie poradzi styrczyc do okna na strzesze, niech sie sóm tropi, bo potym ón tak człowieka oczaruje, że legier zaczyno skrzipieć, a oblyczki sóm ciasne...

Kormik

 
Chned po zabijaczce, jak sie uż powyndziło,
Kity a szpyrki do szpajski, do szpyrnika wraziło,
Chlywek sie poukludzało, ściany wybiyliło,
To sie jechało na torg, a kormika kupiło.
 
Ale nim sie babućka do chałupy, gaździnej dokludziło,
Kupa sie eszcze po chodniku wiecy wydarziło,
Bo gazda s kamratami na torg dycki jechali,
A swojim babóm szumne kormiki pokupowali.
 
Gazda chned rano stanył, gowiydź poodbywoł,
Pośniodoł, ciepło sie oblyk, na babe sie podziwoł,
Hanka sie pod pierzinóm, na bok przekulała,
Ani pusy ji nie doł, bo tak twardo spała.
 
Uż na gazde jego kamraci do okna w izbie klupióm,
Wiedzóm, że szumne babućki łod siedloka kupióm,
Torg ni ma daleko, każdy miech za sobóm smyczy,
Yny Karel, bo je tłusty szłapie a przi tymu dyszy.
 
Na torgu babućków je tela, że aż sie w oczach miyni,
Trusioki, kurzynta a kaczyce lotajóm po ziymi,
Górole swoji owce a baróny fórt yny zachwalajóm,
Gazdóm a gaździnkóm gorzołke radzi polywajóm.
 
Gazda s chłopami dokoła sie fórt rosglóndajóm,
Siedlokóm, Górolóm a Cygónóm gorzołke polywajóm,
Trzeja przeca sie zagrzoć, bo wszystkim je zima,
Ale kormików w miechach jak ni ma, tak nia ma.
 
Ale mieli szczynści, a Pón Bóczek jich opatruje,
Bo uż jich siedlok Górniok do siebie swołuje,
Szumne mo babućki, żyrne, a je co odbywać,
Karel uż nie fuczy, uż zaczón polywać.
 
Idzie gazda ku chałupie, babućka do chlywka wkludził,
Po cichu, coby yny Hanki chned s rana nie obudził,
Ale nie wiedzioł, że se swojóm gowiydź uż poodbywała,
A babućkowi do korytka żranio nakidała.
 
Tómek Sochacki
 
 

Tej starucnej chałupy pod lasym uż ni ma.

 
Tej chałupy hanej pod lasym dzisio uż ni ma,
Eszcze łóńskigo roku, ku ziymi se chyliła,
Oknami na strómy w zogrodzie za dnia zaglóndała,
W nocy drzymała, starucne czasy spóminała.
 
A miała co spóminać, baji jak jóm stawiali,
Kiej przi gróntach chłopi malte do dziury wlywali,
Ciynżko to była robota, betóniarek było mało,
W kajfsie sie malte łopatami cały dziyń miyszało.
 
Potym sie betóndeke sbrojiło, forsztami szałowało,
Roboty było przi tymu kupa, a chłopów fórt mało,
Ale fórt gdosi przichodzoł, pómogoł jako umioł,
Bo przeca przocielowi trzeja pómóc, każdy to rozumioł.
 
Jak betóndeka była sucho, to sie jóm wodóm polywało,
Mulorza Wawrziczka sie na rok do murów napytało,
Bo kiejsi hań downi sie chałupe długo stawiało,
Każdego roku po kapce sie cosi dorobiało.
 
Mulorz był zły, bo chalangrzi szpatnie malte miyszali,
Miasto robić fórt yny piwo pili a s gazdóm wyrzóndzali,
Na rok zaś gelyndry a bóntramy cieśle s buka strugali,
Byli s Góralije, bo jakosik inakszy s gazdóm wyrzóndali.
 
Chałupa stanyła, familija wielko sie do nij wkludziła,
Starzika, Starke, Fotrów a dziecka, wszyskich przigarnyła,
W przestrónnej kuchyni dycki jodło fajnacki wóniało,
Do izbów miesiónczek a słónko rade zaglóndało.
 
Kupa wiesiel, krzcin, a umrzików chałupa widziała,
Ros sie s familijóm śmioła, inkszy ros płakała,
Rada była jak dziecka sie w izbie gałganami bawiły,
A starka, s wnuczkami w kuchyni wiesioło rzóndziły.
 
Tak to było kiejsi, bo Starzicy uż downo pomrzili,
Pokiej żyli, to pómału se w chałupce gospodarzili,
A dziecka poszły do świata, w miastach bywajóm,
Chałupy spod lasa uż ani se nie spóminajóm.
 
Tej chałupy hanej pod lasym dzisio uż ni ma,
Oto niedowno sie uż ganc do reszty zwaliła,
Urosły na tej kupie szumne biołe lilije,
Spóminać bydóm tóm wielkóm, hyrnóm familije.
 
Tómek Sochacki

Uczyły nas rechtory...

 
Hań downij szkoła to nie była żodno sranda. Jak żech zaczón chodzić do piyrszej klasy, to my wszyscy mieli obleczóny jednaki lónty, coby jedyn drugimu nie wyczytoł, że mo piekniejszy sweter, lebo szumniejszóm suknie. To nie było gupi, bo baji terazy jedyn nosi koszule, na kierej  je taki mały znaczek, kierego ledwa co widać, a zapłacił za nióm dwiesta złotych. A inkszy mo takóm, na kierej tego znaczka nie widać, ale widać jakisi poski a kulki, a fotrowie za to zapłacili yny pindziesiónt złotych. Dziecka sie dziwajóm jedyn na druggo, a porownowajóm sie jacy sóm, tóż ty mundurki to były taki oblyczki, kiere srobiły s nas jednako obleczóne dziecka a na nich my nosili tarcze, na kierych było napisane, do kierej szkoły patrzymy. Pamiyntóm jak mie Mama przikludzili do szkoły zapisać. W klasie rechtorka zapisowała dziecka s kierymi żech chodził do przedszkola, tóż my sie znali. Kierzi byli odważniejsi, to zaczli na tablicy kredóm cosi na bioło pisać, ale chned to trzeja było gómbkóm zamazać, bo rechtorka sie na nas szpatnie dziwała. Przes piyrsze trzi roki nas uczyła Paniczka, kiero yny stykło że sie na nas podziwała a my uż wiedzieli kany mómy skoczyć, abo co mómy robić. W piyrszej klasie nas nauczyła liter a czytanio, całóm drugóm klase my sie uczyli tabliczki mnożynio, a czytanio. Tabliczka mnożynio sie nóm długi czas śniła po nocach ale za to jóm pamiyntóm jóm do dzisia. W trzecij klasie, jak my uż tabliczkym znali, to sie zaczło robić jakisi obliczynia. Zaczli my aji czytać ksiónżki, w kieryh były opisane rostomajte historyje. Rechtorki my sie boli. Nie śmiało sie na lekcyji moc wyrzóndzać miyndzy sobóm, po klasie chodzić a nie dej Boże ciepać papiórkami swiniónymi w kulke. A kaj tam były jaki telefony, abo gry, dyć by nas ze szkoły wyciepali… Ale my byli tacy podciepy, gor syncy, że dycki my cosik wymarasili. Tóż potym jak Fotra do szkoły wezwoł dyrektor, to w chałupie my czakali ynu poska na rzici. Potym mundurków uż nie było. Prziszła inkszo władza, wszystko sie smiyniło, ale fórt my wiedzieli, że rechtor to je rechtor, a muszymy go posłuchać. Jak my byli posłeszni a posłuchali na lekcyjach, to było wszystko w porzóndku a tak by to miało być. Kiejsi rechtor był kapke jak policajt. Wahowoł dziecka, coby se krziwdy nie narobiły. Jak gdo kómusik dokuczoł, to hned linijkóm pogroził. We szkole, do kierej żech chodził kupa wiecy żech sie nauczył, ale rechtorki a rechtorów trzeja było posłuchać. Nie było tak jako terazy, że dziecka a rechtorki to só kamraci. Wiycie kamratów, to mogóm mieć chłopi w gospodzie, ale młodziyż musi mieć jakisi respekt przed rechtorym. Czym wiyncyj sie rechtor skamraci s dzieckami tym miyni go bydóm szanować a posłuchać. Hań downij nigdy tak nie było, a wychodzili my ze szkoły nauczyni. A terazy jacysi hytrzi s Warszawy wymyślili program, kiery sie na nic nie godzi, bo gdo to widzioł, żeby dziecka w pióntej klasie nie umiały tabliczki mnożynio. A syncy kierzi wychodzóm ze szkoły nie poradzili kónska drzewa urznónć piłóm. Dziynkujym Pón Bóczkowi żech sie uczył kiejsi hań downij, kiej rechtorzi mieli hyre, a nie byli naszymi kamratami. Ja terazy jak jch spotkóm, to aji se mogymy piwo w aryndzie wypić, ale Wtynczas jak nas uczyli, to my wiedzieli, że nie śmiymy se za kupa powolić. Dycki miyndzy nami był jakisi plac, a to była ta wiedza, kieróm óni nóm przekozali. Czym wiyncyj rechtor je kamratym s dzieckami, tym miyni wiecy jim powiy, bo kamraci to sóm chłopi przi piwie w gospodzie... 
 
Zdjynci, kiere widzicie dedykujym wszystkim rechtorkóm a rechtoróm, kierzi nas uczyli. A Wy kierziście sie sy mnóm uczyli (klasa B) to sie sami wyhledocie. Jak sie bydziecie dziwać na siebie to sie nie starejcie, fórt my sóm młodzi...

Wirus na dziedzinie

 
Staszek nieskoro rano sie jakosik dzisio obudził,
Gymbe wodóm umył, pośniodoł, s masztale kónia wykludził,
Trzeja go zaprzyngnónć do woza, kierym drzewo bydzie woził,
Obiecoł to ujcowi, przeca uż miesiónc za nim chodził.
 
Ale borok chłop w samej koszuli, do masztale polecioł,
Że na polu je zima, dziepro sie dozwiedzioł,
Kiej mu lód po rynkach przeszoł, gymba sczyrwiyniała,
Ale kruca miało być jaro, baba w Głosie wyczytała.
 
Kóń uż stoji przi wozie, Staszek ciepłóm jakle oblyko,
W nosie jakosik go krynci, ros po drugi a po trzeci fórt kicho,
Ujec go pocieszo, bo to ni ma na wode,
"Staszku uwidzisz, dzisio nawszczywiymy u Szczyrby gospode...
 
Tóż pojechali po to drzewo do Kaczyc do lasa,
Ale Staszek mo ryme jak pierón a snopel aż do pasa,
Smarko, kicho, szmutychla uż je mokro, wirusa isto chycił,
Ledwa żywy sie do chałupy na spadek wieczór wrócił.
 
Jak wloz do dwiyrzi, to sie na niego baba szpatnie podziwała,
Bo wiedziała że na dziedzinie je wirus, s gazety to kansik wyczytała,
Kozała se mu legnónć, cebule na flostry pokroła,
Przi legierze jich poukłodała na dłaszce dokoła.
 
Lepszy sie uż Staszkowi dycho, w nosie cebula fest wierci,
Gaździno naloła wrzawego mlyka do gorka do trzi sztwierci,
Do tego miodu kidła a trzi zómbki knoblocha wciepała,
Taki lykarstwo starka starzikowi na wirusa dowała.
 
Staszek sie pod perzinóm wygrzoł, fest sie pod nióm wytropił,
Ale godnie wirusa przes to w legierze przes godzine wypocił,
Rano mu eszcze baba syropu na kuckani dwie łyżki do gymby dała,
Cebule pokroła, cukrym zasuła a na piecu do połednia niechała.
 
Rano Staszka do odbywanio uż baba oblykała,
Wirusa snoci ni mo, knobloch a cebula zadziałała,
Ale musi terazy dwa zómbki rano a wieczór pojodać,
A cebule jeść dycki, gor jak s babóm bydóm rano śniodać.
 
Smerdzi knoblochym a cebulóm po całej dziedzinie,
I pierón wirus tego nie zdzierży, warto wyginie,
Ujec go gorzołkóm zabił, choć ciotka mu bróniła,
Dzisio zaczła kichać, chned dwa sztamperle wypiła...
 
Tómek Sochacki

Wiater,

 

Po caluśki dziedzinie uż tydziyń wiater wieje,

Wielkucny orzech u nas przi chałupie, sie tymu yny mieje,

Bo choć go ty wiatry uż sto roków chcóm obalić,

To nie poradzóm, do góralije sie lecóm żalić.

 

Tam majóm brata kiery fest dmucho, po gróniach, po halach,

Łod Istebnej, przes Beskidy, Spisz aż do Podhala,

Ón ze sosnami, smrekami tam w górach fórt sie mocuje,

W jejich gałynziach, szumne pieśniczki fórt kómponuje.

 

Jak kiery gajdosz jich usłyszy, bo w nocy spać nie poradzi,

Ty nuty se spamiynto, potym miyndzy palce se jich yny wrazi,

Zagro na gajdach s wieczora, melodiym sosny pamiyntajóm,

Wiater też usłyszoł a prziszoł, stare smreki sie mu kłaniajóm.

 

Óny uż wiedzóm, że to je kres ich żywota, że jich wiater słómie,

Ani nie wiycie jak płacze w lesie, na gróniu stróm po strómie,

Jak se stary dómb, smrek, abo orzech na ziym ze starości legnóm,

To se młode strómki kole nich cicho na trowce, przisiednóm.

 

Wiater nad tymi strómami fórt góni, pogrzyb jim rychtuje,

Ale młode strómki piastuje, dziyń a noc jich wachuje,

Przidzie gazda a słómane strómy na bóntramy na krokwie przerobi,

Bydzie smrek starucny fórt żył, a s wiatru se błozna srobi.

 

Hej, wiater se myśloł, że wszystki stare strómy po lesie połómoł,

Ale że baca w Istebnej stawio chałupe, uż se ganc zapómnioł,

Nie wszymnył se też, że gazda w Małych Kóńczyc, stodołe postawił,

A dymbowe wrota se do nij od placu a od lasa chned wprawił.

 

Wpod wiater, zagwizdoł, na krokwiach kóńczyckij stodoły,

Dziwo sie a dómb s krokwie wyrzóndzo i ganc je wiesioły,

Wiater we strzesze bacy s bóntramym se pospołu wyrzóndzajóm,

W nim je smrek starucny, tóż se stare czasy spóminajóm.

 

Wielkucny, stary orzech wiatrowi sie dzisio uż nie śmieje,

Raczy se spóminajóm pospołu hań downij starodowne dzieje,

Kiej stróm s orzecha wyrosnół, wiater go w nocy piastowoł,

A starzik orzech sie śmioł, jak s nim wiater nagrowoł.

 

Jak słyszycie, że wiater wieje a po ścianach tańcuje,

To wiydźcie, że ón cosi wyrzóndzo, pieśniczke kómponuje,

Bydóm jóm potym gajdosze w Istebnym na gróniu wygrywać,

A w Małych Kóńczyc gaździnki a gazdowie śpiywać.

 

Tómek Sochacki

Szmolec

 

Wszyscy dokoła prawióm, że szmolec s babucia ni ma zdrowy, że jak sie go pojy, to przes serce a przes żyły czyrwióno nie poradzi lecieć. A jo wóm cosik łopowiym, jako s tym szmolcym na prowdy było. Jozef dycki ros do roka zabijoł kormika, a jak go kupowoł na spyndzie, to wybiyroł szpyrczoka, coby mioł na sobie godnie fetu. Baba s nim dycki ryczała, bo jak masorz Pszczółka prziszoł na zabijaczke, to wszystko było masne, a dziecka klejzały na dłaszkach. Starka też jak szła ros przes kuchyń do izby, to jóm musieli kludzić, tak było gładko, ale szpyrki ji wóniały, tóż kozała se jich chned prziniyść na talyrzu a ku tymu kónsek chleba. Stareczka miała uż przes dziewiyndziesiónt roków. Cały żywot robiła na gróncie przi gospodarce, wychowała siedym dziecek, a kiejsi hań downij poszła do dochtora, bo jóm cosi zaczło dusić w piersiach, a nie poradziła dychać. Dochtor był eszcze starej daty, tóż starke zbadoł a prawi:

- Mocie cosi ze sercym, nie śmicie jeść szmolcu, bo Wóm żyły zaciśnie.

Starka sie ganc zastarała, bo pore szpyrek ze szmolcym na chlebie, to przeca je nejlepsze śniodani. Dochtór sie podropoł po głowie a prawi:

- Wiycie co, żodnych cetli wóm nie dóm, bo to i tak je sama chemija. Kupcie se w kónzumie pół litra dobrej gorzołki a każde rano, niż pośniodocie se wypijcie szpamperle, to samo wieczór niż pójdziecie spać. Szmolec ze szpyrkami możecie jeść ale nie każdy dziyń.

- Ale jo go jym oto dwa razy za tydziyń we strzodym a przi niedzieli. Wiycie Panie Dochtorze mi sie go tak przełogrómnie chce.

- Tóż dobre, przidźcie zaś a jakisi miesiónc, zaś Was przebadzym. Eszcze, musicie sie ruszać, chodzić każdy dziyń do pola, odbywać, knobloch jydźcie, pogryzejcie cebule a serce bydziecie mieć zdrowe.

Starka chodziła do tego dochtora każdy miesiónc. Nie dowoł ji żodnych cetli, yny ros ji kazowoł pić kóniak, ros gorzołke, a ros aji śliwowice, co jóm Górole przedowali na torgu we Strumiyniu. I starka żyła, jak była zabijaczka a szpyrki sie na patelni smażiły, to dycki s talyrzym szła, yny jóm trzeja było kludzić, bo Jozef takigo masnego bagóna dycki do chlywka wraził, że przi zabijaczce wszyscy sie musieli dzierżeć ścian jak szli s siyni do kuchynie. Jozef masne mioł rod. Dycki na śniodani jod bóndź szmolec ze szpyrkami, abo świyczke abo wajecznice ze szpyrkami, bo jego baba też miała rada se pojeść tak,

coby broda była masno. jednego roku, po zabijaczce Jozefowi zabyło słabo, nie poradził luftu chycić, baba mu okno odewrziła a starka uż ze sztamperlóm gorzołki leciała, coby mu do gymby wloć. Jozef uż s Hynkiym zza lasa pore piw wypił, ale gorzołkóm nie pogardził. Rano baba go zapisała do ośrodka, do dochtora. Jozef prziszoł do niego, tyn go sbadoł a prawi:

- Tóz Panoczku serce mocie chore, isto jycie szmolec...

- Ja Panie Dochtorze, dycki pri zabijaczce, a potym ze szpyrnika wycióngóm szpyrki, a ze szpajski a baba mi robi babraczke, wajecznice ze szpyrkami, stryki s wyroskami a ziymnioki ze szpyrkóm ros za czas, a co drugi dziyń se aji szmolcym pomażym chlyb. Dochtór jak to usłyszoł to mu ślina do gymby prziszła, oblizoł sie a prawi:

- Panie Jozefie, nie śmicie tego szmolcu jeść. Szpyrki to yny tak ros za czas, a babraczke yny ros na miesiónc. Dostaniecie cetle na serce a baba niech wahuje cobyście jich jedli rano a wieczór. Gorzołki ani piwa też nie śmicie ku tym cetlóm pić, bo Wóm może ganc cerce stanónć. Chłop poszeł do chałupy a sie ganc zastaroł. Nim se legnył to mu baba dała cetle do gymby, wodóm s gorka jóm zapił a usnół.

Rano sie dziwo, a starka do łodmaryje siyngo a wycióngo flaszke kóniaku, leje go do sztamperla, potym idzie do szpajski, kraje kónsek szpyrki a jy na sniodani s chlebym. A Ón cetle połyko, zapijo wodóm, a baba mu niesie na talyrzu kónsek chleba a pómidor. Starka sie dziwo, że Jozef dycki przi sobocie jod chlyb ze szmolcym, pogryzoł to knoblochym, a potym dziepro szoł odbywać. W pyndziałek wziyna chned rano ze szpajski kónsek szpyrki, w małym bóncloku szmolcu a pore wajec. Wraziła to do taszki a zaszła do ośrodka. Zaklupała do dwiyrzi dochtora a prawi:

- Dochtorze, coście napisali na serce tymu mojimu Jozefowi?

- Tóż wiycie cetle na serce a na żyły.

- Kiej żeście jedli babraczke, abo stryki s wyrzoskami?

- Wiycie, moja baba dochtorka mi fórt jakisi cetle przepisuje, fórt mie yny kormi pómidorami, chlebym a warzónym pietruzielim.

- Panie dochtorze, jo żech chodziła kiejsi chań downij do Waszego Fotra, a óni mi prawił, że na serce to yny sztamperla gorzołki na rano a na wieczór.

- Tóż dyć, ón mo isto ze sto roków, a fórt w łodmaryji kóniak mo a se go popijo.

- Nó, a mojigo Jozefka chcecie truć cetlami. Dochtorze tu mocie kónsek szpyrki, bónclok szmolcu a pore wajec. Niech wóm s tego Wasza paniczka cosik dobrego

nawarzi.

Dochtór pomyśloł, starke do dwiyrzi odkludził, a uż wieczór jod wajecznice ze szpyrkami pospołu s Fotrym, babóm a s wnukami.

Rano jak do niego prziszoł Jozef na kóntrole to mu prawi:

- Panie Jozefie, szmolec, stryki s wyrzoskami a szpyrki s chlebym możecie jeść. Yny wiycie...

Wiym Panie Dochtorze, przed śniodanim a po wieczerzi muszym wypić sztamperle gorzołki. Tóż szmolec w bóncloku był dycki we szpajsce, stryki s wyrzoskami gaździno smażiła a Jozef, jak umrził mioł niecałe sto roków...

"KÓŃ JAK"

 

Jónek s Hankóm byli uż po ślubie trzicet roków. Wychowali troje dziecek, dziołuche a dwóch chłapców. Ón robił na szachcie, óna w chałupie była gaździnóm, a pospołu mieli małóm gospodarke, tóż roboty było dycki kupa, gor że od zaczóntku miyszkali sami, w chałupie, kieróm dostali od hanczynej starki, kiero do śmierci była swobodno. Jónek jak eszcze chodził do roboty, to rano wczas sie budził, poszoł poodbywać, pośniodoł, a potym na wartko autobusym jechoł na szychte. Robote mioł ciynżkóm, bo fedrowoł na przodku na Darkowie. Hanka też roboty dycki miała dość. Rano dziecka do szkoły trzeja było wyrychtować, eszcze chłopu śniodani srobić, a krowy podoić, bo Jónka krowa kopała - w rynkach mioł siłe, tóż jóm ściskoł a óna to ni miała rada. Tak jim to żywobyci szło, dziecka rosły, a dycki cosi oba mieli do roboty, tóż ciotka Helynka sie s nich śmioła, a dziwiła sie, kiej mieli czas dziecka robić. Bo tak było, że jak byli młodzi, to yny to robili od wielkigo dzwóna, bo fórt było cosi, a potym jak Hyniek poszoł na pyndzyj, to uż sie jakosik nie chciało, a gor, że Hanke fórt głowa bolała. Choć mieli uż wiyncyj jako piyndziesiónt roków, to fórt łod rana do wieczora lotali. Hanka czasym wnuki bawił, co ji dziecka podciepały, baji jak jechali na jakómsik muzyke, a Jónek choć mioł pyndzyj to eszcze dorobioł jako wahtyrz na szachcie, bo fórt chcioł na Darkowie robić, aspóń na wyrchu. Pospołu stowali o pióntej a chodzili spać o jedynostej, dziyń w dziyń. Czasym se Jónek chycił Hanke za kolano ale to było wszystko. Jednego dnia, przi niedzieli, po połedniu oba ni mieli co robić. Jónek mioł chynć na piwo s kamratami, ale Hanka se spómniała, że jeja starka jakisi wina miała schowane w piwnicy, tóż isto by było dobre ich sprógować, gor że starka to robiła jakich trzicet roków tymu s malina a wiśni. Tóż dobre chłop zeszeł do piwnice, dziwo sie a nad corkiym na ziymnioki je półka na kierej stojóm flaszki. Siyngnył po jednóm, był na nij przilepióny, zakurzóny papiór. Przejechoł palcym a czyto: "KOŃ JAK". Kruca, to je kóniak, to bydzie moji babie smakować. idzie na ku babie, biere dwie szklónki a polywo. Wypili s Hankóm całóm flaszke a zaczli to robić. Robili to całóm noc, potym zaś cały dziyń, Jónek uż ni mo siły, ale Hanka go fórt ku sobie cióngnie, tóż fórt a fórt sie po tym legierze kulajóm. Cera a syncy burzóm na dwiyrze, klupióm na okna, pomyśleli se , że Fotrowie isto kansik pojechali, bo ani słychu dychu. Po trzech dniach Jónek a Hanka dostali głód, tóż usmażili se na rano wajecznice, na łobiod Hanka srobiła stryki s wyrzoskami, a Jónek poszoł kury a kaczyce połodbywać. Dobrze, że ni mieli krowy, bo by ji isto mlyko s wymión wykapało. Jak uż se Hyniek pojod, to naszoł tóm flaszke sprzed trzech dni, opucowoł kurz a poczytoł co hanczyna starka tam napisała: "KÓŃ JAK NIE PORADZI TO TRZEJA MU NALOĆ S TEJ FLASZKI PIYNĆ KAPEK NA AMPER WODY". Jónek se wszymnył, że s tej jednej flaszki by pómóg chłopóm a babóm w całej dziedzinie. Chned poszoł dopiwnice, wzión nastympnóm flaszke a poloł sobie a babie. Pierón wiy, co eszcze ta hanczyna starka tam do tych flaszek wloła...

Dziyń chłopa,

 

Dzisio my mieli na dziedzinie nasze chłopski świynto,

Mało kiero gaździno, dziołucha, starka o tym pamiynto,

Uż łod rana my na jaki winszowani, a na puse czakali,

Byli my szykowni, masztal my zamiytli, gowiydź poodbywali.

 

Ale fórt nic, paniczki swojóm robote se s rana porobiły,

Pośniodały, kónsek buchty sjadły kawóm to popiły,

Potym sie po chałupach po dziedzinie chned poroschodziły,

Tela miały rzeczy, że o figiel obiadu by nie uwarziły.

 

Godziny w kuchyni cykajóm a chłopi fórt czakajóm,

Że też ty jejich baby za grejcar gańby ni majóm,

Dwa dni tymu, jak było w kalyndorzu jejich szumne swiynto,

To każdy gazda o swoji rostomiłej gaździnce pamiyntoł.

 

Hanka sie podziwała do gazety, o jakimsik świyncie wyczytała,

Hned do Zofijki zaszła, okulory na czytani ji pojczała,

Raczy to eszcze ze dwa, trzi razy pospołu poczytały,

Siadły na ryczkach, a fest sie obie zastarały.

 

Uż je od połednia, godziny sztwierć na piynć wybiły,

U Helynki gażdzinki w izbie siadły a pospołu radziły,

Jako terazy gazdóm zónśc a pieknie powinszować,

A pół litra dobrej gorzołki warto nasztelować. 

 

Jak paniczki uż to wszystko se powyrzóndzały,

To poszły każdo do swojch chałup a chłopów hledały,

Ale óni uż w aryndzie dwie godziny siedzieli,

A fórt przi szynkwasie przibywało przoceli.

 

Po chałupach je ćma, cicho, zahajcowane ni ma,

Starki pod pierzinóm leżóm a trzepie jich zima,

Bo starziki w aryndzie piwa, sztamperle stawiajóm,

Cetli wieczór nie pojedli, za to szumnie śpiywajóm.

 

Chłopi nieskoro w nocy sie do chałup poroschodzili,

Po chodniku eszcze jedno piwo s flaszeczki wypili,

A paniczki se to wszystko wieczór porosmyślały,

Na rok o chłopskim świyncie uż nie zapómniały...

 

Tómek Sochacki

Pióntek trzinostego

 

Był na dziedzinie jedyn chłop, kiery przełokropnie wierził w przesóndy. Mioł na miano Francek a było mu sztyrycet roków. Był nejmłodszy s rodzyństwa, a zustoł sóm w chałupie s Matkóm, kiero sie o niego fórt starała. Robił we Werku we Trzińcu, robote mioł fajnóm a wiela sie nie urobił. S wypłaty też poradził jakisi grejcar do fusekle styrczyć. Gany mu nie było, babóm sie ganc podoboł, yny jego Matka go chciała mieć przi sobie, bo sie boła że zustanie sama, tóż robiła wszystko coby sie nie ożynił. Łod małego mu prawiła, że baji jak czorny kocur mu przeleci przes ceste, to sie musi wrócić. Francek jeździł do roboty na kole, tóż wiela razy do chałupy przijechoł aż wieczór, bo miasto cysarskóm cestóm, jechoł skyrs kocura miedzóm przes las przes trzi dziedziny. Baji jak prziniós bótki, kiere mu sprawił szewiec Badura, to nigdy jich nie kłod na stół, bo hned Matka groziła palcym, że go bydóm ciść w nortach. Jak pospołu wilijowała cało familija, to Francek choćby sie mioł pojscać, nie stanył piyrszy ze stołka. Jak sie dostoł do szpitola bo dostoł bruch, to jak s niego wyszoł żodnymu nie podowoł rynki, bo Matka mu przikozała. Potym sie dozwiedzioł, że kómu by rynki podoł, tyn bydzie nimocny a dostanie sie do szpitola. Jak Franckowi zazwóniło w lewym uchu, to wiedzioł, że gdosi mu rzeknie jakómsik dobróm nowine, a jak w lewym to złóm. Nejgorszy było jak umrził starzik, bo matka kozała pozasłaniać wszystki okna a zdrzadła, coby sie jeji Foter w żodnym nie przeglóndnył, a chned mu aji oczy kozała zawrzić, coby nastympnego umrzika nie uwidzioł. W pióntek trzinostego ani synek ani Matka nie wylazowali s chałupy, bo przeca cosi sie złego stanie, Francek tego dnia se dycki broł orlaub. Tóż tak przes roki Francek se s Matkóm żyli w małej chałupie pod kopcym. W kierysi pióntek jako dycki Mama synka wyrychtowała do roboty, wraziła mu do taszki kónsek syra a chlyb, a chłop pozwyrtoł na kole na szychte. Ta warto przeszła, bo tego dnia majster prawił chłopóm, że skyrs awarie muszóm rychlij skóńczyć. Była ganc jedna, kiej Francek wyloz s roboty a dostoł głód, tóż poszeł do baru. Kozoł se polywke za trzinost złotych, zjod jóm, gymbe utrził a mioł wynść, yny paniczka kiero mu polywke dała na stół przileciała, że zapłacił za kupe, a óna mu źle wydała. Była to Hanka, kierej chłopa zabiło na szachcie pore roków tymu. Baba jak sie patrzi, wdowa s dwójkóm dziecek. Spodobała sie mu, tóż jóm pozwoł na kawe w pyndziałek. Jak jechoł na kole s roboty a był przi chałupie to mu keta spadła a musioł koło zakludzić do Hyńka. Hyniek se kozoł trzinost złotych. Jak uż obwiadwoł, to powyrzóndzoł Matce wszystko, co sie mu dzisio przitrefiło. Óna yny rynce słożyła a podziwała sie do kalyndorza, że dzisio je trzinostego, a óna zapómniała kartke s jednym miesióncym utargać. Tóż straszne nieszczynści. Matka mu zakozała iść wszyndzi tam, kany była trzinostka, ale w pyndziałek chłopu sie zaś zachciało polywki, a Hanke przeca pozwoł na kawe. Paniczka s nim poszła, a okozało sie, że je narodzóno trzinostego, że mo synka, kierymu je trzinost, a że jakosik ta trzinostka sie ji dzierży. Francek sie ganc wylynkoł ale Hanka sie mu podobała. Minył rok a tych polywek a kaw chłop sjod a wypił tela, że Matce Hanke - swojóm galanke przikludził pokozać, nó a s nióm dwoje dziecek. Starce ze zaczóntku zabyło słabo, ale potym isto zrozumiała, że uż nic nie srobi, że przeca synek sie musi ożynić. Ślub był trzinostego w pióntek, ale matka Francka o tym ani nie wiedziała, bo zaś wytargała s kalydorza jednóm kartke. Hanka s dzieckami sie skludziła do Francka, za rok sie jim urodziła dziołuszka a za trzi roki chłapieczek. Matka umrziła trzinostego w pióntek. Niż jóm Świynty Pieter zakludził do nieba, to ji pogroził palcym, bo chciała wlyźć przes dwanostóm brame...

W chałupie ludzie umiyrajóm...

 

Starzi ludzie dycki prawili coby nie siedzieć w chałupie, a wynść na pole, kansik baji do lasa abo aspóńdo chlywa gowiydź poodbywać, bo w chałupie ludzie umiyrajóm. Tóż Wóm łopowiym jako to było s jednóm Helynkóm, kiero za diabła s chałupy nie chciała wynść. Boła sie wirusa, tóż pierzine a zogłowek przeniósła do drugij izby, bo sie boła, że jóm chłop czymsikej zarazi. Było to w na kóniec lutego, kiej nejwiyncyj ludzi było nimocnych na grype. Każdy drugi mioł ryme, kuckoł, kichoł a ludzie po kapsach nosili mokre sznuptychle, bo fórt jim s nosa kapało. Chłop Heli, Jozef tyn sie zaś nie boł nimocy. Każdy dziyń łod rana do wieczora cosik kole chałupy robił. Rano jak stanył, piyrsze co, to pił sztamperle gorzołki. Był uż na pyndzyji, tóż czasym se móg dać aji dwie. Potym śniodoł, ros jod wajecznice, abo wajca, abo kónsek wórsztu, a wszystko pogryzoł cebulóm a knoblochym. We szpajsce tego mioł godnie nawieszane, bo łóńskigo roku tym zasadził pół zogóna. Potym sie łoblyk, szoł poodbywać, zaszoł sie aji podziwać do synka, na wnuki, a Hela? Fórt w izbie siedziała, bo przeca w gazetach pisali, coby ludzie w chałupie zustali, bo wirus latoś je jakisi gorszy, a dochtorzi sami nie wiedzóm co to je. W chałupie se wszystko porobiła, poukludzała, chłopu obiod uwarziła, ale hned szła do izby a zawiyrała dwiyrze, coby jóm wirus nie naszeł. A Jozef gónił po dziedzinie. Do kónzumu jechoł na kole po chlyb, potym sie stawił do gospody, kany wypił dwa wartki s chłopami a na kóniec eszcze do brata wloz na plac, s Fotrym przerzóndził a nie puścili go pokiel nie wypił sztamperle na zdrowi. Kaj prziszoł to wszyscy kichali, kuckali a smarkali w sznuptychle. W chałupie Jozef uż mioł na blasze obiod nawarzóny, zjod a szeł se legnónć do legera, aspóń na pół godziny. Hela siedziała przi oknie we swoji izbie a fórt rzykała, coby tyn wirus jóm nie dopod. Wieczór po wieczerzi chłop wzión ze szpajski cebule, pokroł na talyrz a wzión ku swojimu legieru. Hela nadowała, że to smerdzi, ale Jozef wiedzioł co robi. Zaszoł eszcze do kuchyni, rospuczył knobloch, doł na gazete a pokłod na dłaszke. Za pore dni Hela zaczła kuckać a smarkać, Jozefowi nic, fórt góni jak ze sraczkóm. Baba se kozała zazwónić po dochtora, tyn przijechoł a babe pobadoł, nó darmo wirus. Hela rynce słożyła a prawi:

- Tóż jako jo żech ani s chałupy nie wylazowała a jeżech nimocno, a tyn mój stary pierón, po dziedzinie góni a nic mu ni ma.

- Paniczko, bo s tymi nowymi wirusami je tak, że lepszy miyndzy ludzi iść a go dostać, bo wtynczas organizm wiy, s czym musi bojować. Tymu Waszymu chłopu ani nie kapło s nosa. A Wyście siedzieli w chałupie, tóż pierón wloz przez okno s luftym, a chned was zaraził.

- Tóż ale przeca jadłach witaminy a jakisi cetle.

- Paniczko nejlepszo je cebula a knobloch. Trzeja wynść na pole a podychać se luftym, poodbywać babucie, kury a kaczyce. Zónść se na zogóny, wymierzić, kany bydziecie ziymnioki sadzić. Nie śmicie być dóma, bo w chałupie ludzie umiyrajóm. Wirusy sie tej cebule a knoblocha bojóm jak czert wody...

Jozef sie yny dziwoł s boku a uż mioł na talyrzu nakrotóm cebule a na gazecie knobloch, kiery babie styrczył pod legier. Usmarkanej Heli na drugi dziyń doł teju s miodym a s cytrónóm. Baba pośniodała, wygrzoła sie pod pierzinóm, a w połednie uż warziła obiod. Jozef dochtorowi zaniós miech cebuli a knoblocha. Bydzie mu kapke smerdzieć w chałupie, ale aspóń wirusa zabije. A Hela uż wiy, że nie śmi sie w izbe zawiyrać, bo przeca w chałupie ludzie umiyrajóm...

Siejymy...

 

Zimy latoś jakosik wubec u nas nie było,

Lyniwe słónko za chmury sie fórt a fórt kryło,

S nich godnie wody na świat z nieba nakapało,

Tóż dzieckóm sie po bagnie s kopca fajnacko klejzało.

 

Pod kóniec marca sie słónko naros obudziło,

Gazdowi a gaździnej do izby zaświyciło,

Ziymeczke hned ogrzoło, chroboki pobudziło,

Blyszczało s całej siły, tóż aji dnia przibyło.

 

Gazda mioł obili posiote eszcze na jesiyni,

Na gróncie pszyniczka, reż a łowies szumnie sie zielyni,

Wzión kónsek ziymi ku nosie, pieknie mu zawóniała,

Rok do roka kupa rodziła, a wielki plón dowała.

 

Ale gaździno stoji na zogónach a ganc je zastarano,

Bo fest kopie kuce ziymi, tak szpatnie je zorano,

Gazda traktór zapolił, brónami dwa razy przejechoł,

Trowe, korzyńska a chwasty na miedze na kupe wyciepoł.

 

Gaździno była rada, hned grzóndki kopaczkóm ciupała,

Zorka do nich wsuła, a wodóm po kapce jich polywała,

Gazda palików nabił, siatke przirobił gwozdkami,

Bydzie aspóń kapke chróniła zogóny przed sarniokami,

 

Ale gorsze łod nich sóm myszy a pieróński nornice,

Skyrs nich miyni ziymnioków sie kulało do piwnice,

Tóż gazda se dokludził takigo psa, kiery myszy wychytuje,

A gaździno kocury na nornice w lecie isto poszczuje.

 

Za dwa tydnie wszystko wzeszło, zogóny sie zielynióm,

Bo tym wszystko rośnie, kierzi sie nie lynióm,

Gaździno je rada, bo jarziny pómału schodzajóm,

Jak małe dziecka listki, do słónka wycióngajóm.

 

Óno jich głoszcze, a Matka ziymeczka piastuje,

Miesiónczek myszy odganio, pospołu s psym wachuje,

Marekwia, koper, szumne fazole a biołe pietruzieli,

Bydóm tańcować w polywkach, przi każdej niedzieli.

 

Tómek Sochacki

Jako Karlik utopił Marzannym,

 

Latoś jakosik kupa ludzi na dziedzinie miało ryme, kuckali a fórt do sznuptychli smarkali, tóż gaździny nie postarczyły jich prać. Wszystko tymu, że łóńskigo roku cebule nornice podgryzły a knoblocha było mało na zogónach, bo se ludzie uznali, że cetle s aptyki bydóm lepsze prociw ponikierym nimocóm. Yny Karel posadził całe zogóny cebule a knoblocha, tóż jak gdo ni mioł, to szoł do niego a dowoł mu za to godnie grejcarów, tóż chłop po grómnicy uż jich mioł wielkucny miyszek uszporowany. Ludzie ku nimu szli bo, ta chemija s aptyki od dochtora była na nic. Zofija fórt rzigała, Hanka dostała s tego laksyrke a Jozefowi sie zaczło toczyć w głowie, że mało nie przepod do sómsieka. A nimoc na dziedzinie była straszno. W każdej chałupie gdosi krzipoł, mioł ryme abo zimnice. Dochtór, kiery sie łóńskigo roku tukej przikludził kansik s Polski zarzóndził epidymie, żodyn nie śmioł wylazować s chałupy, coby jedni drugich nie zarażali. Cóż s tego, kiej wirusa uż wszyscy mieli, jedni na drugich kuckali a smarkali. Tóż dochtór s policajtami zarzóndził, że gdo kucko abo mo ryme, bydzie sóm w kumórce siedzioł przes szternost dni. Nie było to ganc dobre, bo baji Hyńka wielkigo siedloka zawrzili we szpajsce, a przes dwa tydnie zeżroł wszystki szpyrki a ni mioł gdo odbywać, tóż jego baba sie tropiła a góniła, coby babucie a krowy były oporzóndzóne. Felka tesorza zaś zawrzili w szopce, kany mu chłopi każdy dziyń nosili warzónke, ale robota stoła bo ni mioł gdo robić stołów, stołków a ryczek. W każdej chałupie gdosi był zawrzity a i tak nimoc nie ustowała. Każdymu do okna zaglóndała Marzanna a szpatnie sie dziwała na całóm familije. Yny w chałupie Karlika wszyscy byli zdrowi. Jego baba wszyndy, w każdym kóntku miała pokrónżanóm cebule, dziecka nad łóżkami w handrze spuczóny knobloch a na blasze stoł nawarzóny cały garniec teju prociw krzipocie. Dochtór prziszoł do Karlika a w całej chałupie wóniało cebulóm, knoblochym, pokrziwami a miodym. Chned se spómnioł jak jego starka lyczyła ryme a kuckani, żodnymi cetlami, ale tym, co naszła w zogrodzie. Policajt kozoł Karlikowi całóm cebule a knobloch rosdać wszystkim po dziedzinie, tóż wszyndy była radość, bo gaździnki porobiły syrop s cebule na kuckani, a knobloch spuczyły, zawiónzały a powiesiły po izbach. Wóniało szumnie po całej dziedzinie. Za pore dni, jak wszystkim było lepszy, to se ludzie spómnieli, że przeca je jor, a że trzeja Marzannym spolić. Felka puścili ze szopki, tóż dwie szumne deski hned sbił, a dziecka to obwiónzały słómóm a starymi lóntami, srobiły głowe, wszyły ji dwa knefle, eszcze szatke oblykły a uż Marzanna stoła pod ścianóm. Dziwała sie na wszystkich szpatnie, bo to przeca je ta pieróna, kiero przinoszo wszystki nimoce, a latoś zas prziniósła wirusa, kierymu borok dochtór nie rozumioł. Dziecka wziyny Marzanne, zaśpiywały ji pieśniczki kiere sie śpiywo na kóniec zimy, a zaniósły nad rzyke. Zimy uż ni ma, nimocy też, tóż jóm Karlik podpolił a wciepoł do rzyki. Terazy trzeja sie radować z jora a sioć sadzić, powylazować s chałup. Tyn nowy dochtór uż wiy, że se na zogródce musi posadzić cebule a knobloch, żodne cetle. A Marzanna płynie w Pietrówce, szpatnie sie na ludzi dziwo, ale zima, wirus a nimoce, kiere mo w sobie sie polóm we słomie, s kierej ji rynce a głowe dziecka srobiły.

 

Dziyń chwastów.

 

Ludzie wymyślajóm rostomajte świynta a dni, tóż nie wiym esi wiycie, że dzisio je dziyń tych wszystkich zielin, kierych gor gaździno ni mo rada, bo ponikiere s nich ji rosnóm pospołu s marekwióm abo s pietruzielim. Musi jich fórt plyć a wyciepować do brózdy. Inksze rosnóm na miedzy, a pospołu s trowóm a s kwiotkami sie jich suszy na ostropcach. Inksze rosnóm po lasach, a człowiek jich zdepce, a ani nie wiy, co s nich wszystko idzie srobić. Prawiymy na ty zieliny chwasty, a dzisio je jejich dziyń. Hań downij gazdowie hned wiedzieli jakóm majóm ziymie kole chałupy a na gróncie, podle tego jaki zieliny a chwasty na nij rosły. Mógli se poplanować, co bydóm sioć a sadzić na każdy rok. Musieli jednako dycki rok dać ziymeczce dychnónć, coby sie mogła kapke odrodzić. Pómogały ji w tym chwasty, bo korzyniami jóm spulchniały, zastawiały w nij wode aji wtynczas kiej była posucha. Ponikiere chwasty pómogajóm zorkóm kiełkować, a młodym roślinkóm rosnónć. Terazy sie jich strziko chemijóm a jak sie podziwocie na obili, to ni ma w nim ani trowki, ale to ni ma dobre, bo tóm chemije jymy w jodle. Kiejsiw obilu było kupa szpóny a swińskij trowy a to było ganc normalne. Potym sie to wioło burdakiym, coby reż abo pszyniczka była czysto. Na chwastach dycki je kupa chroboków, a poniekiere s nich majóm kwiotki, tóż lotajóm na nich pszczoły. Chroboki s chwastów wydziubujóm ptoki, kiere jch majóm przełogrómnie rade. Kupa chwastów to sóm zieliny, kiere kiejsi hań downij suszyły zieliniorki a lyczyły nimi ludzi po dziedzinach. Baji pokrziwa, ajbisz, babski gniyw, basakir, biedrziniec, fortusznik, haniczka abo baji szczyrbek. Miasto cetli, by sie miało pić tej ze zielin, bo kupa s nich je dobrych na krzipoty, kuckani a rostomajte boleści. Prziszły taki czasy, że każdy przed chałupóm strziże trowe ros za tydziyń. Ale dobrze je dycki na jor, niechać miedze aspóń do kóńca moja a nie siyc ji. Pszczoły se nasbiyrajóm pyłku a chwasty ożywióm ziymeczke. W ostatnich rokach deszcza je mało a musicie wiedzieć, że niezesieczono miedza zastawuje kupa wody. Dycki je dobre niechać kole chałupy jakisi kónsek, miedzy, bo jak se przi nij siedniecie wieczór, to poczujecie wiela zielin tam bydzie wóniać. Kupa chwastów zabijajóm siedlocy, kiej strzikajóm łobili, kukurzice abo raps chemijóm, kiero zabijo zieliny, my jóm w chlebie zjymy, nadychómy sie nióm, zabijo pszczoły a aji do zogródki wlezie na marekwie a na sznytloch. Tóż trzeja chwastóm dać rosnónć, aspóń w poniekierych miejscach. W miastach, kany je kupa betónu, ludzie kupujóm zorka chwastów a siejóm jich do ziymie, coby aspóń kapke zielónego mieli kole bloków. Kiejsi hań downij chwasty w obilu były jako chrobok w jabku. Ludzie wiedzieli na isto, że jedzóm cosi, na co dzisio sie prawi EKO...

Dzisio posyłómy s Aprylym

 

Gazda s gaździnkóm wczas rano dziosio postowali,

Gymbe w zimnej wodzie umyli a hned pośniodali,

Do łokna sie podziwali, a na polu je zima,

Tóż uż wiedzieli, że se jor s nich srobił Apryla.

 

Poszeł gazda kónia podkuć, prózno je w hamerni,

Kowoliczka nigdzi ni ma, a w piecu sie czerni,

Naros jakisi dioboł wyskakuje, wónglym wymazany,

Kóń ucieko, gazda dryntwy stoji wylynkany.

 

"Wyboczóm gazdo, ale dzisio błozna se robiymy,

Jedni, drugich cyganiymy a s nich sie śmiejymy",

Gazda nasrany, ale kowoliczek w piecu uż hajcuje,

Zarozinko gazdoszkowi kóniczka podkuje.

 

Gaździno do kónzumu, po śniodaniu sie wybrała,

Jakosik sie tak stało, że godzinek przepómniała,

Starzika, co siedzioł pod murym o czas sie spytała,

Kiwnył głowóm, że wiy, a sie zaśmioł, tóż baba sie nasrała.

 

W kónzumie, cukier mółka, wszystko wykupióne,

Sklepikorki stojóm w kóntku pieknie wypyrczóne,

"Czymu tak tych wiecy na półkach je niewiela?"

"Tóż paniczko, bo przeca dzisio je niedziela."

 

Gaździnka leci do chałupy, leje sie ji s czoła,

"Kruca namol, nie zaszłach dzisio do kościoła,"

Do chałupy wparziła, we szpajsce warzónke wyhledała,

Hned se dwa sztamperle s nerwów wartko dała.

 

Wiela razy dzisio sie wszyscy dali obulikować,

Tóż sie przi Aprylu trzeja fest a fest miarkować,

Bo ludzie dokoła, stary czy młody srande se czynióm,

A prowde prawióm yny wtynczas kiej sie pomylóm.

 

Gazdowie se też s ludzi dzisio błozna srobili,

Gorzołki, warzónki a wina wieczór sie napili,

Prziszli ludzie rano po mlyko, żodnego w chałupie ni ma,

Naros gazda s łokna woło: "Wiesiołego Apryla!"

 

Tómek Sochacki

Wielkanoc

 

Zajónce na zielónej miedzy, wiesioło dorobiajóm,

Świyżóm trowke a listki zómbkami pogryzajóm,

Łod wczora sie gaździnkóm klujóm fórt kurzynta,

To je znak że uż hned bydom Wielkanocne Świynta.

 

Kokot na pnioku siedzi, skrzidła se prostuje,

Pieje na całóm dziedzine a kury fórt zwołuje,

Muszóm nosić wajca, na gniozdach ze słómy siodać,

Bo dziecka hned bydóm pisanki przeszumnie sztrajchować.

 

Gaździno w kuchyni łod rana ciasto na buchte rychtuje,

Ganc przi tymu je nasrano a chłopa fest regiruje,

W kuchyni je moc roboty, na nic czasu uż ni ma,

A Trzeja eszcze upiyc kołocz, potym s wórsztym murzina.

 

Gazda we waszkuchni warzónke ze starzikiym sztelujóm,

Muszóm wiedzieć na isto że je dobro, tóż fórt jóm prugujóm,

Dwie flaszki starce a gaździnej do bintfela wrazili.

Cosik mało wiela porobili, potym sie hned wytracili.

 

Bydóm mieć baby czym w śmiergust chłopów czynstować,

Jak jich przidóm poloć, bo tuż tradycjym trzeja zachować,

Młode dziołuchy bydóm mokre kole chałupy gónić,

A Fotrowie przed śmiergustnikami jich nie bydóm brónić.

 

Bioły barónek sie pasie na zielónej rajczuli,

Ros za czas sie do swoji Mamy jako dziecio przituli,

Czym wiyncyj takich barónków na miedze ze szopy wyskoczy,

Tym bliżyj je do tego wielkucnego świynta - Wielkij Nocy.

 

Dziołuszki rychtujóm goiczek, maszkami go osdobiajóm,

Potym s nim po dziedzinie chodzóm, pieśniczki śpiywajóm,

Pospołu sie s nimi ludzie po chałupach radujóm,

Bómbónami a ciastkami ty dziecka radzi czynstujóm.

 

Prziroda sie budzi, wszystko sie zielyni,

Pón Bóczek cały Świat ożywi, miłościóm odmiyni,

Wiesiołego Alleluja! Chrystus żyje! Wszyscy sie radujcie,

Wajcym sie podzielcie, zdrowio, szczynścio se pospołu winszujcie.

 

Tómek Sochacki

 

 
 

Posucha

 

Przełogrómno je latoś na dziedzinach posucha,

Wszystko posiote a posadzóne o wodym woło po chałupach,

Ludzie jarziny, cebule pod wieczór dycki podlywajóm,

Co posioli a posadzili piastujóm a sie o to starajóm.

 

Uż miesiónc ani kapka wody nie spadła s modrego nieba,

A wody do życio a dlo urody roślinkóm fest a fest potrzeba,

Cały dziyń siedzóm w suchej ziymi, o wodzie rosmyślajóm,

Wieczór uż sie ku chałupie dziwajóm, gaździnej wyglóndajóm.

 

Dycki wieczór sie jarziny podlywo, na słónku by jich spoliło,

Było by jich szkoda, bo sie jich całuści dziyń sioło a sadziło,

Gazda wode w amprach niesie, do kónwi jóm przelywo,

Gaździnka godnie wody do grzóndków nalywo.

 

Napiły sie roślinki, słónko sie za chałupe schowało,

Ale tej wody w ziymeczce je fórt a fórt za mało,

Ni ma jak popadane, jak Pón Boczek przirode podleje,

Każdy kwiotek sie wtynczas do niego na dziedzinie zaśmieje.

 

Dzisio cebule s marekwiami zaś wieczór sóm powadzóne,

Kiere były rychlij na zogródce do ziymi posadzóne,

Sałot a ziymnioki sie s nich na głos zaśmioły,

"Pójdziecie i tak pospołu do skrzinek do stodoły!"

 

Gazda na zogóny psy puścił, coby nornice hledały,

Pore dziur w grzóndkach gaździnej uż dzisio wykopały,

Myszy uciykły, a psy całe rade, w ziymi se pokopały,

Całe zogóny ziymniokóm gaździnej isto latoś uratowały.

 

Je tak sucho, że ani trowa ze ziymi nie wylazuje,

Mojiczek lecy kany sie na miedzy pokazuje,

Gaździno jak wołki na ziymnioki trzi tydnie tymu kopała,

To se na suchych pecynach dwie kopaczki słómała.

 

Starka sie na to wszystko s okna podziwała,

Rynce słożyła a do Pón Bóczka se cicho porzykała,

Coby świat wodóm pokropił, a niech sie na ludzi nie gniywo,

Ale na tych, co o deszcz rzykajóm niech sie czasym podziwo...

 

Tómek Sochacki

Niechejcie kapke trowy przi chałupie

 

Przi każdej chałupie na dziedzinie je maszynka z motorym, kiero siecze trowe, kwiotki, zieliny a wszystko co ji wlezie do pysku. Jedni tóm trowe dowajóm do miechów a wystawiajóm ku ceście, inksi wyciepujóm do przikopy, sóm aji tacy, kierzi jóm niechajóm aż uschnie, bo majóm radzi jak jim kole chałupy wónio sianym. Kiejsi trowe na dziedzinach sie barży szanowało. W każdej chałupie chowało sie jakómsik gowiydź,krowy, kozy a baróny. To wszystko chciało źrać, tóż na jaro, w lecie a eszcze aji na jesiyń, przez dziyń sie to wszystko pasło na miedzy. Po połedniu broł traktor z prziczepkóm, abo tragacz a jechoł nakosić trowy, coby bydło miało co źrać aji przez noc. Tako krowa poradzi fórt mleć pyskiym a pogryzać, prawi sie na to, że ćwiynkuje. Przez całe lato sie trowe siykło a suszyło na ostropcach, coby gowiydź miała co źraćw zimie. Żodyn ani nie myśloł, coby zesieczónóm trowe niechać na miedzy, coby zgniła, abo jóm suć do miechów. Ja, ponikierzri jóm dowali do wiekucnych drzywek a robili s nij kómpost. Ale to było hań downij a terazy tak robióm yny wiynksi gazdowie. Terazy każdy jak yny uwidzi, że trowayny kapke podrośnie, to jóm strziżóm jak razyjerzi wojoków przi asyncie. Chned jak yny jakisi kwiotek wystowo na miedzy, to uż zapolajóm maszynki a jadóm go zabić. Ale to sie bydzie pómału miynić, bo każdym rokiym je coroz wiynkszo posucha. A uczyni ludzie se wszymli, że pszczoły trzeja ratować,bo zapylajóm kwiotki, toż uż aji we wielkich miastach sie robi miedze w postrzodku betónu. Wody padze z nieba przeogrómnie mało. Sami widzicie, że oto yny kapke ziymie pomoczyło, a kaj sóm jarziny, strómy. A kaj je obili, kukurzica a ziymnioki. Dycki na jaro, jak wóm kole chałupy urośnie miedza z kwiotkami, to jóm niechejcie jakisi czas. Tako trowa zastawi wode w ziymi, tóż miyni ji wyparuje do luftu, a do kwiotków lotajóm pszczoły, kiere bieróm z tych waszych kwiotków pruszek a robióm z nich miód. Tym miodym żywióm swoji larwy, coby jich byo wiyncyj. Pszczoły zapylajóm kwiotki, z kierych potym rośnie kupa owoców a zielin, kiere jymy. Tóż nim zapolicie maszynke, kiero zesiecze wszysko co je zielóne kole chałupy, to se pyty wszymnijcie, wiela wody poszło do lufu, a wiela pruszku z kwiotków żeście zmitrynżyli. Podziwejcie sie za okno, dyć ta zielóno miedza z moiczkami a inkszymi kwiotkami je ganc szumno. Kiejsi wielcy malyrze z tego robili obrozki, kiere terazy sóm fest drogi. Idzie posucha, tóż niechejcie aspóń do kóńca moja ty miedze, bo uwidzicieprzidzie taki czas, że możne uż nie bydzie co siyc...

Sadzyni ziymnioków

 

Na piyrszego moja, jako dycki każdego roku,

Sadzili gazdowie po dziedzinach długi wołki ziymnioków,

Przi każdej chałupie szumnie ziymeczka wóniała,

Jak jóm płóg przeoroł, abo kopaczka skopała.

 

Gaździno w piwnicy uż od zimy drobnioczki wybiyrała,

Przez trzi miesiónce, sztyry miechy jich uszporowała,

Bo drobioków nie lza ani barzo na obiod oszkrobać,

Ale za to we wołku je jejich plac, tam bydóm kiełkować.

 

Wczas rano Hyniek przijechoł, rowne wołki płógiym narobił,

Wielkucny mo Jozef grónt, tóż kóń sie fest a fest nachodził,

Ale sie ta robota a dreptani jim obum wypłaciła,

Bo gazda grejcarami posuł a gaździno nakormiła.

 

Gazda na tragaczu miechy drobnioków naswożoł,

Co wiela trzeja sadzić ziymnioczki synkowi pokozoł,

Bo eszcze tego nie widzioł, a dycki sie tak robiło,

że co szłape sie jedyn ziymniok do ziymie wraziło.

 

Całe dopołednie drobnioczki do wołków styrkali,

Yny tela spoczli co wartko w połednie poobiadwali,

Słónko po plecach baby grzeje, gazde po licach hajcuje,

Gaździno kómpotym ze śliwek wszystkich dokoła czynstuje.

 

Terazy eszcze trzeja ziymnioczki ziymióm poobsypować,

Kopaczkami by to szło, ale na co sie tak mordować,

Hyńka z obsypokiym a z kóniym gazda zaś se napytali,

Roz, dwa, trzi cały grónt, wszystki wołki objechali.

 

Sadzoki ziymeczka przikryła, do spanio ukolybała,

Bydzie sie o nich do jesiyni jak dobro Matka starała,

Pón Bóczek jich roz za czas deszczym kapke podleje,

A gaździno z cerami trowe na klynczkach opleje.

 

Uż ziymnioki zielóne rónczki do słónka wycióngajóm,

Ponikiere sie eszcze bojóm, a w ziymi sie chowajóm,

Ale starka o urode każdy wieczór rzykała,

Tóż gaździno sie na jesiyń szumnych becoków doczkała.

 

Tómek Sochacki

Dónga

Jakosik sie dzisio po połedniu, fest łod Cieszyna mroczy,

Starzik na niebo poglóndo a fórt yny mruży oczy,

Bo choć chmury, jako czorne szyfy nad dziedzine płynóm,

To promiynie słónka sie przez nich aji tak przebijóm.

 

Starka mo strach, raczy sie do chałupy schróniła,

W izbie po cichu porzykała a grómnice zapoliła,

Bo wiy, że taki chmurska nie prziniesóm nic dobrego,

Tóż zastarano sie dziwo fórt na to czorne niebo.

 

Spómino se, jak jeja starka Zofija dycki prawiła,

A óna jako mało dziołucha sie tymu fest dziwiła,

Że jak padze deszcz a słónko przi tymu zaświyci,

To na isto czarownica kansik masło kłóci.

 

Z tego szpatnego, czornego nieba chned fest popadało,

Ale sie ani roz nie blyskło a ani nie zagrzmiało,

Na szutrowej ceście sie kałuże wielkucne porobiły,

Gynsi z kaczycami sie w nich o chroboki pobiły.

 

Kapki deszcza a promiynie słónka pospołu tańcujóm,

Możne na niebie cosik szumnego dzisio namalujóm,

Blyszczy sie woda, wszelijakimi kolorami sie miyni,

Modrym, czyrwiónym, fiołkowym od żółtego aż do zielyni.

 

Starzik deszcz przeczakoł w szopce, na orzech sie dziwo,

Jakóż sie tyn starucny stróm, wubec eszcze miywo,

Ale niż sie orzech, obudził a mało wiela zmiarkowoł,

To uż gdosi szumnóm dónge na niebie namalowoł.

 

Nejprzód nad stawym jóm ryby a żaby rychtowały,

Potym w lesie dymby z grzibami szumnie sztrajchowały,

Na kóniec miedza z mojiczkami ji urode dała,

A kónwalija z gynsimi pómpkami jóm domalowała.

 

Takóm szumnóm dónge Pón Bóczek na niebie powiesił,

A ludzi na Cieszyńskij Ziymi aspóń kapke pocieszył,

Coby se na niego w dziyń a w nocy spóminali,

A każdy wieczór do niego na klynczkach rzykali.

 

Tómek Sochacki

Stare strómy

 

Móndry gazda nie bulo starych strómów, bo wiy, że z nich sóm same profity. Po pilobie w polu idzie se siednyć w ciyniu a baji posłuchać jak śpiywajóm ptoszki pochowane w gałynziach. Kiesi pod takimi starucnymi strómami dycki stoła ława a stół, przi kierym siadywała cało familija, jak gdosi przijechoł na nawszczywe. Wiela sie tam w ciyniu dycki nieboszczyk starzik nawyrzóndzoł bojek a pogodek ze swojigo żywobycio. A starka, wiela sie tam z babami nasiedziała a obrzóndziły dycki pół dziedziny, a wiela razy sie powadziły. W starym strómie majóm gniozda ptoki, kiere okróm tego, że szumnie śpiywajóm, to eszcze żeróm chroboki, kiere by strómowi chciały zaszkódzić. Żeróm aji kumory, muchy a wszystko to, co loto w lufcie, abo góni po ziymi a gazde z gaździnóm nasrowo. Stary stróm zastawuje wode w ziymi a tymu zieliny, kiere rosnóm kole niego lachko jóm mogóm pić gor jak je posucha. Jak je hyc, to ni ma lepszy jako w ciyniu pod zielónymi listkami. Sóm stare strómy, na kierych rosnóm kwiotki, s kierych jak przidzie jor, to pszczoły se zbiyrajóm na miód. A jak pszczoły bzuczóm na starej trześni abo jabłóni, to gaździno wiy, że bydóm w lecie fajnacki owoce, a bydzie z czego warzić dzieckóm kómpot. Tóż jak je kole chałupy stary stróm, to go niechejcie. Kiejsi przidze jego kóniec, ale to nie bydzie zoleżeć od was. Stare strómy były tukej, jak eszcze nie było nas a isto bydóm dali aji jak nas uż nie bydzie.

Cieszyńsko Rota

 

Nie ciepnym ziymi skiyl nasz ród,

Nie dóm pożdorać mowy,

Ślónski my naród, ślónski ród,

Z ksiónżónt my sóm piastowych,

Wróg nas nie bydzie tropił uż,

- Pónbóczku dopómóż, Pónbóczku dopómóż!

 

Do krwie ostatni, kapki z żył,

Ducha bydymy brónić,

Bić sie bydymy wiela sił,

Coby chałup naszych chrónić,

Za próg nie puszczym Niymca uż,

- Pónbóczku dopómóż, Pónbóczku dopómóż!

 

Nie dómy se też w gymbe pluć,

Dziecka bydymy chrónić,

Bydymy sie jak piosek suć,

Starzików wiare brónić,

Miyszko na rogu ducho uż,

- Pónbóczku dopómóż, Pónbóczku dopómóż!

 

Wyboczóm Pani Mario ale musiołech...

 

Tómek Sochacki

Trze zmarzli a pojscano Zofija

 

Dycki jak pamiyntóm na zaczóntku moja było pieknie, ludzie sadzili ziymioki, marekwia a pietruzieli uż wylazowały ze ziymie a w folioku sie zielynił sałot. Strómy kwitły, ptoszki śpiywały, piec w piwnicy uż poszoł spać, ale prziszło dwanostego moja, Pankracego a zrobiło sie jakos chłódno, potym trzinostego - Serwacego a szternostego - Bónifacego. Starzi gazdowie wiedzieli, że co je w ziymi posiote, abo z nij wylazło na zogrodzie, trzeja bydzie przikryć, bo jak przidóm trze zmarzli, to mogóm tym zielinóm zaszkódzić. Starzik dycki mioł narychtowany stus drzewa w szopce, coby pod blachóm rozchajcować. Lato, zima, jor, jesiyń, dycki musioł mieć czym polić, bo starce fórt było zima a ón też aji w lecie chodzowoł w koszuli, bo czyrwióno uż w żyłach nie żynyła jako za młodu. Młodzi sie grzoli pod pierzinóm, a nie musieli chajcować, ale kaj w chałupie były małe dziecka to trzeja było aspóń kapke przepolić. Trze zmarzli fukali zimnym luftym, jak sie odewrziło dwiyrze do pola, czasym aji kapke posuli śmiegiym, ale nejradszy chodzowali do zogródki sie podziwać, esi gaździno jarziny przikryła aspóń jakómsik dekóm. Tym jarinkóm mało kiej robili krziwde, ale lyniwo gaździno jak wylazła do pola to ji tak dycki zabyło zima, że musiała hned czopke a kabot oblykać. W nocy, jak szłapy wystyrczyła spoza pierziny, to zaś jóm łechtali coby ji było zima, a wtynczas aji gazda jóm nie poradził ogrzoć. Ale starzikowi a starce pómógli, bo wiedzieli, że óni dycki z tóm marekwióm a pietruzielim jak z małymi dzieckami, tóż aji w kuchyni chynyli rympoł drzewa, coby starzi nie zmarzli. Nó a potym patnostego prziszła dycki pojscano Zofija, kiero cały świat dycki poloła deszczym. Padało łod rana do wieczora a ku tymu było zima, tóż starzik uż mioł pół stusu spolóne, bo starka mu w izbie marzła. Prawił dycki, że trze zmarzli rok do roka przidóm, coby ludzióm przipómnieć, że jor a lato je krótki. Tóż nie dziwcie sie, że starziki całe lato ciupióm na pnioku drzewo a majóm go dycki cały stus, bo przeca lato a jesiyń wartko przyndóm...

Pszczółki a Pszczelorze

 

Całóm zime pszczółki se w hólu pod lasym spały,

Bo sie łóńskigo roku fest z miodym naharowały,

Ale jak na miedzy sie kwiotki szumnie rozmnożiły,

To wszystki jedna po drugi sie hneda pobudziły.

 

Nejprzód Królowa stanyła, na świat sie podziwała,

Słónko jóm grzeje po licu, tak na niego czakała,

Hneda larmo w hólu zrobiła, coby pszczoły stowały,

Skrzidła suszyły a miechy na nektar rychtowały.

 

Wyfurgły. Na miedzy same mojiczki, na żółto malowane,

Miyndzy nimi gynsi pympki, pod trowóm pochowane,

Na jabłónce sie uż też pómału kwiotki otwiyrajóm,

Tóż pszczoły pełne miyszki nektaru do hóla zbiyrajóm.

 

Furgajóm fórt w te a we wte, bzuczy po całej dziedzinie,

Słychać jich aji w magnoliach we starym mieście Cieszynie,

Wszyndzi kaj yny kwiotuszki do nieba zaglóndajóm,

To pszczółki jich zapylajóm, przi tymu na miód se zbiyrajóm.

 

Miodym kormióm swoji dziecka, a wszystko to co jim zbydzie,

To se weźnie pszczelorz jak za dwa tydnie tu przidzie,

Ón swoji pszczółki fórt doglóndo, kormi a opatruje,

Hól sprawi, cukru wsuje, pszczelóm familije wachuje.

 

Jak je hyc abo posucha, wode jim dowo do picio,

Bo wodziczki też potrzebujóm, do miodu a do życio,

Jak szerszynio uwidzi, to hned go handróm przegóni,

Bo pszczelorz dbo o swoji hóle a przed wszystkim obróni.

 

Za to mu roz za czas do drzywka, słodkigo miodu dowajóm,

Ale dlo małych pszczółek, dycki se kapke niechajóm,

Ludzie miód radzi kupujóm, bo miód to je samo zdrowi,

Jak go gdo nie spruguje, nigdy sie o tym nie dowiy.

 

Uż pszczółki spióm w hólu pod lasym, dzisio sie fest umynczyły,

Nektaru z kwiotków do flostrów kupa nanosiły,

Jutro zaś na wiater wyfurgnóm, a narychtujóm miechy,

Bo lipa uż zaczyno kwitnónć, to dziero bydzie uciechy...

 

Wszystkim Pszczelorzóm, przi Waszym świyncie,Niech sie wóm darzi a niech Pónbóczek Wasze pszczółki opatruje, coby Nóm dowały godnie miodu.Wszystkigo Najlepszego!

 

Tómek Sochacki

Mały Ksiónże po naszymu 


Gdo mo rod ksiónżke "Mały Ksiónże", to se jóm terazy może poczytać po naszymu. 

 

MAŁY KSIÓNŻE PO NASZYMU

 

  

Gdo se chce poczytać moji wszystki wiersze, to niech klepnie w link dołu:

 

MOJI WIERSZE

 

 

Mama

 

Jak żech yny oczy na tyn świat odewrził,

To na Mamy pieknóm gymbe żech sie nejprzód pozdrził,

Śmioł żech sie do nij, jak mie kolybała,

A Jak mi szumne pieśniczki po naszymu śpiywała.

 

Wszystkigo mie uczyła, wszystko pokozała,

Jak żech był przeciwny to mie oryczała,

Kiej mi krziwde robili, to podciepy przegnała,

Przed spanim mi szumne pogodki a bojki wyrzóndzała.

 

Do Pónbóczka mie też słusznie rzykać nauczyła,

Na pozoryndziu dycki w chałupe leżała Biblija,

Piyrszo mi o Panu Jezusie cosi mało wyrzóndziła,

Co wiedziała wszystko mi o świecie jako mógła prawiła.

 

Potym mie do szkoły, ku rechtoróm na nauke posłała,

Widzioł żech jak se do szatki kapke popłakała,

Bo wiedziała, że ku światu muszym iść, a mie nie zastawi,

A gdosi miyndzy nami hned jakisi mur isto postawi.

 

Uczyłech sie długo, w Cieszynie, fórt blisko chałupy,

Jakosik żech tych wiecy ze świata nie umioł dać do kupy,

Coch nie wiedzioł, toch sie Mamy pytoł, a óna wiedziała,

Dycki miała czas coby mi o tym cosi powyrzóndzała.

 

Całe długi wieczory my rozprawiali, rzóndzili,

Czasym my sie przi tymu aji kapke powadzili,

Ale Matke żech szanowoł, a jak żech ji rzyk co złego,

Toch ji prziniós kwiotka apóń takigo polnego.

 

Potym sie zaczła tracić, a z dnia na dziyń słabła,

Fórt yny leżała a mało wiela jadła,

Jednego dopołednia oczy na zowdy zawrziła,

Swojich starzików a fotrów isto nawszczywiła.

 

Mamo, chciołech ci rzyc, że fórt myślym o Tobie,

Choć se tam spisz w Małych Kóńczyc w grobie na kierchowie,

Mojim dzieckóm pokazujym Twoji zdjyncia coby wiedziały,

Że ni ma na tym świecie nic lepszego od Mamy...

 

Tómek Sochacki

Wajecznica na Zielóne Świóntki

 

Na Cieszyńskij Ziymi a gor w Goraliji na Zielóne Świóntki dycki sie smażiło wajecznice. Na jor a w lecie kury uż dycki dobrze nosiły wajca, a we szpajsce wisiały eszcze szpyrki po zabijaczce, tóż było z czego jóm zrobić. Hań downij jóm nejprzród robili Górole w Beskidzie Ślónskim, a dziepro potym sie ta tradycyj zaczła rozchodzić po calućki Cieszyńskij Ziymi. Takóm wajecznice sie smażiło dycki na polu, we wielkucnym garcu nad fajerym, kiery sie rozpolało z drzewa z lasa. Kidało sie do garca aji dwiesta wajec, coby cało familija se pojadła, a jak takóm wajecznice robiła cało dziedzina, to uż jedyn garniec nie styknół. Wiela razy było tak że padało, tóż ludzie sie schrónili pod strzeche abo jak nie było kaj, to czakali aż przestanie padać, bo przeca wajecznice trzeja było usmażić. Ta tradycyj je do dzisia, gor miyndzy Wanielikami, kierzi świyntujóm to, że hań downij Pónbóczek posłoł na Apostołów Świyntego Ducha. Kupa stowarzyszyń, Kół Dziedzińskich Gaździnek a aji ludzie po chałupach w Zielóne Świóntki smarzóm wajecznice, bo to je i tako przileżytość coby sie ludzie pospołu zeszli a ze sobóm pobyli. Przi garcu je dośc roboty, bo jedni trzaskajóm wajca, inksi krajóm szpyrki abo wórszt, eszcze inksi krajóm chlyb a rychtujóm talyrze. Jedyn, gdo mo moc siły miyszo to wszystko wielkucnóm warzechóm. Dośc przi tymu je rzeczy a srandy, bo przeca jak sie gaździnki a chłopi zyndóm, to poradzóm obrzóndzić pół Świata. Wajecznice sie dowo na chlyb, a nie śmi sie jóm jeść łyżkóm. Wyprógowoł żech to a na isto lepszy tak szmakuje. Ta tradycyj je też z Goralije, bo kiejsi sie kładło wajecznice na chlyb, jako sztyry palmy do sztyrech rogów gróntu, coby dobrze ziymeczka obrodziła. Potym po takim smażyniu jak uż se wszyscy pojedzóm, to se idzie wypić kawe, tej, gdo mo mało to może eszcze pociść buchty, a chłopi se mogóm dać po jednym, bo przeca wajecznica je czasym fest masno. Ponikierzi se eszcze i zatańcujóm, bo przeca wajecznice trzeba wyskokać. Hań downij na każdym gróniu se polił fajer, a dlo Góroli to było wielki świynto. Do dzisia sie o tym pamiynto, że smażyni wajecznicy na Zielóne Świóntki prziszło od pastyrzi z Beskidów.

Kiejsi hań downij, jak eszcze nie było dochtorów...

 

1. Wode pij tam, kaj pije kóń. Kóń sie szpatnej wody ani nie chyci.

2. Zogłowek a pierzine posłej tam, kaj lygo koczka.

3. Jydz owoc, kiery żere chrobok.

4. Zbiyrej grziby, na kiere siodajóm meszki.

5. Stróm posodź tam, kaj kopie kret.

6. Chałupe stawiej na tym placu, kaj sie słónku grzeje żmija.

7. Studnie kopej tam, kaj se ptoki robióm gniozda, jak je hyc.

8. Lygej a stowej z kurami, a złote „zorko” dnia bydzie twoji.

9. Jydz wiyncyj zielónego, a bydziesz mioł zdrowe klepeta a serce, kiere wydzierży kupa, jako u zwiyrza.

10. Wiyncyj pływej, a bydziesz na ziymi jako ryba we wodzie.

11. Wiyncyj sie dziwej do nieba, nie pod klepeta, a bydziesz mioł lachki a jasne myśli.

12. Wiyncyj siedź po cichu jako rzóndź, a w Twoji duszy bydzie cicho, a duch bydzie mioł pokój.

 

Serafin z Sarowa, przełożył Tómek Sochacki

Kiej sie śmieje dziecio, śmieje sie cały świat...
Wszyscy my kiejsi hań downij byli dzieciami. Ponikierzi z nas, gor chłopi, se myślóm, że nimi sóm fórt. I tak na isto je, bo człowiek sie bawulko cały żywot, yny czym inkszym. Wiela razy jak baji wlazujym z dzieckami do magacynu z bawidełkami, to sóm bych se kupił jakisi auto, co sie go kieruje pilotym, klocki abo koparke, co wyglóndo na ozajst jak prowdziwo. Dyć jak żech był mały, to takownych wiecy nie było. Mioł żech pore bawideł to żech se ich szanowoł, bo były drogi, a wiyncyj przestoły na półce jako sie kulały po dłaszce. Tóż terazy mogym sie kapke ze synkiym pobawić autami a klockami, kierych kiejsi nie było. Ale bawidła to ni ma wszystko, bo nejważniejsze je, coby każdy mały człek mioł kole siebe ludzi, kierzi go majóm radzi a kierzi go opatrujóm. Jak je Mama a Tacik, Starka a Starzik, bracio siostry, familija, to je to nejważniejsze. Jako mały synek był żech szczynśliwy, bo kole mie byli ci, kierzi mie mieli radzi a jo żech mioł ich rod. Nasza chałupa była dycki pełno ludzi: ciotek, starych ciotek, ujców, młodszych ciotek a młodszych ujców. Było tela wyrzóndzanio a tela do posłuchanio, że nie trzeja było radija ani telewizora puszczać, bo wszystko żech wiedzioł co sie kaj na świecie robi. Jak żech sie uż nasłuchoł ciotków a ujców, to żech z dzieckami gónił po lesie. Stawiali my szałasy z chebzio a nosili my do tego rostomajte stare garce a ździorba. Nie było lepszy jako sie schować w takij chałupce. Jak żech był starszy, to my zaś na kołach rajzowali po całej dziedzinie, jedyn do drugigo na nawszczywe. Przi każdej chałupie był balón, tóż jak sie w niego nie pokopało to nie szło usnónć. Bo jako dziecka my sie musieli fest wygónić a jak nas Mama wołali do chałupy to była kora. Jak żech był mały, to były zimy jak sie patrzi. Jak śniega nasuło w listopadzie to tajoł dziepro w kwietniu. Pół biydy, że za stodołóm żech mioł kopiec, bo było kaj jeżdżić na miechach a na sónkach. Byli my mali, byli my szczynśliwi ,ni mieli my starości. A tak by to miało być, bo kiej sie śmieje dziecio, to sie snoci śmieje cały świat...

Żywot

 

Sagi żeś kiejsi na tyn Świat tukej prziszoł,

Nic żeś na sobie ni mioł, yny żeś fest ryczoł,

Do biołej plynki cie Matka hneda zawinyła,

A z cycka cie mlykiym długi czas kormiła.

 

Z kolybki na kolana Cie fórt przenoszali,

Bawidła do pacek ci jakisi dali,

Po sztyrech żeś po dłaszce w chałupie wandrowoł,

A potym cie kludzili, uż żeś aji sóm stowoł.

 

Na szłapach żeś lotoł po polu, Matka cie góniła,

Kaj możesz a kaj ni możesz iść, fórt ci to prawiła,

Co cie spoli a co cie dziubnie, Foter ci wykłodoł,

Ale żeś tymu nie wierził, tóż palec cie fórt boloł.

 

Rzykać cie matka nauczyła, o Pónbóczku wyrzóndzała,

Biblija dycki na stole w chałupie leżała,

Jak ci było siedym, to cie Tatowie do szkoły posłali,

Tam było pisani, historyja, mapy a rachowani.

 

Jak ci było patnost, to ci sie Zofija z gróntu spodobała,

We stodole na sómsieku ci roz kiejsi pusy dała,

Tyś nie społ do rana, óna też a obu sie wóm zdało,

Że ta pusa to uż je miłość, ale fórt cosi za mało.

 

Rynce żeś matce całowoł, jak żeś szoł na asynt do becyrku,

Łza sie ji po licu skulała, bo ji teschno bydzie po synku,

Yny Foter wiedzioł, że z ciebie chłopa tam zrobili,

Choć cie tam fórt gónili, a bajzlu chned oduczyli.

 

Zofije żeś se wzión za babe, wiesioło było po całej dziedzinie,

Ale żeś zapómnioł, że w żywocie uroda wartko ginie,

Tóż jak ci dziecka swoji dziecka do chałupy przikludziły,

To żeś se wszymnył jak wartko czas leci od zimy do zimy.

 

Żywot je krótki uż to wiysz, od kolybki aż do grobu,

Coby był długszy, ni ma żodnego ajnfachowego spusobu,

Tóż żyj, Babe, Matke, Fotra a familije szanuj,

Ale w żywobyciu niczego se nigdy nie żałuj.

 

Tómek Sochacki

Cosi o starych ciotkach

 

Jónek mioł kupa ciotek. Było jich tela, że ani jich nie poradził porachować. Nejstarsze były stare ciotki - to były siostry starki a starzika. Dlo nich Jónek mioł nejwiyncyj reszpektu, bo miały uż swoji roki a były obraźliwe. Trzeja było se fest dować pozór, co sie przi nich wyrzóndzo, bo jak cosik szpatnie usłyszały a przeónaczyły to hned sie oblykły a szły do chałupy. Potym nie prziszły na nawszczywe pore dni, ale jak sie jim uż zmierzło w chałupie siedzieć, to zaś prziszły. Sranda była z tymi starymi ciotkami, bo starzik jich dycki nasrowoł a robił se z nich błozna, a óny siedziały a yny udowały, że nie słyszóm. Ale Jónek wiedzioł skyrs czego to je. Dycki tak bywało po zabijaczce, bo wiedziały, że starka we szpajsce mo nawieszane szpyrki a kity, tóż czakały kiej jim gdo co kidnie na talyrz. Starka dycki co miała, to dała, a starzik jak jim eszcze poloł warzónki, to sie śmioły aji jego błoznóm. Jónek z tymi ciotkami rod wyrzóndzoł, bo go uczyły rachować, grały z nim w karty a uczyły go starodownych pieśniczek. Ale nejwiyncyj mioł rod, jak tako staro ciotka prziszła na jesiyń abo w zimie, to wtynczas se siadła kole pieca a zaczła mu wyrzóndzać o utopcach, o nocznicach, o diobłach a aji o pusteckim, co hawiyrzóm pómogoł w szachtach. Potym borok synek nie poradził spać a sie chowoł pod pierzinóm, ale na drugi dziyń zaś drugo ciotka mu wyrzóndziła nowóm pogodke, tóż by rod jak fazol. Bo ty stare ciotki były słuszne a hyrne, ale jak sie jich o cosik człowiek spytoł, to potym cały wieczór o tym drzistały. Baji jednego razu starka sie spytała swoji starszej siostry, jako to było, że Francek z Palowego Kopca se wzión za babe Hanke z Sikornika. Óna ganc nie wiedziała ale zaszła do swoji siostry, przikludziła jóm do starki a we trzi uż wyrzóndzały cały wieczór a eszcze pół nocy. Bo kiejsi hań downij nie było telefónów, jako terazy, tóż tako staro ciotka musiała iść przez pół dziedziny, coby cosik rzyc cosik nowego a jak uż to rzekła, to uż chned to wiedzieli wszyscy po chałupach, bo stare ciotki to wartko rozniósły. Nie było szkubaczek, łuskaczek, kopoczków, pokopków, wiesiel, dożynek, muzyk, w kierych by nie było starych ciotek. Wszyndzi musiały być, wszystko musiały wiedzieć, a wszystko wiedziały. Mały Jónek to wiy na isto, bo jak sie go rechtorka spytała we szkole wiela je piynć a piynć, to rzyk że sie spyto starej ciotki, ale jak sie go spytała o połednicach, to rzóndził trzi sztwierci godziny, aż zazwóniło. Potym stare ciotki zaczły umiyrać. Umrził i starzik, tóż ni mioł gdo kogo nasrować. Jónek poszeł na asynt, ale eszcze od nejstarszej ciotki sie dozwiedzioł historyje swoji familije. Wszystko to napisoł blajsztyftym na archu papióru a schowoł do podstola. Potym nieskorzi jego wnuk to opisoł na internecie a terazy to wszyscy czytajóm z odewrzitóm gymbóm. Tóż jak mocie eszcze jakóm staróm ciotke to jóm nawszczywcie, zaniyście ji kónsek buchty a óna wóm wyrzóndzi jako to kiejsi bywało. Zebiercie se aji ze sobóm pisok a wiyncyj archów papióru. Wiycie wielach jo mioł tych starych ciotek? Kiebych jako mały synek pisoł wszystki jejich pogodki, to by z tego była cało odmaryja ksiónżek.

Moja Starka, Rej a Kochanowski...

 

Moja starka Zofija, kiero dzisio by uż miała wiyncyj jako sto roków niechała po sobie jakisi zeszyty, w kierych pisała blajsztyftym wszystko, co se nie poradziła spamiyntać - baji komu pojczała wiela grejcarów, kiej gdo mo miano, abo jaki cetle mo jeść rano a jaki na wieczór. Dycki pamiyntóm, jak rzóndziła, że pisze jako słyszy, skyrs tego, że miała dycki kole siebie ludzi, kierzi wyrzóndzali tak jako óna po naszymu, tóż pisała po naszymu na tych swojich archach papióru. Do szkoły poszła dziepro jak ji było sześć, a tam sie nauczyła rachować a pisać po polsku. Przedtym, jak była mało to tego jynzyka nie znała, bo przeca wszyscy kole ni yny po naszymu wyrzóndzali. Zaczła czytać ksiónżki a gazety po polsku, ale fórt nie poradziła pojónć, czymu yny jeja rechtorka rzóndzi po polsku a wszyscy kole ni po naszymu. Tóż jak s Matkóm poszła na torg do Cieszyna, to była rada, bo chciała usłyszeć jakisi inksze jynzyki. Ale kaj, tukej też wszyscy drzistali jako jeji kamraci a cało familija. Jak uż była wydano, to se kupiła radijo, a dziepro w tej drzewianej kisiyńce gdosi mówił po polsku. Ale fórt jakosi nie poradziła w tym jynzyku rzóndzić. Była fest nasrano, bo tóż przeca litery uż znała, a nie umiała jich jakosik na papiórze dać do kupy, coby napisać cosik mało wiela po polsku. Tóż ale sześć klas skóńczyła, jako wiynkszo czynść dziecek na dziedzinie, a to ji stykło, bo przeca gospodarka a robota na gróncie była nejważniejszo. Potym jak uż była starszóm paniczkóm, to se ze starzikiym kupili telewizor, do kierego sie dziwali dycki wieczór, jak panoczek abo paniczka szumnie wypyrczóno rzóndziła co sie wszystko na świecie robi. Ale i wtynczas fórt pisała a rzóndziła yny po naszymu, a jak natrfiła na kogosik, gdo mówił po polsku, to sie przeca jakosik dorzóndzili. Aż do śmierci po naszymu myślała, prawiła a pisała. Jak we szpitolu sie ji dochtór spytoł, jako sie mo, to u prawiła, że nie poradzi rzóndzić. Dochtór, kiery naszej rzeczy nie znoł rzyk starce, że uż mo swoji roki a "rzóndzić" ludziami uż isto nie bydzie. Jak sie terazy dziwóm na to wszystko, co starka pisali, to jedno wiym na isto. Kieby pisała na internecie po naszymu, to by to s tego były nejszumniejsze a nejprowdziwsze pogodki. A wiycie wiela takich starek a starzików było, a kiejsi chodziło po świecie? Terazy se przedstowcie, że żyjóm a yny by jich trzeja było nauczyć cykać po kneflach na kómpiutrze. Dlo mie też, naszo cieszyńsko rzecz to był piyrszy jynzyk, kierym żech poradził rzyc wszystko. Dziepro potym we szkole mi rechtorka pokozała, że je eszcze inkszy, polski, tyn kierego sie też muszym nauczyć. I wiycie co, uż wiym, że starka pisali po staropolsku. Bo jak żech poczytoł Reja a Kochanowskigo, a eszcze słownik starucnej polsczyzny, toch se wszymnół, że przeca ci dwo wielkucni panoczkowie na każdo musieli rzóndzić po naszymu. Tóż dobre, kieby sie moja Starka kansik pospołu zeszła z Kochanowskim a z Rejym, to by sie z nimi dorzóndziła? Myślym że ja, bo na Cieszyńskij Ziymi przez stówki roków starucny jynzyk polski żył, a yny czasym do niego ludzie styrkali jakisi słowo z czeskigo abo z nimieckigo. Starka pisali tak jako słyszeli a rzóndzili co chcieli, po naszymu po cieszyńsku. Jo też wyrzóndzóm po naszymu a se myślym, że ani Rej ani Kochanowski, ani Niymiec a aji Czech sie nie bydzie na mie gniywoł. Bo przeca naszo cieszyńsko rzecz je tak bogato, że ze wszystkimi kole nas sie dorzóndzymy.

Zrobili Ślónzokóm wielkóm krziwde...

 

To małe czyrwióne, w postrzodku mapy to je Województwo Ślónski. Nie każdy w nim wyrzóndzo abo godo po naszymu, bo sóm taki miasta a dziedziny, kaj je kupa ludzi, kierych Ojcowie a Starzicy tukej przijechai za robotóm. Robili tukej na szachtach, werkach, na gróntach a choć sie na nich prawiło, że nie sóm ganc stela, to dzisio wszyscy my sóm Ślónzokami. I wszyscy by my sie mieli chycić za rynce, a pokozać całej Europie a Światu, że gdosi nóm ubliżył, że to ni ma ganc tak jako rzóndzóm we Warszawie abo w Pradze. My Ślónzocy sóm fest hyrnym narodym. Nigdy my sie nie dali ani Rakuszanóm, ani Prusokóm ani Czechóm. Chcieli nas na siłe uczyć jynzyka, ponikierzi chcieli aby tukej była jedna wiara, a eszcze inksi coby Ślónzok wyrzóndzoł po polsku. Ale gor u nas na Cieszyńskij Ziymi pospołu żyli a żyjóm wedla siebie Katolicy, Wanielicy, Zielónoświóntkorze, a kupa inkszych kościołów. Każdy se tukej może wierzić w co chce, tak to dycki było a bydzie. My przeca mómy swojóm bogatóm kulture, swojóm rzecz, godke. Mómy hyrne baby - nasze Matki a Starki, kiere nas od kolybki uczyły rzykanio, pieśniczek a pogodek. Mómy silnych chłopów, kierzi swojich synków uczóm roboty - w lesie przi drzewie, na szachcie, lebo na gróncie. Dzisio, kiej cało Polska a Europa sie na nas dziwo a pokazuje palcami, muszymy sie dzierżeć pospołu. To minie, zaś bydymy chodzić przez miedze na piwo, a Czesi do nas do magacynów a na torg. Kómusikej sie kapke w głowie pokopyrtało, a zawrził nas jak w kisiyńce, ale mómy siłe, tóż wyndymy z tego z głowóm podniesiónóm do wyrchu. Bo naszo siła to nie sóm yny nasze kszefty a grejcary, ale to, co niesymy przed sobóm, czego nas nauczyli nasi Fotrowie a Starzicy. Dziwóm sie na tóm mape, a tak se myślym, że możne by nie było szpatne pomyśleć o jaki małej autonomiji. Nie myślym, coby sie ganc odłónczyć od Polski, ale coby Ślónzocy mieli u siebie kapke wiyncyj władzy. Poradzymy gospodzarzić, poradzymy ciynżko robić, bo tak my sóm nauczyni, tóż u siebie by my se regirowali po swojimu. Na ślónskich chałupach okróm polskich fan coroz wiyncyj je tych górnoślónskich a cieszyńskich. Ślónzocy z każdym rokiym czujóm, że sóm tu stela. Po tym co z nami zrobili, muszymy rzyc panoczkóm we Warszawie a w Pradze: "Nie róbcie z nas Ślónzoków błozna, bo eszcze ście nie widzieli jacy poradzymy być, kiej nas gdosi nasere!"

Dziyń Fotra

 

Dzisio w tyn czerwcowy dziyń, Fotróm winszujymy,

Ze sercym odewrzitym, z gymbóm wyśmiotóm do nich idymy,

Jedni z kwiotkiym, z falszeczkóm, inksi z bómbónami,

Bydymy jim pieknie dziynkować, swojimi szumnymi słowami.

 

Za to że nas na chłopów, móndrych, silnych wychowali,

Choć my byli czasym przeciwni, tóż poska nie żałowali,

Roboty nas na gróncie, przi maszynach w garaży nauczyli,

A jak my czego nie wiedzieli, ciyrpliwie wyónaczyli.

 

Cery też bydóm dziynkować, pusy Ojcu dajóm,

Choć sie Foter zestarzi, samego go nie niechajóm,

Bo dycki jak si jim krziwda robiła, do Taty uciekały,

W silnych Ojcowskich rynkach przed światym sie schowały.

 

Choć Wasz Foter to uż je starzczek, ku ziymi sie chyli,

Zdrowi mo annielski a siły każdy dziyń coroz miyni,

To go nawszczywiejcie, nie yny roz do roka,

Bo go tu jutro uż może nie być, słabego boroka.

 

Co mioł to Wóm doł, dycki jako poradził,

A choć sie z Matkóm wiela razy powadził,

To jóm cały żywot jako chłop szanowoł,

Swojóm familije, jako dobry Ojciec opatrowoł.

 

Ciynżko robił cały żywot, na szachcie, na gospodarce,

Skyrs tego, terazy mo taki zgarowane, twarde palce,

Grejcarów w gospodzie nie marnił, Matce wszystki przinoszoł,

Jak mioł fuche na boku, choć sie mu nie chciało to poszoł.

 

Chałupe pospołu z Matkóm na gróncie postawił,

Wszystkim Wóm dzieckóm pómóg, co yny poradził,

Każdej cerze doł wiano, a synkóm do kapsy grejcary,

Coby sie jego dziecka jakosi w żywocie też miały.

 

Drogi Fotrze, mogym Ci dzisio yny świyczke zaświycić na grobie,

Czasym mi strasznie chybiosz, a teschno mi je po Tobie,

Eszcze sie kiejsi możne kansik przi stole siednymy,

A o żywocie, o chłopskich wiecach se chwile porzóndzymy.

 

Tómek Sochacki

Noc Świyntojańsko, Kupalnocka, Sobótka a cosi o wiónkach

 

Wczora była Wilija Świyntego Jóna. Świyntuje sie jóm dycki, jak je nejkrótszo noc a nejdłukszy dziyń. Ale nim tukej aji na Cieszyńsków Ziymie prziszło Krześcijaństwo, to Słowianie, nasi przodkowie, świyntowali Noc Kupały - Kupalnocke, na kieróm kościół katolicki prawił Sobótka. W całej Europie, nie jyny Słowianie w nejkrótszóm noc w roku rzykali do swojich bogów ognia, wody miesiónczka a miłości. Rozpolali oginie sobótkowe, w kierym polili rostomajte zieliny. Taki fajer sie rozpolało z kónsków dymba, jasiónu abo brzozy. Wbijało sie brzozowy kólik, na kiery sie dowało koło ze słómóm namoczanóm we smole. To koło sie potym wartko zwyrtało, coby sie chyciło. Jak uż sie poliło, to sie go kulało do stusóm, kiere były uż narychtowane, dycki na kopcach, coby ich było widać. Nejprzód jednako sie musiało wygasić wszystki fajery po całej dziedzinie aji ty pod blachóm w chałupie. Potym gor chłapcy skokali przez taki stusy, bo to snoci oczyszczało a chróniło człowieka prociw rostomajtym złym mocóm a nimocami. Noc sobótkowo, to był czas gor dlo młodych, bo wtynczas se mógli pochledać swoji drugij połówki. Kiejsi hań downij dziołuchóm a synkóm galanów a galanki chledali nejstarsi z rodu, abo swatki. Ty dziouchy, kiere nie chciały mieć chłopa na siłe, miały roz za rok przileżytość, coby se nónść synka same. Tóż plótły wiónki ze zielin, a z kwiotków, dowały na nich cosik, co sie poliło a puszczały na wode we stawie, abo w rzyce. Niży stoli chłapcy, kierzi też, se chcieli nónść galanke barży ze serca, jako podle tego, co starzik mu nawyrzóndzoł. Syncy chytali ty wiónki a nióśli ku fajerze, kany czakały dziołuchy. Młodzi sie chledali podle wiónków, a mógli se potym pospołu iść kansik do lasa, abo na miedze. Jak se szpacyrowali po lesie, na młakach to chledali kwiotka paprotki. Ku ranu, nim słónko zeszło szli spadki ku fajeróm, przeposali sie bożym drzywkiym, pospołu skokali przrez ogiyń a dzierżeli sie za rynce. Kwiotka paprotki snoci żodyn nie naszeł, ale esi by sie kómusik podarziło, to musioł nejprzód pokónać rostomajte straszydła, kiere go wachowały, a potym iść do ciymnego lasa chledać wielkucnego skarbu. Plytło sie aji wiónki z Bożego Drzywka a dowało bydłu na rogi, coby go chrónić prociw urokóm czarownic a rostomajtych nimocy. Przi fajerach sie godnie wróżyło. Baji z wody we studni, z kwiotków na miedzy, z kamelków, z dzikigo bzu, a aji ze sznytlocha. Wierziło sie, że gdo je przi sobótkowym fajerze, tyn bydzie zdrowy, wiesioły a bydzie sie mu darzić cały rok. Hań downij sie wierziło, że sie nie śmi kómpać w lecie w stawie a w rzykach jak uż słónko zóndzie przed Kupalnockóm, bo rostomajte stwory, gor utopce yny czakały, coby człowieka wcióngnyć pod wode. Jednako w Noc Kupały sie każdy móg kómpać, bo wtynczas wszystki stwory sie boły fajerów a tego balandrowanio, a aji potym uż żodnego nie dopalowały. Potym nieskorzi, jak na ziymie Słowian prziszoł kościół katolicki, to z Kupalnocki zrobili Noc Świyntego Jóna, bo chcieli, coby ludzie dali świyntowali noc wody a ognia, ale uż podle tego jako chcioł papiyż a biskupi. Bo nie wiym esi wiycie, ale każde świynto w kościele, to je kapke pogaństwa a kapke wiary katolickij. Eszcze mało wiela o Sobótce. Była snoci to przeogrómnie piekno dziołucha, kiero miała galana Sieciecha. Jak synek sie wracoł spadki z wojny a mioł sie ożynić ze Sobótkóm, to jejóm dziedzine napadli wojocy z obcej krajiny. Sobótka dostała strzałóm do serca a umrziła. Było to bezmala w noc Kupały. Kupała to je słowo, kiere je z jynzyka indoeuropajskigo, od słowa kump, kiere znaczy tela co kupa ludzi, abo banda. Nie znaczy kómpać sie, abo myć sie wodóm, jako sie ludzióm zdo. Do dzisia w Noc Świyntojańskóm, choć to je katolicki świynto, fórt dziołuchy puszczajóm wiónki, wróżóm, ledzy kany sie poli fajery a balandruje do rana. A sóm w Polsce a aji w Europie taki grómady ludzi - Rodzimowiercy, kierzirzykajóm do starodownch bogów słowiańskich, a kierzi Kupalnocke świyntujóm ganc jak kiejsi hań downij nasi praojcowie. Hej, kieby dziołuchy a chłapcy dali świyntowali Noc Świyntego Jóna jako Noc Kupały, to by nie musieli chledać galanów a galanek po internecie.

Dobro sie dycki wraco spadki ...

 

Stary, chudobny a nimocny chłop siedzioł na torgu pod płotym a przedowoł wajca. Przidzie do niego wypyrczóno paniczka a sie pyto:- "Po wiela przedujesz ty wajca?"- Starszy panoczek sie na nióm podziwo a prawi:- "pindziesiónt groszy za wajco paniczko".- Weznym sześć za dwa pindziesiónt, abo idym dali!"- Biercie po wiela chcecie, bo żech eszcze dzisio ani jedno nie przedoł, a cosik mało wiela muszym przeca zarobić.Wziyna wajca a poszła. Była fest hyrno, że wygrała, bo przeca kupiła wajca łacniejszy, a tyn borok ani nic nie prawił. Siadła do swojigo szumnego auta a pojechała do miasta do fest drogij gospody na obiod, na kiery była domówiono ze swojóm kamratkóm a z jeji chłopym. Kozali se obiod, na kiery chłop od wajec by musioł isto miesiónc siedzieć na torgu. Potym óna poszła zapłacić. Gospocki se kozoł trzista trzicet złotych. Paniczka mu dała trzista pindiesiónt a rzekła:- Wydowke se niechejcie.Wszystko by było do porzóndku, kieby paniczka zapłaciła tymu chłopu, co przedowoł wajca tak samo, jak gospockimu. Borokowi na torgu jakby chynyła aspóń złoty, abo dwa wincyj za ty wajca, to by był rod jak fazol. Czymu dycki je tak, że dowómy godnie grejcarów tym, kierzi jich nie potrzebujóm, a jak widzymy starke, co przeduje kwiotki pod murym w mieście, to sie chcymy pokozać jacy my sóm wielcy panowie?

Był kiejsi panoczek, kiery kupowoł rostomajte wieca od chudobnych ludzi na torgu, choć ich ani nie potrzebowoł. Płacił jim wiencyj grejcarów, jako chcieli. Spytołech sie go kiejsi, czymu tak robi? A ón mi rzyk:- Wiycie, terazy żech je zdrowy, móm godnie grejcarów, ale może prziść taki czas, że sie mi nie bydzie darzić, że zbankrocym, że przidzie nimioc a wtynczas możne że bydym chowoł kury a przedowoł wajca pod płotym na torgu. Wtynczas możne przidzie gdosi, gdo kupi ody mie wajca a do mi za nich jedyn abo dwa grejcary wiyncyj.

Dobro sie dycki wraco człowiekowi spadki, pamiyntejcie o tym...

Wielko woda

 

Dwa miesiónce w kónsku sie z nieba woda loła,

Nejprzód jóm ziymeczka piła, potym uż na gróntach stoła,

Wcisła sie do żabińców, do jezior, studnie nafilowała,

Z potoków rzyki zrobiła, w dolinach jich wartko pognała.

 

Gazda z gaździnóm na deszcz dwa miesiónce czakali,

Posucha była jak pierón, tóż wszystko co rosło podlywali,

Na każdo do Pónbóczka o porek kapek deszcza rzykali,

A ón prziszoł roz po połedniu, że ani sie oba nie nazdali.

 

Nejprzód wszyscy byli radzi, bo przeca deszcza było trzeba,

Wszystko hneda odżyło, to je jako Manna z Nieba,

Tóż jak uż sie jarziny napiły a trowa zazielyniła,

To sie cało dziedzina z pustyni w oaze zmiyniła.

 

Gazda był rod, trowa kole chałupy jako las, bydzie godnie siana,

Ale cóż z tego, kie deszcz leje od samiućkigo rana,

Gaździno też sie raduje, bo szumnie urosły ziymnioki,

Ale sałot a kapuste ji zeżrały, ty pieróński ślimoki.

 

Nie było dnia bez deszcza, coby nie popadało,

Gazda nasrany, bo mu na miedzach gnije szumne siano,

Ale kaczyce a liwy sóm rade, w kałużach sie toplajóm,

Że za kupa wody z nieba leci sie wubec nie starajóm.

 

Uż sie do piwnicy woda ciśnie, bo rułki przebiyrajóm,

Telkownej wody jako terazy starzik nie pamiyntajóm,

Obuli se gumocze, pómpe do sztekra wrazili,

Na pół dnia sie stareczce z chałupy wytracili.

 

Na placu maras, wszystko mokre, ludzie słóneczka czakajóm,

Do Nieba na karakóny sie ze strachym dziwajóm,

Bo zaś idzie sumeryja, gaździno sie uż starajóm,

A starka w izbie grómnice od maszynek zapolajóm.

 

Deszcza a słónka trzeja, ale ni jako se Wóm zachce,

Pónbóczek to dowo - jedno a drugi po kapce,

Starzi ludzie wiedzóm, że o czas popytać trzeba,

Tóż rzykejcie, to Wóm do Pónbóczek wszystko jako potrzeba.

 

Tómek Sochacki

Julian Tuwim Lokomotywa, po naszymu - "Damfula"

 

Na sztacyjón damfula sie piere,

Ciynżko, wielkucno, pot sie z nij leje

- Masno oliwa, co maże wszystki wele.

Stanyła a fuczy, paróm fórt ducho,

Ogiyń z wrzawego brzucha od nij fuko,

Buch - ale hyc!

Uch - ale hyc!

Puff - ale hyc!

Uff - ale hyc!

Uż ledwa dycho, szpatnie sie czuje,

A eszcze hajcyrz wóngli do nij suje,

Wagóny do nij ajzybanerzi hneda przikulali,

Wielkucne a ciynżki, ze zielaza a ze stali,

A kupa ludzi je w każdym wagónie,

A w jednym krowy, a w inkszym kónie,

A we trzecim siedzóm sami bachrocze,

Siedzom a żeróm wórszt a kołocze,

Sztworty wagón je nafilowany samymi bananami,

Piónty aż sie blyszczy szumnymi klawiyrami,

W szóstym stoji hrozucny kanón, z wielkucnymi kołami!

Każde mo zaszprajcowane zieleźnymi klinami!

W siódmym dymbowe stoły, dymbowe odmaryje,

W ósmym słóń, żyrafy a jakisi inksze bestyje,

W dziewióntym same babucie, szumne, fest wykormióne,

W dzesióntym kiśnie a kufry porzóndnie zabezpieczóne,

A tych wagonów je tela, że jich nie lza porachować,

A uż sóm nie wiym, co by szło do nich eszcze schować,

Ale choć by prziszło tysiónc silnych chłopów,

A każdy by zjod tysiónc talyrzi ziymnioków,

A każdy by sie nie wiym jako naprynżoł,

To by tego nie dźwigli, taki to je ciynżor!

Naroz - cosik zagwizdało!

Naroz - cosik zapiskało!

Para - buch!Koła - w ruch!

Nejrzód pómału, jako mucha na jesiyń ospało,

Ruszyła sie damfula po glajzach niemrawo,

Szkubła wagóny a cióngnie jich jako wół na gróncie za wołym,

Tóż toczy sie, toczy sie koło za kołym,

Jedzie coroz warciejszy, ani hajcyrz nie wierzi,

A bucho a klepie, rampluje a derzi,

A kany? A kany? A kany? Do przodku!

Po glajzie, po glajzie, po glajzie po mostku,

Po góraliji, w tunelu, po gróntach, przez las,

A śpiycho sie, śpiycho sie, coby przijechać na czas,

Do taktu tak klupie a chysko fórt to:

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to,

Tak snadnie, tak lachko sie kulo durch przed siebie,

Ni jako damfula, ale chmorka na niebie,

To ni ma sfuczane maszyńsko, kiere ledwa żyło,

Ale plechowe bawidełko, kiere dziecio sturziło,

Tóż skiyl, tóż jako, tóż czymu tak gno,

A co to to, co to to, gdóż jóm tak fest żgo?

Że derzi, że pyndli, że bucho buch - buch?

To wrzawo, bioło para pocisła to w ruch,

To para, kiero z kotła rułkami do tłoków,

A tłoki kołami gibajóm z obu boków,

Tóż gnajóm a cisnóm, że cug warto rzynie,

Bo para ty tłoki fórt ciśnie w tej maszynie,

Tóż koła ramplujóm, bucho, klupie se to,

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to!...

 

Skrómnie przerobił: Tómek Sochacki

Gdo se chce poczytać moji wyrzóndzani, drzistani a bulczyni, kiere żech tukej na tej strónce napsoł: 

 

POSTY - MOJI PISANI

Jako Jónek ze Zofijóm rozrazili legier.

 

Uż je nieskoro, dziecka spióm, tóż Wóm napiszym takóm historyje, jako se Jónek wzión babe, s kieróm lygoł do legiera, a co potym s nióm wszystko robił, abo nie robił. Wiycie, rostomajcie to je miyndzy babóm a chłopym, baji nejprzód jak sie młodzi galanióm, to se przejóm a pokazujóm to wszystkim dokoła, bo przeca cały Świat sie musi na nich dziwać, jako se dowajóm pusy a sie obściskujóm, a jaki szumne pukety galan kupuje galance, a óna mu w trómbie piecze kaczyce, a buchty coby borok nie zesłob. Potym jak sie uż długszy czas smykajóm, to Tatowie, Stare Ciotki a Starzicy sie zaczynajóm pytać, kiej bydzie to wiesieli bo przeca uż pore roków chodzi galan ku galance a fórt nic, tóż to trzeja jakosik skóńczyć w jednóm lebo w drugóm strónym. Jónek chcioł być chytry, a wartko sie ożynić, bo uż wszyscy mu prawili że je stary kóń, tóż zaszoł na muzyke a se siod z kamratami na ławie po murym. Doł se piwo a dziwoł sie jako dziołuchy zwyrtały. Gany mu nie było, bo choć mioł okulory ale był postawny a jak se włosy poczosoł na bok, a oblyk jak sie patrzi, to dziołuchy snoci za nim jscały. Była jednako dziołucha, kiero nie tańcowała ani sie na niego nie dziwała. Siedziała w kóntku, jako ón, na miano miała Zofija. Jónkowi kamraci mieli każdy galanke, tóż se z niego błozna robili, coby szoł a Zofije wyzwyrtoł. Jednego razu jak sie uż muzyka skóńczyła a wszyscy sie odkludzali do chałupy, to szoł Jónek sóm a przed nim drepsiła Zofija. Jakosik tak se zaczli pospołu wyrzóndzać, że potym za tydziyń na muzyce tańcowali a dziwali sie do oczy. Przeogrómnie sie jim musiało śpiychać, bo za pół roku były smowy a chned potym wiesieli. Jónek sie przekludził do chałupy Zofiji, w kierej bywała ze swojimi Fotrami. Dostali jednóm izbe przi kuchyni z kierej musieli być radzi. Jak Jónek cosik chcioł po Zofiji, to dycki nieskoro wieczór abo w nocy, bo po kuchyni dycki gdosi drepsił a nejwiyncyj starka, tóż młodzi dycki sie dziwali esi zgasło światło. Dycki doczkali eszcze ze sztwierć godziny nó a potym uż sie mogli chytać tej roboty. Tak dorobiali, że Zofija zustała nie sama. Hned potym umrziła starka, tóż młodzi mieli uż dwie izby. Do piynciu roków mieli troje dziecek, tóż było w chałupie wiesioło. Ale jak Jónek chcioł co po babie, to musieli zaś to zrobić nieskoro wieczór abo w nocy. Terazy choć stareczki uż nie było, to nejprzód musieli dziecka pouspować, doczkać aż wszyscy sie z kuchyni wytracóm a dziepro potym sie mogli chytać tej roboty. Jak dziecek nie było dóma, bo jich ku sobie wziyna jónkowa Mama, to mógli sie zawrzić w izbie a wartko to zrobić, ale po cichu, bo dycki w kuchyni siedziała jakosik staro ciotka, kiero prziszła na nawszczywe. Jak uż dziecka były wiynksze, to mieli eszcze gorszy, bo yny legier zazgrzipił a uż wszyscy mieli oczy odewrzite. Tóż brali koła a jechali do lasa, abo lecieli do stodoły na sómsiek, jak jich żodyn nie widzioł. Roki leciały, Tatowie od Zofije sie pominyli, dziecka se przikludziły swoich galanów a galanki, pożyniły sie, powydowały sie a Zofija z Jónkiym zustali sami dwo chałupie. Terazy mieli trzi izby yny dlo siebe, żodnych starek ani starych ciotek, kiere stoły po dwiyrzami, tóż mogli dnie a noce pod pierzinóm robić rostomajte wieca, na kiere za młodu ni mieli czasu. Jónek aji wzión babe do takigo jednego magacynu do Cieszyna, ale jak tam Zofija wlazła to chned uciykła do pola, bo uwidziała nafukanego chłopa z gumy, a eszcze Jónkowi wyfackała po gymbie, że też go ni ma gańba. Bo óna przeca zwykła to robić po ćmoku, a po cichu, a nie przi roźniónym świetle, a eszcze coby ji chłop jakisi pieróństwa pokazowoł. Ale potym ji kupił cosi w tym magacynie, nieskorzy zaś cosi, a po miesióncu rozrazili legier. Tóż widzicie taki to było, je a bydzie. Jak człowiek je młody a sie mu chce, to ni ma jako, a potym jak sie zestarzi a byłoby kaj, to uż ni ma chynci ani siły. Tóż rostomiłe baby a chłopi, jak uż bydziecie na pyndzyji, bydziecie mieć dlo siebie czas, to zakludźcie swojóm połówke do takigo magacynu, w kierym sóm rostomajte wieca, kiere lza użyć do tej roboty. Możne ze zaczóntku bydzie kapke krawalu, ale potym uwidzicie – do tydnia legier bydzie rozrażóny…

Gdo sie chce  kapke nauczyć naszej cieszyńskij rzeczy, cosi se przipómnieć, abo pokozać dzieckóm, jako sie mo richtig wyrzóndzać po naszymu, to niech wlezie na link dołu:

 

CIESZYŃSKI  SZLABIKORZ (ELEMENTARZ)

Paweł a Gaweł po naszymu, podle Aleksandra Fredry.

 

Paweł a Gaweł w jednej bywali chałupie,Jedyn na wyrchu a drugi dołu, ni obo na kupie,

Paweł, szykowny, żodnymu nie zawadzoł,Gaweł co nejgorszego dycki wywodzoł.

 

Fórt se po izbach dziwoki góny robiłTukej pies, tu mycek, tu zogłowka dobił,

Gónił, derził, na tepichach fórt a fórt buki stawioł,Strzeloł z flinty a dorobioł, pieróństwa odprawioł.

 

Paweł to długo znoszoł, ale uż dali nie poradzi,

Zlazuje do Gawła a pyto go pieknie, nigdy sie nie wadzi:„Panoczek, bydóm kapke cichszy a miyni ramplujóm,Bo mi na wyrchu wszystki szklónki w kuchyni tańcujóm."

 

A na to Gaweł mu prawi: „Wolność, Tómku we swojim dómku”.Cóż Paweł móg rzyc? Co móg prawić? Ani jako mysz nie pisknół.

Poszeł na spadek do siebie a czopke na głowe przicisnół.

 

Na drugi dziyń Gaweł se eszcze w legierze chrapie,A tu z powołu cosik mu na nos fórt kapie a kapie.Wylezie z legiera, rzynie wartko na wyrch, przeganio kocury,Klupie na dwiyrze, zawrzite, tóż dziwo sie do dziury,A widzi…Cóż tam?

Całe piyntro zalote aż do siyni a Paweł ze sakiym siedzi na łodmaryji.

 

„Cóż Panoczku robicie?” „Ryby se chytóm, z izbów móm porobióne stawy"„Tóż dobre, ale mi woda z powołu kapie, do pierzin, do garców a do kawy".A Paweł mu prawi: „Wolność, Tómku we swojim dómku”.

 

Z tej pogodki je takowy morał, kiery se zapamiyntocie:Tak inksi Was bydóm mieć w zocy, jako z nimi wywodzocie.

 

Przerobił Tómek Sochacki 

 

Pieśniczka o kóńcu świata - po naszymu podle Czesława Miłosza

 

W tyn dziyń, kiej je kóniec świata,Pszczoła loto nad kwiotkiym nasturcyji,

Rybiorz sprawuje czyżyniec, kiery sie blyszczy,

Po morzu skokajóm wiesiołe delfiny,Młode ciyrpki sie chytajóm rynny,

A god mo złotóm skórym, jakóm by mioł mieć,

 

W tyn dziyń, kiej je kóniec świata,Paniczki idóm po gróncie z parazolami,

Ożralec uż pómału spi na kraju miedzy,

Wołajóm na ceście ci, co przedujóm jarziny,

A łódka ze żółtym żaglym rzynie do szumnej krajiny,

Hóśle do luftu szumnie grajóm,A noc z gwiozdkami otwiyrajóm.

 

A ci, kierzi myśleli, że sie bydzie blyskać a pieróny bydóm walić,Fest sie sparzili,

A ci, kierzi czakali jakisich znakóm, że bydóm trómby na sóndny dziyń,

Żodyn nie wierzi, że to na isto uż terazy je,

Pokiel słónko a miesiónczek sóm na niebie,Pokiel ćmiyl wlezie do róży wedla ciebie,

Pokiel dziecka sie rodzóm jako różoki,

Żodyn nie wierzi, że to na isto uż terazy je,

 

Yny starzik, co mo biołe włosy na głowie, a móg by być prorokiym,

Ale nim ni ma, bo cały żywot robił ganc cosik inkszego,

Wiónże porwózkiym paradajki a prawi:Inkszego kóńca świata na isto nie bydzie,Inkszego kóńca świata na sto nie bydzie.

 

Przerobił Tómek Sochacki

Co sie kiejsi piło w hyc.

 

Dzisio jak je hyc, to se każdy idzie a kupi w magacynie wode, lemóniade abo orynżade. Wszystko je w plastikowych flaszkach a narychtowane stoji, yny grejcary trzeja zapłacić paniczce przi kasie. Kiejsi jak sie chciało pić a słónko fest hajcowało, to wszystko szło nónść w kuchyni abo we szpajsce. Tak sie mi zdo, że jakosik ludzie hań downij mieli miyni czasu na wszystko, bo robili łod rana do nocy na gróncie a przi gospodarce, a eszcze musieli sie o pici a o jodło starać, bo w kónzumie tego przeca nie było. Pół biydy, że starki bywały po chałupach, bo gor starzi ludzie mieli tego czasu wiyncyj, tóż młodym poradzili cosik mało wiela pómóc. Rano do śniodanio sie warziło tej. Stoł we wielkim garcu a każdy se tam do niego dowoł co chcioł: cukier abo sok. A sok stoł we szklónkach, bo go starka łóńskigo roku w lecie z gaździnkóm robiła z rybiźli z malin abo z ostrynżnic. Tej stoł w bóncloku cały dziyń, bo jak ochłódnył sie go też szło napić, a jak sie do niego dało kapke soku z malin, to nic lepszego ani w magacynie nie lza było kupić. W lecie każdy owoc, kiery spod ze stróma stareczka ciepała do wielkucnego garca a warziła kómpot. Piła go cało familija do obiadu, a jak ochłódnół to był nejlepszy, bo był zimny, tóż jak sie prziszło z pola do chałupy to go każdy do gorków loł a dziecka sie oblizowały, bo stareczka go srobiła s jabłek s agryzu a s uherek. Choć go stareczka dali do szpajski to kómpot tam długo nie stoł, bo do rana uż bónclok był prózny. W nejwiynkszy hyc a gor jak sie robiło przi sianie, to wszyscy nejprzód szli ku studni. Jak sie amper zimnej wody s nij nacióngło, to sie naloło nejprzód kónióm, kiere musiały smyczyć fury siana na wielkucnych wozach, potym sie piło takóm wodziczke gorkami, kiere starka uż rychlij narychtowali, bo przeca dzisio fest hajcujóm. Przi źniwach a przi sianie nejlepsze a gor dlo chłopów było jednako piwo. Gazda go chowoł w piwnicy, abo go ciepoł do wielkigo drzywka w kierym była woda, co spadła pore dni tymu jak była szudera. Piwo po robocie w hycu, to dlo chłopów było nejlepsze, co gazda móg narychtować. Ale yny po jednej flaszce, bo przeca trzeja było eszcze siano skludzić do stodoły, przi źniwach obili we stodole wioć a w miechach nosić na piyntro. Nó a to piwo gazda mioł schowane uż długszy czas, bo musioł zaniyść do cieszyńskigo browaru pore kaczyc a liwe, coby mu dali taszke Brackigo. Dzisio mómy wszystko w kónzumie w plastikowych flaszkach, pieknie popisane a zaszpóntowane. Ale to je sama chemija. Warzicie tej a Wóm zbydzie - nie wylywejcie go, dejcie tam kapke cytróny a miodu. Mocie kole chałupy jabka, trześnie abo uherki? Uworzcie kómpot. Pamiyntejcie, że pici to je woda, óna je czysto, ale dowejcie pozór, co sie do nij wciepuje abo leje. Starka tam wciepowała a loła yny to, co naszła na zogrodzie abo we szpajsce.

Ostropce, orstwie, orstewki.
 
Czas terazy je takowy, że fórt padze. Tóż kiery gazda chce suszyć siano je fest nasrany, bo co go kapke poruszo a posuszy to hned zacznie padać. Starzik prawił, że siano musi popadać, bo potym w zimie lepszy szmakuje bydłu, ale wody z nieba latoś kapie tela, że ze siana sie robi gnój. Terazy zrobić siano to je roz dwa, bo sie trowe na miedzy zesiecze kosiarkóm, inkszóm maszynóm sie go poruszo a zgrabiarkóm sie go skulo w jednóm raje. Kiejsi przi tymu było mocka roboty, ale szło siano zrobić aji bez maszyn, yny trzeja było mieć ostropce, na kiere sie prawiło w ponikierych dziedzinach orstwie. Leżały przi każdej chałupie pod stodołóm a pod szopkóm a gazdowie każdy rok jich sprawowali, bo sie w nich szczeble łómały, tóż trzeja było jich dycki na jaro na nowo nastrugać. W ostropcu nie śmiało żodnego chybiać, bo sie go siano nie dzierżało, a fórt spadowało. Chłopi szli kosić trowke dycki rano, nejlepszy jak eszcze była na nij rosa, bo sie jóm lachko siykło. Kosa musiała być naklepano a nabruszóno, bo inakszy sie trowe yny szkubało a ta robota była na nic. Jak miedza była zesieczóno a słónko sie na trowe oprziło, to uż wieczór siano wóniało a gaździno wiedziała, że na drugi dziyń w połednie go trzeja iść poruszać. Jak popadało tóż darmo, czakało sie na lepszy czas. Siano sie ruszało grabiami, abo widłami. Jako sie to robi nejlepszy wiedzieli starzi ludzie, tóż pokazowali to młodym, coby wiedzieli. Trzeja było to tak robić, coby dźwignónć siano od ziymie, bo musiało mieć luft, kiery go suszył. Jak baby a dziecka ruszały siano, to chłopi znoszali ostropce na miedze. Brali świeder a robili dziury, w kiere styrkali orstwie, ale dowali pozór coby były rowne, bo jak sie krziwo wraziło ostropiec do ziymie, to sie móg aji obalić. Jak sie sie siano poruszało to sie go grabiło ku orstwi w raje. Aji jak siano popadało, to jak yny kapke uschło, dowało sie go na ostropiec. Ale nie każdy poradził go postawić - zaś nejlepszy to robiła starka a starzik. Trzeja było siano strykać miyndzy szczeble, ni za mało, ni za kupa, coby jedna worstwa przicisła drugóm. Na wyrch sie na ostropiec dowało czopke - czube, bo przeca musioł jakosik wyglóndać. Jak orstwie były postawiane to uż mógło padać, bo wszystka woda skapowała dołu, a siano nie zgniło. Potym uż yny jak było słónko a hyc, to sie ostropce rozebrało a swiózło sie siano do stodoły. Orstwie sie wycióngło ze ziymie, swiózło pod stodołe, a jak zaś trowka urosła to zaś sie przidały - aji trzi razy za rok. Terazy w taki czas, jaki mómy latoś siano sie ciynżko suszy. Sóm niby maszyny, nejlepszy by było siano postyrkać do ostropca, ale to je robota, kieróm uż yny starki a starziki poradzóm zrobić. Przi takim stawianiu ostropca robiła dycki cało familja. Prziszła i staro ciotka zza lasa, ale yny coby starke nasrać, że mo z jednej stróny za kupa siana a że sie to na isto obali. Krawalu było godnie, gor jak czorne chmory zaczły rzynónć po niebie, bo starzik a chłopi za prziczepóm se dali po piwie a starka przeca ni może czakać aż gdosi zrobi czopke na ostropcu. Ostropiec baji wieczór wylóndoł jak bubok, kierego my sie jako dziecka kapke boli. Stoły jak wojocy na miedzy a wachowali chałupy. Każdy mioł czopke, ponikiere miały aji rynce a starzik nas straszył, że ostropce w nocy se na miedzy tańcujóm, tóż my sie jako dziecka spod pierziny dziwali esi kiery z nich sie nóm nie podziwo przez okno do izby...

Memy po naszymu, kiere żech napisoł: 

 

MEMY PO NASZYMU

Mój Starzik ajzybaner

 

Mój Starzik cały żywot robił jako ajzybaner w Czechowicach a Zybrzidowicach. Kóntrolowoł wagóny jako rewidynt, a aji chodzowoł po glajzach, esi kieróm nie trzeja sprawić. Stowoł na szychte wczas rano, jak było sześć to uż musioł być w robocie. Ale nejprzód musioł eszcze Starce pómóc poodbywać, tóż sie dźwigoł z legiera pół pióntej rano, coby dojechać na sztacyjón na kole. Jak żech sie urodził, to Starka ze Starzikiym sie przekludzili do Czechowic do bytu. Starzik uż na szychty nie musioł chodzować, bo był na pyndzyji ale dycki rano słyszoł jak cugi jadóm, bo glajzy były niedaleko, a pod kóniec siedymdziesióntych roków eszcze aji damfuje jeździły a gwizdały. Jako dziecio, dycki w pióntek jeździłech do starzików do Czechowic. Kole połednia my dycki czakali na Starzika, kiery jechoł cugiym roz w dziesiynć a roz w jedynost. Zima abo lato, dycki jakosi do chałupy na Podlesiu przidrepsił. Moja Mama dycki uż na Fotra czakali z obiadym, ale sie stało, że baji szoł przez Kóńczyce a stawił sie do mojigo Ujca Brónka, abo do Ujca Karola, kierzi jako ón byli ajzynbanerami. Tam u nich se siednół, doł se półke, abo dwie a prziszoł kole drugi. Chodził o losce, bo jak był we wojsku to spod z kónia, a mioł cosik złómane w kłymbie. Szoł ku naszej chałupie dycki szutrowóm cestóm, tóż wszyscy my wyglóndali esi starzik nie idzie. Pamiyntóm, że mioł obleczóne stare galaty od ancugu, kabot kiery ściepowoł jak był chyc, a czopke kieróm dźwigoł jak sie z kimsikej na ceście witoł. Potym nieskorzi jak Starzik nie poradzili uż tak chodzić, to Foter po niego jechoł autym na sztacyjón do Zybrzidowic. Jak uż poobwiadwoł a se spocznył, to żech z nim szoł, abo jechoł na cug do Czechowic, kiery kiejsi chodził co pół godziny ze Zybrzidowic. Jak żech był mały, to mie Starzik kludził choć mioł taszke a loske, a jak żech był kapke starszy, to żech kludził Starzika, bo mi Mama przikozała, że go móm wachować. Na sztacyjónie a gor na perónach wóniało jakómsik oliwóm. Starzik mi prawł że to czuć ty drzewa, kiere sóm pod glajzami, bo sóm zapuszczane. Dycki my prziszli na perón nieskoro, tóż Starzik zastawioł loskóm cug, bo przeca był ajzybanerym pyndzyjistóm. Roz sie tak stało, że nas Ujec Karol wzión do kabiny takij elektrycznej lokomotywy. Kurde to żech mioł ucieche, boch jechoł ganc z przodku cuga. Jak my jechali pospołu ze Starzikiym we wagónie, to w lecie żech dycki otwiyroł okno a dziwołech sie jak cug jedzie a ogibo sie jako glizda roz w te a potym we wte. Wiater mi szkuboł włosy, a nie lza było dychać. Cug klepoł kołami o glajzy, a Starzik sie dziwoł do okna - na isto se spóminoł ty stare dobre czasy, kiej na szychty chodzowoł jako rewidynt. W Czechowicach na sztycyjónie dycki było kupa ludzi, jako w mieście, ale fórt żech czuł ty glajzy a drzewa pod nimi. Spóminóm se, że Starzik sie dziwoł na to jakby se chcioł chned oblyc kabot a iść sprawować wagóny. Tych starych prowdziwych ajzybanerów dzisio uż je mało. Mój Starzik poradził se na perónie na ławce sednónć a medytować o swoji robocie, o kamratach, kierzi uż sóm pod dornikiym a o tych cugach, kiere sóm coroz lepsze a z kumina sie im nie kurzi, bo jadóm na eletryke. Muszym dziecka przewiyżć cugiym aspóń do Chybio, coby im pokozać, że idzie jechać miyndzy dziedzinami nie yny autami, ale baji cugiym, na kiery sie fórt dziwo ze zybrzidowskigo perónu z ławki ich prastarzik - ajzybaner. Wiszóm mi na ścianie stare godziny, kiere Starzik mioł w izbie. Styknie zegnać cajgier a óny bydóm cykać. Możne eszcze roz wyrzóndzóm całóm historyje kolejorzi - ajzybanerów, ale coby to usłyszeć to trzeja pogasić radija a telewizory. Taki kolejarski godziny ni majóm rade krawalu, jedynie żeby jechoł cug a klepoł kołami o glajzy, wtynczas zaczynajóm cosi szuszkać...

W zogródce,

 

W Hanczynej zogródce jarziny wczas rano postowały,

Zielónymi gymbulkami ziały, z listów kapki rosy strzepały,

Marekwia z pietruzielim sie hned chyciły godki,

Esi agryz je barży kwaśny, lebo wiyncyj słodki.

 

Kapusta jich zwrzeszczała, że yny o gupotach drzistajóm,

Że w zogródce fórt miyndzy jarzinami cosik napochajóm,

Ale sama sie z kelerubami fest wczora powadziła,

Czy terazy je lato abo jor a że isto jesiyń uż była.

 

Ziymnioki siedzóm w ziymi, tym je dycki zima,

Ale na knobloch a na cebule żodnej rady ni ma,

Bo jak sie chycóm godki, to wszystkich szczypióm oczy,

Yny gaździno w kuchyni jim to na isto wyboczy.

 

Groch z fazolami sóm hyrne z wyrchu sie na grzóndki dziwajóm,

Ku niebu rosnóm przi paliku, na wiaterku sie hójdajóm,

Yny ze słónecznikiym poradzóm wyrzóndzać, fórt yny o jednym dokoła,

Jak wysoko słónko wisi na niebie, a kogo wiyncyj gaździno posioła.

 

Paradajki z ogórkami ni mogóm być w rzóndku pospołu,

Tóż jednych sie wraziło do szklarnie, a drugi rosnóm we wołkach dołu,

Łóńskigo roku sie o mały figiel pospołu nie pobiły,

A jakómsik nimocóm se miyndzy sobóm liści zaraziły.

 

Sznytloch je fórt zielyniuśki a młody, bo go co chwila targajóm,

Na chlyb abo do wajecznicy go radzi w chałupie wszyscy dowajóm,

Zowiści mu koper, bo ón sie tak na zielóno szumnie nie sztrajchuje,

Bo z niego gadździno yny roz za czas warzi na śmietónce koprule.

 

Sałoty spióm całe dnie, tóż z nimi kurowodów ni ma,

Nie wadzóm sie, nie kwiańczóm, nie ryczóm po inkszych jarzinach,

Ale dziepro jak sie zećmi to roz zaczas gymby otwiyrajóm,

Fórt przeganiajóm ślimoki, a inkszym spać nie dowajóm.

 

A gaździno se siedzi na sztokerli a w duchu sie śmieje,

Roz za czas ty swoji jarzinki wodóm po listkach poleje,

Darmo sie wadzóm a myślóm, że co óny to nie sóm,

I tak jich ku obiedzie gazda z gaździnkóm zjedzóm.

 

Tómek Sochacki 

Ojcze nasz - po naszymu.

 

Fotrze nasz, kiery żeś je w niebie,

Coby było świynte miano Twoji,

Coby prziszło królestwo Twoji,

Coby było jako chcesz na niebie a na ziymi,

Chlebiczka naszego, kierego mómy na każdo, dej nóm aji dzisio,

A przebocz nóm, co my szpatnego zrobili,

jako my przeboczómy naszym winowatym,

A nie kludź nas tam, kany mogymy cosik złego zrobić,

Ale nas opatruj od złych wiecy,

 

Amyn.

 

Skrómnie przerobił Tómek Sochacki 

Na świyntej Hanki chłódne wieczory a poranki
 
Dzisio mómy świyntej Hanki. Opatruje wszystki matki, baby kiere pochowały chłopów, tych co sie ożynili a wydali, piekorzi, rybiorzi a tych, co pływajóm na szyfach. Je to nejważniejszo świynto w lipcu. Dzisio majóm aji swoji miano wszystki Hanki (Anny). Na Hanki sie dycki balandrowało, baji eszcze do niedowna, wczas rano przed chałpami, w kierych miyszkały Anny grali muzykancio. Dlo chłopów a synków to świynto też było płatne, bo sie baji wierziło, że jak chłapiec w tyn dziyń pozno dziołuche a zacznóm pospołu mówić, to sie ożynióm a bydóm żyć długi roki w szczynściu a we zgodzie. Prawiło sie: "Szczynśliwy, gdo na Anne namówi se panne". W tyn dziyń sie kóńczyły ciepłe noce, tóż sie prawiło, że na świyntej Hanki chłódne wieczory a poranki. Jak był chyc, a ludzie urobiyni siedzieli pod chałupami, to taki chłódny wieczór był nejlepszy, coby se spocznónć a potym iść spać coby mieć siłe do cynżkij roboty na polu. Gazdowie dycki chned rano jechali do pola, baji siyc trowe, bo eszcze było chłódno a na trowce sie blyszczała rosa. Śpiywało sie przeca, że "nejlepszy z rosóm siyc trowkym kosóm". Nejgorszy było jednako jak jaki chłop szoł z muzyki a za kupa wypił. Derził ku chałupie, ale nie poradził ku nij dónść, bo sie mu nogi ugibały. Jak kaj legnół w kopce siana to pół biydy, bo sie sianym przikrył jako pierzinóm. Ale jak sie obalił na miedzy a przespoł sie do rana, to na isto na drugi dziyń mioł ryme, bo rano było chłódno. Jako ludzie na to prziszli, że od świyntej Hanki rano a wieczór je chłódek? Kupa roków sie dziwali na przirode. Chłopi trowe siykli sto, dwiesta a aji trzista roków tymu, tóż Fotrowie prawili swojim synkóm, że rano je rosa na trowie, a wieczór wieje chłódek tóż idzie robić a nie trzeja chledać ciynia pod strómym. Syncy to potym prawili swojim synkóm, dziołuchy swojim ceróm, tóż jedna generacyj to wszystko prawiła drugij a ta nastympnej. Terazy czas je rostomajty, ale fórt je tak jako nasi starzicy prawili. Muszymy sie dziwać, jako je prziroda a rzyc to naszym dzieckóm, coby sie dziwały esi baji od świyntej Hanki rano a wieczór po polu fórt wieje chłódny luft.

Pón je mojim owczorzym po naszymu podle Psalmu Dawida

 

Pón je mojim owczorzym,

Nie chybio mi nic,

Powoluje mi leżeć na zielónych miedzach,

Kludzi mie ku wodzie, kany se mogym spocznónć,

Okrzysio mojóm dusze,

Kludzi mie po chodnikach, po kierych lza iść,

Bo wiy jako mi je na miano,

Tóż choć bych drepsił po ćmawym padole,

Nie bydym sie boł zła,

Bo Tyś je sy mnóm,

Twoja kryka a loga,

To je to, skyrs czego żech je rod,

Stół dlo mie rychtujesz,

Choć dokoła móm kupa wrogów,

Mażesz mi głowe oliwóm,

W mojim kielichu je fórt cosi dobrego,

Tóż dobro a łaska pójdóm za mnóm,

przez wszystki dni mojigo żywota,

a bydym bywoł w chałupie z mojim Panym,

Uż dycki.

 

Skrómnie przerobił: Tómek Sochacki

Sto roków tymu...

 

Sto roków tymu Ślónsk Cieszyński przerzazała granica. Władza w Pradze a we Warszawie chciała, coby po jednej strónie byli Czesi a po drugij Polocy. Ale ani jedni ani drudzy se nie wszymli, że idzie nowo generacyj ludzi, kierzi na siebie prawili, że sóm tu stela. Tusteloków było tym wiyncyj, czym barży Praga a Warszawa wymyślała rostomajte kurowody. Tustelok widzioł, że Cieszyńsko Ziymia uż ni ma tako jako kiejsi, tóż nie chcioł być ani Czechym ani Polokiym. Robił we werku na szachcie, na gróncie, sprawowoł bótki, szył oblyczki, piyk chlyb a buchty a sprawowoł koła. Chodzowoł do katolickigo abo wanielickigo kościoła. Czytoł Biblije po polsku, czesku abo nimiecku, ale jak chcioł cosik napisać, to pisoł po naszymu. Bo pisoł tak, jako słyszoł a jako wyrzóndzoł na każdo. Szoł na asynt do czeskigo abo do polskigo wojska, ale dycki z rynkóm na sercu śpiywoł "Ojcowski Dóm", "Szumi Jawor, szumi" abo "To kóńczycki pole, z rudnickim sie schodzi". Jak prziszoł ze służby z wojska, to bywało tak, że se wzión dziołuche kiero bywała za Olzóm. Bo dlo młodych Tusteloków granicy nie było. Była yny rzyka, kiero cosik szuszkała na isto po naszymu, bo sie nasłuchała tych gaździnek tustelańskich, kiere prały lónty na obu brzegach, ale wyrzóndzały jednóm rzeczóm - po naszymu. Górole na gróniach w Beskidach fórt gónili swoji owce na redyk, a fukali do trómbit jedni w Jabłónkowie a drudzy w Istebnej. Dlo Tusteloków granica to byli yni wojocy a celnicy, kierzi wachowali, coby żodyn sie nie opowożył jóm przelazować jak ni mioł papiórów. Ale stare ciotki, kiere bywały w Karwinie, Hawiyrzowie abo w Orłowej, fórt pozywały swojich przocieli zza rzyki, coby jich nawszczywiali. Tustelokóm we szkołach sie zakazowało rzóndzić po naszymu. Ale Matki a Starki naszóm rzecz jim do głowy cisły, bo wyrzóndzały o takowych wiecach, że dzieckóm sie gymby otwiyrały a nie poradziły spać. Fotrowie a Starzicy jich uczyli roboty na polu, coby wiedzieli, że robota na Cieszyński Ziymi aji na gróncie aji we werku aji na szachcie je świynto. Óna dowo grejcar za kiery sie familija wyżywi. Ale robota dowo aji obili, jarziny a gowiydź, s kierych je jodło na śniodani, obiod a wieczerze. Tustelok rzykoł jako poradził do Pónbóczka, po naszymu po polsku po czesku a aji po nimiecku - ale dycki ze szczyrego serca. Ale jak chcioł se powyrzóndzać z Fotrym w niebie, to uż go pytoł yny po naszymu. Jacy my sóm, ci ludzie stela po stu rokach jak Cieszyńskóm Ziymie przerzazała granica? Po naszymu sie fórt rzóndzi. Ale przibyło Tusteloków, kierzi rzóndzóm po polsku a po czesku a naszej rzeczy nie znajóm, bo sóm baji z Krakowa abo z Ołomuńca. Óni prawióm sami o sobie: "jestem stąd" abo: "jsem zdejší". Wartko sie jednako uczóm tej naszej rzeczy, tóż jich z Cieszyńskij Ziymi nie wyciepiymy. Jednako my Tustelocy tacy, kierzi cieszyńskóm rzecz wycyckali z matczynym mlykiym, muszymy sie dzierżeć pospołu. Wszyscy łod Ostrawy do Biylska, bo choć sto roków tymu nas gdosi chcioł wciepać do dwóch miechów, to my sie nie dali. Pokiel na Cieszyńskij Ziymi sie wyrzóndzo po naszymu, żodnej granicy ni ma a nie bydzie.

Miastowi na dziedzinie

 

Kiejsi na dziedzinach było niewiela chałup. Każdy sie znoł, tóż sie prawiło, że oto tam hanej pod sztrekóm bywo Machej a na kopcu Pala, na Zogrodnikach Chmiyl a na Podlesiu przi krziżu Hanzel Kokot. Potym jednako tych chałup zaczło przibywać, bo Fotrowie przepisowali grónt dzieckóm, tóż kole ojcowskij chałupy urosły nowe, ale to była fórt familija. Prziszły jednako taki czasy, że grónty po dziedzinie zaczli kupować cudzi ludzie, kierzi nie byli stela. Przikludzili sie kansik z miasta, abo przijechali na ziymniokach z Polski. Ci kierzi byli z dziedziny, poradzili spokopić jako sie na dziedzinie żyje. Ale z tymi z miasta były fórt jakisi kurowody. Baji Jozef spod lasa dostoł za sómsiada familije, kiero sie przikludziła z bytu z wiynkszego miasta a postawiła se chałupe wedla jego gróntu. Jozef to był stary siedlok, kierego familija tukej na dziedzinie bywała uż ze trzista roków. Dycki tak bywało, że jak sie gdosi przikludził na nowy plac, to sie szoł prziwitać ze sómsiodami. Było dobre coby wszyscy dokoła sie znali a wiedzieli, co za jacy ludzie bywajóm za miedzóm. A tu nic, przeca Jozef nie pójdzie a nie bydzie sie z nimi witoł, dyć żodnymu łod rzici nie odpod. Siedlok mioł mały grónt, na kierym chowoł krowe, cieloka, kury a kaczyce. Kokot śpiywoł dycki o pół pióntej, a nowym sómsiadóm sie to nie podobało, tóż zaszli Jozefa żałować na Policyje. Policajt Wawrziczek sie yny na nich podziwoł, w duchu sie zaśmioł a prawi:"Tóż kokot to je ptok a śpiywo jak yny poczuje że je wczas rano, ale przerzóndzym z Jozefym a rzeknym mu, coby cosik z nim zrobił". Jozef sie nasroł, nó ale dobre kokota zawrził na noc do piwnice. Potym zaś ta nowo familija zaszła żałować Jozefa za krowe Maline, że jim ryczy pod łoknym, tóż Wawrziczek zaś do Jozefa. Gazda uż by fest nasrany, ale dobre przekludził krowe za chałupe, Lojsce Brachaczkuli nie bydzie zawadzać. Za pore tydni sie zaczły źniwa, tóż po całej dziedzinie kómbajny a traktory rajzowały łod rana do nocy. Jozef se dycki napytoł kómbajn a prese z kółka. Jónek Machejów, kiery na tych maszynach jeżdził, latoś mioł kupa roboty, tóż przijechoł do Jozefa młócić a presować ganc z wieczora. Zaś ta nowo familija chned rano do policajta Wawrziczka poszła gazde żałować, że jim chóczy pod oknym a że jim dziecka nie poradzóm spać. Ale doczkejcie jako sie to skóńczyło. Baba Jozefa, Hanka przedowała mlyko a wajca do kónzumu, do kierego chodziła familija z miasta. Przedowała tam Maryśka Kulino. Była to chytro baba, tóż uż wiedziała jako tych nowych wyrychtować. Paniczka z miasta każdy dziyń szła do magacynu po chlyb, wajca a mlyko. Jednego razu przidzie, a na półkach nic ni ma. Pyto sie, co sie porobiło, tóż Maryśka ji prawi, a robiła se z nij błozna: "Na paniczko kokot Wóm zawadzoł, tóż Jozef go zabił, a jak ni ma kokota, to kury wajec nie noszóm. Krowa Wóm snoci ryczała pod łoknami, tóż jóm stary gazda przedoł na spyndzie". Paniczka z miasta nic nie prawiła, otoczyła sie a poszła do chałupy. Rano pospołu z chłopym prziszli do Jozefa, pytali go coby sie nie gniywoł a że sóm tukej nowi. Jozef sie uradowoł, posadził jich w kuchyni przi stole, Hanka nakroła chleba, nasmażiła wajecznice a dała każdymu po kónsku syra. Nowi sómsiedzi byli uż zgłoszóni. Tóż Wy wszyscy, kierziście sie przikludzili z miasta abo z inkszych dziedzin, kany możne nie było tela siedloków. Szanujcie robote na gospodarce na dziedzinie. Chlyb, wajca, mlyko, miynso - tego byście ni mieli na stole, kieby tego gazda a siedlok nie zasioł a nie uchowoł. Tóż jak słyszycie kapke krawalu a cosi Wóm zasmerdzi, to se z tego nic nie róbcie. Wyście sóm na dziedzinie nowi, tóż uszanujcie siedloków, kierzi tukej uż korzyniami wrośli w ziymie.

Siyrpiyń

 

Lipiec sie przed siyrpniym za strómami schowoł,

Eszcze obili na gróntach na złoto posztrajchowoł,

Chmory poprzeganioł, letni trójkónt na niebie powiesił,

Siano strzybłym pomazoł tóż gazdym fest pocieszył.

 

A siyrpiyń prziszoł chned z rana, jakisi zaspany,

Kroczył po trowce po rosie kapke zastarany,

Wiedzioł, że mo kupa roboty, tam źniwa tukej siano,

Bydzie musioł stować każdy dziyń z gazdóm wczas rano.

 

Musi wachować coby słónko fórt na niebie świyciło,

Coby pszyniczka, reż, wszystko obili na polu dozdrziło,

Bo z gazdóm a z jego familijóm bydzie hneda źniwowoł,

Żodyn sie przed robotóm nie bydzie nigdzi chowoł.

 

Zorka do płachty z burdaka wiesioło sie kulajóm,

Gazda z synkami na piyntro jich w miechach wynoszajóm,

Każde z nich je świynte, na mółke jich młynorz zemiele,

Bydzie z nij świyży chlebiczek, na strzode a na niedziele.

 

Siano też trzeja rozciepać, wiaterek fórt musi fukać,

Bo potym go trzeja eszcze porzóndnie grabiami poruszać,

Ostropce sie do ziymi postyrko, bydóm jak wojsko stoły,

Zwiezie z nich gazda godnie siana do wielkucnej stodoły.

 

Siyrpiyń na zogrodzie z gaździnóm też mo mocka roboty,

Trzeja warzić ku obiadu a na hyc fajnacki kómpoty,

Maliny, rybiźle, jabka a gruszki pospołu sbiyrajóm,

Cosi zjedzóm, cosi zawarzóm, reszte na sok przerobiajóm.

 

Na zogródce jarziny szumnie gaździnce dozdrzywajóm,

Siyrpiyń o kapke deszcza z nieba od Pónbóczka pytajóm,

Tóż na isto pokropi, ziymeczka sie wody napije,

W zogródce marekwia, cebula a pietruzieli odżyje.

 

Siyrpiyń sie eszcze na ziymnioki, do wołków podziwoł,

Potym sie pod starym dymbym, na miedzy wyspoczywoł,

Co mioł zrobić to zrobił, roboty fakt było kupa,

Ale sóm rade gaździnki a gazdowie po wszystkich chałupach.

 

Tómek Sochacki